95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2013

2013

30 mart 2019, Şənbə
363
№2
İçindəkilər

Azərbaycan Respublikası Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin  anadan olmasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar təhsil təhsil müəssisələrində keçiriləcək tədbirlər haqqında  
О мероприятиях, проводимых в учебных заведениях в связи с 90-летием со дня рождения общенационального лидера Азербайджанской Республики Гейдара Алиева
Səh.6

Böyük sənətin böyük hamisi (Ulu öndər Heydər Əliyevin 90 illiyi qarşısında)
Timuçin Əfəndiyev 
Səh.7-12

Heydər Əliyev nəzəri irsində müəllim şəxsiyyəti
Личиость учителя в теоритическом наследии Гейдара Алиева 
Teacher personality in Haydar Aliyev's theoretical heritage

Rüfət Hüseynzadə
Səh.13-16

PEDAQOGİKA
Təhsil cəmiyyətin siyasi inkişafının əsası kimi 
Образование как политическое развитие общества 
Education as the base of political development of society 

İntiqam Cəbrayılov
Səh.17-22

İnformasiya cəmiyyətində təhsilin rolu
Рол образования в информационном обществе
The role of education in the information society

Əlihəsən Həmzəyev
Səh.23-27

Öyrənmənin yolu mütaliədir
Чтение является основой усвоение новых знаний
The way of learning is reading 

Pərvinə Əzizova
Səh.28-31

İQTİSADİYYAT
İqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsi
Важная и составная часть стратегии эконамического развития 
The important of the economical growth strategy

Aydın Hüseynov 
Səh.32-39

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
İ.Şıxlının "Dəli Kür" romanında milli-mənəvi dəyərlər
Национально - этические ценности в творчестве И.Шыхлы
National moral values in the novel 'Wild Kura" by I.Shikhli

Iramin Isayev, Sevda Tağıyeva 
Səh.40-45

Milli-mənəvi dəyərlərimizin tükənməz mənbəyi
Неисякаемый источник нашего национально-духовного богатетва
The resource of national moral values 
 
Mehriban Şirzadova 
Səh.46-54

Ekologiya və ətraf mühütin mühafizəsi 
Экология и охрана окружающей среды
Ecology and pretection of environment
 

Oqtay Məmmədov
Səh.55-59

Nitq ünsiyyətdir, debat bacarıq
Речь это общение, дебаты это умение
Speech is communiation, debate is a skill

Şəynəm Əliyeva
Səh.61-63

PSİXOLOGİYA
Sosiallaşma prosesi və tərbiyə işi 
Процесс социализации и воспитательная работа 
Sosializing and upbringing issues  

Məlahət Nuriyeva 
Səh.64-68

Qabiliyyətlərin diaqnozu və talantın rezonansı
Диагноз способностей и резонанс таланта
The diagnosis of abilities and its resonans

Firəngiz Hidayətova
Səh.69-72

İNNOVASİYALAR
Müəllimin peşə bacarığının yüksəldilməsi faktorları və yolları
Пути и факторы развития профессиональной компетентности учителя
The ways of enhancing professional competences of teachers

Atəş Abdullayev 
Səh.73-77

KURİKULUM 
Azərbaycanda müəllim hazırlığı məsələsinə dair
Новая модель по подготовке кадровых учителей
New model of the preparation of teacher cardes
 
Şiruyə Azadəliyeva 
Səh.78-82

Müəllim hazırlığında müasir tələblər və kurikulumların imkanları
Современные требования в подготовке учителей и возможности курикулумов 
Modern demands in teacher preparation and opportunities of curriculums

Akif Xalıqov 
Səh.83-86

METODİKA, QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Повышение у учащихся интереса к уроком путём использования ИКТ и электронных образовательных ресурсов 
İKT və elektron təlim resuslarından istifadə etməklə şagirdlərdə dərslərinə marağın artırılması
Enhancing students' inerest in the and though using ICT and educational resources

Aidə Qasımova 
Səh.87-93

MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ 
Monitorinqlər davamlı olmalıdır
Мониторинги должен быть непрерывным
Xanım İsmayılova 
Səh.94-97

Ənvər Məmmədxanlı - 100
İşıqlı ideallar sorağında
В поески светлых идеалов
In search of bright ideals 

Təranə Əzimova 
Səh.98-103

PEŞƏ LİSEYLƏRİMİZ 
90 ilin işığında 
В свете 90 лет
Fərrux Abbasov
Səh.104-106

MƏKTƏB KİTABXANALARI
Azərbaycanda məktəb kitabxanalarının tarixindən 
Из историн школьных библиотек в Азербайджане 
From the history of school libraries in Azerbaijan

Yusif Qazıyev 
Səh.10-112

№3

İçindəkilər 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları 
Распоряжения Президента Азербайджанской Республики
Səh.6-7

Azərbaycançılıq və Azərbaycanşünaslıq
Азербайджанство и азербайджановедение
Nizami Cəfərov
Səh.8-15

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Azərbaycanda Makarenkonun pedaqoji irsinin yayılması
Распространение педагогического наследия  Макаренко в Азербайджане
Fərrux Rüstəmov
Səh.16-20 

İNNOVASİYALAR
О некоторых  вопросах инновационных  процессов  в совреьенном высшем гуманитарном  образовании
On innovative processes in contem- porary higher humanitarian education 
   
Лачин Гасанова 
Səh.21-25

PEDAQOGİKA
Müəllimin hazırlığında ilkin mərhələ 
Начальный период в подготовке педагогических кадров 
The first stage in teacher preparation
 
Hüseyn Əhmədov, Elnarə Məmmədova 
səh.26-30

Təhsilin kefiyyətinin müəyyənləşdirilməsində yeni tendensiyalar
Новые тенденции в планировании, управлении и измерении качества образования 
New tendencies in planning, mana- ging and assessing the quality of education 

İlham Əhmədov 
Səh.31-36

Təhsildə millilik prinsipinin yeri
Место принципа национализма в образовании
Place of  nationality in heritage as one of the main principles of education

Pərişan Həsənova 
Səh.37-40

PSİXOLOGİYA 
Sosial adaptasiya və peşəyə adaptasiya 
Новый подход к социальной адаптации учителя
Social adaptation and adaptation to profession

Məhəbbət Vəliyeva 
Səh.41-45

Təhsildə çətinliklərin aradan qaldırılmasında fərdi yanaşma barədə 
Об индивидуальном подходе при предотвращении трудностей в образовании 
About the individual approach on eliminating challenges

Sevil Abdinova 
Səh.46-49

METODİKA,QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Методика работы над лексилой   в условиях трилингвизма  (английслий язык) 
Üçdillilik şəraitində leksika üzərində işin metodikası (İngilis dili)

Method of teaching lexics in trilin- gual conditioons (english language)

Марал Гандилова
Səh.50-55

Təlimdə interaktiv metod və formaların tətbiqi
Применение форм работы и методов интерактивного обучения в учебном процессе
Using appropriate teaching met- hods ang techniques

Oqtay Məmmədov 
Səh.56-58

Tədris prosesində İKT-nin tətbiqinin əhəmiyyəti
Значение использование ИКТ в преподавании математики 
Using ICT in maths classes and problems
 
Yeganə Nəsirova 
Səh.59-61

Müəllim fəaliyyətinin artırılması
Применение предметного курикулума в преподовании физики
Planning teacher’s activity while implementing subject curriculums

Xuraman Əliyeva 
Səh.62-65

DİLİMİZ MƏNƏVİYYATIMIZ
Dövlət dili həmişə taleyüklü məsələlərdən biri olmuşdur
Задачи государственного языка всегда являлись одним из судьбоносных проблем 
State language has always become the important issue

Buludxan Xəlilov 
Səh.66-70

İDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəbəqədər təhsilin idarə edilməsinin normativ-hüquqi əsasları
Нормативно-правовая база по управлению дошкольны
м образованием
Normative legal bases of managing preschool education
 
Laləzar Cəfərov, Azadə Əhmədova
Səh.71-74

Təlimin səmərəli təşkilinin keyfiyyətə təsiri
Влияние качественной организации обучения
Rafiq Şahverdiyev
Səh.75-77

BİZİM İŞ YOLDAŞLARIMIZ 
Axtarışlar davam edir
Поиск продолжается
Nəcəf Nəcəfov 
Səh.78-82

PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
Maariçilik və türkçülük ideyasının təbliği tarixindən 
Об истории пропоганды просвешенческих и тюркских идей 
From the history of enlightenment and turkism ideas

Sərdar Quliyev, Mehparə Quliyeva 
Səh.83-86

Sənətin həqiqətləri yolunda
На пути правды профессии
On the pass of truth of education

Təyyar Salamoğlu 
Səh.87-92

A.O.Çernyayevski ədəbiyyatda və xatirələrdə 
Черняевский в литературе и в воспоминаниях
Chernyayevski in the literature and memories

Pəri Paşayeva 
Səh.93-96

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Milli-mənəvi dəyərlər ailənin tərbiyə məktəbidir
Национально-моральные ценности источник семейного воспитания
National moral values is the upbringing school of family

Miri Həsənov
Səh.97-99

Tələbələrin şəxsiyyət kimi formalaşmasına dair
Некоторые проблемы о формировании студентов как личность 
Problems of formulating persona- lity of university students

Zülfiyyə Şiriyeva
Səh.100-103

Dünyanın görən gözünə çevrilən dühalar barədə
Проблема гениальности
The problem of genius

Firəngiz Hidayətova 
Səh.104-107

Təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsinin mühüm amilindən biri 
Внеурочная работа как основная роль в повышении качества образованиия
Extracurricular activity as a main factor in enhancing the quality of education

Əsmər Bədəlova 
Səh.108-109

İnteraktiv iş formalarının təhsilin keyfiyyəinə təsiri
Сутъ интерактивной работы на предметных занятиях по курикулуму
The essence of interactive work forms in the subject curriculums

Tünzalə Qarayeva, Ruhiyyə Məmmədova
Səh.110-112

№4

İçindəkilər 
2012/2013-cü tədris ilində keçirilmiş “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Səh.6-7

2012/2013-cü tədris ilində keçirilmiş “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi” müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Səh.8-9

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Yeni dərs ili,yeni vəzifələr
Новый учебный год, новые задачи
New school year, new duties

Qulu Novruzov, Ənvər Abbasov 
Səh.10-18

Təhsil islahatı və onun daşıyıcıları
Образовательная реформа и ведущая его сила
Educational reforms and reformers 

Aysəba Məmmədova 
Səh.19-23

KURİKULUM
Fənn kurikulumu:onun mahiyyəti və məzmunu 
Предметный курикулум: сущность и содержание 
The essence, content  and different features of geograhy subject curriculum

Təranə İsmayılova 
Səh.24-27

Məzmun xətti fənlər üzrə müəyyənləşdirilir
Содержательные линии определяются по предметам
New  сontent of  mathematic subject curriculum

Firuzə Kərimova 
Səh.28-33

Formativ qiymətləndirmə sahəsində mövcud olan bəzi prablemlər və onların aradan qaldırılması yolları
Существующие проблемы формативного оценивания  и способы их устранения 
Formative assessment, problems and ways of eliminating
 
Rəfiqə Hüseynova 
Səh.34-37

Məktəbəqədər təhsilin yeni məzmun çalarları 
Новые содержательные свойства дошкольного образования
Feature new content preschool education
 

Kifayət Məmmədova 
Səh.38-42

İNNOVASİYALAR
Cəmiyyətin inkişafında informasiya mübadiləsinin texnoloji təşəkkürü 
Технологическое происхождение обмена информацией в развитии общества
The role of sharing information - communication technology in the development of society

Şahrza Ağayev, Xədicə Əliyeva 
Səh.43-47

Tədris prosesində standartların öyrədilməsi təcrübəsindən 
Из опыта обучения стандартов в учебном процессе
From the practice of teaching standards

Rəmziyyə Babayeva 
Səh.48-50

PEDAQOGİKA 
Yeni insan və müasir təhsilin problemləri
Новый человек и проблемы современного образования 
New personality and problems of modern education

Humeyir Əhmədov 
Səh.51-57

Дидактогения : научные интерпретации и педагогические аспекты
Didaktogeniya: elmi şərhləri və pedaqoji aspektləri 
Didactic genius: Scientific interpretations and pedagogical aspects

Гейдар Джафаров 
Səh.58-63

PSİXOLOGİYA 
Mənlik şüuru və yeniyetməlik yaşı dövründə özünüdərketmənin psixoloji xüsusiyyətləri
Самосознание и психологические особенности самопознания в подростковом возрасте
Dignity consciousness and psycho- logical features of self-understanding at the age of adolescence 

Rəna Qasımova 
Səh.64-67

METODİKA,QABAQCIL TƏCRÜBƏ 
Şagirdlərin idrak fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi yolları 
Пути развития осознанной деятельности учащихся
The ways of developing students’ cognitive activity

Nuriyyə Hümmətova 
Səh.68-72

Tədris prosesində elektron dərs variantının tətbiqi
Применение варианта электронного учебника в учебном процессе
Applying electron lesson variants in teaching

Şəfayət Rüstəmova 
Səh.73-75

PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN 
Mənəvi xəzinəmizə bir nəzər 
Взгляд на духовные ценности
New glance to moral treasure 

Mehparə Quliyeva 
Səh.76-79

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Öyrənməyi öyrətmək əsas vəzifədir
Учить учиться - главная задача
Main duty is teaching learning

Akif Xalıqov 
Səh.80-83

Gənc nəslin həyata hazırlanmasında məktəbin rolu 
Роль школы в подготовке молодого поколения к жизни 
The role of school in preparation of the youth to the life

Rəcəb Ağayev 
Səh.84-88

Mütaliə insanı kamilləşdirir
Чтение развивает мышление
Reading perfects humans

Pərvinə Əzizova, Zərifə Məmmədova 
Səh.89-93

Füzulinin "Rindu Zahid" əsərində tərbiyə məsələləri
Вопросы образования  "Ринду Захид" в творчестве Физули

Bəyzadə Nuruyev 
Səh.94-96

Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlarla işin təşkilinə dair
Об организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья

Nazim Məmmədbəyov 
Səh.97-99

Ümumtəhsil məktəblərində biologiya fənninin tədrisində şagirdlərə tibbi biliklərin verilməsi
Обучение  учащихся медицинским  знаниям  при преподавании предмета  биологии  в  общеобразовательных  школах 
Provision of medical knowledge for the students in teaching biology subject in secondary schools

Həqiqət Hacıyeva
Səh.100-106

Azərbaycanda məktəb kitabxanalarının inkişaf tarixindən
Об истории школьных библиотек в Азербайджане
From development the history of school libraries in Azerbaijan
 
Yusif Qazıyev 
Səh.107-110

Semantik hadisələr tarixi prosesdir
Семантические события - исторический процесс

Şəkər Məmmədova 
Səh.111-112


№5

İçindəkilər
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики об утверждении «Государственной стратегии развития образования в Азербайджанской Республике»
Səh.5

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr ta rixli Sərəncamı  ilə təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası
Утверждено Указом Президента Азербайджанской Республики от 24 октября 2013 года. Государственная стратегия развития образования в Азербайджанской Республике
Səh.6-17

Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov:“Azərbaycanın təhsil sisteminin və təhsil infrastrukturunun inkişaf səviyyəsinin dünyanın aparıcı təhsil sistemləri səviy yəsinə çatdırılması əsas məqsədlərdəndir”
Министр образования Микаил Джаббаров: «Одна из главных целей системы образования Азербайджана - вывести уровень развития системы образования на уровень ведущих мировых систем образования»
Səh.18-24

PEDAQOGİKA
Pedaqoji innovasiyalar probleminə müasir yanaşmalar
Современные подходы к проблеме педагогических инноваций
Modern approaches to pedagogical innovation

Əjdər Ağayev
Səh.25-32

PSİXOLOGİYA
Yeni pedaqoji təfəkkür konsepsiyası haqqında 
О концепции нового педагогиче- ского мышления
About a new pedagogical thinking conseption

Əbdül Əlizadə 
Səh.33-38

TƏHSİLİN İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Təhsilin prioritet istiqamətlərindən biri
Одно из приоритетных направлений образования 
One of the priority directions of education 

Aydın Əhmədov, Ənvər Abbasov 
Səh.39-46

Təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi əsas məqsədimizdir
Повышение качества является главной нашей целью
The goal is enhancing the quality of training 

Vaqif Ələkbərov 
Səh.47-50

Ənənələr yaşayır
Valeh Salehov
Səh.51-54

Dövlətimizin qayğısı bizi ruhlandırır
Забота государства вдохн
овляет нас  
State care encourages us

Nadir Ağayev 
Səh.55-59

Keyfiyyətli təhsil günün tələbidir
Качественное образование - требование дня 
Qualitative education is the demand of the day 

Ramiz Əmirov 
Səh.60-64

Ölkəmizə layiq vətəndaşlar yetişdirək 
Вырастим достойных стране граждан 
Let’s make honourable citizens 

Asif Nəbiyev  
Səh.65-70

MÜƏLLİM ŞƏXSİYYƏTİ
Müəllim şəxsiyyəti və müəllimin nüfuzu barədə
О личности и авторитете учителя
Teacher personality and teacher influence

Buludxan Xəlilov 
Səh.71-80

İLK DƏRSLİKLƏRİMİZ
“Balalara hədiyyə”
“Подарок детей”
“Gift to children”

Mehriban Şirzadova 
Səh.81-86

METODİKA, QABAQCİL TƏCRÜBƏ
Ali məktəblərin rus qruplarında Azərbaycan dilinin tədrisinin bəzi məsələləri
Некоторые задачи преподавания Aзербайджанского языка в русских группах высших школ 
Some issues on teaching Azerbaijan language in russion groups

Səfurə Gözəlova, Suqra İmanova 
Səh.87-93

KURİKULUM
Yeni təlim strategiyasına əsaslanan dərslər artıq ənənə şəklini alır
Уроки, обоснованные на новой стратегии обучения, уже переходит на традиционный характер 
New training strategy based lessons are becomming a tradition

Mürşüd Fərəcov
Səh.94-97

Yeni məzmun yeni yanaşma tələb edir
Новое содержание требует новый подход
New content demands new approach

Elnarə Məmmədova 
Səh.98-105

FİRİDUN BƏY KÖÇƏRLİ – 150
Məşhur maarifçi, böyük ziyalı və “ürəyi atəşli” müəllim
Известный просветитель большой интеллигент и учитель с “огнен- ной думой”
Welknown enligtner and great pedagogue 

Hüseyn Əhmədov
Səh.106-112

№6

İçindəkilər 
Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov: “Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası islahatların uğurla davam etdirilməsinə əsaslı zəmin yaradır”
Министр образования Микаил Джаббаров: «Государственная стратегия развития образования обеспечивает прочную основу для успешного продолжения реформ»

Səh.6-15

Təhsilin şurasının ümumi yığıncağında 
На общем собрании Совета по образованию

Səh.16

Respublika Təhsilin şurasının ümumi yığıncağında Təhsil naziri cənab Mikayıl Cabbarovun nitqi
Выступление г-на Микаила Джаббарова, министра образования, на общем собрании Совета по образованию

Səh.17-20

PEDAQOGİKA,PEDAQOGİKA TARİXİ
Azərbaycan - Türkiyə elmi-pedaqoji əlaqələrinin inkişafı tarixindən 
Об история развитии Азербайджанско-Турецких научно- педагогических связей
From the history of development of scientific-pedagogical relations between Azerbaijan -Turkey

Fərrux Rüstəmov
Səh.21-28

Ümumi təhsilin inkişaf perspektivləri
Перспективы обшего образования
Perspectives of general education 

Ənvər Abbasov 
Səh.29-35

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Ali təhsildə yeni yanaşmalar
Новые подходы в области высшего образования 
New approaches in higher education 

Cəsarət Valehov 
Səh.36-41

Tarixin tədrisində Qarabağ tarixinə dair mövzuların yeri
Особое место темы Карабахской истории в обучении истории 
Teaching the history of Nagorno- Karabakh in history lessons 

Qasım Hacıyev 
Səh.42-46

Uğurlarımız bizi arxayınlaşdırmır
Удачи не успокаивают нас 
Achievements don’t satisfy u

Rafael Hacıyev
Səh.47-50

Müasir təhsil sistemi qarşıya yeni vəzifələr qoyur
Современная образовательная система и новые задачи
Modern education system demands new duties

Afət Allahverdiyeva
Səh.51-54

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Uşaqlara sevinc bağışlamaq qayəsi
Цель – дарить детям радость
To make the children happy

Zahid Xəlil 
Səh.55-58

Şanlı nəsilərin yadigarı
Наследница знаменитого рода
The representative of honorable generation

Təranə Rəhimli 
Səh.59-63

METODİKA, QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Tədris prosesində müasir təlim üsullarından istifadə
Использование современных учебных методов в процессе обучения 
Using new teaching strategies in education 

Xuraman Səlimova 
Səh.64-66

Fəal təlim zamanı qruplarla işin təşkili 
Организация групповой работы во время интерактивного обучения
Organizing group works in interac- tive teaching

Nizami Abdullayev 
Səh.67-70

Определения понятий в школьном курсе математики
Məktəb riyaziyyat kursunda anlayışların tərifi
Definition of conceptions in school mathematic course 

Натаван Таирова
Səh.71-73

DİLİMİZ, MƏNƏVİYATIMIZ
"Çətin sözlər" anlayışının mahiyyəti və metodik baxımdan açıqlanması
Сущность понятия “трудные слова” и раскрытие его с методической точки зрения 
“The essence of “difficult words” and disclosure from methodological standpoint

Samirə Həsənova 
Səh.74-76

Ana dilimiz -milli qürurumuzdur
Родная речь - национальная гордость 
Mothertongue is national pride

Kəmalə Əliyeva 
Səh.77-79

Bir dərsin nümunəsi 
Пример одного урока

Sevil Abdinova 
Səh.80-85

PSİXOLOGİYA
Autizm və ona psixopedaqoji yanaşmalar
Психологопедагогические теории об аутизме и его анализ 
Psycho-pedagogical approach to autism

Tünzalə Verdiyeva 
Səh.86-89

KURİKULUM
Школьный курикулум в контексте культуры
Məktəb kurikulumu mədəniyyət kontekstində 
School curriculum on the context of culture

Аида Касумова 
Səh.90-93 

İnformasiya cəmiyyətində şagirdlərdə informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması
Формирование информационной культуры  учеников в информацион- ном обществе
Formulation of students’ information culture

Almaz Həsrət 
Səh.94-99

Müəllimin hazırlığı önəmli məsələlərdəndir 
Подготовка учителей - один из важных задач
Teacher preparation is one of the main issues

İlqar Abdullayev 
Səh.100-101

Dərslik müəllimi yaradıcı işə sövq edir
Учитель учит творчеству

Elnur Əliyev
Səh.102-104 

SƏHİYYƏ MAARİFİ
Baş ağrısının fəsadlarından qorunmalı
Защита  от последствия головных болей

Hidayət İsayev 
Səh.105-109

BİZİM İŞ YOLDAŞLARIMIZ
Sənət fədaisi
Nazim Kazımov 
Səh.110-112
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar