95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2018

2018

30 mart 2019, Şənbə
574
№ 1
İçindəkilər

2018-ci ilin Azərbaycan Respublikasında "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili" elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики об объявлении "Года Азербайджанской Демократической Республики"  в 2018 году

səh. 5 

Azərbayсan Xalq Сümhuriyyətinin yüz illik yubileyi azərbayсançılıq ideologiyasının təntənəsidir
100-летие Азербайджанской Народной Республики - торжество идеологии азербайджанцев

The 100th anniversary of the Azerbaijani People's Republic Triumph of the ideology of Azerbaijanism
Nizami Cəfərov 
səh. 6-12 
 
T ə h s i l i n  f ə l s ə f ə s i
Təbii-elmi biliklər sistemində simmetriyanın yeri və rolu
Место и роль симметрии в системе естественнонаучных знаний

The role and place of symmetry in the knowledge framework for the natural-sciences
Əziz Məmmədov, İsa ismayılov
səh. 12-22

B i z i m   m ü s a h i b ə m i z
Hər öyrədən müəllim deyil, kimdən öyrənirsənsə o müəllimdir
səh. 23-32 

P e d a q o g i k a 
Təhsil prosesinin humanistləşdirilməsinin bəzi məsələləri
Some issues of humanization of the educational process

Gülşən Orucova
səh. 33-41

P s i x o l o g i y a
İstedadlı uşaqların psixopedaqoji xüsusiyyətləri
Psihologo-pedagogical features of talented children

Şəhla Əliyeva, Ərəstun Baxşəliyev, Qəribə Rəhimova, Simnarə Heydərova
səh. 42-48 

Məktəbəqədər və ibtidai təhsil pillələri arasında varislik təhsilin keyfiyyətinə təsir edən amil kimi
Steps between preschool and primary education, as a hereditary factor, affecting the quality of education

Elxan Bəylərov, Bahar Ələkbərova, Həlimə Bəylərova
səh. 49-53 

M a a r i f ç i l i k 
Rəşidbəy Əfəndiyevin irsində qadın təhsili məsələləri
The issues of women's education in the heritage of Rashidbey Efendiyev

Hüseyn Əhmədov
səh. 54-60

İrəvan maarifçiliyi
The Irevan imagery

Rüfət Hüseynzadə
səh. 61-68 

İrəvan müəllimlər seminariyası 
Nurəddin İbrahimov 
səh. 69-71

Mollanəsrəddinçilərin maarifçilik ideyalarına həsr olunmuş layiqli töhfə
Hümeyir Əhmədov
səh. 72-76 

Azərbaycanda pedaqoji fikrin formalaşmasının ilk mərhələsində jurnallarımızda tərbiyə məsələləri (1920-30-cu illər)
The issues of education in our pedagogical journal (1920-1930)

Elnarə Məmmədova
səh. 77-85 

İ d a r ə e t m ə   m ə s ə l ə l ə r i
Ümumtəhsil məktəbinin idarəolunmasının təkmilləşdirilməsi
Improvement of the management of the general education school

Akif Xalıqov
səh. 86-90 

I n n o v a s i y a l a r
Kompetensiyalara əsaslanan modul texnologiyaları əsasında tədris zamanı nəzəriyyə ilə praktikanın inteqrasiyası
Integration of practice with theory based on modular technology  

Malik Qurbanov 
səh. 91-97

D i l i m i z,   m ə n ə v i y y a t ı m ı z 
Dilimizin saflığına dövlət qayğısı 
Care of the state about the purity of language 

Pəri Paşayeva 
səh. 98-101 

S e ç k i l ə r   ə r ə f ə s i n d ə 
Nailiyyətlərimizi qorumalıyıq 
Səbinə Ağayeva 
səh. 102 

Şuşanın yolları apreldən keçir 
Naibə Səmədova 
səh. 103 

O bizim yeganə namizədimizdir
Ülkər Səmədova 
səh. 104 

A r x i v i m i z d ə n 
M.T.Sidqinin pedaqoji fikirləri 
Mir Abbas Aslanov 
səh.105-110

Xocalı şəhidləri anıldı 
Röya Qəniyeva 
səh. 111-112 

№ 2, Sayı 683
İçindəkilər

Redaksiyadan
səh. 9—10

T ə h s i l   s i y a s ə t i 
Azərbaycan Respublikasında insan kapitalının inkişafı təhsil strategiyasının əsas hədəfidir
Development of human capital in Azerbaijan Republic is the main objective of the educational strategy

İlham Əhmədov
səh. 11—18 

P e d a q o g i k a 
Pedaqoji təhsilin məzmun və səviyyəsinə qoyulan minimum tələblərin kadr hazırlığının təşkilində nəzərə alınması
Minimum requirements for the content and level of pedagogical education and the state of their implementation 

Afət Süleymanova
səh. 19—39

M e t o d i k a 
Ali məktəb tələbələrində kreativliyin inkişaf etdirilməsi üçün təlim metodları
The training methods for the development of the creativity of High School students 

Nigar Zeynalova
səh. 41—50 

О взаимосвязи мотивации деятельности педагога и выбора им методов обучения 
Pedaqoq fəaliyyətinin motivasiyası və tədris metodlarının seçimi arasındakı qarşılıqlı əlaqələr haqqında

Yelena Sidenko
səh. 51—60

Şagird şəxsiyyətinin sosiallaşması prosesində müasir təlim metodlarının rotasiyası
Rotation of the modern teaching methods in the process of student socialization 

Sahil Cəfərov
səh. 61—74

K u r i k u l u m
İbtidai təhsil səviyyəsi üzrə «Həyat bilgisi» kurikulumunun müqayisəli təhlili
Analysis of comparative study of the "Hayat bilgisi" curriculum for primary school students 

Ülviyyə Mikayılova
səh. 75—88 

P s i x o l o g i y a
Psikolojik açıdan sınav kaygısı ve baş etme yolları
Psychological Aspects of Examination Anxiety and Ways to Cope with it  

Ahmet Alkayış
səh. 89—106 

T ə h s i l   t a r i x i m i z d ə n 
Orta əsrlər Azərbaycanında təhsil anlayışı, strukturu, metodologiyası və tədris vasitələri (X-XVI əsrlər)
The educational concept, its structure, methodology and teaching tools of medieval Azerbaijan (X-XVI centuries)

Əkbər N. Nəcəf
səh. 107—123 

Təhsil və mədəniyyət sahəsində Azərbaycan-Osmanlı əməkdaşlığı (1918-ci il)
Azerbaijani-Ottoman cooperation in the field of education and culture (1918)

Vasif Qafarov 
səh. 125—138

B e y n ə l x a l q   t ə c r ü b ə
1980’den günümüze Türk eğitim sisteminde yeniden yapılandırma girişimleri
Restructuring Initiatives in the Turkish Education System from 1980 until todays 

Neriman Martı Emel
səh. 139—150

Beynəlxalq məktəblərdə Qlobal Vətəndaşliq Təhsilinin liberal perspektivləri
Liberal perspective of Education for Global Citizenship in International Schools
 
Ceyla Nəsibova  
səh. 151—156

T ə h s i l   t e x n o l o g i y a l a r ı
Fəlsəfi kontekstdə oyun nəzəriyyəsi və tədris prosesində oyun texnologiyalarının tətbiqi
Game theory in philosophical context and the implementation of game technologies in teaching process 

Firuddin Həsənov
səh.157—166  

Author Guidelines // Müəlliflərin nəzərinə

№ 3, Sayı 684
İçindəkilər

Liseylərdə STEM dərslərin tədris olunmasının elmi və praktik əhəmiyyəti
The scientific and practical importance of teaching STEM lessons in the secondary schools

Qalib Şərifov
səh. 9–18

Striving for excellence: An explanatory study on determinants of poor University performance of ADA University students
Akademik mükəmməlliyə doğru: ADA Universitetinin zəif nəticə göstərən bəzi tələbələri arasında aparılan tədqiqat 

Günel Kərimova
səh. 19–36 
 
Kaos ve eğitim: eğitime farklı yaklaşım yahut eğitimde «kelebek etkisi» nasıl oluşuyor? 
Chaos and education: different approach to education or how does "butterfly effect" in education?

Vesile Akmansoy
səh. 37–57 

Ali məktəb tələbələrinin ekspert fəaliyyətinə hazırlanmasının elmi-pedaqoji və təcrübi əsasları 
Scientific, pedagogical and practical bases for the preparation of high school students for expert activities

Nigar Muradova
səh. 59–69
 
Description of Science Process Skills for Physics Teacher’s Candidate 
Fizika müəllimliyinə namizədin qazandığı elmi bilik və bacarıqları tədris prosesində tətbiq etməsi

Dwi Agus Kurniawan; Dr. Darmaji; Astalini; Peni Sefiah I. 
səh. 71–85
 
The effect of the National Plan (2010–2020) on the development of vocational education in China: An evidence from a before-after design at a 7-year interval and policy analysis 
Çində peşə təhsilinin inkişafına «2010-2020 Milli Planı»nın təsiri: Layihədən əvvəlki və 7 il sonrakı vəziyyət, proqramın təhlili

Ahmed Alduais; Meng Deng 
səh. 87–108 
   
Müəllim işinin effektivliyinin qiymətləndirilməsinə müasir yanaşmalar 

Modern Approaches to Teacher Performance Assessment 
Temnyatkina Olqa Vladimirovna; Tokmeninova Darya Valyerevna
səh. 109–117 
 
Управление проектами личностного развития учеников на облачном сервисе «Универсал-онлайн» 
Management of projects of personal development of the disciples on the cloud service «Universal-online»
«Universal-onlayn» xidməti əsasında şagird şəxsiyyətinin inkişafı layihəsinin idarə edilməsi

Kiriçuk Valeriy Aleksandroviç 
səh. 119–138 
 
Müasir təhsilin məzmununun formalaşdırılmasının aktual problemləri 
Actual problems of formation of the content of the modern education
 
İntiqam Cəbrayılov
səh. 139–150 
 
Modern eğitimin doğuşu: Jean Jacques Rousseau’nun eğitim felsefesi, «hakikat ve özgürlük» kavramları kapsamında
The rising of modern education: Philosophy of the Jean Jacques Rousseau in the scope of “the reality and freedom” concepts 

Murat Korkmaz; Gönül Öktem 
səh. 151–165 

XX əsrin əvvəllərində milli məktəb quruculuğu və ana dilinin tədrisi məsələləri
Establihsing of National school and native language teaching issues at the beginning of the 20th century 

Sevinc Kərimova 
səh. 167–176 
 
Eşitmə qüsurlu uşaqlarla məktəblərdə aparılan işlərin öyrənilməsi metodları 
Methods of the studies in schools with hearing impaired children

Dilarə Dostuzadə
səh. 177–186

Şagird və tələbələrə sağlam həyat mədəniyyətinin aşılanması
Instilling the healthy lifestyle to the pupils and students 

Həqiqət Hacıyeva, Sevinc Axundova
səh. 187–195 

Author Guidelines // Müəlliflərin nəzərinə 

№ 4, Sayı 685
İçindəkilər 

R e d a k t o r   s ö z ü 
Gələcək zaman inkişaf etmiş texnologiyalar çağıdır
səh.9-10  

S o s i o l o g i y a
Türkiye’de Okul Sosyal Hizmeti Uygulama Alanının Değerlendirilmesi: Yeni Açılımlar ve Öngörüler
Evaluation of School Social Work Application Area: Further Expansions and Insights

Burcu Gündüz, Əbülfəz Süleymanov
səh.11 - 25

M e t o d i k a
Тренинговая форма работы в рамках предпрофильной подготовки старшеклассников
Yuxarı sinif şagirdlərinin peşə seçiminə hazırlığı məqsədilə keçirilən təlim metodları
Training form of preprofile preparation works within high school students

Sofiya Qaponova, İrina Revina
səh.27-40  

İ m t a h a n   v ə   q i y m ə t l ə n d i r m ə
Ümumi təhsil məktəblərində aparılan qiymətləndirmələrin nəticələrindən istifadə imkanları 
Opportunities to use the results of assessments in the secondary schools

Nəzakət Mehdiyeva
səh.41-53

T ə h s i l   t e x n o l o g i y a l a r ı 
Təhsildə və praktikada «müasir texnologiya» konsepti
The concept of «modern technology» in educational science and practice

Oksana Soroka
səh.55-76 
 
P s i x o l o g i y a
Müasir dövrdə dəyərlərin formalaşmasının psixoloji mexanizmləri
Contemporary values and psychological functions of its formation summary

Kamilə Əliyeva, Rəşid Cabbarov, İranə Məmmədli, Turanə Əliyeva
səh.77-84

Gelişimsel geriliği olan çocukların ebeveynleriyle yapılan dikkat temelli stres yönetme eğitiminin sonuçlarının araştırılması: sistematik bir gözdən geçirmə
The Result of the Investigations about the Effects of Mindfulness Based Stress Reduction Training on Parents whose Children Developmental Delay: a Sistematic Overview

Alev Elmas
səh.85-94 
 
N ə ş r l ə r
Nüfuzlu elmi jurnallara məqalə hazırlamağın yolları
How to write a scientific article for prestigious academic journals

Misir Mərdanov, Aynur Həsənova
səh.95-106
 
T ə h s i l   t a r i x i
Rus və Avropa yazıçılarının uşaq əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi və bu əsərlərin milli-maarifçi uşaq ədəbiyyatının inkişafında rolu (XIX əsrin II yarısı — XX əsrin əvvəlləri)
Russian and European writer’s works on children in Azerbaijan language and their role in the development of national, enlightened children’s literature (The second half of the 19th century — beginning of the 20th century)

Sevinc Rəsulova
səh.107-121 

Tarixdə ilk müəllim xatirə dəftəri: «Şumerli Ludinqirranın həyatı» və ən qədim təhsil anlayışı
The first teacher’s daybook in history: On the life of Sumerian Ludingirra and the mean of the oldest educational system

Əkbər Nəcəf
səh.123-132
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar