Azerbaijan Journal of Educational Studies

Formation of national self-awareness and national consciousness in Azerbaijani youth

Erestun Bakhshaliyev ,

Information:

Gariba Rahimova ,

Information:

Simnara Haydarova

Information:

Published: April 28, 2020 - http://dx.doi.org/10.29228/edu.237

Volume: 691


Abstract

Educating students in the spirit of moral values is one of the most important tasks of modern education. In the directive documents on educational reforms implemented in our country, the idea of the formation of national self-awareness in the younger generation is set as an important task for specialists working in educational institutions. Among the factors that create the basis for the development of the young generation in the national spirit, national customs and traditions, including the idea of Azerbaijanism are important. Inculcating the idea of Azerbaijanism in teenagers and young people in secondary schools, above all, creates a basis for their national self-awareness and national self-esteem. Strengthening the sense of patriotism and statehood should be accompanied by the promotion of national and moral values. Self-awareness is a very complex, multi-level process, and it has the property of individualizing individuals over time and acquiring new qualities over time. One of the greatest benefits of self-awareness in a person's life is to help him or her gain an active life position. Deep self-awareness, self-esteem as a person, based on the acquisition of a comprehensive active life position of the individual, his principles are important factors, such as the development of views on life. Comprehensive development of the personality is the most important factor, the main requirement of progressive development. Human development is possible due to the individual's hard work on his own activities, self-awareness, character and will.

Keywords: Self-esteem, self-consciousness, nationalism, morality, patriotism.


References

1. Baxşəliyev Ə.T. (2008). Azərbaycanda psixoloji fikrin təşəkkülü, inkişafı və müasir vəziyyəti. Bakı, «Zərdabi LTD», 528 s.

2. Baxşəliyev Ə.T. (2011). Azərbaycan milli-mənəvi dəyərlərinin sosial-psixoloji mahiyyəti. Bakı, 528 s.

3. Əliyev R.İ. (1995). Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasının milli xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması. Bakı, «Maarif».

4. Əliyeva V.A. (1999). Kiçik məktəblilərdə özünüqiymətləndirənin təşəkkül xüsusiyyətləri, diss.psixol.elmlər namizədi dərəcəsi almaq üçün. Bakı, 199 s.

5. Əlizadə Ə.Ə., Bayramov Ə. S. (2003). Sosial psixologiya. Bakı, «Qapp-Poliqraf», 356 s.

6. Əsgərov V. (2016). Azərbaycanın milli qəhrəmanları. Bakı, 250 s.

7. Göyuşov Z.B. (1978). Daxilə pəncərə. Bakı, «Azərnəşr», 198 s.

8. Rzayeva G.Y. (2013). Özünüqiymətləndirmə psixoloji tədqiqat obyekti kimi. «Dil və ədəbiyyat» beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №1(85), 324-326 s.

9. Talıbov Y.R., Sadıqov F.B., Quliyev S.M.(1998). Gənclərin mənəvitərbiyə problemləri. Bakı, «Ünsiyyət», 152 s.

10. Bekir Onur. (1997). Gelişim psikolojisi, yetişkinlik, yaşlılıq, ölüm. İmge Ritabeyi Yayınları, Ankara, 368 s.

11. Rital L. Atkinson, Riçard C. Atkinson, R.Hulçard. (1995). Psikolojiye giriş, I Sosial Yayınlar, Celaloğlu, İstanbul, 480 s.

12. Tuncel Altun Körpü. (1999). Beden yapısı, yüz yapısı və karkter. Heyat, İstanbul, 171 s.

Indexing & Abstracting