95 years
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin jurnalı

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ
AZERBAIJAN JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ШКОЛА
1924-cü ildən nəşr olunur 
Published since 1924 
 Издается с 1924 г.

Last news

«AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ». № 1 (686), 2019


ISSN 0134-3289 (Print): ISSN 2617-8060 (Online); doi: 10.32906 
Elmi-nəzəri, pedaqoji jurnal. 1924-cü ildən nəşr olunur.
Azerbaijan Journal of Educational Studies (1924)
Academic, theoretical and educational journal published quarterly by the
Ministry of Education of Azerbaijan Republic
Baş Redaktor // Editor: Dr.Rahil Najaf
www.journal.edu.az
R e d a k t o r   s ö z ü
Bilik - gücdür
Rahil Nəcəf,  səh.9-10

Azərbaycanlı şagirdlərin PİRLS-2016 nəticələrinin təhlili
Elza Səmədli, səh.11-23
The analyzing of Azerbaijani pupils results of PIRLS 2016;  by:  Elza Semedli 

Keyfiyyətli müəllim, yoxsa keyfiyyətli tədris 
Sevinc Məmmədova, səh.25-32
Teacher quality vs. Teaching quality;  by: Sevinj Mammadova

Qloballaşma prosesinin təhsilə təsiri və müəllim fəaliyyətində preventiv tədbirlər 
Afət Süleymanova, səh.33-56
The impact of processes in the globalizing world on education and preventive activites of the teacher;  by: Afet Suleymanova 

Pedaqoji innovasiyaların növləri və onların tətbiqi xüsusiyyətləri
Sevda Axundova, səh.57-67
The types of pedagogical innovations and the features of their application;  by:  Sevda Akhundova 

Storyline metodunun elmi nailiyyətə və təhsilin davamlılığına təsiri
Serkan Yaşar Güney, Midrabi Cihangir Doğan, səh.69-90
The effects of storyline approach on academic success and retention of learning;  by:  Serkan Yashar Guney, Midrabi Cihangir Doğan 

Pedaqoqun fəaliyyət motivasiyası və təlim metodlarının qarşılıqlı əlaqələri haqqında
Yelena Sidenko, səh.91-104
On the relationship between teaching methods and motivation activities of teacher;  by:  Elena Sidenko 

Tərbiyəedici mühitin nəzəri əsasları, yaradılması və inkişafı məsələlərinə həsr olunmuş elmi-pedaqoji tədqiqatlar
Yelena Zubova, Mixail Neçayev, səh.105-114
Scientific-pedagogical research, devoted to the questions of theoretical justification, creation and development of the educating environment; by:  Elena Zubova, Mikhail Nechaev

Çin Xalq Respublikasında 2010-2014-cü illərdə xüsusi təhsilin inkişafının araşdırılması
Ahmed Alduais, Guoyuan Sang, Meng Deng, səh.115-140
Examining the development of special education in the People’s Republic of China between 2010 and 2014;  by:  Ahmed Alduais, Guoyuan Sang, Meng Deng

Açıq tarix dərslərində arxeoparklara gəzintinin təşkili və arxeoloji materiallardan istifadənin tədrisin keyfiyyətinə təsiri
Şamil Nəcəfov, səh.141-150
Organizing study tours to the archeoparks and the impact of the using archeological materials on the teaching quality;  by:  Shamil Najafov 

Sosial psixoloji aspektdə qrup fenomeninin tədqiqinə metodoloji yanaşma
Ruhiyyə Məmmədova, səh.151-160
A methodological approach to the study of the group phenomenon in the social psychological aspect;  by:  Ruhiyya Mammadova 

Sağlam təhsil — sağlam cəmiyyət
Yılmaz Özbek, səh.161-169
Healthy education healthy society;  by:  Yılmaz Özbek 

Məktəbin keyfiyyətli idarə edilməsində hesabatlılıq prinsipinin tətbiqi təcrübəsindən
Akif Xalıqov, səh.171-182
From the experience in applying the principle of accountability in quality management of the school;  by:  Akif Xaligov 

«Azərbaycan məktəbi» jurnalının sələfləri və pedaqoji mətbuat tarixindəki xidmətləri
Hüseyn Əhmədov, səh.183-199
The predecessors of Azerbaijan Journal of Educational Studies and its role in the history of pedagogical press;  by:  Huseyn Ahmedov 

«AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ». № 4 (685)


ISSN 0134-3289 (Print): ISSN 2617-8060 (Online); doi: 10.32906 
Elmi-nəzəri, pedaqoji jurnal. 1924-cü ildən nəşr olunur.
Azerbaijan Journal of Educational Studies (1924)
Academic, theoretical and educational journal published quarterly by the
Ministry of Education of Azerbaijan Republic
Baş Redaktor // Editor: Dr.Rahil Najaf
www.journal.edu.az

İÇİNDƏKİLƏR CONTENTS

REDAKTOR SÖZÜ - EDİTORİAL
Gələcək zaman inkişaf etmiş texnologiyalar çağıdır
s.9-10
Türkiyədə məktəblilərlə sosial işin tətbiqi sahəsinin qiymətləndirilməsi: yeni üfüqlər və proqnozlar
Evaluation of School Social Work Application Area: Further Expansions and Insights
Burcu Gündüz, Əbülfəz Süleymanov, s.11 - 25 

Yuxarı sinif şagirdlərinin peşə seçiminə hazırlığı məqsədilə keçirilən təlim metodları
Training form of preprofile preparation works within high school students
Sofiya Qaponova, İrina Revina, s.27-40
Ümumi təhsil məktəblərində aparılan summativ qiymətləndirmələrin xüsusiyyətləri
Opportunities to use the results of assessments in the secondary schools
Nəzakət Mehdiyeva, səh.41-53  
Təhsildə və praktikada «müasir texnologiya» konsepti
The concept of «modern technology» in educational science and practice
Oksana Soroka, s.55-76
Müasir dövrdə dəyərlərin formalaşmasının psixoloji mexanizmləri
Contemporary values and psychological functions of its formation summary
Kamilə Əliyeva, Rəşid Cabbarov, İranə Məmmədli, Turanə Əliyeva, səh.77-84 

İnkişaf geriliyi olan uşaqların valideynləri ilə aparılan psixoloji təlimin nəticələrinin təhlili: sistematik baxış
The Result of the Investigations about the Effects of Mindfulness Based Stress Reduction Training on Parents whose Children Developmental Delay: a Sistematic Overview
Alev Elmas, s.85-94 

Nüfuzlu elmi jurnallara məqalə hazırlamağın yolları
How to write a scientific article for prestigious academic journals
Misir Mərdanov, Aynur Həsənova, səh.95-106 

Rus və Avropa yazıçılarının uşaq əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi və bu əsərlərin milli-maarifçi uşaq ədəbiyyatının inkişafında rolu (XIX əsrin II yarısı — XX əsrin əvvəlləri)
Russian and European writer’s works on children in Azerbaijan language and their role in the development of national, enlightened children’s literature (The second half of the 19th century — beginning of the 20th century)
Sevinc Rəsulova, s.107-121

Tarixdə ilk müəllim xatirə dəftəri: «Şumerli Ludinqirranın həyatı» və ən qədim təhsil anlayışı
The first teacher’s daybook in history: On the life of Sumerian Ludingirra and the mean of the oldest educational system
Əkbər Nəcəf, s.123-132

Partners