95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2014

2014

30 mart 2019, Şənbə
413
№1

İçindəkilər 
Azərbaycan müəllimlərinin XIV qurultayına 
На XIV съезд азербайджанских учителей
Səh.4 

Azərbaycan müəllimlərinin XIV qurultayı keçirildi
Состоялся XIV съезд азербайджанских учителей
Səh.5-6 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarovun məruzəsi
Доклад Микаила Джаббарова, министра образования Азербайджанской Республики
Səh.7-19 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti Akif Əlizadənin çıxışı
Выступление президента Национальной академии наук Азербайджана Акифа Ализаде
Səh.20-21

Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil naziri Piri Nağıyevin çıxışı
Выступление министра Образования Нахчыванской Автономной Республики Пири Нагиева
Səh.22-23

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfedrasiyasının sədri Səttar Mehbalıyevin çıxışı
Выступление Саттара Мехбалиева, председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана
Səh.24-26  

Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Kommisiyasının sədri Məleykə Abbaszadənin çıxışı
Выступление Малейки Аббасзаде, председателя Государственной комиссии по приёму студентов
Səh.27-28 

Bakı Ali Neft Məktəbinin prorektoru, professor Ramiz Hümbətovun çıxışı 
Выступление Рамиза Гумбатова, проректора Бакинской высшей нефтяной школы
Səh.29-32  

Milli Məclisin deputatı Bəxtiyar ƏLiyevin çıxışı
Выступление депутата Милли Меджлиса Бахтияра Алиева
Səh.33-35

Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının prorekotoru Fariz İsmayılovun çıxışı
Выступление Фариза Исмайлова, проректора Дипломатической академии Азербайджана
Səh.36-37

Bakı Şəhəri Akademik Zərifə Əliyeva adına liseyin direktoru Məhəbbət Vəliyevanın çıxışı 
Bakı Şəhəri Akademik Zərifə Əliyeva adına liseyin direktoru Məhəbbət Vəliyevanın çıxışı 
Səh.38-40

İsmayıllı Peşə Tədris Mərkəzinin direktoru Zaur Muradovun çıxışı
Выступление Заура Мурадова, директора Исмаиллинского центра профессионального обучения
Səh.41-43 

Bakı şəhəri 43 nömrəli məktəb-lisey kompleksinin direktor müavini Kəmalə Bədəlovanın çıxışı
Выступление Камалы Бедаловой, заместителя директора школы-лицея № 43 г. Баку
Səh.44-46 

Bakı şəhəri "Zəngi"liseyinin tarix müəllimi Taleh Şahbazovun çıxışı
Речь Талеха Шахбазова, учителя истории средней школы "Занги" города Баку
Səh.47-49

Şuşa RTŞ metodkabinetinin müdiri Rəsmiyyə Məmmədovanın çıxışı
Выступление руководителя методического отдела Шушинского РЦТ Ресмии Мамедовой
Səh.50-52 

"ERNST& YANG HOLDİNQS(SİAYES)Bİ.Vİ" şirkətinin Azərbaycan üzrə idarəedici tərəfdaşı İlqar Vəliyevin çıxışı
Выступление Ильгара Валиева, управляющего партнера ERNST & YANG HOLDING (SIES) BV
Səh.53 

Azərbaycan müəllimlərinin XIV qurultayının Qətnaməsi
Резолюция XIV съезда азербайджанских учителей
Səh.54-55 

TARİXİN UNUDULMAZ SƏHİFƏLƏRİNDƏN
Ümummilli lider Heydər Əliyevin  Azərbaycan müəllimlərinin XI qurultayındakı nitqi:Xalqımızın təhsilinin daha da təkmilləşdirilməsi və yüksəklərə qaldırılması müqəddəs vəzifəmizdir
Выступление общенационального лидера Гейдара Алиева на XI съезде учителей Азербайджана: дальнейшее совершенствование и повышение уровня образования нашего народа является нашим священным долгом
Səh.56-67 

Heydər Əliyev və Azərbaycan müəllimləri qurultayları
Гейдара Алиева и съезд азербайджанских учителей
Nəcəf Nəcəfov
Səh.68-77 

XIV QURULTAYDAN SONRA NÜMAYƏNDƏLƏRİ DÜŞÜNDÜRƏN MƏSƏLƏLƏR
Keyfiyyətli müəllim kardları hazırlığında yeni mərhələ
Новый этап в подготовке качественного педагогического состава
Səh.78-86

Azərbaycan təhsili yeni inkişaf yolunda 
Азербайджанское образование находится на пути к новому развитию
Müsahibəni apardı:Nəsrəddin Musayev 
Səh.87-88

Zaman öz işini görür 
Время делает свою работу
Müsahibəni apardı:Ənvər Abbasov 
Səh.89-90 

Qurultaya yaxşı göstəricilərlə gəlmişik 
Мы пришли на съезд с хорошими результатами
Müsahibəni apardı:Nəsrəddin Musayev
Səh.91-96

İnklüziv təhsil psixoloji hazırlıqdan başlamalıdır
Инклюзивное образование должно начинаться с психологической подготовки
Müsahibəni apardı:Elnarə Məmmədova 
Səh.97-98 

Qətiyyətli addımlar 
Решительные шаги
Müsahibəni apardı:Ənvər Abbasov 
Səh.99-100 

Uğurlarımız bizi arxayınlaşdırmır
Наши успехи не дают нам уверенности
Müsahibəni apardı:Sveta Məmmədova 
Səh.101-102

BUNLARI BİLMƏK MARAQLIDIR
Azərbaycan müəllimlərinin III qurultayı (21 avqust-1 sentyabr 1919)
III съезд азербайджанских учителей (21 августа - 1 сентября 1919 г.)
Səh.103-104 

O İLLƏRDƏKİ ÇIXIŞLARDAN
Bakı şəhəri 190 nömrəli məktəbin müəllimi, sosialist əməyi qəhrəmanı Zərbəli Səmədovun çıxışı (18-19 may 1978)
Выступление  героя социалистического труда Зарбели Самедова, учителя школы № 190 г. Баку. (18-19 мая 1978 г.)
Səh.105-106

Tovuz rayonundakı Bozalqanlı kənd orta məktəbinin müəllimi ,sosialist əməyi qəhrəmanı Məhər Quliyevin çıxışı(18-19 may 1978)
Выступление Махара Гулиева, учителя средней школы села Бозалканлы в Товузском районе, героя социалистического труда (18-19 мая 1978 г.)
Səh.107-108 

Yevlax raoyunundakı Xaldan kənd orta məktəbinin direktoru, SSRİ xalq müəllimi Zahid Şöyübovun çıxışı(18-19 may 1978)
Выступление народного учителя СССР Захида Шоюбова, директора общеобразовательной школы села Халдан Евлахского района (18-19 мая 1978 г.)
Səh.109-110 

Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin professoru,fizika üzrə elmi-metodik şuranın sədri Mirzəli Murğuzovun çıxışı
Выступление Мирзали Муругузова, профессора Азербайджанского Педагогического Университета, председателя Научно-методического совета по физике
Səh.111-112 

№2

İçindəkilər
Əli Bəy Hüseynzadənin 150 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о проведении 150-летия Али Бея Хусейнзаде
Səh.5 

Əli Bəy Hüseynzadə Azərbaycan maarifçiliyinin korifeylərindən biri kimi 
Али Бек Гусейнзаде-один из корифеев - просвстителей Азербайджана 
Ali beck Husseinzadeh as one of Azerbaijan enlightenment

Əsgər Quliyev 
Səh.6-15 

TƏHSİLİN İNKİŞAFI ÜZRƏ DÖVLƏT STRATEGİYASI
Təhsilin İnkişaf Strategiyası :Nailiyyətlər və prespektivlər
Стратегия Развития Образования :уепех и перепективы
Strategy of Education Development:achievements and prospects

Əlihəsən Həmzəyev 
Səh.17-19

Təhsilin inkişafında yeni mərhələ
Государственная Стратегия новый этап в развитии образования 
State Strategy is a new stage in the development of education 

Akif Xalıqov
Səh. 20-26 

PEDAQOGİKA VƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
Müəllim hazırlığında seçim problemi
Проблема выбора в подготовке учителя
The problem of choice in teacher preparation

Müseyib İlyasov
Səh.27-31

Atalar sözləri:hikmət və öyüdlər 
Пословицы:мудрость и наставления
Proverbs:wisdom and edification

İsmayıl Əliyev
Səh.32-37

Pedaqoji irsimiz tədqiq edilir
Исследуется педагогическая наследственность

Pedagogical heritage is investigated

Yaqub Babayev
Səh.38-40

Əli Xınalızadənin pedaqoji görüşləri
Педагогические взгляды Али Хыналызаде

Ali Khinalizadeh`s pedagogical approach

Kərim Məmmədov
Səh.41-44

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR

Məzmun dəyişikliyi prioritet məsələdir
Изменение содержания-приоритетная задача

Maintenance change is the priority issue

Tariyel Talıbov, Elnarə Məmmədova
Səh.45-52

Yenidənhazırlanma təhsilinin modernləşdirilməsinin pedaqoji kadrların hazırlığına təsiri
Влияние модернизации системы переподготовки на подготовку педагогических кадров
The influence of modernizing of education to the repreparation of pedagogical cadres

Lalə Qurbanova
Səh.53-57

Pedaqoji kadrların ixtisasartırma təhsilinə müasir yanaşmalar
Новые подходы к повышению квалификации педагогических кадров
Modern approaches to the improvement of professional skills of pedagogical cadres

Mahirə İbadova, Şükür Qəribov
Səh.58-63

Yeni məzmun yeni yanaşma tələb edir
Новое содержание требует новый подход
New content demands new approach

Zeynəb Məmmədova 
Səh.64-67

DİLİMİZ-MƏNƏVİYYATIMIZ
Dil xalqın milli sərvətidir
Язык - это национальное богатство народов
Buludxan Xəlilov
Səh.68-71

Azərbaycan dilinin tədrisində bəzi məqamlar
Некоторые моменты в преподавании азербайджанского языка
The few features of teaching Azerbaijan language

Səfura Gözəlova, Suqra İmanova
Səh.72-77

METODİKA, QABAQCIL TƏCRÜBƏ

Azərbaycan tarixi və umumi tarix dərslərində İKT-dən və əlavə materiallardan istifadə etməklə dərsin təşkili
Организация уроков по истории Азербайджана и всеобщей истории с применением ИКТ и дополнительных материалов
Organisation Azerbaijan history and world history lessons using ICT and additional materials

Gültəkin Rüstəmova
Səh.78-82

İnteqrasiya bütün siniflərdə vacibdir
Интеграция в начальной школе
Integration is important in all classes

Emiliya Kərimova
Səh.83-86

Tədris prosesində diyarşünaslıq və onun öyrənilməsinə müəllimlərin yaradıcı münasibəti
Творческое отношение учителей в изучении краеведения в учебном процессе
Teachers` creative approach to teaching geography and country study

Şəfayət Rüstəmli
Səh.87-94

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Bəzi mənəvi dəyərlərimiz haqqında
О некоторых духовных ценностях 
About some moral virtues

Sədaqət Hüseynova
Səh.95-96

Роль семьи формировании компьютерной зависимости у подростка 
Yeniyetmələrin kompyuterdən asılılığında ailənin rolu
The role of the family in the dependence of the youth from computer

Сабина Бабаева
Səh.97-100

Məktəblərdə hərbi-vətənpərvilik tərbiyəsinə dair
Следует уделять внимание к военно-потриотическому воспитанию в школах
Military patriotic upbringing at schools

Anar Yusifov
Səh.101-103

"AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ"-90(jurnalımızın arxivindən)
"Azərbaycan məktəbi" respublikamıza nə verir?
Что дает "азербайджанская школа" нашей республике?
Nurəddin Kazımov
Səh.104-107

Pedaqoji jurnalımız nə vaxtdan çıxır?
С какого время выходит наш педагогический журнал?
Mirabbas Aslanov
Səh.108-111

Onların xatirəsi əziz tutulur
Их память дорогая
Camal Osmanov
Səh.112

№3

İçindəkilər
Müəllimlərin bilik və səriştəsinin sınaq qiymətləndirilməsi barədə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri
Распоряжение министра образования Азербайджанской Республики о проверке знаний и навыков учителей
Mikayıl Cabbarov
Səh.5-6

Təhsil Nazirliyinin sektor müdiri Emin Əmrullayevlə müsahibə
Интервью с Эмином Амруллаевым, руководителем сектора Министерства образования
Səh.7-8

TƏHSİLİN İNKİŞAFI ÜZRƏ DÖVLƏT STRATEGİYASI
Ənənəvi təhsildən "düşüncə və təfəkkür məktəbi"nə doğru
На пути к школе разума и мышления
Towards newly forming thinking and cognitive schools

Qulu Novruzov, Ənvər Abbasov
Səh.9-18

Müəllim peşəkarlığını zəruri edən tendensiyalar
Тенденции, необходимые для профессионализма учителя
Tendencies demand teachers` competencies

Yuliya Kərimova
Səh.19-24

Nəticəyönümlü şəffaf idarəetmə modelinə dair 
Модель управления,ориентированная на результат и прозрачность
Transparent management and result oriented model

Qafar Hüseynov
Səh.25-30

İNNOVASİYALAR
Müasir informasiya texnologiyaları və vasitələri təhsildə
Современные информационные технологии и средства в образовании
Modern information technologies and resource in education

Tofiq Məmmədov
Səh.31-38

DİLİMİZ, MƏNƏVİYYATIMIZ 
Azərbaycan dili mənşəcə müasir türk dillərinə məxsusdur
Азербайджанский язык относится  к тюркской группе языков
The etimology of Azerbaijan language belongs to modern Turkish languages

Buludxan Xəlilov
Səh.39-42

ALİ TƏHSİL OCAQLARIMIZ
Şərəfli yol keçmiş təhsil ocağı
Учебного заведения который прошол  почетный путь 
Qasım Məmmədov
Səh.43-45

PEDAQOGİKA
Объективные факторы дидактогении 
Didaktogeniyanın obyektiv faktorları
Pedagogical aspects of didactic genie

Гейдар Джафаров
Səh.46-50

Təhsil texnologiyalarının müxtəlif modifikasiyaları və pedaqogika kursunun modernləşdirilməsində onların rolu
Различные модификации образовательных технологий и их роль в модернизации педагогики конечно
Various modifications of educational technologies and their role in the modernization of pedagogy course

Səbinə Rüstəmova
Səh.51-58

KURİKULUM
Məzmun standartları komponentlərinin tədrisdə nəzərə alınması
Компоненты содержания стандартов и их учот на уроках
The use of of content standards components

Aysəba Məmmədova
Səh.59-62

Şagirdlərin bilik, bacarıq vərdişlərinin hesaba alınması üsulları
Методы принятия в счет знаний,навыков и умений учащихся
Evaluation of students`knowledge, abilities and skills 

Səhyəddin Məmmədov, Şahismayıl İsmayılov
Səh.63-66

Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dili fənni üzrə yeni məzmunun xüsusiyyətləri
Особенности нового содержания  по предмету Азербайджанский язык
Main features of new content on Azerbaijan language in secondary schools

Günay Mirzəzadə
Səh.67-69

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Sinifdənkənar məşğələlərdə fəal təlim metodlarının tətbiqi
Применение интерактивных методов обучения при проведении внеклассных занятий
Using interactive methods in out of class activities

Əli Hüseynov, Aynur Mirzəyeva
Səh.70-74

Tədrisdə şəxsiyyətyönlü təlim texnologiyalarından istifadə
Использование личностно-ориентированных технологий в образовании на уроках математики
Using personality oriented technologies in teaching 

Vaqif Süleymanov
Səh.75-77

Şagirdlərin idrak fəallığının və məntiqi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi
Развитие логического мышления и познавательной деятельности в процессе обучения
Developing students logical thinking and cognitive activity

Əminə Niftiyeva
Səh.78-81

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ

Əxlaqi-didaktik əsərlərimiz mənəvi sərvətimizdir
Морально-дидактические произведения наше духовное богатство
Moral didactic works are our moral values

Yaqub Babayev
Səh.82-88

Təlimə marağın artırılmasında müəllim amili
Учительский фактор в повышении интереса к учебе 
The role of teache`s in increasing students` enthusiasm

Nəsrəddin Musayev
Səh.89-93

28 MAY-RESPUBLİKA GÜNÜ
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gəncə dövründə qəbul etdiyi hüquqi aktlar
Правовые акты Азербайджанской Народной Республики,принятые Гянджинский период
Legal acts of Azerbaijan national republic in Ganja period

İlham Abbasov
Səh.94-97

"AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ"-90-JURNALIMIZIN ARXİVİNDƏN
Azərbaycan maarifinin güzgüsü
Зеркало азербайджанского образования
Zahid Qaralov.
Səh.98-101

Minnətdarlıqlıq hissi ilə...
С благодарностью ...
Əbdül Əlizadə
Səh.102-104

UNUTSAQ, UNUDULARIQ

Həmişə xatırlanacaq insan!
Вечно запоминающийся человек
The person-who is always remembered

Vaqif Qurbanov
Səh.105-107

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİNİN 16 MAY 2014-CÜ İL TARİXLİ,600 NÖMRƏLİ ƏMRİ İLƏ TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Müəllimlərin etik davranış qaydaları
Правила этического поведения учителей
Səh.108-112

№4

İçindəkilər 
TƏBRİK EDİRİK
AMEA-nın həqiqi və müxbir üzvlüyünə seçkilərin nəticələri haqqında
Результаты выборов в действительный член-корреспондент НАНА
Səh.5-7

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRİNİN 27 İYUN 2014-CÜ İL TARİXLİ 752 NÖMRƏLİ ƏMRİ İLƏ TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Ali təhsil müəssisəndə təhsilalanların elmi tədqiqat işinin təşkili haqqında əsasnamə
Положение об организации научно-исследовательской работы студентов в вузе
Səh8-11

Azərbaycan xalqının tarixi... Ümummilli ideaları...və Azərbaycançılıq ideologiyası
История азербайджанского народа ... Национальные идеалы ... и идеология азербайджанства
Nizami Cəfərov
Səh.12-20

TƏHSİLİN İNKİŞAFI ÜZRƏ DÖVLƏT STRATEGİYASI
Dövlət Strategiyası peşə-ixtisas təhsilində köklü islahatlar tələb edir
Государственная Стратегия требует коренных реформ в профессионально-специализированном образовании
State Strategy demands capital reforms in vocational education

Rəsul Əsgərov, Malik Qurbanov
Səh.21-27

PEDAQOGİKA
Pedaqoji təhsilin keyfiyyəti və onun idarə olunmasında müasir yanaşmalardan istifadənin əsas istiqamətləri
Качество педагогического образования и основные направления использования современных подходов в его упровление
Quality of general education and major trends of modern approach to its management

Abdulla Mehrabov
Səh.28-36

KURİKULUM
Şagird nailiyyətlərinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi:müasir yanaşmalar
Мониторинг и оценивание ученических успехов:современные подходы
Monitoring and assessment of student achievements:modern approaches

İlham Cavadov
Səh.37-41

Fənn kurikulumlarının tətbiqi ilə əlaqədar xəritə üzrə işin təşkilinə dair
Об организации работы над картой в связи с применением предметных курикулумов
On organizing the work with maps related to the implementation of subject curriculum

Elmira Qasımova,Ramiz Hüseynov
Səh.42-49

Fənn kurikulumu və kommunikativ bacarıqların qazanılması məsələləri
Предметный курикулум и задачи приобретения коммуникативных навыков
Subject curriculum and problems of gaining communicative skills

Fəridə Hüseynova
Səh.50-54

PSİXOLOGİYA
Xarakterlərdə milli-mənəvi dəyərlər və onun tədqiqinə dair
Национально-духовные ценности в характерах и об их исследованиях
About the investigation of national-moral values in characters

İsfəndiyar Novruzlu
Səh.55-57

Məktəb psixoloqunun işinə dair
О работе школьного психолога
About the school psychologist

Vəfa Nağıyeva
Səh.58-59

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Məktəbimiz qabaqcıllar sırasındadı
Наша школа находится на переднем месте 
Əlisultan İbrahimov
Səh.60-61

Uğurlarımız bizi arxayınlaşdırmır
Наши успехи не дают нам уверенности
Yaqub Tahirov
Səh.62-63

Bir dərsin icmalı
Краткое содержание урока
Pərvanə Həsənova
Səh.64-65

İNNOVASİYALAR
Təhsil sisteminin inkişafında müəllim hazırlığına aid
О подготовке учителей в процессе развития системы образования
Teacher training in education development

Şəhla Cəlilzadə
Səh.66-70

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Nitq mədəniyyəti:tarixi təcrübəyə bir nəzər
Культура речи:взгляд на исторический опыт
Culture of speech: a glance at history of practice

Gülşən Bəşirova
Səh.71-73

Təlimdə fəaliyyətlərin tənzimlənməsini təmin edən komponentlər
Компоненты, обеспечивающие регулирование деятельностей при обучении
Components providing regulation of activities in training 

Baloğlan Quliyev
Səh.74-78 

Azərbaycanda məktəb kitabxanalarının inkişaf tarixindən
Из истории развития школьных библиотек в Азербайджане
On development history of school libraries in Azerbaijan

Yusif Qazıyev
Səh.79-83

METODİKA, QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Şagirdlərə və tələbələrə Qarabağın tarixi obyektiv,hərtərəfli öyrədilməlidir 
Необходимо объективно,всесторонне преподавать историю Гарабаха учащимся и студентам
Pupils and students must be objectively and comprehensively taught the history of Karabahk 

Qasım Hacıyev
Səh.84-87

MƏMMƏD ƏMİN RƏSULZADƏ-130
Məmməd Əmin Rəsulzadə yaradıcılığında pedaqoji ideyalar
Педагогические идеи в творчестве Мамед Эмина Расулзаде
Pedagogical ideas in Mammad Amin Rasulzadeh`s literary activity 

Hüseyn Əhmədov
Səh.88-92

PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
Ana dili tədrisi metodikasının formalaşması tarixinə bir nəzər 
Взгляд на историю формирования учебной методики родного языка 
A glance at formation history of native language teaching methodology

Nazilə Yusifova 
Səh.93-98

"AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ"-90(Jurnalımızın arxivindən)
"Azərbaycan məktəbi" mənə nə verdi
Что дала мне «Азербайджанская школа»
Əjdər Ağayev
Səh.99-103

2014-2015 dərs ili üçün ümumtəhsil məktəblərinin tədris planları
Учебный план для общеобразовательных школ на 2014-2015 учебный год
Səh.104-112 

№5

İçindəkilər
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı 
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о совершенствовании структуры Министерства Образования Азербайджанской Республики
İlham Əliyev
Səh.5-6

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarovun müsahibəsi
Интервью Микаила Джаббарова, Министра Образования Азербайджанской Республики
Səh.7-20

TƏHSİLİN İNKİŞAFI ÜZRƏ DÖVLƏT STRATEGİYASI
Təhsilimiz yeni mərhələdə
Наша образование  на новом этапе
Qulu Novruzov
Səh.21-26

Məktəbəqədər təhsil və onun perspektivləri
Состояния и перспективы дошкольного образования
Pre-school education state and prospects of

Laləzər Cəfərova
Səh.27-33

Etik mədəniyyət hər kəsin əsas mənəvi keyfiyyətidir
Этическая культура-основное моральное качество каждого 
Ethical culture is everyone`s moral qulity

Vidadi Xəlilov
Səh.34-39

Dövlət Strategiyası təhsilimizi yeni uğurlara yönəldir
Государственная Стратегия направляет образование врусло новых успехов
State Strategy focuses on successes

Aida Salahova
Səh.40-42

PEDAQOGİKA, PSİXOLOGİYA
Şagird aləminin "Dünyaya açılan mənzərəsi"
Учебник, ученик, учитель

The textbook, the pupil and the teacher

Əbdül Əlizadə
Səh.43-47

Şagird və valideynlərlə pedaqoji işin bəzi aspektləri
Некоторые аспекты педагогической работы с учениками и родителями
Some aspects of student-parent`s pedagogical work

Məlahət Nuriyeva
Səh.48-52

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Əmək insanın tərbiyə olunmasında mühüm vasitədir
Труд-важное орудие в воспитание человека 
Labor is an important tool in educating people

Ləzifə Qasımova, Şahrza Ağayev
Səh.53-57

Estetik tərbiyə və şəxsiyyətin mənəvi zənginliyi
Эстетическое воспитание и духовное богатство личности
Aesthetic education and spiritual wealth of personality

Zülfiyyə Şiriyeva
Səh.58-62

Uşaqların davranışı və tolerantlıq mədəniyyəti
Поведение детей и культура толерантности
Childrens`s behavior and tolerance culture

Kifayət Məmmədova
Səh.63-66

Ətraf mühitin qorunmasında ekoloji təlim və təcrübənin əhəmiyyəti
Значение экологического обучения и практики в охране окружающей среды
Value of ecological training and practice in tnvironmental protection

Yusif Mahmudov
Səh.67-69

SAĞLAMLIQ
Sağlam nəslin yetişdirilməsində tibbi biliklərin rolu
Роль медицинских знаний в воспитании здорового поколения
The role of medical knowledge in rearing of healthy generation

Həqiqət Hacıyeva, Aybəniz Cəfərova
Səh.70-74

KURİKULUM
Fiziki tərbiyə fənnində məzmun dəyişikliyi
Тематические изменения в предмете физического воспитания
Content changes in physical education

Orxan Soltanov
Səh.75-76

MÜƏLLİM HAZIRLIĞI
Müəllim hazırlığında milli dəyərlərin rolu
Сущность понятия национальных ценностей и значимость ее в подготовке педагогических кадров 
The role of national values in teacher training

Şahismayıl İsmayılov, Gülnarə Qurbanova
Səh.77-80

Müəllim hazırlığında ilkin mərhələ
Перевичный этап в подготовке учителя
Important stage in teacher training 

Pərişan Həsənova
Səh.81-83

İNNOVASİYALAR
О факторах, влияющих на выбор употребление слов 
Sinonimlərin seçiminə təsir edən faktorlar haqqında

About factors influencing the choice of synonyms

Нармина Фаталиева
Səh.84-90

METODİKA,QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Xarici dilin tədrisi metodikasının bəzi istiqamətləri
О методы преподавания иностранного языка
Methodology of foreign language teaching

Aygün İsmayılova
Səh.91-93
 
Tədris prosesində şagird intellektinə təsir etmək imkanları
Возможности влияния на интеллекта ученика в процессе обучения
Opportunities of affecting students` intellect while teaching

Şəlalə Nəbiyeva
Səh.94-97

Musiqi dərsində İKT-dən istifadə
Использование ИКТ на уроках музыки
Xatirə Cananova
Səh.98-99

PEDAQOJİ MÜLAHİZƏLƏR
Педагогическая симфония Ш.А.Амонашвили
Ş.A.Amonaşvilinin pedaqoji simfoniyası
Pedagogical symphony A.SH.Amonashvili

Рза Халилов
Səh.100-107

RƏSMİ ŞÖBƏ
"Elektron təhsil" Respublika müsabiqəsi haqqında əsasnamə
Положение о республиканском конкурсе "Электронное образование"
Səh.108-111

MƏKTƏB TARİXİMİZDƏN
Katex kənd məktəbi-100
Сельское школа Катекс -100
Manə Hüseynova-Şabanova
Səh.112

№6

İçindəkilər 
Təhsil sisteminin yenidən qurulmasında və islahatlar prosesində gələcəyin tələblərini də nəzərə almalıyıq
Нам необходимо учитывать будущие требования процесса реконструкция и реформирования системы образования.
Mikayıl Cabbarov
Səh.5-13

TƏHSİL SİYASƏTİ
Azərbaycançılıq anlayışının təhsil alanlara mənimsədilməsi
Применение понятие азербайджанства в сфере образования
Nizami Cəfərov
Səh.14-16

Ümumi təhsil standartları:bəzi psixopedaqoji xüsusiyyətlər
Стандарты общеобразования:некоторые психолого-педагогические особенности

General education standarts:some psycho-pedagogical features 

Ənvər Abbasov
Səh.17-23

İntellektual bacarıqların inkişaf səviyyəsinə təsir göstərən mühitin tənzimlənməsi
Регулирование окружающей среды,которая влияет на уровень развития интеллектуальных навыков
Factors that influence the development of intellectual skills

Firudin İbrahimov
Səh.24-29 

PEDAQOGİKA
Tarixləşən faktlar müasirlik süzgəcindən keçirilməlidir
Факты истории фильтруются современностью
The facts of history are filtered modernity

Asəf Zamanov
Səh.30-36

Ümumi təhsilin məzmununu müəyyənləşdirilməsi:mühüm didaktik prinsiplər
Определение содержания общего образования:важные дидактические принципы
Determination of the content of general education:important didactic principles

Məhbubə Məmmədova
Səh.37-43

İXTİSASARTIRMA MƏSƏLƏLƏRİ
İxtisasartırma təhsili mühüm amil kimi
Образование по повышению квалификации как важный фактор
Training is an i
mportant factor

Rahim Əzizov
Səh.44-47
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar