95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2012

2012

30 mart 2019, Şənbə
280
№1
İçindəkilər


Görkəmli pedaqoq və maarif xadimi
Известный педагог и просвититель
Outstanding Educationist

Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
səh. 6-14 

P e d a q o g i k a
Təhsil standartlarının yaradılması mühüm pedaqoji problem kimi
Создание учебных стандартов как важная проблема
Creation of educational standards as an important pedagogical problem

Ənvər Abbasov
səh. 15-21 

A l i   t ə h s i l   o c a q l a r ı m ı z
İlk ali pedaqoji təhsil ocağı
Первое высшее педагогическое учебное заведение
The first pedagogical institute

Malik Cəbrayılov
səh. 22-27 

T ə h s i l   v ə   p e d a q o j i   f i k i r   t a r i x i m i z d ə n 
Dəyərli ensiklopedik nəşr
Ценное энциклопедическое изучение 
The valuable encyclopedic edition 

Əjdər Ağayev
səh. 28-34 

Azərbaycanda peşə təhsilinin inkişaf tarixindən 
Об истории развития профессионального образования в Азербайджане 
About history of develop professional education in Azerbaijan 

Fərrux Rüstəmov
səh. 35-39 

D i l i m i z - m ə n ə v i y y a t ı m ı z 
Mirzə İbrahimovun dilçilik görüşləri 
Языковедческие взгляды 
Mirza Ibrahimov`s linguistic thoughts
 
Buludxan Xəlilov 
səh. 40-49 

N ə s i r   İ m a n q u l i y e v - 1 0 0
Milli jurnalistikamızın patriarxı
Патриарх национальной журналистики 
The patriarch of national journalism 

Himalay Qasımov, Nəcəf Nəcəfov
səh. 50-60 

M e t o d i k a,  q a b a q c ı l   t ə c r ü b ə 
Təlimin metodik məsələləri: həndəsənin hazırlıq kursu 
Задачи методического указания подготовительных курсов геометрии
Methodic problems of the training of preliminary course of the geometry problems 

Mönsüm Alışov
səh. 61-65

Şagird bilik qazanmaqla yanaşı, həm də bir şəxsiyyət kimi formalaşmalıdır
Ученик наряду с приобретением знаний должен формироваться и как личность 
The pupil is to form as a personality besides obtaining 

Pəri Paşayeva
səh. 66-67 

İ n n o v a s i y a l a r
Müəllim fəaliyyətində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi 
Применение информативно-коммуникативных технологий в деятельности учителя
Application of information-communication technologies at schools 

Mehman Abduləzizov
səh. 68-70 

Müəllim hazırlığı prosesində innovasiyalar və texnologiyaların tətbiqi 
Применение инновациий и технологий в процессе подготовки учителей 
Applying pedagogical innovations and technologies in teacher preparation
 
Şahrza Ağayev
səh. 71-75 

O r t a   i x t i s a s   t ə h s i l i   m ü ə s s i s ə l ə r i m i z 
Məzunlarımız bizə başucalığı gətirir
Гордимся выпусниками 
Graduates bring honor

Rauf Əliyev
səh. 76-78 

T ə h s i l   i s l a h a t ı   f ə a l i y y ə t d ə d i r
Günün tələbi
Требования дня 
Demand of the day
 
Rahim Əzizov 
səh. 79-82 

Qayğı və diqqət artır
Повышение заботы и внимания
Sveta Məmmədova
səh. 83-84 

K u r i k u l u m
Milli kurikulumun tətbiqi və uğurlu nəticələr
Применение национального курикулума и удачные резултаты 
Application of national curriculum and successful results
 
Oqtay Məmmədov
səh. 85-88 

Milli kurikulum üzrə dərslik islahatı: ilkin nəticələr, perspektivlər
Учебные реформы в национальном курикулуме:исходные результаты и перспективы развития 
Text books reforms on curriculum:first results, perspectives 
 
Günel Seyidova
səh. 89-97

T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i
Системный анализ профессионально-личностного развития педагога в условиях модернизации образовательной системы 
Təhsil sisteminin yeniləşməsi şəraitində müəllimin peşəkarlıq imkanlarının sistemli təhlili
 
Sistem analysis of professional personality development of teacher in modernization of the education system 

Махир Байрамов
səh. 98-101 

M. F. Axundzadə XIX əsr Qarabağ ədəbi mühiti 
М. Ф. Ахундзаде и литературная обстановка Карабаха в XIX веке 
M. F. Axundzada and XIX century Karabakh literary environment
  
Rəhman Baxşəliyev
səh. 102-105 

Q a b a q c ı l   m ə k t ə b l ə r i m i z 
Pilot məktəblərdən biri
Об одной пилотной школе 
A pilot school 

Züleyxa Rzayeva 
səh. 106-107 

İ l k i n   p e ş ə   t ə h s i l i
Pedaqoji prosesin təşkilinin bəzi məsələlərinə dair 
Некоторые задачи организации педагогического процесса 
Some issues of management in primary educational institutions
 

Məmmədağa Rzayev
səh. 108-110 

№2
İçindəkilər


Böyük maarif fədaisi 
Великий просветитель
Great educationist

Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
səh. 6-16 

A l i   t ə h s i l   o c a q l a r ı m ı z
Xəzər Universiteti: Azərbaycanın ilk özəl ali məktəbi
Университет Хазар: первый частный вуз в Азербайджане
Khazar University: Azerbaijan`s first private higher education institution
 
İsaxan İsaxanlı
səh. 17-24 

İ n n o v a s i y a l a r
İnteraktiv təlim metodlarının tətbiqi imkanları 
Проблемы применения интерактивных методов в обучении 
Problems of application of interactive teaching methods 

Bilal Həsənli
səh. 25-30

İnformasiya cəmiyyəti və təhsil 
Информационное общество и образование
İnformation society and education key words
 
Tofiq Məmmədov
səh. 31-36 
 
A D P U - 9 0
Bir kafedranın tarixi 
История кафедры
Himalay Ənvər oğlu 
səh. 37-42

Universitetin zəka mənbəyi
История интеллектуальной базы университета
İntellectual source of the university
 
Azər Hüseynov
səh. 43-46 

Q a b a q c ı l   m ə k t ə b l ə r i m i z 
Ümidlər doğrulur
Оправдываются наши надежды 
Our wishes come true 

Məhəbbət Vəliyeva 
səh. 47-50 

İ d a r ə e t m ə   m ə s ə l ə l ə r i
Təhsilimizə dövlət qayğısı bizi ruhlandırır
Государственная забота воодушевляет нас
State care to education encourages Us.

Təvəkkül Əliyev
səh. 51-54 

M o n i t o r i n q   v ə   q i y m ə t l ə n d i r m ə 
Qiymətləndirmənin yeni kriteriyası: şagird-müəllim nisbəti
Новые критерии оценки: соотношение студентов и преподавателей
Şahlar Əsgərov
səh. 55-59

T ə h s i l   i s l a h a t ı   f ə a l i y y ə t d ə d i r
Əlavə təhsilin təşkilinin konseptual problemləri
Концептуальные проблемы организации
 дополнительного образования 
Conceptual problems of organization of additional education 

İntiqam Cəbrayılov
səh. 60-66

K u r i k u l u m
Azərbaycan tarixi fənni üzrə yeni məzmunun xüsusiyyətləri 
Новое содержание предмета История Азербайджана
Special features of new substance on Azerbaijan history

Ramiz Hüseynov 
səh. 67-73 

P e d a q o g i k a
Pedaqoji innovasiyaların formalaşmasında proqnozlaşdırmanın rolu haqqında
Прогнозирование как условие формирования педагогических инноваций 
Prognosis as a condition of formulating pedagogical innovations 

Məzahir Xəlilov
səh. 74-76 

M e t o d i k a,  q a b a q c ı l   t ə c r ü b ə 
Təlimdə multimedia texnologiyalarından istifadə 
Использование мультимедийных технологий в процессе обучения 
Using of multimedia technologies in history training

Sakit Həsənov
səh. 77-81

T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i
Qəhrəmanlıq tariximizə bir nəzər: Qaçaq Nəbi
Гачаг Наби 
Gachag Nabi

Mahmud Allahmanlı
səh. 82-89

Milli tərbiyə məktəbi: "Kitabi-Dədə Qorqud"a yeni bir nəzər
Еще раз о "Китаби-Деде Горгуде"
School of national upbringing look "Kitabi-Dede Gorgud" again

Pərişan Həsənova
səh. 90-95

Estetik tərbiyə həmişə diqqət mərkəzindədir
Эстетическое воспитание в центре внимания 
Great attention is always paid to Esthetic upbringing 

Nazim Məmmədbəyov
səh. 96-103 

Ailə ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələlərinə dair
Организация сотрудничества воспитателей, родителей и детей в детском саду
The issues of family and mutual cooperation
 
Dilbər Səmədova
səh. 104-107 

B i z i m   i ş   y o l d a ş l a r ı m ı z 
Müdriklik təbiətlə həmahəng olmalıdır
Мудрость должна гармонировать с природой
Abdulla Mehrabov, Ənvər Abbasov
səh. 108-110 

Bizə yazırlar 
Нам пишут
səh. 112 

№3
İçindəkilər


Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramı haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
səh. 6-8

A D P U  - 9 0
Ənənələr yaşayır
Традиции живут
Traditions are always alive

Yusif Məmmədov
səh. 9-15 

İ n n o v a s i y a l a r
Bəzi terminlər haqqında 
Об истории некоторых терминов по химии 
About the history of some terms in chemistry
 
V. Abbasov, A. Tağıyeva, M. Abbasov, Z. Həsənov, Ş. Salmanzadə
səh. 16-20 

Изучение этнокультуры как инновации в современной музыкальной педагогике
Learning ethno culture like an innovation in modern music pedagogy

Лачин Гасанова 
səh. 21-25 

P e d a q o j i   f i k i r   t a r i x i m i z d ə n 
Azərbaycan pedaqoji elminin patriarxı
Патриарх Азербайджанской педагогической науки
Patriarch of Azerbaijan pedagogical science
 

Fərrux Rüstəmov, Aytəkin Məmmədova
səh. 26-34

Azərbaycan ictimai-pedaqoji fikrində milli yaddaşın formalaşdırılması məsələləri(XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri)
Задачи формирования национальной памяти в общественно-педагогической мыслем Азербайджана 
The issues of formulating national memory in Azerbaijan pedagogical thoughts (the end of XIX and beginning of XX century)

Vidadi Bəşirov
səh. 35-41

P e d a q o g i k a
Dilin tədrisi metodikasının formalaşması tarixindən 
Об истории формирования методики преподавания Азербайджанского языка 
From the history of teaching methods of Azerbaijan language
 
Nazilə Yusifova 
səh. 42-46 

Yaradıcı əməyin ifadəsi  
Выражение творческого труда
The qualitative indicators of creative work of modern teacher

Zeynal Zeynalov
səh. 47-49

Konstruktiv təlim 
Конструктивное обучение 
Constructive training
  
Samirə Həsənova
səh. 50-54 

M e t o d i k a,  q a b a q c ı l   t ə c r ü b ə
Tədrisdə sxem və cədvəldən istifadəyə dair 
Об использовании схем и таблицы в обучении 
Using schemes and tables while teaching
 

Səhyəddin Məmmədov, Şahismayıl İsmayılov
səh. 55-60 

Şagirdlərin idrak fəallığının formalaşdırılmasına dair 
О формирование познавательной активности учащихся 
Developing students` cognitive activity 
 

Rövşanə Qəmbərova
səh. 61-63

K u r i k u l u m
"Texnologiya" fənni yeni pedaqoji müstəvidə 
Предмет "Технология" в новой педагогической плоскости
New pedagogical approach to "technology" subject
 

Xuraman Səlimova
səh. 64-68 

Musiqi təliminin təşkili formaları 
Формы организаций музыкального обучения 
Organization forms of teaching music
 

Sevinc Əliyeva
səh. 69-74

Ənənəvi dərs modelindən interaktiv təlimə keçid
Переход от традиционного моделя урока к интерактивному обучению 
Transmission from traditional teaching model to interactive teaching
 
Nurlana Maqsudova
səh. 75-77

Dərsliyə yaradıcı yanaşılmalıdır 
Cəmilə Əsgərova 
səh. 78-80 

Q a b a q c ı l   m ə k t ə b l ə r i m i z 
Межнациональная толерантность - это предмет нашей гордости
Фаина Алекперова 
səh. 81-84

P s i x o l o g i y a 
Ali məktəb tələbələrində yaradıcı təfəkkürün inkişaf etdirilməsi 
Развитие творческого мышления у студентов высшей школы
Developing creative thinking of students at institutions of higher education
 
Vasif Muradzadə 
səh. 85-90 

Kiçik məktəbyaşlı uşaqların təxəyyülünün inkişafında ədəbiyyat və incəsənətin rolu 
Роль литературы и искусства в развитии воображении младших школьников 
Role of literature and art in development of imagination of primary school children 

Nərgiz İmanova 
səh. 91-96 

T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i 
Şagirdlərdə nitq mədəniyyəti vərdişlərinin formalaşdırılmasına dair 
Формирование у детей навыков речевой культуры
Dadaş Əliyev
səh. 97-98 

P e d a q o j i   d ü ş ü n c ə l ə r 
Şagirdlərinizi tanıya bilirsinizmi?
Можете ли вы узнать своих учеников?
Məhəmməd Baharlı
səh. 99-106 

U n u t s a q,   u n u d u l a r ı q 
Ömrün şərəfli izləri
Почетные следы вашей жизни
Rəhim Əliyev, Nəcəf Nəcəfov
səh. 107-111
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar