95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2010

2010

30 mart 2019, Şənbə
342
№1
İçindəkilər


"Azərbaycan məktəbi" jurnalının 85 illiyi
 85-летие журнала «Азербайджанская школа»  
səh. 4-19

A z ə r b a y c a n   D ö v l ə t   P e d a q o j i   k o l l e c i - 9 0
Ömürlərdə izi qalmış təhsil ocağı
Учебное заведение которая оставила след в жизни
Nurlana Əliyeva
səh. 20-26

T ə h s i l   i s l a h a t ı   f ə a l i y y ə t d ə d i r
Beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına keçidlə bağlı maarifləndirmə işinin təşkili və bu sahədə qarşıda duran vəzifələr
Организация просветительской работы по переходу на международные стандарты бухгалтерского учета и предстоящие задачи в этой области
Şahrza Əliyev
səh. 27-32 

Ə n   y a x ş ı   ü m u m t ə h s i l   m ə k t ə b l ə r i m i z
Uğurlu nəticələrilə tanınan məktəb
С хорошими результатами известная школа  
Hüseyn Məmmədyarov
səh. 33-35 

Düzgün idarəetmə keyfiyyətə təsir edən əsas amildir
Правильное управление является ключевым фактором, влияющим на качество
Əlimuxtar Məmmədov
səh. 36-38 

T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i
Estetik tərbiyə və şəxsiyyətin mənəvi zənginliyi
Эстетическое воспитание и духовное богатство личности
Vidadi Xəlilov
səh. 39-44 

Uşaqların təhsilinə dövlət qayğısı
Государственная забота о образование детей
Təranə Vəliyeva
səh. 45-47 

K u r i k u l u m
Azərbaycan tarixi tədrisinin bəzi məsələlərinə dair
По некоторым вопросам по обучении истории Азербайджана
Ramiz Hüseynov
səh. 50-57

P s i x o l o g i y a
İstedadlılar milli sərvətimizdir
Талантливые люди - наше национальное богатство
Nərminə Abbasova
səh. 58-63 

M i n k ə n d   m ə k t ə b i - 1 2 0 
Təlim-tərbiyənin keyfiyyətini yüksəltmək əsas amalımızdır
Повышение качества нашего образования является нашей главной заботой
Şahlar Xəlilov
səh. 64-69 

M a l i y y ə   v ə   İ q t i s a d i y y a t
Təhsil Nazirliyində tətbiq olunan avtomatlaşdırılmış mühasibat uçot sistemləri və onların praktik əhəmiyyəti
Автоматизированные системы учета, применяемые в Министерстве образования, и их практическое значение
Fərhad Əliyev, Akif Hacıyev
səh. 70-75 

M e t o d i k a,   q a b a q c ı l   t ə c r ü b ə
İlk mənbələr dərsin səmərəliliyini artırır
Первые источники повышают эффективность урока
Sevda Axundova
səh. 76-79 

Соотношение семантического и прагматического в языке
Алиева Гюнай
səh. 80-86 

P e d a q o g i k a
Pedaqoji və metodik ədəbiyyatda şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması məsələləri
Педагогическая и методическая литература, принимая во внимание проблемы возрастных особенностей учащихся
Könül Mahmudova
səh. 87-91 

M ə k t ə b   v ə   p e d a q o j i   f i k i r   t a r i x i m i z d ə n
Tanınmış pedaqoq-alim və təhsil təşkilatçısı
Известный педагог-ученный и организатор образования
Fərrux Rüstəmov
səh. 92-97 

Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının naxçıvanlı məzunları 
Нахчыванские выпускники Закавказского Учителеского Семинарии 
Rüfət Hüseynzadə
səh. 98-105 

Azərbaycanda müsəlman məktəblərinin kitabxanaları tarixindən 
Из истории библиотек мусульманских школ в Азербайджане
Yusif Qazıyev
səh. 106-110 

Bunları bilmək maraqlıdır
Это интересно знать
Hamlet Əsgərov
səh. 111 
№2
İçindəkilər


T ə h s i l   i s l a h a t ı   f ə a l i y y ə t d ə d i r
Şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq qiymətləndirilməsi proqramı (PSİA) haqqında
О Программе международной оценки достижений студентов (PSIA)
Təranə Hacıyeva
səh. 5-12

İ n n o v a s i y a l a r
Elektron tədris resurslarının yaradılması və ekspertizası məsələləri
Создание и экспертиза электронных учебных ресурсов
Rasim Əliquliyev, Rəsmiyyə Mahmudova
səh. 13-21 

Təlimdə kompyuter texnologiyalarının tətbiqi 
Применение компьютерных технологий в обучении
İsa İsmayılov
səh. 22-27 

Ə n  y a x ş ı  ü m u m t ə h s i l  m ə k t ə b l ə r i m i z 
Yeni uğurlar amalında 
Hakim Nəcəfov
səh. 28-31

Nəticələrimiz ildən-ilə yaxşılaşır
Наши результаты становятся лучше с каждым годом
Lazım Əhədov
səh. 32-34 

İ d a r ə e t m ə  m ə s ə l ə l ə r i
Şəkidə ümumi təhsil davamlı inkişaf yollarında 
Непрерывное развитие общего образования в Шеки
Firədun İbrahimov
səh. 35-40 

P e d a q o g i k a 
Аксиология воспитания: сущность и назначение
Новруз Байрамов
səh. 41-44 

M e t o d i k a,  q a b a q c ı l  t ə c r ü b ə
Azərbaycan və ingilis dillərində felin zaman formasının tədris prosesində müqayisəli təhlili
Könül İsgəndərova
səh. 45-51 

Əlavələrin tədrisinə dair 
Aynur Qafarlı 
səh. 52-55 

M a l i y y ə  v ə  i q t i s a d i y y a t
Təhsil Nazirliyində tətbiq olunan avtomatlaşdırılmış mühasibat uçot sistemləri və onların praktik əhəmiyyəti 
Автоматизированные системы учета, применяемые в Министерстве образования, и их практическое значение
Fərhad Əliyev, Akif Hacıyev
səh. 56-67 

T ə r b i y ə  m ə s ə l ə l ə r i
Orta ixtisas təhsili müəssisələrində tərbiyə işinin təşkilinin bəzi məsələləri
Некоторые вопросы, связанные с организацией воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального образования
Mehman Abduləzizov
səh. 68-71 

Şagirdlərin peşəyönümü haqqında fikirlər 
Мнения студентов о карьере
Aytən Xəlilova 
səh. 72-76 

Fiziki hazırlığın pedaqoji və psixoloji əsasları 
Педагогические и психологические основы физического воспитания
Elşad Ağayev
səh. 77-80

P e d a q o j i   f i k i r   t a r i x i m i z d ə n 
İrəvan maarifinin tarixinə bir baxış 
Обзор истории Иреванского образования
Ziyəddin Məhərrəmov
səh. 81-86 

K a d r   h a z ı r l ı ğ ı
Müəllimin ixtisasartırma təhsilinin aktual məsələləri
Актуальные вопросы подготовки учителей
Şahrza Ağayev
səh. 87-90 

İnformasiyaların əldə edilməsinin hüquqi əsasları
Правовая основа для получения информации
Fərman Əliyev
səh. 91-95 

B i z i m  i ş  y o l d a ş la r ı m ı z 
Mənalı ömür yolu
Значимая жизнь
Heydər Cəfərov
səh. 96-98 

Aydın məqsəd uğrunda
Для очевидной цели
Vidadi Xəlilov 
səh. 99-103 

D i l i m i z,  m ə n ə v i y y a t ı m ı z 
Dillərin çoxtərəfli və qarşılıqlı əlaqəli öyrədilməsinin nəzəri və praktik məsələləri 
Теоретические и практические вопросы многоязычного и интерактивного обучения языкам
Gülnarə Qaralova
səh. 104-109 

Bizə yazırlar 
Нам пишут
səh. 110-112 
№3
İçindəkilər


A z ə r b a y c a n   m i l l i   m ə t b u a t ı - 1 3 5
Azərbaycan ziyalılarının böyük müəllimi
Великий учитель азербайджанской интеллигенции
Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
səh. 4-12 

T ə h s i l   i s l a h a t ı   f ə a l i y y ə t d ə d i r
Şəxsiyyət bütövlüyü və onun formalaşmasında sinergetik yanaşmanın rolu
Роль синергетического подхода к целостности личности и ее формирования
Abdulla Mehrabov
səh. 13-19 

X a r i c d ə   t ə h s i l
Braziliyada təhsil
Образование в Бразилии
İsgəndər İsgəndərov, Ənvər Abbasov
səh. 20-30 

M a l i y y ə  v ə  i q t i s a d i y y a t
Azərbaycanda orta təhsilin adambaşına maliyyələşdirilməsi məsələləri
Şahrza Əliyev
səh. 31-38 

P e d a q o g i k a 
Pedaqoji elmlərin inkişafının əsas prioritetləri
Приоритеты развития педагогических наук
Fərrux Rüstəmov
səh. 39-45

Ə n   y a x ş ı  ü m u m t ə h s i l  m ə k t ə b l ə r i m i z
Məktəbimiz islahat yollarında
Наша школа на пути реформ
Anar Rəcəbli
səh. 46-48 

Uğurlarımız bizi arxayınlaşdırmır
Наши успехи не дают нам уверенности
Abutalıb Talıbov
səh. 49-50 

K a d r   h a z ı r l ı ğ ı
Təhsilin əsasları - yeni problemlər, yeni münasibətlər
Основы образования - новые проблемы, новые отношения
Ramiz Məmmədzadə
səh. 51-56 

D i l i m i z,  m ə n ə v i y y a t ı m ı z
"Divani-hikmət"də təriqət məsələləri
Вопросы  секты в "Дивани-Хикмет"
Buludxan Xəlilov
səh. 57-62 

M e t o d i k a,  q a b a q c ı l  t ə c r ü b ə
Tədris prosesində qrafik-ölçmə işlərindən istifadə
Использовать графо-измерительную работу в учебном процессе
Möhsün Alışov
səh. 63-69 

Fiziki tərbiyə dərslərinin səmərəli təşkili
Эффективная организация занятий по физическому воспитанию
Orxan Soltanov
səh. 70-72 

İnnovasiyalı tədrisin genişləndirilməsi yolları
Пути расширения инновационного образования
Tofiq Kərimov, Kərim Cəfərli
səh. 73-76 

Dilimizin qədimliyi və zənginliyi şagirdlərə çatdırılmalıdır
Древность и богатство нашего языка должны быть переданы студентам
Gültəkin Tağıyeva
səh. 77-79 

K u r i k u l u m
Öyrətmə prosesində müasir metodlardan istifadə
Использование современных методов в учебном процессе
Güllü Hüseynova
səh. 80-82 

P s i x o l o g i y a
Yeniyetmələrin dünyagörüşünün formalaşmasına təsir edən bəzi amillər haqqında
О некоторых факторах, влияющих на формирование мировоззрения подростков
Fəraməz Əkbərian
səh. 83-87 

T ə r b i y ə  m ə s ə l ə l ə r i
Peşəyönümü problemi: reallıqlar, perspektivlər
Предпрофильные проблемы: реалии, перспективы
Müseyib İlyasov
səh. 88-92 

Şagirdlərdə ekoloji dünyagörüşün formalaşdırılmasının bəzi məslələrinə dair
Некоторые аспекты формирования экологического мировоззрения у студентов
Elmira Muradova
səh. 93-97 

Liderlik vacib keyfiyyətdir
Лидерство - это важное качество
Aygün Əhmədli
səh. 98-101 

P e d a q o j i   f i k i r   t a r i x i m i z d ə n 
N.Nərimanov gənc nəslin fiziki-əxlaqi və mənəvi tərbiyəsi haqqında
Н.Нариманов о физико-нравственном и нравственном воспитании подрастающего поколения
Mehriban Şirzadova
səh. 102-107 

B i z i m  i ş  y o l d a ş la r ı m ı z 
Xeyirxah və işgüzar alim
Добрый и трудолюбивый ученый
Piralı Əliyev
səh. 108-110 

"Ən yaxşı müəllim" müsabiqəsinin qaliblərindən biri 
Один победителей из конкурса «Лучший учитель»
səh. 111 
№4
İçindəkilər


Azərbaycan milli mətbuatının 135 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о проведении 135-летия национальной прессы Азербайджана
səh. 4-5 

Böyük Azərbaycan mesenatı və maarifçisi
Великий азербайджанский меценат и просветитель
Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
səh. 6-15 

T ə h s i l   i s l a h a t ı   f ə a l i y y ə t d ə d i r
Azərbaycanın ümumi təhsil sahəsində islahatlar
Реформы в общем образовании Азербайджана
İsgəndər İsgəndərov
səh. 16-22 

Qloballaşma və təhsil
Глобализация и образование
Əjdər Ağayev
səh. 23-29 

İ n n o v a s i y a l a r
Məktəblilərin internet-asılılıqdan qorunması yolları
Способы защиты школьников от интернет-зависимости
Rasim Əliquliyev, Rasim Mahmudov
səh. 30-40 

P e d a q o g i k a 
Pedaqoji prosesin tamlığını əsaslandıran qanunauyğunluqlar
Закономерности на основе целостности учебного процесса
Ağahüseyn Həsənov
səh. 41-52 

Uşaqların sosial inkişaf şəraiti və valideynlərlə pedaqoji işin bəzi aspektlərinin təhlili
Анализ некоторых аспектов социального развития детей и воспитания детей педагогическим трудом
Məlahət Nuriyeva 
səh. 53-58 

Ə n  y a x ş ı  ü m u m t ə h s i l  m ə k t ə b l ə r i m i z  
Şöhrətli kənd məktəbi
Знаменитая деревенская школа
Mahmud Cavadov
səh. 59-60 

Səmərəli fəaliyyətin nəticəsi 
Результат эффективной деятельности
Adil Məmmədov
səh. 61-62 

İ d a r ə e t m ə   m ə s ə l ə l ə r i 
Şagirdlərin bacarıq və qabiliyyətlərinin aşkar edilməsi yolları 
Способы раскрытия навыков и способностей студентов
Qiyas Quliyev
səh. 63-67 

M e t o d i k a,  q a b a q c ı l  t ə c r ü b ə 
Ədəbi nümunələr əsasında mənəvi tərbiyə
Духовное воспитание на литературных примерах
Sədaqət Hüseynova
səh. 68-70 

Texnoloji mədəniyyətin formalaşdırılmasına dair
О формировании технологической культуры
Xuraman Səlimova
səh. 71-74 

P s i x o l o g i y a 
Altıyaşlıların inkişaf mərhələləri
Этапы развития шестилетних
Afaq Əliyeva
səh. 75-79 

Psixodiaqnostik testlərin hazırlanması metodları
Методы психодиагностических тестов
Firəngiz Rəhimova
səh. 80-83 

T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i
Mir Cəlal Paşayevin hekayələrində vətənpərvərlik motivləri
Патриотические мотивы в рассказах Мир Джалала Пашаева
Sahib Hüseynov 
səh. 84-86 

Tədris zamanı əməyə hörmət və nəzakət tərbiyəsi 
Уважение к работе и вежливость при обучении
Əlhəddin Paşayev
səh. 87-90 

B i z i m   s ə l ə f l ə r i m i z 
Azərbaycan psixologiyasının və pedaqogikasının işıqlı mətbuat yolu ilə 
Азербайджанская психология и педагогика через освещенную прессу
Əbdül Əlizadə 
səh. 91-95 

X a r i c d ə   t ə h s i l
Gürcüstanda ali təhsil sisteminin özəllikləri
Особенности системы высшего образования в Грузии
Novruz Bayramov, Şurəddin Məmmədli
səh. 96-106 

Y e n i   n ə ş r l ə r
Milli-mənəvi dəyərimizə həsr olunmuş kitab
Книга, посвященная нашей национально-духовной ценности
Əmrulla Paşayev
səh. 107-111 
№5
İçindəkilər


2009-2010-cu tədris ilində keçirilmiş "Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi" müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı 
səh. 4-5 

2009-2010-cu tədris ilində keçirilmiş "Ən yaxşı müəllim" müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı 
səh. 6-7 

Böyük maarifçi, türkçülüyün atası
Великий просветитель, основоположник туречества
The great enlightener, father of turkism

Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
səh. 8-17 

Təhsil işçilərinin respublika konfransı
Республиканская конференция педагогов
səh. 18-26 

T ə h s i l   i s l a h a t ı   f ə a l i y y ə t d ə d i r
Ali təhsildə yeni maliyyələşmə mexanizmi tətbiq olunurNew financing mechanism on higher education is applied
İlham Pirməmmədov, İlham Mustafayev
səh. 27-36 

M a l i y y ə   v ə   i q t i s a d i y y a t
Təhsil islahatının əsas komponentlərindən biri
Реформы, проводимые в сфере финансирования системы образования Азербайджана и новый механизм финансирования высшего образования
Conduct of related to financing throughout the educational sector and new financing mechanisms for higher education in Azerbaijan

Şahrza Əliyev
səh. 37-46 

P e d a q o g i k a
İntensiv elmi axtarışların bəhrəsi
Плоды интенсивного научного поиска
The result of intensive searches 

Fərrux Rüstəmov
səh. 47-51 

Bektaşilik və Bektaşilikdə mənəviyyat 
Бекташинство и его нравственные основы
Bektashilik and upbringing in Bektashilik

Rüfət Hüseynzadə 
səh. 52-57 

M ə k t ə b  v ə  p e d a q o j i  f i k i r  t a r i x i m i z d ə n 
İlk dünyəvi məktəblərimiz: Şuşa məktəbi
Наши первые мирские школы - школа Шуша
Təvəkkül Əliyev
səh. 58-61 

P s i x o l o g i y a
The predictive role of self-efficacy on health-promoting lifestyle profile (HPLP)
Şagirdlərin müalicəsində psixoloji metod və testlərdən istifadə imkanları
Тесты и психологические методы в прочесе лечения больныхучащихся

Hassan Ahadi, Esmail Kheirjoo, Mehrzad Hajialilou
səh. 62-69 

T ə r b i y ə  m ə s ə l ə l ə r i
Böyüməkdə olan nəslin milli özünüdərk tərbiyəsi
Национальное самообразование подрастающего поколения
Əsmər Bədəlova
səh. 70-74 

M e t o d i k a,  q a b a q c ı l  t ə c r ü b ə 
Praktik məzmunlu məsələlərin həllində təlim fəaliyyətinin strukturu
Роль структуры учебной деятельности в решении практических вопросов
Structure of training activity in solution of matters of practical content

Samirə Rüstəmova
səh. 75-79 

İlkin peşə hazırlığının monitorinqi və proqnozlaşdırılmasına dair 
О мониторинге и прогнозировании начальной профориентации учащихся
The monitoring and prognosis of early vocational preparation 

Təranə İsmayılova
səh. 80-82 

C ə f ə r   X ə n d a n - 100
İstedadlı alim, şair, pedaqoq, bacarıqlı elm təşkilatçısı 
Талантливый ученый, поет, педагог и способный научный организатор
Talented scholar, poet, pedagogue, creative scientific organizer

Tərlan Novruzov
səh. 83-90 

D i l i m i z,  m ə n ə v i y y a t ı m ı z
Dilçiliyimizdə yeni söz
Новое слово в нашей лингвистике
New word in our Linguistics

Fərman Zeynalov, Fikrət Aslanov
səh. 91-94 

"D ü n y a   ə d ə b i y y a t ı   k i t a b x a n a s ı"   s e r i y a s ı n d a n 
Böyük şair olduğu kimi
Nəcəf Nəcəfov, Nazilə Məmmədova
səh. 95-105 

R ə s m i   ş ö b ə
"Metodik xidmətin təşkili vəziyyəti və onun yaxşılaşdırılmasına dair tədbirlər haqqında" kollegiya qərarının icrası barədə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri
Распоряжение министра образования Азербайджанской Республики об исполнении решения правления «Об организации методической службы и мерах по ее совершенствованию»
səh. 106-109

Y e n i   n ə ş r l ə r
"Pedaqoji oçerklər: sələflərim və müasirlərim"
«Педагогические очерки: мои предшественники и современники»
səh. 112 
№6
İçindəkilər


Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin maarif nazirləri: Nəsib bəy Yusifbəyli
Министры образования Азербайджанской Демократической Республики: Насиб бей Юсифбейли
Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
səh. 4-13 

T ə h s i l   i s l a h a t ı   f ə a l i y y ə t d ə d i r
Təhsildə konstruktiv təlim, onun səciyyəvi xüsusiyyətləri
Конструктивное обучение в образовании, его особенности
Abdulla Mehrabov 
səh. 14-17 

A l i   t ə h s i l   o c a q l a r ı m ı z 
Dünya miqyasında tanınan ali təhsil ocağı 
Всемирно известный университет
Siyavuş Qarayev
səh. 22-30 

Ə n  y a x ş ı  ü m u m t ə h s i l  m ə k t ə b l ə r i m i z
Yeni nailiyyətlərə doğru 
На пути к новым достижениям
Tahirə Qurbanova 
səh. 31-33 

İ n n o v a s i y a l a r
Müasir informasiya texnologiyaları təhsildə
Современные информационные технологии в образовании 
Modern information technologies in educational process
 

Səyyar Abdullayev, Südabə Abasova
səh. 34-39 

P s i x o l o g i y a
Təhsilin sosioloji problemləri:ehtimallar, fərziyyələr, mülahizələr
Социальные проблемы образования: вероятности, гипотезы, предположения
Sociological researches of education: suppositions, hypotheses, considerations

Limunət Əmrahlı
səh. 40-46 

İstedadlı şagirdlərin aşkar edilməsinin bəzi məsələləri
Некоторые вопросы выявления талантливых учеников 
Some questions of discovering talented pupils
 
Rəqsanə Məhərrəmova
səh. 47-51 

M o n i t o r i n q   v ə   q i y m ə t l ə n d i r m ə
TİMSS və PİRLS beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatları
TISMS и PIRLS международные оценочные исследования
səh. 52-55 

Ümumtəhsil məktəblərində monitorinqin təşkili və aparılması imkanları 
Мониторинг важное средство оценивания 
Monitoring important means of the evaluation 

Zeynal Zeynalov
səh. 56-59 

Təlim prosesində qiymətləndirmə başlıca amildir
Оценивание явлестея главным показателем в процессе обучения
 
Nəzakət Namazova
səh. 60-62 

T ə r b i y ə  m ə s ə l ə l ə r i
Görkəmli şəxsiyyətlərin nümunəsində şagirdlərin tərbiyəsi 
Воспитание учащихся на примере великих личностей 

Asya Bəkirova 
səh. 63-66 

M e t o d i k a,  q a b a q c ı l  t ə c r ü b ə  
Fəndaxili və fənlərarası əlaqə imkanlarına dair
О некоторых возможностях внутрипредметных и межпредметных свезей

Bilal Həsənli
səh. 67-71 

Alimin elmi fəaliyyətində məktəb coğrafiyası 
Школьная география в деятельности ученого 
School geography in the scientific activity of a scientist

Flora Məmmədova
səh. 72-75 

Bir əsərin iki variantı: müqayisəli təhlil 
Два варианта одного произведения: сравнительный анализ
Two versions of one work 

Füzuli Əsgərli, Günel Şamilqızı 
səh. 76-79 

İ x t i s a s a r t ı r m a
İxtisasartırmanın kurikulum çərçivəsində təkmilləşdirilməsi məsələləri
Необходимость совершенствования повышения квалификации в рамках куррикулума 
Necessity of in service teacher training in draft of curiculum 

Fikrət Əliyev, Polad Mədədov
səh. 80-85 

K a d r   h a z ı r l ı ğ ı
Təhsilin əsasları: təhsil fəlsəfəsi və təlim prosesi 
Основы образования: философия образования и процесс обучения 
Principles of education: philosophy and education process

Atəş Abdullayev
səh. 86-92 

Pedaqoji kadr hazırlığında milli dəyərlərdən istifadə imkanları
Применение принципа использования национальных ценностей в процессе подготовки педагогических кадров
On the principle of the use of the national values in teacher training 

Oqtay Abbasov
səh. 93-97 

F ə r r u x   R ü s t ə m o v - 50
Zəhmət və istedadın ucalığı 
Cлава труда и таланта
Əjdər Ağayev
səh. 98-104

M ə k t ə b   t a r i x i m i z d ə n 
Məktəb ənənələrini yaşadır
Школа сохраняет свои традиции 
School cherishes its traditions 

Nəriman Şahbazov
səh. 105-108 

R ə s m i   ş ö b ə
"Təhsil və texnologiya vasitəsilə iqtisadi inkişaf" mövzusunda beynəlxalq konfrans 
Международная конференция «Экономическое развитие через образование и технологии»
səh. 109-112
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar