95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2013

2013

30 mart 2019, Şənbə
140
№2
İçindəkilər

Azərbaycan Respublikası Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin  anadan olmasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar təhsil təhsil müəssisələrində keçiriləcək tədbirlər haqqında  
Səh.6

Böyük sənətin böyük hamisi (Ulu öndər Heydər Əliyevin 90 illiyi qarşısında)
Timuçin Əfəndiyev 
Səh.7-12

Heydər Əliyev nəzəri irsində müəllim şəxsiyyəti
Личиость учителя в теоритическом наследии Гейдара Алиева 
Teacher personality in Haydar Aliyev's theoretical heritage

Rüfət Hüseynzadə
Səh.13-16

PEDAQOGİKA
Təhsil cəmiyyətin siyasi inkişafının əsası kimi 
Образование как политическое развитие общества 
Education as the base of political development of society 

İntiqam Cəbrayılov
Səh.17-22

İnformasiya cəmiyyətində təhsilin rolu
Рол образования в информационном обществе
The role of education in the information society

Əlihəsən Həmzəyev
Səh.23-27

Öyrənmənin yolu mütaliədir
Чтение является основой усвоение новых знаний
The way of learning is reading 

Pərvinə Əzizova
Səh.28-31

İQTİSADİYYAT
İqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsi
Важная и составная часть стратегии эконамического развития 
The important of the economical growth strategy

Aydın Hüseynov 
Səh.32-39

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
İ.Şıxlının "Dəli Kür" romanında milli-mənəvi dəyərlər
Национально - этические ценности в творчестве И.Шыхлы
National moral values in the novel 'Wild Kura" by I.Shikhli

Iramin Isayev, Sevda Tağıyeva 
Səh.40-45

Milli-mənəvi dəyərlərimizin tükənməz mənbəyi
Неисякаемый источник нашего национально-духовного богатетва
The resource of national moral values 
 
Mehriban Şirzadova 
Səh.46-54

Ekologiya və ətraf mühütin mühafizəsi 
Экология и охрана окружающей среды
Ecology and pretection of environment
 

Oqtay Məmmədov
Səh.55-59

Nitq ünsiyyətdir, debat bacarıq
Речь это общение, дебаты это умение
Speech is communiation, debate is a skill

Şəynəm Əliyeva
Səh.61-63

PSİXOLOGİYA
Sosiallaşma prosesi və tərbiyə işi 
Процесс социализации и воспитательная работа 
Sosializing and upbringing issues  

Məlahət Nuriyeva 
Səh.64-68

Qabiliyyətlərin diaqnozu və talantın rezonansı
Диагноз способностей и резонанс таланта
The diagnosis of abilities and its resonans

Firəngiz Hidayətova
Səh.69-72

İNNOVASİYALAR
Müəllimin peşə bacarığının yüksəldilməsi faktorları və yolları
Пути и факторы развития профессиональной компетентности учителя
The ways of enhancing professional competences of teachers

Atəş Abdullayev 
Səh.73-77

KURİKULUM 
Azərbaycanda müəllim hazırlığı məsələsinə dair
Новая модель по подготовке кадровых учителей
New model of the preparation of teacher cardes
 
Şiruyə Azadəliyeva 
Səh.78-82

Müəllim hazırlığında müasir tələblər və kurikulumların imkanları
Современные требования в подготовке учителей и возможности курикулумов 
Modern demands in teacher preparation and opportunities of curriculums

Akif Xalıqov 
Səh.83-86

METODİKA, QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Повышение у учащихся интереса к уроком путём использования ИКТ и электронных образовательных ресурсов 
İKT və elektron təlim resuslarından istifadə etməklə şagirdlərdə dərslərinə marağın artırılması
Enhancing students' inerest in the and though using ICT and educational resources

Aidə Qasımova 
Səh.87-93

MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ 
Monitorinqlər davamlı olmalıdır
Xanım İsmayılova 
Səh.94-97

Ənvər Məmmədxanlı - 100
İşıqlı ideallar sorağında
В поески светлых идеалов
In search of bright ideals 

Təranə Əzimova 
Səh.98-103

PEŞƏ LİSEYLƏRİMİZ 
90 ilin işığında 
Fərrux Abbasov
Səh.104-106

MƏKTƏB KİTABXANALARI
Azərbaycanda məktəb kitabxanalarının tarixindən 
Из историн школьных библиотек в Азербайджане 
From the history of school libraries in Azerbaijan

Yusif Qazıyev 
Səh.10-112

№3

İçindəkilər 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları 
Səh.6-7

Azərbaycançılıq və Azərbaycanşünaslıq
Nizami Cəfərov
Səh.8-15

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Azərbaycanda Makarenkonun pedaqoji irsinin yayılması
Fərrux Rüstəmov
Səh.16-20 

İNNOVASİYALAR
О некоторых  вопросах инновационных  процессов  в совреьенном высшем гуманитарном  образовании
On innovative processes in contem- porary higher humanitarian education 
   
Лачин Гасанова 
Səh.21-25

PEDAQOGİKA
Müəllimin hazırlığında ilkin mərhələ 
Начальный период в подготовке педагогических кадров 
The first stage in teacher preparation
 
Hüseyn Əhmədov, Elnarə Məmmədova 
səh.26-30

Təhsilin kefiyyətinin müəyyənləşdirilməsində yeni tendensiyalar
Новые тенденции в планировании, управлении и измерении качества образования 
New tendencies in planning, mana- ging and assessing the quality of education 

İlham Əhmədov 
Səh.31-36

Təhsildə millilik prinsipinin yeri
Место принципа национализма в образовании
Place of  nationality in heritage as one of the main principles of education

Pərişan Həsənova 
Səh.37-40

PSİXOLOGİYA 
Sosial adaptasiya və peşəyə adaptasiya 
Новый подход к социальной адаптации учителя
Social adaptation and adaptation to profession

Məhəbbət Vəliyeva 
Səh.41-45

Təhsildə çətinliklərin aradan qaldırılmasında fərdi yanaşma barədə 
Об индивидуальном подходе при предотвращении трудностей в образовании 
About the individual approach on eliminating challenges

Sevil Abdinova 
Səh.46-49

METODİKA,QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Методика работы над лексилой   в условиях трилингвизма  (английслий язык) 
Üçdillilik şəraitində leksika üzərində işin metodikası (İngilis dili)

Method of teaching lexics in trilin- gual conditioons (english language)

Марал Гандилова
Səh.50-55

Təlimdə interaktiv metod və formaların tətbiqi
Применение форм работы и методов интерактивного обучения в учебном процессе
Using appropriate teaching met- hods ang techniques

Oqtay Məmmədov 
Səh.56-58

Tədris prosesində İKT-nin tətbiqinin əhəmiyyəti
Значение использование ИКТ в преподавании математики 
Using ICT in maths classes and problems
 
Yeganə Nəsirova 
Səh.59-61

Müəllim fəaliyyətinin artırılması
Применение предметного курикулума в преподовании физики
Planning teacher’s activity while implementing subject curriculums

Xuraman Əliyeva 
Səh.62-65

DİLİMİZ MƏNƏVİYYATIMIZ
Dövlət dili həmişə taleyüklü məsələlərdən biri olmuşdur
Задачи государственного языка всегда являлись одним из судьбоносных проблем 
State language has always become the important issue

Buludxan Xəlilov 
Səh.66-70

İDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəbəqədər təhsilin idarə edilməsinin normativ-hüquqi əsasları
Нормативно-правовая база по управлению дошкольны
м образованием
Normative legal bases of managing preschool education
 
Laləzar Cəfərov, Azadə Əhmədova
Səh.71-74

Təlimin səmərəli təşkilinin keyfiyyətə təsiri
Rafiq Şahverdiyev
Səh.75-77

BİZİM İŞ YOLDAŞLARIMIZ 
Axtarışlar davam edir
Nəcəf Nəcəfov 
Səh.78-82

PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
Maariçilik və türkçülük ideyasının təbliği tarixindən 
Об истории пропоганды просвешенческих и тюркских идей 
From the history of enlightenment and turkism ideas

Sərdar Quliyev, Mehparə Quliyeva 
Səh.83-86

Sənətin həqiqətləri yolunda
На пути правды профессии
On the pass of truth of education

Təyyar Salamoğlu 
Səh.87-92

A.O.Çernyayevski ədəbiyyatda və xatirələrdə 
Черняевский в литературе и в воспоминаниях
Chernyayevski in the literature and memories

Pəri Paşayeva 
Səh.93-96

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Milli-mənəvi dəyərlər ailənin tərbiyə məktəbidir
Национально-моральные ценности источник семейного воспитания
National moral values is the upbringing school of family

Miri Həsənov
Səh.97-99

Tələbələrin şəxsiyyət kimi formalaşmasına dair
Некоторые проблемы о формировании студентов как личность 
Problems of formulating persona- lity of university students

Zülfiyyə Şiriyeva
Səh.100-103

Dünyanın görən gözünə çevrilən dühalar barədə
Проблема гениальности
The problem of genius

Firəngiz Hidayətova 
Səh.104-107

Təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsinin mühüm amilindən biri 
Внеурочная работа как основная роль в повышении качества образованиия
Extracurricular activity as a main factor in enhancing the quality of education

Əsmər Bədəlova 
Səh.108-109

İnteraktiv iş formalarının təhsilin keyfiyyəinə təsiri
Сутъ интерактивной работы на предметных занятиях по курикулуму
The essence of interactive work forms in the subject curriculums

Tünzalə Qarayeva, Ruhiyyə Məmmədova
Səh.110-112

№4

İçindəkilər 
2012/2013-cü tədris ilində keçirilmiş “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Səh.6-7

2012/2013-cü tədris ilində keçirilmiş “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi” müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Səh.8-9

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Yeni dərs ili,yeni vəzifələr
Новый учебный год, новые задачи
New school year, new duties

Qulu Novruzov, Ənvər Abbasov 
Səh.10-18

Təhsil islahatı və onun daşıyıcıları
Образовательная реформа и ведущая его сила
Educational reforms and reformers 

Aysəba Məmmədova 
Səh.19-23

KURİKULUM
Fənn kurikulumu:onun mahiyyəti və məzmunu 
Предметный курикулум: сущность и содержание 
The essence, content  and different features of geograhy subject curriculum

Təranə İsmayılova 
Səh.24-27

Məzmun xətti fənlər üzrə müəyyənləşdirilir
Содержательные линии определяются по предметам
New  сontent of  mathematic subject curriculum

Firuzə Kərimova 
Səh.28-33

Formativ qiymətləndirmə sahəsində mövcud olan bəzi prablemlər və onların aradan qaldırılması yolları
Существующие проблемы формативного оценивания  и способы их устранения 
Formative assessment, problems and ways of eliminating
 
Rəfiqə Hüseynova 
Səh.34-37

Məktəbəqədər təhsilin yeni məzmun çalarları 
Новые содержательные свойства дошкольного образования
Feature new content preschool education
 

Kifayət Məmmədova 
Səh.38-42

İNNOVASİYALAR
Cəmiyyətin inkişafında informasiya mübadiləsinin texnoloji təşəkkürü 
Технологическое происхождение обмена информацией в развитии общества
The role of sharing information - communication technology in the development of society

Şahrza Ağayev, Xədicə Əliyeva 
Səh.43-47

Tədris prosesində standartların öyrədilməsi təcrübəsindən 
Из опыта обучения стандартов в учебном процессе
From the practice of teaching standards

Rəmziyyə Babayeva 
Səh.48-50

PEDAQOGİKA 
Yeni insan və müasir təhsilin problemləri
Новый человек и проблемы современного образования 
New personality and problems of modern education

Humeyir Əhmədov 
Səh.51-57

Дидактогения : научные интерпретации и педагогические аспекты
Didaktogeniya: elmi şərhləri və pedaqoji aspektləri 
Didactic genius: Scientific interpretations and pedagogical aspects

Гейдар Джафаров 
Səh.58-63

PSİXOLOGİYA 
Mənlik şüuru və yeniyetməlik yaşı dövründə özünüdərketmənin psixoloji xüsusiyyətləri
Самосознание и психологические особенности самопознания в подростковом возрасте
Dignity consciousness and psycho- logical features of self-understanding at the age of adolescence 

Rəna Qasımova 
Səh.64-67

METODİKA,QABAQCIL TƏCRÜBƏ 
Şagirdlərin idrak fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi yolları 
Пути развития осознанной деятельности учащихся
The ways of developing students’ cognitive activity

Nuriyyə Hümmətova 
Səh.68-72

Tədris prosesində elektron dərs variantının tətbiqi
Применение варианта электронного учебника в учебном процессе
Applying electron lesson variants in teaching

Şəfayət Rüstəmova 
Səh.73-75

PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN 
Mənəvi xəzinəmizə bir nəzər 
Взгляд на духовные ценности
New glance to moral treasure 

Mehparə Quliyeva 
Səh.76-79

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Öyrənməyi öyrətmək əsas vəzifədir
Учить учиться - главная задача
Main duty is teaching learning

Akif Xalıqov 
Səh.80-83

Gənc nəslin həyata hazırlanmasında məktəbin rolu 
Роль школы в подготовке молодого поколения к жизни 
The role of school in preparation of the youth to the life

Rəcəb Ağayev 
Səh.84-88

Mütaliə insanı kamilləşdirir
Чтение развивает мышление
Reading perfects humans

Pərvinə Əzizova, Zərifə Məmmədova 
Səh.89-93

Füzulinin "Rindu Zahid" əsərində tərbiyə məsələləri
Bəyzadə Nuruyev 
Səh.94-96

Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlarla işin təşkilinə dair
Nazim Məmmədbəyov 
Səh.97-99

Ümumtəhsil məktəblərində biologiya fənninin tədrisində şagirdlərə tibbi biliklərin verilməsi
Обучение  учащихся медицинским  знаниям  при преподавании предмета  биологии  в  общеобразовательных  школах 
Provision of medical knowledge for the students in teaching biology subject in secondary schools

Həqiqət Hacıyeva
Səh.100-106

Azərbaycanda məktəb kitabxanalarının inkişaf tarixindən
Об истории школьных библиотек в Азербайджане
From development the history of school libraries in Azerbaijan
 
Yusif Qazıyev 
Səh.107-110

Semantik hadisələr tarixi prosesdir
Şəkər Məmmədova 
Səh.111-112


№5

İçindəkilər
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Səh.5

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr ta rixli Sərəncamı  ilə təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası
Səh.6-17

Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov:“Azərbaycanın təhsil sisteminin və təhsil infrastrukturunun inkişaf səviyyəsinin dünyanın aparıcı təhsil sistemləri səviy yəsinə çatdırılması əsas məqsədlərdəndir”
Səh.18-24

PEDAQOGİKA
Pedaqoji innovasiyalar probleminə müasir yanaşmalar
Современные подходы к проблеме педагогических инноваций
Modern approaches to pedagogical innovation

Əjdər Ağayev
Səh.25-32

PSİXOLOGİYA
Yeni pedaqoji təfəkkür konsepsiyası haqqında 
О концепции нового педагогиче- ского мышления
About a new pedagogical thinking conseption

Əbdül Əlizadə 
Səh.33-38

TƏHSİLİN İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Təhsilin prioritet istiqamətlərindən biri
Одно из приоритетных направлений образования 
One of the priority directions of education 

Aydın Əhmədov, Ənvər Abbasov 
Səh.39-46

Təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi əsas məqsədimizdir
Повышение качества является главной нашей целью
The goal is enhancing the quality of training 

Vaqif Ələkbərov 
Səh.47-50

Ənənələr yaşayır
Valeh Salehov
Səh.51-54

Dövlətimizin qayğısı bizi ruhlandırır
Забота государства вдохн
овляет нас  
State care encourages us

Nadir Ağayev 
Səh.55-59

Keyfiyyətli təhsil günün tələbidir
Качественное образование - требование дня 
Qualitative education is the demand of the day 

Ramiz Əmirov 
Səh.60-64

Ölkəmizə layiq vətəndaşlar yetişdirək 
Вырастим достойных стране граждан 
Let’s make honourable citizens 

Asif Nəbiyev  
Səh.65-70

MÜƏLLİM ŞƏXSİYYƏTİ
Müəllim şəxsiyyəti və müəllimin nüfuzu barədə
О личности и авторитете учителя
Teacher personality and teacher influence

Buludxan Xəlilov 
Səh.71-80

İLK DƏRSLİKLƏRİMİZ
“Balalara hədiyyə”
“Подарок детей”
“Gift to children”

Mehriban Şirzadova 
Səh.81-86

METODİKA, QABAQCİL TƏCRÜBƏ
Ali məktəblərin rus qruplarında Azərbaycan dilinin tədrisinin bəzi məsələləri
Некоторые задачи преподавания Aзербайджанского языка в русских группах высших школ 
Some issues on teaching Azerbaijan language in russion groups

Səfurə Gözəlova, Suqra İmanova 
Səh.87-93

KURİKULUM
Yeni təlim strategiyasına əsaslanan dərslər artıq ənənə şəklini alır
Уроки, обоснованные на новой стратегии обучения, уже переходит на традиционный характер 
New training strategy based lessons are becomming a tradition

Mürşüd Fərəcov
Səh.94-97

Yeni məzmun yeni yanaşma tələb edir
Новое содержание требует новый подход
New content demands new approach

Elnarə Məmmədova 
Səh.98-105

FİRİDUN BƏY KÖÇƏRLİ – 150
Məşhur maarifçi, böyük ziyalı və “ürəyi atəşli” müəllim
Известный просветитель большой интеллигент и учитель с “огнен- ной думой”
Welknown enligtner and great pedagogue 

Hüseyn Əhmədov
Səh.106-112

№6

İçindəkilər 
Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov: “Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası islahatların uğurla davam etdirilməsinə əsaslı zəmin yaradır”
Səh.6-15

Təhsilin şurasının ümumi yığıncağında 
Səh.16

Respublika Təhsilin şurasının ümumi yığıncağında Təhsil naziri cənab Mikayıl Cabbarovun nitqi
Səh.17-20

PEDAQOGİKA,PEDAQOGİKA TARİXİ
Azərbaycan - Türkiyə elmi-pedaqoji əlaqələrinin inkişafı tarixindən 
Об история развитии Азербайджанско-Турецких научно- педагогических связей
From the history of development of scientific-pedagogical relations between Azerbaijan -Turkey

Fərrux Rüstəmov
Səh.21-28

Ümumi təhsilin inkişaf perspektivləri
Перспективы обшего образования
Perspectives of general education 

Ənvər Abbasov 
Səh.29-35

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Ali təhsildə yeni yanaşmalar
Новые подходы в области высшего образования 
New approaches in higher education 

Cəsarət Valehov 
Səh.36-41

Tarixin tədrisində Qarabağ tarixinə dair mövzuların yeri
Особое место темы Карабахской истории в обучении истории 
Teaching the history of Nagorno- Karabakh in history lessons 

Qasım Hacıyev 
Səh.42-46

Uğurlarımız bizi arxayınlaşdırmır
Удачи не успокаивают нас 
Achievements don’t satisfy u

Rafael Hacıyev
Səh.47-50

Müasir təhsil sistemi qarşıya yeni vəzifələr qoyur
Современная образовательная система и новые задачи
Modern education system demands new duties

Afət Allahverdiyeva
Səh.51-54

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Uşaqlara sevinc bağışlamaq qayəsi
Цель – дарить детям радость
To make the children happy

Zahid Xəlil 
Səh.55-58

Şanlı nəsilərin yadigarı
Наследница знаменитого рода
The representative of honorable generation

Təranə Rəhimli 
Səh.59-63

METODİKA, QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Tədris prosesində müasir təlim üsullarından istifadə
Использование современных учебных методов в процессе обучения 
Using new teaching strategies in education 

Xuraman Səlimova 
Səh.64-66

Fəal təlim zamanı qruplarla işin təşkili 
Организация групповой работы во время интерактивного обучения
Organizing group works in interac- tive teaching

Nizami Abdullayev 
Səh.67-70

Определения понятий в школьном курсе математики
Məktəb riyaziyyat kursunda anlayışların tərifi
Definition of conceptions in school mathematic course 

Натаван Таирова
Səh.71-73

DİLİMİZ, MƏNƏVİYATIMIZ
"Çətin sözlər" anlayışının mahiyyəti və metodik baxımdan açıqlanması
Сущность понятия “трудные слова” и раскрытие его с методической точки зрения 
“The essence of “difficult words” and disclosure from methodological standpoint

Samirə Həsənova 
Səh.74-76

Ana dilimiz -milli qürurumuzdur
Родная речь - национальная гордость 
Mothertongue is national pride

Kəmalə Əliyeva 
Səh.77-79

Bir dərsin nümunəsi 
Sevil Abdinova 
Səh.80-85

PSİXOLOGİYA
Autizm və ona psixopedaqoji yanaşmalar
Психологопедагогические теории об аутизме и его анализ 
Psycho-pedagogical approach to autism

Tünzalə Verdiyeva 
Səh.86-89

KURİKULUM
Школьный курикулум в контексте культуры
Məktəb kurikulumu mədəniyyət kontekstində 
School curriculum on the context of culture

Аида Касумова 
Səh.90-93 

İnformasiya cəmiyyətində şagirdlərdə informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması
Формирование информационной культуры  учеников в информацион- ном обществе
Formulation of students’ information culture

Almaz Həsrət 
Səh.94-99

Müəllimin hazırlığı önəmli məsələlərdəndir 
Подготовка учителей - один из важных задач
Teacher preparation is one of the main issues

İlqar Abdullayev 
Səh.100-101

Dərslik müəllimi yaradıcı işə sövq edir
Elnur Əliyev
Səh.102-104 

SƏHİYYƏ MAARİFİ
Baş ağrısının fəsadlarından qorunmalı
Hidayət İsayev 
Səh.105-109

BİZİM İŞ YOLDAŞLARIMIZ
Sənət fədaisi
Nazim Kazımov 
Səh.110-112
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar