95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1950

1950

29 mart 2019, Cümə
50
 1
İçindəkilər

Qabaqcıl təcrübəni öyrənməli və geniş yaymalı
Səh. 3-6

V.İ.Lenin gənc nəslin kommunist tərbiyəsi və təhsili haqqında
A.P.Nəsir, R.S.Qriqoryan
Səh. 7-17

Pedaqoji və psixoloji məslələr
Təlim-tərbiyə işlərinin siyasi-məfkurəvi və nəzəri səviyyəsini yüksəltmək uğrunda
M.Mehdizadə 
Səh. 18-23

Müəllimin dərsə hazırlaşması
M.Muradxanov 
Səh. 24-33

Şagirdi öyrənmək və ona pedaqoji xarakteristika tərtib etmək haqqında
M.Məhərrəmov
Səh. 34-41

Məktəblilərin təcrübəsini ümumiləşdirmək və pedaqojidən elmi məqalələr yazmaq üsulu
B.B.Komarovski
Səh. 42-53

Dil və ədəbiyyat tədrisi
Müasir Azərbaycan dilindəki sadə cümlələr
Ə.Dəmirçizadə
Səh. 54-70

I sinifdə yaradıcı yazıların aparılması təcrübəsindən
İ.Ələkbərova
Səh. 71-74

Savad təlimində əyani vəsaitdən necə istifadə edirəm
Ə.Məmmədova
Səh. 75-77

Təbiyyat və Kimya tədrisi
Zooloji kursu üzrə ekskursiyaları necə təşkil edirəm
Ə.Ə.Salahov
Səh. 78-84

Gənc Miçurinçilər
V.İ.Güləhmədov
Səh. 85-89

Riyaziyyat və Fizika tədrisi
VI sinifdə səs bəhsinin keçilməsi haqqında
K.Köçərli
Səh. 90-92

Riyaziyyat tədrisində formalizmə qarşı
A.Mirzoyev
Səh. 93-95

Şagirdlərin həndəsi təsəvvürünü inkişaf etdirməli
M.Maşkov
Səh. 96-97

Tarix və coğrafiya tədrisi
SSRİ Konstitusiyası dərslərində şagirdlərin müstəqil işi
Ə.M.Mehdiyev
Səh. 98-105

Qabaqcıl məktəbin təcrübəsindən
Əlbir pedqoji işin səmərəli nəticələri
A.Avruskina
Səh. 106-113

İ.V.Stalinin əsərlərində mədəni quruculuq məsələləri
Səh. 114-133

№ 2
İçindəkilər

Xalqımızın əziz bayramı
Səh. 3-6

Sovet Azərbaycanında sosyalist mədəniyyətinin coşğun inkişafı
M.Ələkbərov
Səh. 7-17

Böyük Rus xalqı
H.Əliyev
Səh. 18-23

Azərbaycan sovet məktəbinin 30 illiyi
M.M.mehdizadə
Səh. 24-34

Sovet məktəbi dünyada ən tərəqqipərvər məktəbdir
M.Muradxanov
Səh. 35-48

Azərbaycanda pedaqoji təhsilin müvəffəqiyyətləri
B.B.Komarovski
Səh. 49-53

Müəllimlərin təcrübəsindən
Müəllimlərin siyasi və pedaqoji təhsil səviyyələrini yüksəltmək işini təşkil etmək təcrübəsindən
K.Həsənov
Səh. 54-60

Uşaqların kommunist tərbiyəsi üzrə ailə və məktəbin əlbir işi
İ.Həsənov
Səh. 61-66

Riyaziyyat və Fizika tədrisi
Çöl şəraitində həndəsədən məşğələlər
R.A.Balayan
Səh. 67-84

Tənqid və biblioqrafiya
“Ata və oğul” povesti haqqında 
M.Vəliyev
Səh. 85-90

№ 3
İçindəkilər

Dilçilikdə marksizmə dair
İ.Stalin
Səh. 3-18

Dilçiliyin bəzi məsələlərinə dair 
İ.Stalin
Səh. 19-22

Azərbaycan ziyalılarının növbəti vəzifələri haqqında 
M.C.Bağırov
Səh. 23-58

Yeni tədris ilində yeni qüvvə ilə işləməli
Səh. 59-63

SSRİ Ali Sovetinin birinci sessiyasında mədəniyyət və maarif məsələləri
Səh. 64-73

Komsomolun məktəbdəki işi 
T.Əfəndiev
Səh. 74-82

DİL VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ
Ədəbi qiraət və ədəbiyyat dərslərində siyasi-məfkurəvi tərbiyə məsələləri
Ə.Qarabağlı
Səh. 83-92

Orta məktəbdə S.Rüstəmin həyat və yaradıcılığını necə öyrətməli
N.Günəşli
Səh. 93-99

TƏBİYƏT VƏ KİMYA TƏDRİSİ
Hüceyrənin mənşəyi və mikrobların, virusların təbiəti haqqında yeni kəşflər
M.Ə.Axundov
Səh.100-110

Pedaqoji iş təcrübələrini öyrənmək və yaymaq mühüm məsələdir
C.Ələsgərov
Səh. 111-119

№ 4
İçindəkilər

Yoldaşlara cavab
İ.Stalin
Səh. 3-8

Təlim prosesinin düzgün təşkili əsas şərtdir
Səh. 9-12

Qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsindən
Sinif rəhbərinin iş təcrübəsindən
N.Eyvazov
Səh. 13-20

III sinifdə yazı işlərini necə təshih edirəm
Ü.Rzayeva
Səh. 21-23

Məktəbdə gənc təbiyyatçıların işi
A.S.Finkelşteyn
Səh. 24-26

Məktəbimizdə metodik iş necə təşkil olunmuşdur
İ.Çernıx
Səh. 27-36

Pedaqoji və psixoloji məsələlər
Sovet vətənpərvərliyi tərbiyəsi
Əmir Tağıyev
Səh. 37-50

Ev tapşırıqları haqqında
E.Y.Qolant
Səh. 51-64

Dil və ədəbiyyat tədrisi
X siniflərdə ədəbiyyatdan aparılan yazılı imtahanların nəticəsi və təhlili
N.Günəşli
Səh. 65-73

Təbiyyat və Kimya tədrisi
SSRİ Elmlər Akademiyasının və SSRİ tibb elmləri akademiyasının  Pavlov sessiyası və orta məktəb müəllimlərinin  vəzifəsi
T.Qayıbov
Səh. 74-82

Riyaziyyat və Fizika tədrisi
Orta məktəbdə “Reaktiv mühərriklər” mövzusunun təlimi haqqında
M.Abdullayev
Səh. 83-99

Yeni beşillik planın həyata keçirilməsini hesab dərsi ilə necə əlaqələndirməli
Ə.Zərgərli
Səh. 100-106

Məşhur səyyah, coğrafiyaşünas Hacı Zeynalabdin Şirvani
N.Kərəmov
Səh. 107-110

Qaracəmirli məktəbi
Səh. 111-118

Türkiyə müəlliminin qeydləri
M.Makal
Səh. 119-132

Mahmut Makal və onun kitabı
Səh. 133-135

№ 5
İçindəkilər

Respublikada ideoloji işin tarix elmi sahəsindəki vəziyyətini kökündən yaxşılaşdırmalı
Səh. 3-19

Məktəb rəhbərləri
Səh. 20-23

Pedaqoji və psixoloji məsələlər
Şagirdlərin müvəffəqiyyətsizliyinin qarşısını almaq, onlara möhkəm və əsaslı bilik vermək yolları
B.B.Komarovski
Səh. 24-30

I sinif müəllimi Məmməd Qazıyevin təcrübəsindən
Y.Zeynalov
Səh. 31-56

Orta məktəbdə Cəfər Cabbarlı yaradıcılığının tədrisi haqqında
İ.İsmayılzadə, Z.Səmədov
Səh. 57-66

Riyaziyyat və Fizika tədrisi
Fizika tədrisində siyasi-məfkurə səviyyəsinin yüksəldilməsi
V.F.Yuskoviç
Səh. 67-81

Təbiyyat və Kimya tədrisi
Təbiyyat fənlərinin dialektik materializm dünyagörüşü tərbiyəsində əhəmiyyəti
M.Ə.Axundov
Səh. 82-95

N.K.Krupskayanın coğrafiya tədrisinə dair görüşləri
K.F.Stroev
Səh. 96-100

Xalq Demokratiyası ölkələrində
Məktəb və xalq maarifi
Səh. 101-108

№ 6
İçindəkilər

Sovet demokratiyasının böyük qüdrəti
Səh. 3-6

Stalin zəmanəsinin böyük tikintiləri
Y.Q.Sauşkin
Səh. 7-24

Pedaqoji və psixoloji məsələlər
Məmməd Qazıyevin iş təcrübəsindən
Yusif Zeynalov
Səh. 25-46

Əxlaqi söhbət metodunun bəzi məsələlərinə dair
A.N.Kərimov
Səh. 47-58

İbtidai siniflərdə tədrisin vəziyyəti haqqında
Səh. 59-69

Dil və əəbiyyat tədrisid
Azərbaycan SSR Maarif Naziri M.Ələkbərov yoldaşın giriş sözü
Səh. 70-74

Dil müəllimlərinin mühüm vəzifələri
M.A.Şirəliyev
Səh. 75-83

Dilin qrammatik quruluşu haqqında Stalin təlimi
Ə.M.Dəmirçizadə
Səh. 84-98

Riyaziyyat və Fizika tədrisi
1950-51-ci tədris ilində Azərbaycan Dövlət Darülfünununda fizikadan aparılan qəbul imtahanları haqqında
K.Köçərli
Səh. 99-107

Təbiyyat və Kimya tədrisi
Zoologiya dərslərində yerli heyvan nümunələrindən istifadə etməli
Ə.Salahov
Səh. 108-114

1950-ci ildə “Azərbaycan məktəbi” jurnalında dərc edilmiş material və məqalələr
Səh. 115-117
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar