95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2017

2017

30 mart 2019, Şənbə
648
№1
İçindəkilər

Azərbaycanşünaslığın predmeti
Предмет азербайджановедения
Nizami Cəfərov, Səh.5-7

Müseyib İlyasov, Səh.8-14
 
Fizika idrakda formallaşdırma və onun idrakı funksiyaları
Формализация в физическом познании и её когнитивные функции
Formalization in physical cognition and her cognition functions

Əziz Məmmədov, Fuad Məmmədov. Səh.15-21

Fantaziya yaradıcı təxəyyülü inkişaf etdirir
Фантазия развивает творческое воображение
Fantasy develops creative imagination

Əjdər Ağayev, Səh.22-26

Qabiliyyətin əsas komponentləri və tədris prossesində onların inkişaf etdirilməsi
Основные компоненты способности и их развитие в учебном процессе
Key components of intelligences and their improvement in the educational process

Talib Mahmudov, Səh.27-31

M ə k t ə b   v ə   t ə h s i l   t a r i x i m i z 
Maarifçilikdən başlanmış ömür boyu
Жизненный путь, начинающийся с просвещенства
A lifetime dedicated to enlightenment

Alxan Bayramoğlu, Səh.32-38

Hüseyn Cavidin pedoqoji görüşləri
Педагогические мировоззрения Гусейна Джавида
Hussein Javid’s pedagogical thoughts

İsgəndər Orucəliyev, Səh.39-44

Qərbi Azərbaycan milli məktəb tarixindən
О национальной истории школы западного Азербайджана
On the history of national schools of Western Azerbaijan

Əli Adıgözəlov,Şəlalə Adıgözəlova, Səh.45-48

"Azərbaycan məktəbi" jurnalının ilk nömrəsi
Первый номер журнала “Азербайджан мектеби”
The first number of “The Azerbaijani School” journal

Elnarə Məmmədova, Səh.49-54

A r x i v i m i z d ə n
Təvazökar müəllim
Скромный учитель
Əli Vəliyev, Səh.55

Natiqlik haqqında fraqmental düşüncələrimiz
Фрагментарные мысли о риторике
Fragmented thoughts about rhetoric

Vaqif Qurbanov. Səh.56-60

70 il pedoqoji elmin keşiyində
70 лет под руководством педагогической науки
Fərrux Rüstəmov, Səh.61-68

Fədakar alim,peşəkar pedaqoq
Заслуженный деятель науки, профессиональный педагог
Vaqif Şadlinski, Səh.69-72

F ə n l ə r i n   t ə d r i s i 
Keyfiyyətli təhsil ölkənin dinamik inkişafını təmin eden əsas göstəricilərdən biridir
Качественное образование является одним из основных показателей,динамического роста страны
Education of high guality is one of the main sign of dynamic development of the country

Şəkər Abdullayeva, Səh.73-77

Dərsin səmərəliliyinin artırılması üsulları
Методы увеличения рациональности урока
Methods to improve lesson efficiency

Nəsrəddin Musayev, Səh.78-81

Yeni təlim metodlarından istifadə zamanı müəllimin fəaliyyəti
Деятельность учителей в области применения новых методов обучения
Teachers’ activity in the application of new teaching methods

Pəri Paşayeva, Səh.82-84

Tədrisdə kommunikativ bacarıqların formalaşmasına dair
О формировании коммуникативных способностей в учёбе
On the improvement of communicative skills in education

Fəridə Hüseynova, Səh.85-89

Summativ qiymətləndirmənin mahiyyəti və məzmunu
Характера и содержания суммативными оценками
The essence and content of the summative assessment

Arzu Baxşəliyeva, Səh.90-93

S ə h i y y ə   m a a r i f i m i z
İzafi bədən kütləsi və onun müayinəsi
Лишний вес и его диогностикa
Obesity and its diagnosis

Hidayət İsayev, Aybəniz Cəfərova, Səh.94-98

T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i 
Müasir ali təhsil və tələbə şəxsiyyətinin formalaşdırılmasının bəzi məsələləri
Некоторые проблемы современного высшего образования и формирование личности студента
Some problems dealing with the formation of modern education and student personality

İntiqam Cəbrayılov, Səh.99-104

X a r i c d ə   t ə h s i l 
Компетентностный подход в обучении предметным дисциплинам будущих специалистов
Competency-based approaching in teaching chemisrty-related disciplines of future specialists

Рева Татьяна Дмитриевна, Səh.105-111

Творческий конкурс "добропримечательности алматы"
Шамшия Курпебаева
Səh.112
№2
İçindəkilər 

P e d a q o g i k a,   p s i x o l o g i y a 
Pedaqogikaşünaslıq-yeni mərhələdə
Педагогика - на новом этапе
Əjdər Ağayev
Səh.5-10

Ümimi təhsil pedaqoji mülahizələr müstəvisində 
Общее образование в контексте педагогического рассмотрения
General education in the context of pedagogical consideration

Ənvər Abbasov
Səh.11-18

Məntiqi təfəkkürün pedaqoji və psixoloji səciyyəsi
Психологическая характеристика логического мышление
Psychological peculiarity of logical thinking

Sahil Cəfərov
Səh.19-23

Elmilik əsas kriteriyadır
Hаучность oсновнoе критерия
Scientific proof as the main criteria

Ədalət Abbasov
Səh.24-27

Azərbaycanda ali pedaqoji təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri
Направления улучшение содержания высшего педагогического образование в Азербайджане
Directions to improve the content of higher pedagogical education in Azerbaijan

Şiruyə Azadəliyeva
Səh.28-33

A r x i v i m i z d ə n
Havizənin tərbiyə edilməsi
Воспитания памяти
Əhməd Zəkuzadə
Səh.34-39

T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i 
Ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılmasının mütərəqqi ənənələri
Прогрессивные традиции формирования экологической культуры
Traditions of ecological awarenesses

Rauf Sultanov
Səh.40-43

Şagirdlərdə vətənə məhəbbət hisslərinin tərbiyəsi 
Воспитния любви к Родине у учащихся
Teaching patriotic feeling at schools

Sevil Abdinova
Səh.44-48

İ s l a m   h ə m r ə y l i y i   i l i 
Mənəvi dəyərlər tərbiyə işinin tərkib hissəsidir
Моральные ценности являются частью воспитательной работы
Xədicə  Əliyeva
Səh.49-52

Ənənələr yaşayır
Традиции живы
Traditions live

Gülcahan Dəmirçiyeva
Səh.53-55

P e d a q o j i   f i k i r    t a r i x i m i z d ə n 
Milli pedaqoji irsimizdən səhifələr
Страницы из национально-педагогического наследия
From the study of national pedagogy

Mehriban Şirzadova
Səh.56-60

Azərbaycan uşaq mətbuatının tarixindən
Из истории детской прессы
From the history of children’ press

Fərqanə Məlikova
Səh.61-65

XX əsrin 30-40-cı illərində Azərbaycanda orta ixtisas təhsilli müəllim kadrları hazırlığının əsas istiqamətləri
Основные направления подготовки учителей со средним специальным образованием в 30-40-е годы XX века
Vüsalə Qurbanova
Səh.66-72

Tədris prossesində yeni yanaşmalara dair
Новые подходы в учебном процессе
New approaches to teaching process

Sveta Behbudova
Səh.73-77

Yeni yaradıcı metodların köməyi ilə dərslərin qurulması
Cоздание уроков при помощи новой методикии
Constructing of the lessons with the help of the new creative methods in the primary education

Gülşən Qurbanova
Səh.78-80

Ümumtəhsil məktəblərində metodbirləşmələrin fəaliyyət istiqamətləri
Деятельности организации методического объединения
Organization of methodological unification

Aynurə Mahmudova
Səh.81-85

İ d a r ə e t m ə   m ə s ə l ə l ə r i 
Ümumi təhsil müəssisələrində idarəetmənin modernləşdirilməsi
Модернизация управленияв общеобразовательных учреждений
Мodernization governance of general education institutions

Yəhya Abbasov
Səh.86-91

Təhsilin keyfiyyəti təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini
Заместитель директора по качеству образования и учебно-воспитательной работе
The quality of education and deputy director on training

Xalidə Hüseynova
Səh.92-95

İ n n o v a s i y a l a r
Təlimin optimallaşdırılması və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları
Информационно-коммуникационных технологий в оптимизации обучения
Of information and communication technologies in optimation of education

Tofiq Məmmədov, Vüsalə Mikayılova
Səh.96-100

Sinifdənxaric oxu dərslərində yeni təlim texnologiyalarından istifadəyə dair dərs nümunəsi
Elnur Əliyev
Səh.101-102

Yeni təlim metod, texnologiyaları və ikt-dən istifadə
Новые методы обучения, технологии и использвование ИКТ
New methods of teaching, technology and using ICT

Sədaqət Camıyeva
Səh.103-105

Bizə yazırlar
Нам пишут
Səh.106-107

X a r i c d ə   t ə h s i l 
Об использовании инновационных педагогических технологий на занятиях по узбекскому языку
Özbək dili dərslərində yeni pedaqoji texnologiyalardan istifadə haqqında
On the use of innovative pedagogical technologies in classes in the Uzbek language

Саодат Мухамедова
Səh.108-112
№3
İçindəkilər

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
Указ Президента Азербайджанской Республики о 100-летии образования Азербайджанской Народной Республики
Səh.5-6

Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsilinin milliləşdirilməsi strategiyası
Гейдар Алиев и стратегия национализации азербайджанского образования
Cəfər Cəfərov
Səh.7-11

Bizim universitetdə kollokviumlar yeni təlim səviyyəsinin təminatıdır
Коллоквиумы гарантия нового обучения в нашем университете 
Colloquiums ensure new training levels in university

Xalıq Yahudov, Eldar Qocayev, Naxçıvan Səfərov
Səh.12-19

P e d a q o g i k a,   p s i x o l o g i y a 
Musiqi və cəmiyyət
Музыка и обшества
Music and society

Elxan Bəylərov, Bahar Ələkbərova
Səh.20-30

Tədqiqatçılıq motivasiya yaradır
Исследование способствует мотивации
Research leads motivation

Səbinə Ağayeva
Səh.31-36

İstedadlı şagirdlərin formalaşmasında fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərin nəzərə alınması
Учитывание персонально-психологических особенностей в формировании одаренных учащихся
Consideration individual-psychological features in formation talented pupils 

Nahidə Cəfərova
Səh.37-45

Y ə h y a   K ə r i m o v - 9 0
Professor Yəhya Kərimovun tərbiyəyə dair fikirləri
Мысли о воспитании профессора Я.Керимова
Professor Yahya Karimov`s  thoughts on upbringing

Akif Abbasov
Səh.46-49

T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i 
Nitq mədəniyyəti insanlara məxsus mədəniyyətin tərkib hissəsidir
Культура речи-часть культуры человечества
Speech culture is a part of peoples`culture

Nəsrəddin Musayev
Səh.50-54 

Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında dərsin imkanlarından istifadə təcrübəsindən
Использованиевозможностей предмета для формировании личности у студентов
From the experience of formation student personality

Nazlı İsmayılova
Səh.55-57

Особенности младших школьников с рас и педагогические подходы к взаимодействию с ними в средней специальной музыкальной школе
Autistik spektr pozuntulu kiçikyaşlı məktəblilərin xüsusiyyətləri və Orta ixtisas musiqi məktəbində onlarla əməkdaşlıq yolları
Feature primary school children with ASD,ways to cooperate with them in the secondary music school 

Наджабат Гасанова
Səh.58-64 

M ə k t ə b   v ə   p e d a q o g i k a   t a r i x i m i z  (a r x i v i m i z d ə n)
Seyid Əzimin pedaqoji görüşləri
Педагогические встречи Сейида Азима
Səh.65-68

Azərbaycanda pedaqoji fikrin inkişafında "Azərbaycan məktəbi"jurnalına əlavələrin rolu
Роль приложений к "Азербайджан мектеби"в развитии педагогической мысли Азербайджана
The Role of appendices to the "Azerbaijan School" in the development of pedagogical thoughts in Azerbaijan 

Elnarə Məmmədova
Səh.69-80

İ n n o v a s i y a l a r
Vizual resurslar-zehni xəritələrin təlim prosesində yeri və əhəmiyyəti
Визуальные ресурсы:место и важность в процессе обучения умственных карт
The place and importance of visual resources-mint map in the learning process

Nərminə Məmmədova
Səh.81-85

Dərslərin müasir təlim metodları ilə təşkilinə dair
Организация уроков с помощью новых методов обучения
Organizing lessons by new teaching methods 

Orxan Soltanov
Səh.86-89 

İnformasiya texnalogiyaları tətbiqinin müasir vəziyyəti
Современное состояние применения информационных технологий
The current state of the use of information technologies

Samir Həsənov
Səh.90-93

Məktəbəqədər hazırlıq qrupları təhsil üçün töhvədir 
Группа дошкольного обучения,вклад в образование 
Preschool training groups contribute to education

Tünzalə Bağırova
Səh.94-96

Şagirdlərin idrak fəallığının artmasında İKT-nin rolu 
Роль ИКТ в увеличении познавательных способностей у учащихся
The role of ICT in developing students`cognitive activity

Ülviyyə Ələkbərova
Səh.97-99

M e t o d i k a,   q a b a q c ı l   t ə h s i l 
Məktəbdə metodiki işlərin təşkili
Организация и управление методических работ
Organization and management of methodical work

Hikmət Camalov
Səh.100-102

A r x i v i m i z d ə n 
Maarif tariximizi vərəqlərkən
Перелистать нашу историю образования
Məmməd Bəktaşi
Səh.103-106

Azərbaycan maarifinin güzgüsü
Зеркало азербайджанского образования
Zahid Qaralov
Səh.107-108

Bizə yazarlar
Нам пишут
Səfər Əhmədbəyli
Səh.109-112
№4
İçindəkilər

A l i   t ə h s i l
Ali təhsil sistemində yeni dəyərlər yaradaq
Создать новые ценности в системе высшего образования
Ədalət Muradov, Elşən Bağırzadə
Səh.5-12

Ali təhsilin inteqrasiya hədəfləri: Yeni nəsil universitetlərin yaranması gerçəkliyi
Интегрированные цели высшего образования: создание университетов нового поколения

Integration goals of higher education: Reality of emergence of new generation universities
Cəsarət Valehov
Səh.13-23

P e d a q o g i k a   v ə   p s i x o l o g i y a 
Müəllimin təlim-təhsil fəaliyyəti və onun təşkili texnologiyaları
Обучающая и образовательная деятельность учителя и технологии ее организации
Education-training activity of teacher and its technigue of organizing

Müseyib İlyasov
Səh.24-29

Neyrolinqvistik proqramlaşdırma:təxəyyül məktəbinə keçid
Нейролингвистическое программирование:переход к школе воображения
Neurological programming:transition to imagination school

Elxan Bəylərov, Raziyə Quliyeva
Səh.30-34

Humanitar təhsilin problemləri
Проблемы гуманитарного образования
Problems of humanitarian education

Vidadi Orucov
Səh.35-41

İ s l a m   h ə m r ə y l i y i
İslami dəyərlər:Müasir dərki və tədrisi problemləri 
Исламские ценности:современное понимание и проблемы преподавания
Islamic values:the problems in its contemprorary understanding and teaching

Təyyar Salamoğlu 
Səh.42-48

T ə h s i l i n   k e y f i y y ə t i
"Açıq dərs" və "Ustad dərsi" müasir təhsil strategiyası kimi
"Открытый урок" и "Мастер класс",как современная стратегия в образовании
"Open lesson" and "Master lesson" like modern educational strategy

Vaqif Qurbanov, Ənvər İmanov
Səh.49-53

Təhsilin keyfiyyətini daim diqqət mərkəzində saxlayırıq 
Качество образования все время в центре внимания
We keep the quality of education in the center of attention

Rəsmiyyə Məmmədova
Səh.54-56

İ n n o v a s i y a l a r
Texnalogiya fənninin tədrisində inteqrativ əlaqələrin idarə olunması 
Интеграция в процессе преподавания технологии 
Integration in teaching of subject of technology 

Məmməd Kazımov
Səh.57-62

Yeniləşən cəmiyyətdə müəllim peşəsinə verilən tələblər və müasir pedaqoqun portret cizgiləri
Требования к профессии учителя в современном обществе,черты портрета современного педагога
Requirements for a teacher profession in a renewed society and the portrait of a modern educator  

Məlahət Nuriyeva
Səh.63-72

Təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə dair mülahizələr 
Суждения о повышении качества образования
The arguments are on the increase of quality of education

Tofiq Məmmədov, Vüsalə Mikayılova
Səh.73-77

M i l l i - m ə n ə v i   d ə y ə r l ə r
Görkəmli bəstəkar, dirijor,musiqi pedaqoqu,ictimai xadim
Известный композитор, дирижер, музыкальный педагог, общественный деятель
Nazim Kazımov
Səh.78-80

Milli-mənəvi dəyərlərimizi qoruyaq
Сбережем духовно-национальные ценности
Let`s safeguard our moral values

Nuranə Mirzəyeva
Səh.81-84

P e d a q o g i k a   a l ə m i n d ə
Учитель, педагог, ученый...
Гусейн Ахмедов, Мисир Марданов, Гумеир Ахмедов
Səh.85-89

A r x i v i m i z d ə n 
Alimin yolu
Путь ученого
Məmmədəli Əliyev
Səh.90-95

Pedoqoji mərifət haqqında
M.Muradxanov
Səh.96-105

U n u t s a q,   u n u d u l a r ı q
Ənənələr davam edir
Традиции продолжаются
Vəfa Eyvazova
Səh.106-108

Təhsil tariximizin unudulmaz səhifəsi
Незабываемая страница нашей истории 
Sona Xankişiyeva
Səh.109

Uşinskinin vəsiyyətlərindən
Səh.110

Bizə yazarlar
Нам пишут
Səh.111-112
№5
İçindəkilər

Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarovun çıxışı
Выступление министра образования Микаила Джаббарова
Səh.5-8

2017-2018-ci dərs ilinin "Ümumi təhsildə keyfiyyət ili" elan edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin əmri
Распоряжение министра образования Азербайджанской Республики об объявлении 2017-2018 учебного года «Годом качества в общем образовании»
Mikayıl Cabbarov
Səh.9-10

Təhsildə dəyərlər ilindən keyfiyyət ilinə doğru
В образовании от года ценностей до года качеств
Məhəbbət Vəliyeva
Səh.11-19

E l m   x a d i m l ə r i m i z
Ziyalı fədakarlığına nümunə
Интеллектуалы пример самоотверженности
İsa Həbibbəyli
Səh.20-26

Azərbaycanda təhsil və pedoqogika elminin cəfakeş alimi
Искушенный ученый по образованию и педагогике в Азербайджане
Humeyr Əhmədov
Səh.27-34

P e d a q o g i k a   v ə   p s i x o l o g i y a 
Humanist pedaqogika, yoxsa pedaqogikada humanizm?
Гуманистическая педагогика или гуманизм в педагогике
Humanistic pedagogy or humanism in pedagogy

Fərrux Rüstəmov
Səh.35-48

Humanizm tərbiyəsinin sosial-psixoloji problemləri
Социально психологические проблемы гуманистического воспитания
Socio-psychological problems of humanism education
 
Ramiz Əliyev
Səh.49-58 

T ə h s i l i n   f ə l s ə f ə s i
Elmi idrakda və mənəvi dəyərlər sistemində insan həyatının mənası problemi
Проблема человеческой жизни в научном познании и в системе нравственных ценностей
The problem of human life in scientific cognition and moral values system

Əziz Məmmədov,Siyavuş Talışlı
Səh.59-67

T ə h s i l i m i z   b u   g ü n
Təhsildə keyfiyyət əsas devizimizdir
Качество образования-наш главный девиз
Quality of education is our main motto

Nizami Namazov
Səh.68-70

Nailiyyətlərimiz bizi arxayınlaşdırmır
Наши достижения не делают нас самоуверенными
Our achievement does not make us self-confident 

Əjdər Kərimov
Səh.71-75

Qarşıda bizi mühüm işlər gözləyir
Впереди нас ждут важные дела
Important things are waiting for us

Oqtay Abdullayev
Səh.76-79

Ə j d ə r    A ğ a y e v - 8 0
Əjdər Ağayev və "Azərbaycan məktəbi"
Аждара Агаева и "Азербайджан мектеби"
Ajdar Agayev and "Azerbaijan mektebi"
 
Nəcəf Nəcəfov, Elnarə Məmmədova
Səh.80-87

E l m i - m ə d ə n i   i r s i m i z d ə n
Böyük alim və tətqiqatçı
Великий ученый и исследователь
Great scientist and researcher

Nəsrəddin Musayev
Səh.88-91

İ n n o v a s i y a l a r
Təlimdə fəaliyyətin aktual məsələləri
Актуальные вопросы обучения
Topical issues of training

Şahrza Ağayev, Samir Mehdizadə
Səh.92-96

Təhsildə İKT-nin pedaqoji-psixoloji imkanları 
Возможности педагогического и психологического образования с помощью ИКТ
Education with ICT`s pedagogical-psychological capabilities

Ruhiyyə Mehdiyeva
Səh.97-102 

Tədrisdə müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi
Современные технологии обучения в преподавание
Modern technologies of teaching in study

Elnur Əliyev
Səh.103-104  

A r x i v i m i z d ə n
Uşinskinin didaktik görüşləri
Дидактические встречи Ушинского
Əhməd Seyidov
Səh.105-107

A r x i v i m i z d ə n
"Azərbaycan məktəbi" jurnalı redaksiyasına AÇIQ MƏKTUB
Yaşar Qarayev
Səh.108-110

Bizə yazırlar
Нам пишут
Səh.111-112
№6
İçindəkilər 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət dil komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики об утверждении нового состава Государственной языковой комиссии Азербайджанской Республики
Səh.5-7

E l m   x a d i m l ə r i m i z
Fədakar alim, ziyalı pedaqoq
Преданный ученый, интеллигентный педагог
Devoted scientist, intelligent pedagogue
 
Əyyub Əzimov, Firuzə Nadir
Səh.8-13

P e d a q o g i k a
Humanist pedaqogika:mahiyyət, prinsiplər, istiqamətlər
Гуманистическая педагогика:сущность принципы,направления
Humanist pedagogy:essence, principles, directions

Museyib İlyasov
Səh.14-22

Təlimdə tətbiqi məqsədin ayrılmasının zəruriliyi və pedaqoji baxımdan əsaslandırılması
Цели применения учебной программы на курсах преподавания математики в школе,а также ее обоснование с педагогической точки зрения
The objectives of the curriculum application in the courses of teaching mathematics in the school,as weel as its justification from the pedagogical point of view

Azadxan Adıgözəlov
Səh.23-28

İnsanın sosiallaşmasının pedaqoji və psixoloji parametrləri
Психологические и педагогические параметры социализаций человека

Psychological and pedagogical parametres of socialization of a human

Sahil Cəfərov
Səh.29-38

Pedaqoji qiymətləndirmə pedaqoji texnologiyalardan biri kimi
Педагогическое оценивание как одна из педагогических технологий
Educational assessment as an educational technology

Sevda Heydərova
Səh.39-46

T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i 
Əqli mülkiyyət mədəniyyətinin formalaşdırılması məsələləri
Вопросы формирования культуры интеллектуальной собственности
Issues of formation of intellectual property culture

İntiqam Cəbrayılov, Könül Mikayılova
Səh.47-54

Sinifdənxaric tədbirlər və şagird şəxsiyyətinin formalaşması məsələləri
Внеклассные мероприятия и вопросы формирования личности ученика
Extra-curricular activities and questions of student`s personality formation

Tünzalə Bağırova
Səh.55-57

Fənnin tədrisində praktik metodların tətbiqi
Применение практических методов в преподавании предмета
The application of practical methods in teaching subject

Aynur Zülfüqarova
Səh.58-61

İlk peşə ixtisas təhsili:təşəkkülü və inkişaf perspektivləri
Начальное специальное профессиональное образование:становление и перспективы развития
Inital special vocational education:formation and prospects of development

Həsən Bayramov
Səh.62-69

D i l i m i z - m i l l i   v a r l ı ğ ı m ı z
Nitq mədəniyyəti və natiqlik sənəti fənnində Mirzə Ələkbər Sabir kursu
Курс М.А.Сабира по предмету "Культура речи и ораторское искусство"
M.A.Sabir course on "Speech culture and speech art" subject

Vaqif Qurbanov, Xaqani İbrahimov
Səh.70-74 

Nitq fəaliyyəti zəminində tədrisdə dinləmə mətnləri mühüm komponent kimi 
Аудио тексты-как важный компонент, на почве речевой деятельности

Audio texts-as an important component, on the basis of speech activity

Nərgiz Ramizzadə
Səh.75-82

P e d a q o j i   a x t a r ı ş l a r
Y.A.Komenskinin "Ana qucağı məktəbi" və onun əsas ideyaları
Основы идеи "Материнская школа" Я.А.Коменского
The basis ideas of Mothers school by Y.A.Comensky

Mehriban Hüseyn qızı
Səh.83-90

Образование как важнейший компонент обеспечения безопасности Азербайджанской Республики в контексте интеграции в мировое образовательное пространство
Гумеир Ахмедов
Səh.91-94

Ловушки на пути совершенствования человека 
İnsanın təkmilləşdirilməsi yolunda cəhdlər
How to awoid predicaments in human improvement

Гасан Гусейнов
Səh.95-101

A r x i v i m i z d ə n 
A.Səhhətin təlim və tərbiyə haqqıhda fikirləri
Мысли А. Саххата об образовании и воспитании
İbrahim İsayev
Səh.102-106

Y e n i   n ə ş r l ə r
Görkəmli pedaqoqun biblioqrafiyası nəşr olunmuşdur
Опубликована библиография выдающегося педагога
Nəcəf Nəcəfov
Səh.107-109
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar