95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2010

2010

30 mart 2019, Şənbə
135
№1
İçindəkilər


"Azərbaycan məktəbi" jurnalının 85 illiyi
səh. 4-19

A z ə r b a y c a n   D ö v l ə t   P e d a q o j i   k o l l e c i - 9 0
Ömürlərdə izi qalmış təhsil ocağı
Nurlana Əliyeva
səh. 20-26

T ə h s i l   i s l a h a t ı   f ə a l i y y ə t d ə d i r
Beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına keçidlə bağlı maarifləndirmə işinin təşkili və bu sahədə qarşıda duran vəzifələr
Şahrza Əliyev
səh. 27-32 

Ə n   y a x ş ı   ü m u m t ə h s i l   m ə k t ə b l ə r i m i z
Uğurlu nəticələrilə tanına məktəb
Hüseyn Məmmədyarov
səh. 33-35 

Düzgün idarəetmə keyfiyyətə təsir edən əsas amildir
Əlimuxtar Məmmədov
səh. 36-38 

T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i
Estetik tərbiyə və şəxsiyyətin mənəvi zənginliyi
Vidadi Xəlilov
səh. 39-44 

Uşaqların təhsilinə dövlət qayğısı
Təranə Vəliyeva
səh. 45-47 

K u r i k u l u m
Azərbaycan tarixi tədrisinin bəzi məsələlərinə dair
Ramiz Hüseynov
səh. 50-57

P s i x o l o g i y a
İstedadlılar milli sərvətimizdir
Nərminə Abbasova
səh. 58-63 

M i n k ə n d   m ə k t ə b i - 1 2 0 
Təlim-tərbiyənin keyfiyyətini yüksəltmək əsas amalımızdır
Şahlar Xəlilov
səh. 64-69 

M a l i y y ə   v ə   İ q t i s a d i y y a t
Təhsil Nazirliyində tətbiq olunan avtomatlaşdırılmış mühasibat uçot sistemləri və onların praktik əhəmiyyəti
Fərhad Əliyev, Akif Hacıyev
səh. 70-75 

M e t o d i k a,   q a b a q c ı l   t ə c r ü b ə
İlk mənbələr dərsin səmərəliliyini artırır
Sevda Axundova
səh. 76-79 

Соотношение семантического и прагматического в языке
Алиева Гюнай
səh. 80-86 

P e d a q o g i k a
Pedaqoji və metodik ədəbiyyatda şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması məsələləri
Könül Mahmudova
səh. 87-91 

M ə k t ə b   v ə   p e d a q o j i   f i k i r   t a r i x i m i z d ə n
Tanınmış pedaqoq-alim və təhsil təşkilatçısı
Fərrux Rüstəmov
səh. 92-97 

Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının naxçıvanlı məzunları 
Rüfət Hüseynzadə
səh. 98-105 

Azərbaycanda müsəlman məktəblərinin kitabxanaları tarixindən 
Yusif Qazıyev
səh. 106-110 

Bunları bilmək maraqlıdır
Hamlet Əsgərov
səh. 111 
№2
İçindəkilər


T ə h s i l   i s l a h a t ı   f ə a l i y y ə t d ə d i r
Şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq qiymətləndirilməsi proqramı (PSİA) haqqında
Təranə Hacıyeva
səh. 5-12

İ n n o v a s i y a l a r
Elektron tədris resurslarının yaradılması və ekspertizası məsələləri
Rasim Əliquliyev, Rəsmiyyə Mahmudova
səh. 13-21 

Təlimdə kompyuter texnologiyalarının tətbiqi 
İsa İsmayılov
səh. 22-27 

Ə n  y a x ş ı  ü m u m t ə h s i l  m ə k t ə b l ə r i m i z 
Yeni uğurlar amalında 
Hakim Nəcəfov
səh. 28-31

Nəticələrimiz ildən-ilə yaxşılaşır
Lazım Əhədov
səh. 32-34 

İ d a r ə e t m ə  m ə s ə l ə l ə r i
Şəkidə ümumi təhsil davamlı inkişaf yollarında 
Firədun İbrahimov
səh. 35-40 

P e d a q o g i k a 
Аксиология воспитания: сущность и назначение
Новруз Байрамов
səh. 41-44 

M e t o d i k a,  q a b a q c ı l  t ə c r ü b ə
Azərbaycan və ingilis dillərində felin zaman formasının tədris prosesində müqayisəli təhlili
Könül İsgəndərova
səh. 45-51 

Əlavələrin tədrisinə dair 
Aynur Qafarlı 
səh. 52-55 

M a l i y y ə  v ə  i q t i s a d i y y a t
Təhsil Nazirliyində tətbiq olunan avtomatlaşdırılmış mühasibat uçot sistemləri və onların praktik əhəmiyyəti 
Fərhad Əliyev, Akif Hacıyev
səh. 56-67 

T ə r b i y ə  m ə s ə l ə l ə r i
Orta ixtisas təhsili müəssisələrində tərbiyə işinin təşkilinin bəzi məsələləri
Mehman Abduləzizov
səh. 68-71 

Şagirdlərin peşəyönümü haqqında fikirlər 
Aytən Xəlilova 
səh. 72-76 

Fiziki hazırlığın pedaqoji və psixoloji əsasları 
Elşad Ağayev
səh. 77-80

P e d a q o j i   f i k i r   t a r i x i m i z d ə n 
İrəvan maarifinin tarixinə bir baxış 
Ziyəddin Məhərrəmov
səh. 81-86 

K a d r   h a z ı r l ı ğ ı
Müəllimin ixtisasartırma təhsilinin aktual məsələləri
Şahrza Ağayev
səh. 87-90 

İnformasiyaların əldə edilməsinin hüquqi əsasları
Fərman Əliyev
səh. 91-95 

B i z i m  i ş  y o l d a ş la r ı m ı z 
Mənalı ömür yolu
Heydər Cəfərov
səh. 96-98 

Aydın məqsəd uğrunda
Vidadi Xəlilov 
səh. 99-103 

D i l i m i z,  m ə n ə v i y y a t ı m ı z 
Dillərin çoxtərəfli və qarşılıqlı əlaqəli öyrədilməsinin nəzəri və praktik məsələləri 
Gülnarə Qaralova
səh. 104-109 

Bizə yazırlar 
səh. 110-112 
№3
İçindəkilər


A z ə r b a y c a n   m i l l i   m ə t b u a t ı - 1 3 5
Azərbaycan ziyalılarının böyük müəllimi
Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
səh. 4-12 

T ə h s i l   i s l a h a t ı   f ə a l i y y ə t d ə d i r
Şəxsiyyət bütövlüyü və onun formalaşmasında sinergetik yanaşmanın rolu
Abdulla Mehrabov
səh. 13-19 

X a r i c d ə   t ə h s i l
Braziliyada təhsil
İsgəndər İsgəndərov, Ənvər Abbasov
səh. 20-30 

M a l i y y ə  v ə  i q t i s a d i y y a t
Azərbaycanda orta təhsilin adambaşına maliyyələşdirilməsi məsələləri
Şahrza Əliyev
səh. 31-38 

P e d a q o g i k a 
Pedaqoji elmlərin inkişafının əsas prioritetləri
Fərrux Rüstəmov
səh. 39-45

Ə n   y a x ş ı  ü m u m t ə h s i l  m ə k t ə b l ə r i m i z
Məktəbimiz islahat yollarında
Anar Rəcəbli
səh. 46-48 

Uğurlarımız bizi arxayınlaşdırmır
Abutalıb Talıbov
səh. 49-50 

K a d r   h a z ı r l ı ğ ı
Təhsilin əsasları - yeni problemlər, yeni münasibətlər
Ramiz Məmmədzadə
səh. 51-56 

D i l i m i z,  m ə n ə v i y y a t ı m ı z
"Divani-hikmət"də təriqət məsələləri
Buludxan Xəlilov
səh. 57-62 

M e t o d i k a,  q a b a q c ı l  t ə c r ü b ə
Tədris prosesində qrafik-ölçmə işlərindən istifadə
Möhsün Alışov
səh. 63-69 

Fiziki tərbiyə dərslərinin səmərəli təşkili
Orxan Soltanov
səh. 70-72 

İnnovasiyalı tədrisin genişləndirilməsi yolları
Tofiq Kərimov, Kərim Cəfərli
səh. 73-76 

Dilimizin qədimliyi və zənginliyi şagirdlərə çatdırılmalıdır
Gültəkin Tağıyeva
səh. 77-79 

K u r i k u l u m
Öyrətmə prosesində müasir metodlardan istifadə
Güllü Hüseynova
səh. 80-82 

P s i x o l o g i y a
Yeniyetmələrin dünyagörüşünün formalaşmasına təsir edən bəzi amillər haqqında
Fəraməz Əkbərian
səh. 83-87 

T ə r b i y ə  m ə s ə l ə l ə r i
Peşəyönümü problemi: reallıqlar, perspektivlər
Müseyib İlyasov
səh. 88-92 

Şagirdlərdə ekoloji dünyagörüşün formalaşdırılmasının bəzi məslələrinə dair
Elmira Muradova
səh. 93-97 

Liderlik vacib keyfiyyətdir
Aygün Əhmədli
səh. 98-101 

P e d a q o j i   f i k i r   t a r i x i m i z d ə n 
N.Nərimanov gənc nəslin fiziki-əxlaqi və mənəvi tərbiyəsi haqqında
Mehriban Şirzadova
səh. 102-107 

B i z i m  i ş  y o l d a ş la r ı m ı z 
Xeyirxah və işgüzar alim
Piralı Əliyev
səh. 108-110 

"Ən yaxşı müəllim" müsabiqəsinin qaliblərindən biri 
səh. 111 
№4
İçindəkilər


Azərbaycan milli mətbuatının 135 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
səh. 4-5 

Böyük Azərbaycan mesenatı və maarifçisi
Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
səh. 6-15 

T ə h s i l   i s l a h a t ı   f ə a l i y y ə t d ə d i r
Azərbaycanın ümumi təhsil sahəsində islahatlar
İsgəndər İsgəndərov
səh. 16-22 

Qloballaşma və təhsil
Əjdər Ağayev
səh. 23-29 

İ n n o v a s i y a l a r
Məktəblilərin internet-asılılıqdan qorunması yolları
Rasim Əliquliyev, Rasim Mahmudov
səh. 30-40 

P e d a q o g i k a 
Pedaqoji prosesin tamlığını əsaslandıran qanunauyğunluqlar
Ağahüseyn Həsənov
səh. 41-52 

Uşaqların sosial inkişaf şəraiti və valideynlərlə pedaqoji işin bəzi aspektlərinin təhlili
Məlahət Nuriyeva 
səh. 53-58 

Ə n  y a x ş ı  ü m u m t ə h s i l  m ə k t ə b l ə r i m i z  
Şöhrətli kənd məktəbi
Mahmud Cavadov
səh. 59-60 

Səmərəli fəaliyyətin nəticəsi 
Adil Məmmədov
səh. 61-62 

İ d a r ə e t m ə   m ə s ə l ə l ə r i 
Şagirdlərin bacarıq və qabiliyyətlərinin aşkar edilməsi yolları 
Qiyas Quliyev
səh. 63-67 

M e t o d i k a,  q a b a q c ı l  t ə c r ü b ə 
Ədəbi nümunələr əsasında mənəvi tərbiyə
Sədaqət Hüseynova
səh. 68-70 

Texnoloji mədəniyyətin formalaşdırılmasına dair
Xuraman Səlimova
səh. 71-74 

P s i x o l o g i y a 
Altıyaşlıların inkişaf mərhələləri
Afaq Əliyeva
səh. 75-79 

Psixodiaqnostik testlərin hazırlanması metodları
Firəngiz Rəhimova
səh. 80-83 

T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i
Mir Cəlal Paşayevin hekayələrində vətənpərvərlik motivləri
Sahib Hüseynov 
səh. 84-86 

Tədris zamanı əməyə hörmət və nəzakət tərbiyəsi 
Əlhəddin Paşayev
səh. 87-90 

B i z i m   s ə l ə f l ə r i m i z 
Azərbaycan psixologiyasının və pedaqogikasının işıqlı mətbuat yolu ilə 
Əbdül Əlizadə 
səh. 91-95 

X a r i c d ə   t ə h s i l
Gürcüstanda ali təhsil sisteminin özəllikləri
Novruz Bayramov, Şurəddin Məmmədli
səh. 96-106 

Y e n i   n ə ş r l ə r
Milli-mənəvi dəyərimizə həsr olunmuş kitab
Əmrulla Paşayev
səh. 107-111 
№5
İçindəkilər


2009-2010-cu tədris ilində keçirilmiş "Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi" müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı 
səh. 4-5 

2009-2010-cu tədris ilində keçirilmiş "Ən yaxşı müəllim" müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı 
səh. 6-7 

Böyük maarifçi, türkçülüyün atası
Великий просветитель, основоположник туречества
The great enlightener, father of turkism

Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
səh. 8-17 

Təhsil işçilərinin respublika konfransı
səh. 18-26 

T ə h s i l   i s l a h a t ı   f ə a l i y y ə t d ə d i r
Ali təhsildə yeni maliyyələşmə mexanizmi tətbiq olunurNew financing mechanism on higher education is applied
İlham Pirməmmədov, İlham Mustafayev
səh. 27-36 

M a l i y y ə   v ə   i q t i s a d i y y a t
Təhsil islahatının əsas komponentlərindən biri
Реформы, проводимые в сфере финансирования системы образования Азербайджана и новый механизм финансирования высшего образования
Conduct of related to financing throughout the educational sector and new financing mechanisms for higher education in Azerbaijan

Şahrza Əliyev
səh. 37-46 

P e d a q o g i k a
İntensiv elmi axtarışların bəhrəsi
Плоды интенсивного научного поиска
The result of intensive searches 

Fərrux Rüstəmov
səh. 47-51 

Bektaşilik və Bektaşilikdə mənəviyyat 
Бекташинство и его нравственные основы
Bektashilik and upbringing in Bektashilik

Rüfət Hüseynzadə 
səh. 52-57 

M ə k t ə b  v ə  p e d a q o j i  f i k i r  t a r i x i m i z d ə n 
İlk dünyəvi məktəblərimiz: Şuşa məktəbi
Təvəkkül Əliyev
səh. 58-61 

P s i x o l o g i y a
The predictive role of self-efficacy on health-promoting lifestyle profile (HPLP)
Şagirdlərin müalicəsində psixoloji metod və testlərdən istifadə imkanları
Тесты и психологические методы в прочесе лечения больныхучащихся

Hassan Ahadi, Esmail Kheirjoo, Mehrzad Hajialilou
səh. 62-69 

T ə r b i y ə  m ə s ə l ə l ə r i
Böyüməkdə olan nəslin milli özünüdərk tərbiyəsi
Əsmər Bədəlova
səh. 70-74 

M e t o d i k a,  q a b a q c ı l  t ə c r ü b ə 
Praktik məzmunlu məsələlərin həllində təlim fəaliyyətinin strukturu
Роль структуры учебной деятельности в решении практических вопросов
Structure of training activity in solution of matters of practical content

Samirə Rüstəmova
səh. 75-79 

İlkin peşə hazırlığının monitorinqi və proqnozlaşdırılmasına dair 
О мониторинге и прогнозировании начальной профориентации учащихся
The monitoring and prognosis of early vocational preparation 

Təranə İsmayılova
səh. 80-82 

C ə f ə r   X ə n d a n - 100
İstedadlı alim, şair, pedaqoq, bacarıqlı elm təşkilatçısı 
Талантливый ученый, поет, педагог и способный научный организатор
Talented scholar, poet, pedagogue, creative scientific organizer

Tərlan Novruzov
səh. 83-90 

D i l i m i z,  m ə n ə v i y y a t ı m ı z
Dilçiliyimizdə yeni söz
Новое слово в нашей лингвистике
New word in our Linguistics

Fərman Zeynalov, Fikrət Aslanov
səh. 91-94 

"D ü n y a   ə d ə b i y y a t ı   k i t a b x a n a s ı"   s e r i y a s ı n d a n 
Böyük şair olduğu kimi
Nəcəf Nəcəfov, Nazilə Məmmədova
səh. 95-105 

R ə s m i   ş ö b ə
"Metodik xidmətin təşkili vəziyyəti və onun yaxşılaşdırılmasına dair tədbirlər haqqında" kollegiya qərarının icrası barədə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri
səh. 106-109

Y e n i   n ə ş r l ə r
"Pedaqoji oçerklər: sələflərim və müasirlərim"
səh. 112 
№6
İçindəkilər


Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin maarif nazirləri: Nəsib bəy Yusifbəyli
Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
səh. 4-13 

T ə h s i l   i s l a h a t ı   f ə a l i y y ə t d ə d i r
Təhsildə konstruktiv təlim, onun səciyyəvi xüsusiyyətləri
Abdulla Mehrabov 
səh. 14-17 

A l i   t ə h s i l   o c a q l a r ı m ı z 
Dünya miqyasında tanınan ali təhsil ocağı 
Siyavuş Qarayev
səh. 22-30 

Ə n  y a x ş ı  ü m u m t ə h s i l  m ə k t ə b l ə r i m i z
Yeni nailiyyətlərə doğru 
Tahirə Qurbanova 
səh. 31-33 

İ n n o v a s i y a l a r
Müasir informasiya texnologiyaları təhsildə
Современные информационные технологии в образовании 
Modern information technologies in educational process
 

Səyyar Abdullayev, Südabə Abasova
səh. 34-39 

P s i x o l o g i y a
Təhsilin sosioloji problemləri:ehtimallar, fərziyyələr, mülahizələr
Социальные проблемы образования: вероятности, гипотезы, предположения
Sociological researches of education: suppositions, hypotheses, considerations

Limunət Əmrahlı
səh. 40-46 

İstedadlı şagirdlərin aşkar edilməsinin bəzi məsələləri
Некоторые вопросы выявления талантливых учеников 
Some questions of discovering talented pupils
 
Rəqsanə Məhərrəmova
səh. 47-51 

M o n i t o r i n q   v ə   q i y m ə t l ə n d i r m ə
TİMSS və PİRLS beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatları
səh. 52-55 

Ümumtəhsil məktəblərində monitorinqin təşkili və aparılması imkanları 
Мониторинг важное средство оценивания 
Monitoring important means of the evaluation 

Zeynal Zeynalov
səh. 56-59 

Təlim prosesində qiymətləndirmə başlıca amildir
Оценивание явлестея главным показателем в процессе обучения
 
Nəzakət Namazova
səh. 60-62 

T ə r b i y ə  m ə s ə l ə l ə r i
Görkəmli şəxsiyyətlərin nümunəsində şagirdlərin tərbiyəsi 
Воспитание учащихся на примере великих личностей 

Asya Bəkirova 
səh. 63-66 

M e t o d i k a,  q a b a q c ı l  t ə c r ü b ə  
Fəndaxili və fənlərarası əlaqə imkanlarına dair
О некоторых возможностях внутрипредметных и межпредметных свезей

Bilal Həsənli
səh. 67-71 

Alimin elmi fəaliyyətində məktəb coğrafiyası 
Школьная география в деятельности ученого 
School geography in the scientific activity of a scientist

Flora Məmmədova
səh. 72-75 

Bir əsərin iki variantı: müqayisəli təhlil 
Два варианта одного произведения: сравнительный анализ
Two versions of one work 

Füzuli Əsgərli, Günel Şamilqızı 
səh. 76-79 

İ x t i s a s a r t ı r m a
İxtisasartırmanın kurikulum çərçivəsində təkmilləşdirilməsi məsələləri
Необходимость совершенствования повышения квалификации в рамках куррикулума 
Necessity of in service teacher training in draft of curiculum 

Fikrət Əliyev, Polad Mədədov
səh. 80-85 

K a d r   h a z ı r l ı ğ ı
Təhsilin əsasları: təhsil fəlsəfəsi və təlim prosesi 
Основы образования: философия образования и процесс обучения 
Principles of education: philosophy and education process

Atəş Abdullayev
səh. 86-92 

Pedaqoji kadr hazırlığında milli dəyərlərdən istifadə imkanları
Применение принципа использования национальных ценностей в процессе подготовки педагогических кадров
On the principle of the use of the national values in teacher training 

Oqtay Abbasov
səh. 93-97 

F ə r r u x   R ü s t ə m o v - 50
Zəhmət və istedadın ucalığı 
Əjdər Ağayev
səh. 98-104

M ə k t ə b   t a r i x i m i z d ə n 
Məktəb ənənələrini yaşadır
Школа сохраняет свои традиции 
School cherishes its traditions 

Nəriman Şahbazov
səh. 105-108 

R ə s m i   ş ö b ə
"Təhsil və texnologiya vasitəsilə iqtisadi inkişaf" mövzusunda beynəlxalq konfrans 
səh. 109-112
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar