95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2015

2015

30 mart 2019, Şənbə
269
№1
İçindəkilər

"Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası"nın həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət planı
Səh.5-21

Dilimiz mənəviyyatımızdır
Язык-наша духовность
Mother tongue is our spirituality

Tofiq Hacıyev
Səh.22-25 

PEDAQOGİKA
Karl Rocersin didaktik ideyaları(humanist  pedaqogika)
Дидактические идеи Карла Роджерса(гуманистическая педагогика)
Carl Rogers didactic thoughts(humanitarian pedagogy)

Fərrux Rüstəmov
Səh.26-35 

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİMİZDƏ
95 yaşlı kollec
95-летний колледж
95 year old college

Nurlana Əliyeva
Səh.36-40

Təhsil daim inkişafdadır
Образование на пути развития
Education always development

Tünzalə Yusifova
Səh.41-45

İlisuda bir məktəb var
Илисуинская школа
About a school in Ilisu

Xanpəri Muradova 
Səh.46-48

KURİKULUM
Müəllim hazırlığında fizikadan fənlərarası inteqrasiya problemi
Проблема межпредметной связи по физике в подготовке учителей
The problem of interdisciplinary inteqration on physics in teacher training

Rövşən Əliyev
Səh.49-55

Ədəbiyyat fənninin tədrisində inteqrasiyadan istifadə
Использования интеграции на уроках литературы
Applying integration in teaching literature

Asya Bəkirova
Səh.56-59

Motivasiyanın zəruriliyi
Мотивация необходима
Motivation is importance

Lalə Lətifova
Səh.60-63

DİL TARİXİMİZDƏN
Qərbi Azərbaycan şivələrində qədim sözlər
Древние слова в западно-азербайджанских говорах
Ancient words in the western Azerbaijan dialects

İbrahim Bayramov
Səh.64-68

TƏHSİL FƏLSƏFƏSİ
Yeni elmlərarası istiqamət (sinergetika)
Новое межнаучное направление(синергетика)
New inter scientifie direction(synergetic)

Əziz Məmmədov
Səh.69-75

Təhsil fəlsəfəsinin elmi bilik sahəsi kimi təşəkkülü
Философия образования как с формированная область на основе научных знаний
Establishment of education philosophy as a field of science

Şelementyeva Tatyana Valeryevna
Səh.76-80

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Təhsilalanlarla tərbiyə işinin təşkili texnologiyaları
Технология организации воспитательной работы с обучающимися 
Organizational 
technologies of students training 

Şəhla Cəlilzadə
Səh.81-85

PSİXOLOGİYA
Qabiliyyətin inkişafına fərdi yanaşma
Индивидуальный подход к развитию способности
Individual approach to intelligences

Səlahət Əsədova
Səh.86-92

İNNOVASİYALAR
Об инновационной парадигме национальной идеи
Milli ideyanın innovasiya paradiqması haqqında
On the innovation paradigm of the national idea

Лачин Гасанова
Səh.93-96

Təhsildə innovativ fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi 
Особенности усовершенствования инновационной деятельности в образовании
Improving features of innovative activity in education

İntiqam Cəbrayılov
Səh.97-102

BƏXTİYAR VAHABZADƏ-90
O həm də böyük pedaqoq idi
Buludxan Xəlilov
Səh.103-108

Maarif fədailərindən biri:Əfsun Əfəndiyev
Nəcəf Nəcəfov
Səh.109-111

Bizə yazarlar
Səh.112

№2
İçindəkilər

Təhsil Dövlət siyasətinin prioritetləri sırasında ilk yerlərdən birini tutur
Образование занимает одно из первых мест в приоритетах государственной политики
Mikayıl Cabbarov
Səh.5-14

TƏHSİL STRATEGİYASI
Məktəbi idarəetmənin nəzəri və təcrübi məsələlərinə dair
О теоретических и практических задачах управления школой
School governance theoretical and practical issues

Əjdər Ağayev
Səh.15-19

Ali təhsil, məzun və əmək bazarı
Высшее образование:выпускник и трудовой рынок
Higher education, graduates and labour market

Əfqan Abdullayev
Səh.20-24

Məktəbdə insan resursalarının idarə olunması
Управление человеческими ресурсами в школе
School:Management of human resources

Almaz Əsgərova
Səh.25-29

PSİXOLOGİYA
Pedoqoji qiymətin psixoloji məsələləri haqqında
О психологических задачах педагогического оценивания

Psychological issues of pedagogical assessment

Əbdül Əlizadə 
Səh.30-35

Şəxsiyyət və onun formalaşdırılması:sosial-psixoloji məsələlər
Личность и ее формирование:социально-психологические задачи
Personality and its formation socio-psychological issues

Ramiz Əliyev
Səh.36-41

PEDAQOGİKA
Ümumi orta təhsil səriştəlilik kontekstində
Полное общие образование контексте компетентностного подхода
Complete general education in the context of the competency approach
 
Abdulla Mehrabov
Səh.42-46

Keyfiyyətin idarə olunmasının bəzi aspektləri barədə
О некоторых аспектах управления качеством общего образования
Some aspects of quality management

Firədin İbrahimov
Səh.47-52

İNNOVASİYALAR
İnformasiya cəmiyyətində təhsil
Образование в информационном обществе
Education in information society

Tofiq Məmmədov
Səh.53-57

Təlim nəticələrinin reallaşdırılmasında motivasiyanın əhəmiyyəti
Роль мотивации при реализации результатов учебы
The importance of motivation in the implementation learning outcomes

Səbinə Ağayeva, Vaqif Süleymanov
Səh.58-61

TƏHSİL FƏLSƏFƏSİ
Bir tarixi-fəlsəfi araşdırma:Pifaqor Doktrinası
Об одном историко-философическом исследовании:Доктрина Пифагора
Historical and philosophical research:Pythagoras Doctrine

Məhəmməd Əkbərov
Səh62-65

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI, KURİKULUM
Qiymətləndirmə zəruri bir prosesdir
Процесс оценивания является необходимым

Assessment is a necessary process

Günay Hüseynzadə
Səh.66-69

Əmək hazırlığının inteqrativ məsələləri
Интегративные задачи трудовой подготовки

Integrative  issues of labor preparation

Şahrza Ağayev
Səh.70-72

"Güc" mövzusuna aid dərs nümunəsi
Урок пример на тему мощность

Lesson samble on the topic "power"

Günel Baxşıyeva
Səh.73-76

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
İntellektual inkişafın ilk qaynaqları
Начала источников интеллектуального развития

First sources of intellectual development 

Füzuli Əsgərli
Səh.77-82

Qayğı sözü və qayğı özü
Слово забота и сама забота
Care in words care in deed

Səidə Səlimzadə
Səh.83-89

Fiziki mədəniyyət anlayışlarının səciyyəsi barədə
Характеристика понятий физической  культуры

Concept of physical culture 

Baloğlan Quliyev
Səh.90-95

Mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması
Формирование  культурного чтение
Aidə Hüseynova
Səh.96-97

REDAKSİYAMIZIN QONAGI
Важный источник по методике преподавания Азербайджанского языка
Azərbaycan dilinin tədris metodikasının ümumi məsələləri
The general issues of teaching methods of Azerbaijan Language

Мухамедова Саодат Худойбердиевна
Səh.98-101

28 MAY RESPUBLİKA GÜNÜ
Azərbaycan xalq cümhuriyyəti parlamentinin təşkili və fəaliyyəti
Организация и деятельность Парламента Азербайджанской Народной Республики
Organization and activity of the Azerbaijan National Republic

İlham Abbasov
Səh.102-107

REDAKSİYANIN SİFARİŞİ İLƏ
Elm və təhsil fədaisi
Vilayət Əliyev
Səh.108-110

Bizə yazarlar
Нам пишут
Səh.111-112
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar