95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2011

2011

30 mart 2019, Şənbə
339
№1
İçindəkilər


Heydər Əliyev ideyaları müasir təhsil quruculuğunun əsasıdır
Идеи Гейдара Алиева - основа современного образования
Misir Mərdanov
səh. 4-16 

İ d a r ə e t m ə   m ə s ə l ə l ə r i
Təhsil islahatı öz bəhrəsini verir 
Реформа в образовании дает свои плоды
Education reform gives benefit
 
Fikrət Xəlilov 
səh. 17-23 

Təhsil sistemimiz möhkəm əsaslara malikdir
Образовательная система имеет прочную основу
Education system has strong grounds

Əvəz Mahmudov
səh. 24-27 

Düzgün idarəetmənin nəticəsi 
Результаты правильного управления 
Result of the correct management

Ceyran Novruzova
səh. 28-32 
 
G ö r k ə m l i   e l m   x a d i m l ə r i m i z 
Görkəmli alim, pedaqoq və elm təşkilatçısı 
Знаменитый ученый, педагог и научный организатор 
Well-known scientist, pedagogue and scientific organizer

İlham Pirməmmədov
səh. 33-38 

Azərbaycanın təhsil nazirləri haqqında kitab
Книга об министрах образования Азербайджана
Fərrux Rüstəmov
səh. 39-45

P e d a q o g i k a 
Закономерность педагогического процесса 
Pedaqoji prosesin qanunauyğunluğu

Агагусеин Гасанов 
səh. 46-52 

P s i x o l o g i y a 
Ailədaxili münasibətlər sisteminin psixoloji xüsusiyyətləri və uşağın inkişafında onun rolu 
Психологические особенности системы внутрисемейных отношений в зависимости от типов семей и их роль в развитии ребенка
The psychological features of a system of inner family relations depending on family types and its role in the development of a child

Səbinə Əlizadə 
səh. 53-59 

P e d a q o j i   f i k i r   t a r i x i m i z d ə n 
Mirzə Fətəli Axundzadənin pedaqoji görüşləri 
Педагогические воззрения М.Ф.Ахундзаде
M. F. Akhundzadeh`s pedagogical views
 
Abbas Səmədov
səh. 60-68 

M e t o d i k a,  q a b a q c ı l   t ə c r ü b ə
Həndəsənin hazırlıq kursunda sahə anlayışlarının öyrədilməsinə dair(IV-VI siniflər)
Площадь-как величина подготовительном курсе геометрии (IV-VI классы)
Area as a quantity in the preparatory course of geometrical (the IV-VI forms)

Mönsüm Alışov
səh. 69-73 

B ə k i r   N ə b i y e v - 8 0
Zəngin və şərəfli həyat yolu 
Славный жизненный путь
A rich and honorable way of life
 

Təyyar Salamoğlu
səh. 74-83 

T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i 
Tədrisdə yaradıcı yanaşmanın bəzi xüsusiyyətləri
Некоторые особенности художественного подхода к урокам музыки 
Some peculiarities of artistic approach to the music lessons 

Aytən Abbasova
səh. 84-88 

Истинное образование - это формирование здоровой личности 
Əsl təhsil sağlam şəxsiyyət formalaşdırmaq deməkdir
True education - this is formulation of healthy personality

Аида Касумова
səh. 89-93 

S ə h i y y ə   m a a r i f i 
Qanda xolesterinin yüksək olma təhlükəsi - həqiqətdir, yoxsa əfsanə?
Повышенный холестерин в крови: реальность или легенда?
High cholesterol in blood is real or legend?

Hidayət İsayev, Aybəniz Cəfərova
səh. 94-98 

X a r i c d ə   t ə h s i l
ABŞ prezidenti Barak Obamanın konqresdə çıxışından təhsillə bağlı hissə 
Выступление президента США Барака Обамы на конгрессе по образованию
səh. 99-104 

Bizə yazırlar
Нам пишут
səh. 105-108 

Şagirdlərin ümumtəhsil məktəblərinə qəbulu və yerdəyişməsi haqqında qaydalar
Правила приема и перемещения учащихся в общеобразовательные школы
səh. 109-112 

№2
İçindəkilər


Dünya şöhrətli alim
Всемирно известный ученый
Misir Mərdanov
səh. 5-8 

T ə h s i l   i s l a h a t ı   f ə a l i y y ə t d ə d i r
Pedaqoji prosesin optimallaşdırılmasının psixo-pedaqoji məsələləri
Психолого-педагогические вопросы оптимизации педагогического процесса 
Psycho-pedagogical problems of optimization of pedagogical process

Abdulla Mehrabov
səh. 9-17 

İ n n o v a s i y a l a r
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının təlimin optimallaşdırılmasında roluna dair
О роли информационно-коммуникационных технологий в оптимизации учебного процесса 
The role of information communication technologies in optimization of education 

Tofiq Məmmədov
səh. 18-23 

Ə n   y a x ş ı   ü m u m t ə h s i l   m ə k t ə b l ə r i m i z 
Müasir təhsil sistemi qarşıya yeni vəzifələr qoyur
Современная система образования и новые задачи 
Modern educational system puts new duties 

Xanlar İmaməliyev
səh. 24-26 

Qabaqcıl təhsil ocağı 
Передовое учебное предприятие 
Leading educational centre 

Zakir Hüseynov
səh. 27-31 

Təhsil ictimai inkişafın önündə getməlidir
Образование должно идти вперед с социальным развитием
Məhəbbət Rüstəmova
səh. 32-33 

Məktəbimiz qabaqcıllar sırasındadır
Наша школа в числе передовых
Our school is among the leading schools

Sevil Əsgərova
səh. 34-38 

Təhsil xalqın sabahını müəyyən edir
Образование определяет будущее народа
Education defines people`s future 

Elxan Bədəlov
səh. 39-42 

E l m   x a d i m l ə r i m i z
Kamilləşmək, müdrikləşmək yolu seçiləndə
Выбор зрелости и мудрости 
Choosing the way of being perfect and wise 

Nəcəf Nəcəfov
səh. 43-48

X a r i c d ə   t ə h s i l
İngiltərədə təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası 
Аккредитация учебных заведений в Англии
Accreditation of educational institutions in England 

Həbib Zərbəliyev
səh. 49-54 

K u r i k u l u m
Təhsildə maarifləndirmə işlərinin təşkili
Организация просветительских работ 
Organization of education 

Afət Süleymanova
səh. 55-58

Dərslik əsas istiqamətverici vəsaitdir
Учебник является основным направляющим средством
A textbook is the basic guiding means 

Rəsmiyyə Mustafayeva 
səh. 59-62 

P e d a q o g i k a
Zəhmətin bəhrəsi və yaxud peşəkarlıq 
Плоды труда или профессионализм 
The benefit of labour or professionalism 

İramin İsayev, Allahverdi Quliyev
səh. 63-67 

M e t o d i k a,  q a b a q c ı l   t ə c r ü b ə 
Məktəbdə yeni informasiya texnologiyalarından istifadənin yeri və rolu
Место и роль применения новых информационных технологий в школе 
The role of using information communication technologies at school
 
Rasim Abdurazaqov, Nazim Məsimov, Sevinc Cəlilova
səh. 68-71 

Tədris prosesində interaktiv lövhədən istifadə təcrübəsindən 
Об опыте применения интерактивного режима обучения 
From the practice of using interactive board in teaching process
 
Səidə Ələsgərova, İlhamə Abdullayeva
səh. 72-74 

Təlim fəallığının yüksəldilməsində kurikulumun rolu 
Роль куррикулума в повышении активности обучения младшеклассников
The role of curriculum enhancing the activity of teaching in primary classes

Vüsalə Quliyeva
səh. 75-79 

Tədrisdə səmərəliliyin mühüm amili
Важный фактор рационализации в учебе 
The important factor of efficiency in education
 
Sevda Axundova
səh. 80-82 

Negative polarity items 
İnkarlıq sahəsi
Область отрицания 

Venera Süleymanova
səh. 83-86 

T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i 
Технологический подход к личностно-ориентированному воспитанию студентов
Tələbələrin şəxsiyyətyönümlü tərbiyəsinə texnoloji yanaşma 

Technological approach to the personality oriented upbringing of students 

Махир Байрамов
səh. 87-91 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların müxtəlif fəaliyyət nüvlərində eksperimentin aparılması 
Экспериментирование в различных видах детской деятельности 
Experimentation in various kinds of children`s activity 

Laləzar Cəfərova, Səlahət Musayeva
səh. 92-95 

İ s m a y ı l   H a c ı y e v  - 6 0
Azərbaycan elmi elitasının layiqli nümayəndəsi 
Заслуженный представитель научной элиты Азербайджана
Valuable representative of Azerbaijan science

Fərrux Rüstəmov
səh. 96-100 

P e ş ə   t ə h s i l i
Bir sıra peşələrə tələbatın monitorinqi barədə
О мониторинге спроса на некоторые профессии
About the demand of monitoring to a number of professions 

Mətləb Aslanov
səh. 101-105 

P e d a q o j i   f i k i r   t a r i x i n d ə n 
Əl-Qəzalinin "əməllərin mizanı" əsərində pedaqoji fikir və ideyalar 
Педагогические мысли и идеи Ал-Газали в его произведении "Мерило поступков"
Pedagogical thoughts and ideas in the play "Balance behaviour by Al-Gazali" 

Kərim Məmmədov 
səh. 106-112 

№3
İçindəkilər


Üzeyir bəy Hacıbəyli: Böyük maarifçi, Azərbaycan professional musiqisinin banisi, dahi bəstəkar
Узеир Гаджибейли: Великий просветитель, основатель профессиональной музыки Азербайджана, гениальный композитор
Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
səh. 6-20 

Azərbaycanda iqtisadi sahədə keçid dövrünün başa çatması ölkənin elmi əsaslar üzərində inkişafını zərurətə çevirir
Конец переходного периода в экономической сфере в Азербайджане делает развитие страны научно необходимым
İradə Hüseynova
səh. 21-34

İ n n o v a s i y a l a r
Fərdlərdə informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılmasına struktur yanaşma 
Структурный подход к формированию информационной культуры у людей
Rasim Əliquliyev, Rəsmiyyə Mahmudova
səh. 35-48

P e d a q o g i k a
Azərbaycan-Özbəkistan elmi-pedaqoji və mədəni əlaqələr tarixindən səhifələr
Страницы из истории азербайджано-узбекских научно-педагогических и культурных связей
Hüseyn Əhmədov
səh. 49-58 

P s i x o l o g i y a
Dəyişən dünyada psixi sağlamlıq aktual məsələdir
В меняющемся мире психическое здоровье является актуальной проблемой
Oruc Həsənli
səh. 59-62 

E l m   x a d i m l ə r i m i z
Elmi yaradan alimdir, alimi yaşadan elm 
Ученный создает науку и живет с наукой 
Qəzənfər Paşayev
səh. 63-68

T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i  
Bakı milyonçusu, maarifpərvər xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin türk sultanına hədiyyəsi 
Подарок бакинского миллионера, просветителя-филантропа Гаджи Зейналабдина Тагиева турецкому султану
Rüfət Hüseynzadə 
səh. 69-73

Estetik tərbiyə hərtərəfli aparılmalıdır
Эстетическое воспитание должно проводиться всесторонной
Vidadi Xəlilov
səh. 74-78 

Müəllimlərə metodik kömək zəruridir
Методическая помощь необходима учителям
Zahid Xəlil
səh. 79-82 

M e t o d i k a,  q a b a q c ı l   t ə c r ü b ə
Standard English and varieties of English language
Balakhan Huseinov 
səh. 83-87 

Sinifdənxaric işlərin metodikasına dair 
Методика про внеклассной деятельности
Nəsimi Abbasov
səh. 88-91 

Ə n   y a x ş ı   ü m u m t ə h s i l   m ə k t ə b l ə r i m i z 
Təhsil islahatı uğurla reallaşır 
Реформа образования проходит успешно
Oqtay Məmmədov 
səh. 92-94 

Səmərəli fəaliyyətin nəticəsi 
Результат эффективной деятельности
Eyvaz Mürsəlov
səh. 95-97 

P e d a q o j i   m ə t b u a t ı m ı z   t a r i x i n d ə n 
"Azərbaycan məktəbi" və təhsil quruculuğu məsələləri 
«Азербайджанская школа» и задачи основательной образоваия
Nəsrəddin Musayev 
səh. 98-103 

T a r i x d ə n   s ə h i f ə l ə r
N. Nərimanovun məktubları
Письма Н. Нариманова
səh. 104-107 

R ə s m i   ş ö b ə 
Ümumi təhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbulunun tənzimlənməsi barədə 
О регулировании набора учителей в общеобразовательные учреждения
Misir Mərdanov
səh. 108-111 

№4
İçindəkilər


2010/2011-ci tədris ilində keçirilmiş "ən yaxşı ümumi təhsil müəssisəsi" müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о награждении победителей конкурса «Лучшее общеобразовательное учреждение», проведенного в 2010/2011 учебном году
səh. 6-7 

2010/2011-ci tədris ilində keçirilmiş "ən yaxşı müəllim" müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о награждении победителей конкурса «Лучший учитель», проведенного в 2010/2011 учебном году
səh. 8-9 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin maarif nazirləri 
Министры образования Азербайджанской  Демократической Республики
Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
səh. 10-20

K u r i k u l u m
Kurikulum islahatının əsas istiqamətləri
Основные направления реформирования Курикулума
Ənvər Abbasov
səh. 21-32 

P e d a q o g i k a
О современных подходах к музыкальной педагогике 
Лачын Гасанова
səh. 33-37 

"Ə n  y a x ş ı  ü m u m i  t ə h s i l  m ü ə s s i s ə s i"  m ü s a b i q ə s i n i n  q a l i b l ə r i n d ə n 
İdeyaların gerçəkləşməsinin təcəssümü 
Svetlana Zülfüqarova
səh. 38-42 

Məktəbdə məzmun dəyişikliyi günün tələbidir
Изменение содержания в школе является требованием дня
Firəngiz Həmidova
səh. 43-46 
 
Etimadı doğruldacağıq
Мы оправдаем ожидания
Gülüstan Almazova
səh. 47-51 

İ d a r ə e t m ə   m ə s ə l ə l ə r i
Məktəb direktoru-məktəb meneceri, pedaqoji kollektivin lideri 
Директор школы- -менеджер школы, лидер педагогического коллектива
Arif Muradov
səh. 52-64 

P s i x o l o g i y a
Öyrənmənin müasir psixoloji konsepsiyaları və təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsində onların rolu 
Современные психологические концепции обучения и их роль в повышении качества обучения
Azadxan Adıgözəlov
səh. 65-71 
 
Psixoloji qüsurlar dəf edilməlidir 
Психологические дефекты должны быть преодолены
İsfəndiyar Novruzlu 
səh. 72-78 

M e t o d i k a,   q a b a q c ı l   t ə c r ü b ə 
Müasir təlim metodları və onun tətbiqi məsələləri 
Современные методы обучения и задачи применение
Oqtay Məmmədov
səh. 79-84

Dil qaydalarının mənimsədilməsi sisteminə diqqət yetirilir
Обратите внимание на систему овладения языком
Bəsti Mehralıyeva 
səh. 85-89 

T ə r b i y ə   m ə s l ə l ə r i 
Nizami yaradıcılığında övlad tərbiyəsi məsələləri 
Проблемы воспитания детей в творчестве Низами
Rəcəb Ağayev
səh. 90-92

Uşaqların təlim və tərbiyəsində kompyuter texnologiyalarından istifadə 
Использование компьютерных технологий в обучении и воспитании детей
Kifayət Məmmədova
səh. 93-96 

H ü s e y b   Ə h m ə d o v - 8 5
Fədakar tədqiqatçı, cəfakeş alim 
Самоотверженный исследователь, опытный ученый
Nəcəf Nəcəfov, Səxavət Ociyev
səh. 97-102 

R ə y   v ə   t ə k l i f l ə r
"Pedaqoji prosesin qanunauyğunluğu" adlı məqaləyə dair ötəri qeydlər 
Заметки к статье "Совместимость педагогического процесса"
Nurəddin Kazımov
səh. 103-108 

Dövlət qayğısının yeni təzahürü 
Новое проявление государственной заботы
Sveta Məmmədova 
səh. 109-110

№5
İçindəkilər


Azərbaycan Respublikasının təhsil işçilərinə "Əməkdar müəllim" fəxri adının verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о присвоении работникам образования Азербайджанской Республики почетного звания «Заслуженный учитель».
səh. 6-7 

Azərbaycan Respublikasının təhsil işçilərinin təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о награждении работников образования Азербайджанской Республики
səh. 8-9 

Təhsil işçilərinin respublika konfransı 
Республиканский конфранс педагогов
səh. 10-14 

Yeni dərs ili, yeni vəzifələr 
Новый учебный год, новые задачи
Abdulla Mehrabov, Ənvər Abbasov
səh. 15-22 

İ d a r ə e t m ə   m ə s ə l ə l ə r i
Keyfiyyətli təhsil günün tələbidir
Качественное образование является требованием дня
Nailə Rzaquliyeva
səh. 23-32 

Q a b a q c ı l   m ə k t ə b l ə r i m i z 
Ənənələr yaşayır
Традиции живут
Nüsrət Quliyev 
səh. 33-37 

Əmək zövq mənbəyinə çevrildikdə 
Когда труд становится источником удовольствия
Fərəh Hüseynova 
səh. 38-41 

Məktəb məzunları ilə fəxr edir 
Школа гордится со своими выпускниками 
İxtiyar Hüseynov 
səh. 42-45 

Səmərəli təlim metodları və texnologiyalarından istifadənin üstünlükləri 
Преимущества использования эффективных методов и технологий обучения
Mədinə Heydərova 
səh. 46-49 

Məqsədyönlü idarəetmənin keyfiyyətə təsiri
Habil Bayramlı 
səh. 50-55 

Məktəbimizin uğurları hamımızı sevindirir 
Успех нашей школы радует всех нас
Mirhüseyn Seyidov 
səh. 56-57 

P s i x o l o g i y a
Tərbiyə psixologiyası haqqında 
По психологии образования
Səhyəddin Məmmədov, Şahismayıl İsmayılov
səh. 58-61 

İstedadlı şagirdlərlə işin təşkili 
Организация работы с талантливыми учениками
Elnarə Məmmədova 
səh. 62-67

M e t o d i k a,   q a b a q c ı l   t ə c r ü b ə 
British English and American English standard English degrees and kinds 
Balakhan Huseinov 
səh. 68-72 

Tarix təlimi metodikasının problemləri yeni araşdırma müstəvisində 
Проблемы методологии преподавания истории в новом ракурсе
Elmira Qasımova
səh. 73-75 

T ə r b i y ə   m ə s l ə l ə r i
"Ümumtəhsil məktəbi - ilk peşə - ixtisas təhsili - ali məktəb" sistemində şagirdlərin peşəyönümü işinin təşkili 
Организация профессиональной деятельности учащихся в системе «общеобразовательная школа - начальное профессиональное образование - высшая школа»
Müseyib İlyasov 
səh. 76-80 

Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında müəllimin rolu 
Роль учителя в формировании личности студента
Kəmalə Qəhrəmanova, Zəlihə Rəhimli 
səh. 81-85

Uşaqlarda musiqi bacarıqlarının formalaşdırılmasına dair
О формировании музыкальных навыках у детей
Sevda Almuradova
səh. 86-90 

Yekun (summativ) qiymətləndirilmənin təşkili üsulları
Методы организации итоговой оценки(сумматив)
Könül Əliyeva 
səh. 91-96 

M i r z ə   Ə l ə k b ə r   S a b i r - 1 5 0
Böyük şair və pedaqoq
Великий поэт и педагог
Rüfət Hüseynzadə 
səh. 97-102

Pedaqoji ədəbiyyatımızda işlədilən ərəb mənşəli sözlər
Используемые арабские слова в нашей педагогической литературе
Zülfiyyə Şiriyeva 
səh. 103-107 

Həsənbəy Məlikovun dəfni 
Похороны Гасанбек Маликова
səh. 108-111 

Bizə yazırlar 
Нам пишут
səh. 112

№6


Görkəmli maarif xadimi: Sultan Məcid Qənizadə 
Выдающийся педагог: Султан Маджид Ганизаде
Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
səh. 6-15
 
T ə h s i l   i s l a h a t ı   f ə a l i y y ə t d ə d i r
Təhsil sistemində keyfiyyət təminatının metodoloji məsələləri 
Методологические вопросы обеспечения качества в системе образования
Abdulla Mehrabov
səh. 16-29 

P e d a q o g i k a
Pedaqogika hamı üçün elmdir
Педагогика - наука для всех
Əjdər Ağayev
səh. 30-34 

İ n n o v a s i y a l a r
Fənlərin tədrisi və problemlər: reallıqlar, perspektivlər 
Учебные предметы и проблемы: реалии, перспективы
Asəf Zamanov, Nailə Hüseynova 
səh. 35-37

P s i x o l o g i y a
İnkişafetdirici təlimin nəzəri məsələləri haqqında 
О теоретических проблемах развития тренинга
Şərafət Baxışova 
səh. 38-43 

Sosial şərait və şəxsiyyətin sosiallaşması 
Социальные условия и персонализация личности
Məlahət Nuriyeva 
səh. 44-51 

Şagirdlərin özünənəzarəti məsələlərinə dair 
Вопросы саморегуляции студентов
Möhsün Şirməhəmmədzadə 
səh. 52-56 

Q a b a q c ı l   m ə k t ə b l ə r i m i z 
Məzmun islahatlarının nəticələri 
Содержание контентной реформы
Firidun Nadirov 
səh. 57-60

Ənənəsinə sadiq təhsil müəssisəsi 
Məhərrəm İsmayılov 
səh. 61-62 

Təhsilə dövlət qayğısı öz bəhrəsini verir 
Государственная забота в сфере образования дает свои плоды
Mehriban Məcnunova 
səh. 63-66 

İslahatlar, uğurlar 
Реформы, удачи
Cəmilə Ağamalıyeva 
səh. 67-69 

Keyfiyyətə təsir edən amillər 
Факторы, влияющие на качество
Əyyub Allahverdiyev 
səh. 70-72 

Ə n v ə r   A b b a s o v - 6 0
Bir ömrün uğurlu illəri 
Успешные годы жизни
Fərrux Rüstəmov 
səh. 73-78

P e d a q o j i   f i k i r   t a r i x i m i z d ə n 
Bir məslək yolunda 
Tərlan Novruzov 
səh. 79-82 

Klassik irsə müasir yanaşmalar
Современные подходы к классическому наследию
Ramin Əhmədov
səh. 83-87 
 
J u r n a l ı m ı z ı n   s ə h i f ə l ə r i n d ə n 
İdrak və ədəb çırağı 
Mirzə İbrahimov
səh. 88-89

R ə s m i   ş ö b ə 
Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları)
Государственные образовательные стандарты и программы общего образования
səh. 90-106
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar