Azerbaijan Journal of Educational Studies

Student travellers: Educational geography of medieval Azerbaijan

Akbar N. Najaf

Information:

Published: April 11, 2020 - http://dx.doi.org/10.29228/edu.159

Volume: 691


Abstract

The scientific journeys that started in the Muslim world in the 8th century resulted in a different movement in the vast geography from Turkestan to Andalusia. Science seekers sometimes joined the large 25-kilometer-long trading caravans. While journeying from city to city and from madrasa to madrasa, scholars, students, dervishes and storytellers, numbering in the thousands and even tens of thousands, were not aimed only at finding books and teachers. In this century, the scientific world was looking for an answer to the question «Which is the source of knowledge? Teachers or books?» It is very interesting that those who believe in a book whose first verse starts by saying «Read!» think it is teachers. Scholars of that period believed that «since books do not speak for themselves, in all cases, there is a need for scholars that communicate with them; therefore, the advantage of teachers must be recognized». However, finding experienced scholars and learning science from them was not the last method. What was the reason for this? In the 9th century, the scientific centers of the cities well-known for their economic and political potential were full of people of different identities. What separated these people were their nicknames such as al-Bardai, al-Nakhchivani, al-Arrani, al-Shirvani, al-Khorasani, al-Bitlisi, etc. Many of them have spent half their lives on roads to obtain scientific knowledge. Why? Our article focuses on finding answers to these questions. 

Keywords: Road, information, student, journey, science, geography, traveler, teacher.


References

1. Ay R. (1998). XIII-XIV. Yüzyıllar Anadolusun`da Klütür Dolaşımı Açısından Dervişler Talebeler ve Hacılar. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Ankara,

2. Dağ M., Öymen H.R. (1974). İslam Eğitim Tarihi (H.1-VI/M.VII-XIII. Yüzyılda). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

3. Er-Razi, İbn Əbi Xatif. (1968). Kitab əl-cərh və tadil. Beyrut, c. I.

4. Əliyeva N.(2010). Əs-Səmaninin «Kitab əl-ənsab» əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi. Bakı: Şərq-Qərb.

5. Hemedani. (1957). Maqamat, trasnl. by R.Blachere. Paris.

6. Makdisi G. (2009). İslam`ın Klasik Çağında ve Hıristiyan Batı`da Beşeri Bilimler. Tercüme Hasan Tuncay Beşoğlu, İstanbul: Klasik Yayınları.

7. Məhəmməd ibn Sa`d.(1909). Kitab əl-tabakat el-kəbir. ed. K.V.Zettersteen. Leiden, c. VI.

8. Nəsirov E.(2011). Orta Əsrlərdə Yaşamış Azərbaycan Alimləri(fəqihlər, müfəssirlər, mühəddislər, mütəkəllimlər, ravilər, qarilər). Bakı: Nurlar.

9. Star Frederik S. (2017). İtirilmiş Maarif. Mərkəzi Asiyanın Qızıl Dövrü Ərəb istilasından Teymurləngədək. Bakı: Qafqaz nəşriyyat evi.

10. Touatı Houarı.(2016). Ortaçağ`da İslam ve Seyahat(Bir Alim Uğraşının Tarihi ve Antropolojisi). Çeviren Ali Berktay, İstanbul: YKY. 11. Zəhəbi. (1984). Siyərü aləmin-nubəla. Şuayb əl-Arnauti nəşri, Beyrut.

Indexing & Abstracting