95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1950

1950

29 mart 2019, Cümə
115
Qabaqcıl təcrübəni öyrənməli və geniş yaymalı
Надо учиться продвинутый опыт и и распространять его
Səh. 3-6

V.İ.Lenin gənc nəslin kommunist tərbiyəsi və təhsili haqqında
В.И.Ленин о коммунистическом воспитании и об образовании молодого  поколения
A.P.Nəsir, R.S.Qriqoryan
Səh. 7-17

PEDAQOJI VƏ PSIXOLOJI MƏSLƏLƏR
Təlim-tərbiyə işlərinin siyasi-məfkurəvi və nəzəri səviyyəsini yüksəltmək uğrunda
Повысить политический, идеологический и теоретический уровень образования и воспитания
M.Mehdizadə 
Səh. 18-23

Müəllimin dərsə hazırlaşması
Подготовка учителя к уроку
M.Muradxanov 
Səh. 24-33

Şagirdi öyrənmək və ona pedaqoji xarakteristika tərtib etmək haqqında
Обучения ученика и про составлению педагогической характеристики
M.Məhərrəmov
Səh. 34-41

Məktəblilərin təcrübəsini ümumiləşdirmək və pedaqojidən elmi məqalələr yazmaq üsulu
Обобщения опыта школьников и  метод написания научных работ по педагогики
B.B.Komarovski
Səh. 42-53

DIL VƏ ƏDƏBIYYAT TƏDRISI
Müasir Azərbaycan dilindəki sadə cümlələr
Простые предложения на современном азербайджанском языке
Ə.Dəmirçizadə
Səh. 54-70

I sinifdə yaradıcı yazıların aparılması təcrübəsindən
В I классе из опыта  творческого письменности
İ.Ələkbərova
Səh. 71-74

Savad təlimində əyani vəsaitdən necə istifadə edirəm
Как использовать наглядные пособия для обучения?
Ə.Məmmədova
Səh. 75-77

Təbiyyat və Kimya tədrisi
Zooloji kursu üzrə ekskursiyaları necə təşkil edirəm
Как организовать экскурсии по зоологическому курсу?
Ə.Ə.Salahov
Səh. 78-84

Gənc Miçurinçilər
Молодые Мучиринцы
V.İ.Güləhmədov
Səh. 85-89

Riyaziyyat və Fizika tədrisi
VI sinifdə səs bəhsinin keçilməsi haqqında
По прохождению тему голос В VI классе
K.Köçərli
Səh. 90-92

Riyaziyyat tədrisində formalizmə qarşı
Против формализма в математическом образовании
A.Mirzoyev
Səh. 93-95

Şagirdlərin həndəsi təsəvvürünü inkişaf etdirməli
Развивать геометрическое воображение студентов
M.Maşkov
Səh. 96-97

Tarix və coğrafiya tədrisi
SSRİ Konstitusiyası dərslərində şagirdlərin müstəqil işi
Самостоятельная работа учеников на уроках конституции СССР
Ə.M.Mehdiyev
Səh. 98-105

Qabaqcıl məktəbin təcrübəsindən
Əlbir pedqoji işin səmərəli nəticələri
Эффективные результаты совместной педагогической работы
A.Avruskina
Səh. 106-113

İ.V.Stalinin əsərlərində mədəni quruculuq məsələləri
Вопросы культурного развития в творчестве И.В. Сталина
Səh. 114-133

№ 2
İçindəkilər

Xalqımızın əziz bayramı
Дорогой праздник нашего народа
Səh. 3-6

Sovet Azərbaycanında sosyalist mədəniyyətinin coşğun inkişafı
Бурное развитие социалистической культуры в Советском Азербайджане
M.Ələkbərov
Səh. 7-17

Böyük Rus xalqı
Великий русский народ
H.Əliyev
Səh. 18-23

Azərbaycan sovet məktəbinin 30 illiyi
30-летие Азербайджанской Советской Школы
M.M.Mehdizadə
Səh. 24-34

Sovet məktəbi dünyada ən tərəqqipərvər məktəbdir
Советская школа - самая прогрессивная школа в мире
M.Muradxanov
Səh. 35-48

Azərbaycanda pedaqoji təhsilin müvəffəqiyyətləri
Успех педагогического образования в Азербайджане
B.B.Komarovski
Səh. 49-53

MÜƏLLIMLƏRIN TƏCRÜBƏSINDƏN
Müəllimlərin siyasi və pedaqoji təhsil səviyyələrini yüksəltmək işini təşkil etmək təcrübəsindən
Из опыта организации работы учителей по повышению уровня политико-педагогического образования
K.Həsənov
Səh. 54-60

Uşaqların kommunist tərbiyəsi üzrə ailə və məktəbin əlbir işi
Совместная работа семьи и школы по коммунистическому воспитанию детей
İ.Həsənov
Səh. 61-66

RIYAZIYYAT VƏ FIZIKA TƏDRISI
Çöl şəraitində həndəsədən məşğələlər
Уроки геометрии в условиях поле
R.A.Balayan
Səh. 67-84

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
“Ata və oğul” povesti haqqında 
О повесте "Отец и сын"
M.Vəliyev
Səh. 85-90

№ 3
İçindəkilər

Dilçilikdə marksizmə dair
В лингвистике о марксизме
İ.Stalin
Səh. 3-18

Dilçiliyin bəzi məsələlərinə dair 
По некоторым лингвистическим вопросам
İ.Stalin
Səh. 19-22

Azərbaycan ziyalılarının növbəti vəzifələri haqqında 
О следующих задачах азербайджанской интеллигенции
M.C.Bağırov
Səh. 23-58

Yeni tədris ilində yeni qüvvə ilə işləməli
В новом учебном году  должны работать с новой силой
Səh. 59-63

SSRİ Ali Sovetinin birinci sessiyasında mədəniyyət və maarif məsələləri
Вопросы культуры и образования на первой сессии Верховного Совета СССР
Səh. 64-73

Komsomolun məktəbdəki işi 
Комсомольская работа в школе
T.Əfəndiev
Səh. 74-82

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Ədəbi qiraət və ədəbiyyat dərslərində siyasi-məfkurəvi tərbiyə məsələləri
Политико-идеологические проблемы в литературных уроках
Ə.Qarabağlı
Səh. 83-92

Orta məktəbdə S.Rüstəmin həyat və yaradıcılığını necə öyrətməli
Как учить жизнь и творчество С.Рустама в средней школе
N.Günəşli
Səh. 93-99

TƏBİYƏT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Hüceyrənin mənşəyi və mikrobların, virusların təbiəti haqqında yeni kəşflər
Происхождение клетки и новые открытия о природе микробов и вирусов
M.Ə.Axundov
Səh.100-110

Pedaqoji iş təcrübələrini öyrənmək və yaymaq mühüm məsələdir
Изучение и распространение педагогического опыта работы является важной задачай
C.Ələsgərov
Səh. 111-119

№ 4
İçindəkilər

Yoldaşlara cavab
Ответ товарищам
İ.Stalin
Səh. 3-8

Təlim prosesinin düzgün təşkili əsas şərtdir
Правильная организация учебного процесса является обязательным условием
Səh. 9-12

QABAQCIL MÜƏLLIMLƏRIN IŞ TƏCRÜBƏSINDƏN
Sinif rəhbərinin iş təcrübəsindən
Опыт работы  классного руководителя
N.Eyvazov
Səh. 13-20

III sinifdə yazı işlərini necə təshih edirəm
Как отредактироваю письменные задания в III классе?
Ü.Rzayeva
Səh. 21-23

Məktəbdə gənc təbiyyatçıların işi
A.S.Finkelşteyn
Səh. 24-26

Məktəbimizdə metodik iş necə təşkil olunmuşdur
Как организовано методическая работа в нашей школе
İ.Çernıx
Səh. 27-36

PEDAQOJI VƏ PSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR
Sovet vətənpərvərliyi tərbiyəsi
Советское патриотическое воспитание
Əmir Tağıyev
Səh. 37-50

Ev tapşırıqları haqqında
О домашней работе
E.Y.Qolant
Səh. 51-64

DIL VƏ ƏDƏBIYYAT TƏDRISI
X siniflərdə ədəbiyyatdan aparılan yazılı imtahanların nəticəsi və təhlili
Результаты и анализ письменных экзаменов  X классов
N.Günəşli
Səh. 65-73

TƏBIYYAT VƏ KIMYA TƏDRISI
SSRİ Elmlər Akademiyasının və SSRİ tibb elmləri akademiyasının  Pavlov sessiyası və orta məktəb müəllimlərinin  vəzifəsi
Сессия Павлова Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР и роль учителей средней школы
T.Qayıbov
Səh. 74-82

RIYAZIYYAT VƏ FIZIKA TƏDRISI
Orta məktəbdə “Reaktiv mühərriklər” mövzusunun təlimi haqqında
Об обучении "Реактивных двигателей" в общеобразовательной школе
M.Abdullayev
Səh. 83-99

Yeni beşillik planın həyata keçirilməsini hesab dərsi ilə necə əlaqələndirməli
Как  связовать исполнение нового пятилетнего плана с математикой
Ə.Zərgərli
Səh. 100-106

Məşhur səyyah, coğrafiyaşünas Hacı Zeynalabdin Şirvani
Знаменитый путешественник, географ Хаджи Зейналабдин Ширвани
N.Kərəmov
Səh. 107-110

Qaracəmirli məktəbi
Школа Гараджемирли
Səh. 111-118

Türkiyə müəlliminin qeydləri
Записки турецкого учителя
M.Makal
Səh. 119-132

Mahmut Makal və onun kitabı
Махмут Макал и его книга
Səh. 133-135

№ 5
İçindəkilər

Respublikada ideoloji işin tarix elmi sahəsindəki vəziyyətini kökündən yaxşılaşdırmalı
Идеологическая работа в республике должна коренным образом улучшить состояние истории
Səh. 3-19

Məktəb rəhbərləri
Школьные руководители
Səh. 20-23

PEDAQOJI VƏ PSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərin müvəffəqiyyətsizliyinin qarşısını almaq, onlara möhkəm və əsaslı bilik vermək yolları
Способы избежать неудачи  учеников  и  дать им  фундаментальные  и твердые  знания
B.B.Komarovski
Səh. 24-30

I sinif müəllimi Məmməd Qazıyevin təcrübəsindən
Из опыта работы учителя I класса Мамеда Газиева
Y.Zeynalov
Səh. 31-56

Orta məktəbdə Cəfər Cabbarlı yaradıcılığının tədrisi haqqında
О преподавании творчества Джафара Джаббарлы в средней школе
İ.İsmayılzadə, Z.Səmədov
Səh. 57-66

RIYAZIYYAT VƏ FIZIKA TƏDRISI
Fizika tədrisində siyasi-məfkurə səviyyəsinin yüksəldilməsi
Повышение политико-идеологического уровня в обучуние физики
V.F.Yuskoviç
Səh. 67-81

TƏBIYYAT VƏ KIMYA TƏDRISI
Təbiyyat fənlərinin dialektik materializm dünyagörüşü tərbiyəsində əhəmiyyəti
M.Ə.Axundov
Səh. 82-95

N.K.Krupskayanın coğrafiya tədrisinə dair görüşləri
Встречи Н.Крупской по преподаванию географии
K.F.Stroev
Səh. 96-100

XALQ DEMOKRATIYASI ÖLKƏLƏRINDƏ
Məktəb və xalq maarifi
Школа и народное образование
Səh. 101-108

№ 6
İçindəkilər

Sovet demokratiyasının böyük qüdrəti
Великая сила Советской демократии
Səh. 3-6

Stalin zəmanəsinin böyük tikintiləri
Большие структуры Сталинской эпохи
Y.Q.Sauşkin
Səh. 7-24

PEDAQOJI VƏ PSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR
Məmməd Qazıyevin iş təcrübəsindən
Опыт роботы Мамеда Газиева
Yusif Zeynalov
Səh. 25-46

Əxlaqi söhbət metodunun bəzi məsələlərinə dair
Некоторые аспекты этического метода обсуждения
A.N.Kərimov
Səh. 47-58

İbtidai siniflərdə tədrisin vəziyyəti haqqında
О состоянии образования в начальных школах
Səh. 59-69
DIL VƏ ƏƏBIYYAT TƏDRISID
Azərbaycan SSR Maarif Naziri M.Ələkbərov yoldaşın giriş sözü
Вступительное слово министра образования Азербайджанской ССР товарища М.Алекперова
Səh. 70-74

Dil müəllimlərinin mühüm vəzifələri
Важные обязанности учителей языка
M.A.Şirəliyev
Səh. 75-83

Dilin qrammatik quruluşu haqqında Stalin təlimi
Обучение Сталина о грамматической структуре языка
Ə.M.Dəmirçizadə
Səh. 84-98

RIYAZIYYAT VƏ FIZIKA TƏDRISI
1950-51-ci tədris ilində Azərbaycan Dövlət Darülfünununda fizikadan aparılan qəbul imtahanları haqqında
О вступительных экзаменах по физике в Азербайджанском Государственном Дарфулунуне в 1950-51 учебном году
K.Köçərli
Səh. 99-107

TƏBIYYAT VƏ KIMYA TƏDRISI
Zoologiya dərslərində yerli heyvan nümunələrindən istifadə etməli
Использовать образцы местных животных на уроках зоологии
Ə.Salahov
Səh. 108-114

1950-ci ildə “Azərbaycan məktəbi” jurnalında dərc edilmiş material və məqalələr
Материалы и статьи, опубликованные в журнале "Азербайджанская школа" в 1950 году
Səh. 115-117
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar