95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2019

2019

30 mart 2019, Şənbə
606
№1

R e d a k t o r   s ö z ü
Bilik - gücdür
səh.9-10

Q i y m ə t l ə n d i r m ə
Azərbaycanlı şagirdlərin PİRLS-2016 nəticələrinin təhlili
The analyzing of Azerbaijani pupils results of PIRLS 2016

Elza Səmədli
səh.11-23

P e d a q o g i k a
Teacher quality vs. Teaching quality
Keyfiyyətli müəllim, yoxsa keyfiyyətli tədris 

Sevinc Məmmədova
səh.25-32

Qloballaşma prosesinin təhsilə təsiri və müəllim fəaliyyətində preventiv tədbirlər 
The impact of processes in the globalizing world on education and preventive activites of the teacher

Afət Süleymanova
səh.33-56

İ n n o v a s i y a l a r
Pedaqoji innovasiyaların növləri və onların tətbiqi xüsusiyyətləri
The types of pedagogical innovations and the features of their application

Sevda Axundova
səh.57-67

M e t o d i k a 
Storyline yaklaşımının akademik başarı ve öğrenmenin kalıcılığı üzerindeki etkisi
The effects of storyline approach on academic success and retention of learning

Serkan Yaşar Güney, Midrabi Cihangir Doğan
səh.69-90

О взаимосвязи методов преподавания и мотивации деятельности педагога
On the relationship between teaching methods and motivation activities of teacher

Yelena Sidenko
səh.91-104

Научно-педагогические исследования, посвященные вопросам теоретического обоснования, создания и разработки воспитывающей среды
Scientific-pedagogical research, devoted to the questions of theoretical justification, creation and development of the educating environment

Yelena Zubova, Mixail Neçayev
səh.105-114

B e y n ə l x a l q   t ə c r ü b ə
Examining the development of special education in the People’s Republic of China between 2010 and 2014
Çin Xalq Respublikasında 2010-2014-cü illərdə xüsusi təhsilin inkişafının araşdırılması

Ahmed Alduais, Guoyuan Sang, Meng Deng
səh.115-140

P r a k t i k a
Açıq tarix dərslərində arxeoparklara gəzintinin təşkili və arxeoloji materiallardan istifadənin tədrisin keyfiyyətinə təsiri
Organizing study tours to the archeoparks and the impact of the using archeological materials on the teaching quality

Şamil Nəcəfov
səh.141-150

S o s i o l o g i y a 
Sosial psixoloji aspektdə qrup fenomeninin tədqiqinə metodoloji yanaşma
A methodological approach to the study of the group phenomenon in the social psychological aspect

Ruhiyyə Məmmədova
səh.151-160

Sağlıklı eğitim sağlıklı toplum
Healthy education healthy society

Yılmaz Özbek
səh.161-169

İ d a r ə e t m ə 
Məktəbin keyfiyyətli idarə edilməsində hesabatlılıq prinsipinin tətbiqi təcrübəsindən
From the experience in applying the principle of accountability in quality management of the school

Akif Xalıqov
səh.171-182

T ə h s i l   t a r i x i m i z d ə n
«Azərbaycan məktəbi» jurnalının sələfləri və pedaqoji mətbuat tarixindəki xidmətləri
The predecessors of Azerbaijan Journal of Educational Studies and its role in the history of pedagogical press

Hüseyn Əhmədov
səh.183-199
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar