95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2009

2009

30 mart 2019, Şənbə
181
№1

İçindəkilər
Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasında
Səh. 3-14

İ n n o v a s i y a l a r
Təhsilin təkamülü prosesində informasiya inqlablarının rolu
R.Əliquliyev, R.Mahmudova
Səh. 15-20

İ d a r ə e t m ə   m ə s ə l ə l ə r i
Ümumitəhsil müəssisələrində mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoq məsələləri
A.Muradov 
Səh. 21-28

Təhsil prosesində andraqoji yanaşma
A.Zamanov, A.Kazımzadə
Səh. 29-34

Ə n   y a x ş ı   ü m u m i   t ə h s i l   m ə k t ə b l ə r i m i z d ə n  
Qazandığımız uğurlar bizi yeni qələbələrə aparır
E.Soltanova
Səh. 35-37

P e d a q o g i k a
Pedaqoji diaqnostika şagirdlərin hərtərəfli öyrənilməsi vasitəsi kimi
T.Eminli
Səh. 38-40

K u r r i k u l u m
Milli kurrikulumda həyat dərsləri
R.Mustafayeva
Səh. 41-44

P e d a q o j i   f i k i r   t a r i x i m i z d ə n 
Azərbaycan ədəbi və ictimai-pedaqoji fikrində milli müstəqillik ideyaları (XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri)
V.Bəşirov
Səh. 45-49

Klassik irsimizdə mənəvi tərbiyə ilə fiziki tərbiyənin vəhdəti
L.Əsgərov
Səh. 50-54

T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i
Методы правового перевоспитаия
Б.Агаева
Səh. 55-61

Ö l k ə m i z d ə   2 0 0 9 - c u   i l   "U ş a q   i l i"   e l a n   o l u n m u ş d u r
Azərbaycan mədəniyyətində valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların tərbiyəsinə klassik yanaşmalar
C.Q.Həsən
Səh. 62-66

Nitq mədəniyyətinə diqqət artırılmalıdır
K.Qəribova
Səh. 67-70

M ü ə l l i m   h a z ı r l ı ğ ı 
Milli dəyərlərin məzmunu və müəllim hazırlığında onun nəzərə alınması 
O.Abbasov 
Səh. 71-75

İqtisadi tərbiyə məsələlərinə dair
E.Məmmədov 
Səh. 76-80

P e d a q o j i   d ü ş ü n c ə l ə r 
Dərs haqqında həqiqətlər
A.Eminov
Səh. 81-85

"A z ə r b a y c a n   m ə k t ə b i" - 8 5
"Xalq müəllimi" jurnalı
N.Nəcəfov
Səh. 86-93

M a a r i f ç i l i k   t a r i x i m i z d ə n  
Pedaqoji fikrimizin patriarxı
A.Ziyad, Z.Əbduləzimqızı
Səh. 94-99

XX əsrin 30-cu illəri: sosial-iqtisadi və siyasi durum və əlifbanın unifikasiyası
İ.Əsgərova
Səh. 100-103

Bir məktəbin tarixinə dair
N.Nəsrəddinov
Səh. 104-108

Bunları bilmək maraqlıdır
Səh. 109-110

Bizə yazırlar (məqalələri icmalı)
Səh. 111-112

Mirzə Şəfi Vazeh (1792-1852)
Səh. 113
№2

İçindəkilər
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarının elan edilməsi barədə
M.Mərdanov
Səh. 3-4

Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası
Səh. 5-21

A l i   t ə h s i l   o c a q l a r ı m ı z 
80 illik yubiley ərəfəsində: uğurlar və perspektiv planlar
A.Naxçıvanlı
Səh. 22-27

İ d a r ə e t m ə   m ə s ə l ə l ə r i
Təlim-tərbiyə işini yüksək səviyyədə qurmağa çalışırıq
Ə.Mehdiyev
Səh. 28-36

Təhsil islahatı fəaliyyətdir
H.Əliyev
Səh. 37-41

M o n i t o r i n q   v ə   q i y m ə t l ə n d i r m ə 
Keyfiyyət göstəriciləri yüksəlir
F.Həmzəyev
Səh. 42-46

Ə n   y a x ş ı   ü m u m t ə h s i l   m ə k t ə b l ə r i m i z 
Muasir məktəb: demokratik idarəetmə yolunda təcrübə və perspektivlər
M.İsmayılov
Səh. 47-52

Yeni uğurlar axtarışında 
V.Məmmədov
Səh. 53-55

Zərdabinin adını doğruldan məktəb
T.Ağayev
Səh. 56-57

O r t a   i x t i s a s   t ə h s i l i 
Peşə hazırlığında humanist pedaqogikanın rolu
M.Abduləzizov
Səh. 58-60

Təlimlə tərbiyənin vəhdəti səmərəliliyi artırır
Ə.Həmzəyev, A.Hüseynov
Səh. 61-66

M.Kaşğarinin "Divani lüğət-it-türk" əsərində türk sözü və türk ulusunun boyları haqqında
B.Xəlilov
Səh. 67-70

P e d a q o g i k a 
Pedaqoji valeologiyanın bəzi problemləri 
H.Cəfərov
Səh. 71-78

Müəllim fəaliyyətinin diaqnostikası 
T.Eminli
Səh. 79-82

P s i x o l o g i y a
Valideynlərlə aparılan pedaqoji işdə məktəb psixoloqunun rolu
M.Nuriyeva
Səh. 83-88

İdman yarışlarında tamaşaçıların psixoloji durumuna dair
İ.Novruzlu, M.Şirməhəmmədzadə
Səh. 89-93

T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i
Şagirdlərin peşəseçməyə hazırlanmasının müasir istiqamətləri
M.İlyasov 
Səh. 94-99

Məktəblilərin asudə vaxtlarında təlim fəaliyyətinin təşkili problemləri
F.Təhməzova
Səh. 100-102

M e t o d i k a,   q a b a q c ı l   t ə c r ü b ə
Tədris prosesində didaktik oyunların tətbiqi
G.Piriyeva
Səh. 103-106

"A z ə r b a y c a n   m ə k t ə b i" - 8 5
"Yeni məktəb" məcmuəsi
N.Nəcəfov
Səh. 107-112

Firidun bəy Köçərli (1863-1920)
Səh. 113
№3

İçindəkilər
Qloballaşma şəraitində əxlaqi-mənəvi dəyərlərin formalaşdırılmasının pedaqoji-psixoloji məsələləri
A.Mehrabov
Səh. 3-16

A l i   t ə h s i l   o c a q l a r ı m ı z
Azərbaycan Texniki Universiteti muasir təhsil və elm mərkəzidir 
H.Məmmədov
Səh. 17-23

P e d a q o g i k a 
Uşağımızın dünyasına bələdikmi?
Ə.Ağayev
Səh. 24-30

Təhsilin informatlaşması pedaqoji elmin yeni sahəsidir
İ.Əhmədov
Səh. 31-38

İ d a r ə e t m ə   m ə s ə l ə l ə r i
Məqsədimiz təhsilin inkişafına öz töhfəmizi verməkdir
M.Həsənova
Səh. 39-41

Ə n   y a x ş ı   ü m u m t ə h s i l   m ə k t ə b l ə r i m i z 
Nailiyyətlərimiz bizi arxayınlaşdırmır
X.Rəhimzadə
Səh. 44-48 

Nəzərdə tutulanlar reallaşır
S.Məmmədova
Səh. 49-51

İ n n o v a s i y a l a r
Laboratoriya məşğələlərində ümumiləşmiş bilik və bacarıqların formalaşdırılması
E.Qocayev, F.Qocayeva, N.Səfərov
Səh. 52-58

P s i x o l o g i y a
Milli-mənəvi dəyərlərin şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri
İ.Novruzlu
Səh. 59-65

Məqsəd aydınlığı işimizi istiqamətləndirir
N.Səmədova
Səh. 71-73

M o n i t o r i n q   v ə   q i y m ə t l ə n d i r m ə 
Təhsil sistemində qiymətləndirmə məsələlərinə dair
İ.Cavadov
Səh. 74-78

T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i
Şəxsiyyətin formalaşmasında əmək hazırlığının imkanları
Ş.Ağayev
Səh. 79-82

Şagirdlərdə şəxsi ləyaqət hissinin formalaşdırılmasına dair
S.Əsgərova 
Səh. 83-87

İ s m a y ı l   Ş ı x l ı - 9 0
Böyük yazıçı, görkəmli pedaqoq
H.Qasımov
Səh. 88-93

A s ə f   Z e y n a l l ı - 1 0 0
O qısa ömür sürsə də...
N.Kazımov 
Səh. 96-101

"A z ə r b a y c a n   m ə k t ə b i" - 8 5
"Müəllimə kömək" jurnalı
N.Nəcəfov, N.Nəsrəddinov
Səh. 102-107

İş təcrübəsi haqqında 
Səh. 108-112

Mahmudbəy Mahmudbəyov (1863-1923)
Səh. 113
№4

İçindəkilər
2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı
Səh. 4-12

B D U - 9 0
Elm və təhsilimizin məbədi
A.Məhərrəmov
Səh. 13-24

M o n i t o r i n q   v ə   q i y m ə t l ə n d i r m ə 
Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi təhsil islahatının prioritet istiqamətidir
T.Hacıyeva
Səh. 25-31

P e d a q o g i k a 
Kollektivdə şəxsi münasibətlərin formalaşmasında başlıca amillər
M.Abduləzizov
Səh. 32-36

Təlim prosesində şagird intellektinin formalaşdırılmasının əsas istiqamətlərinə dair
Ş.Nəbiyeva
Səh. 37-39

M a l i y y ə   v ə   i q t i s a d i y y a t 
Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına keçidin bəzi məsələləri
Səh. 40-43

Ə n   y a x ş ı   ü m u m t ə h s i l   m ə k t ə b l ə r i m i z 
Müstəqillik bizə geniş imkanlar yaratmışdır
Ə.Əsgərov
Səh. 44-50

İdarəetmə düzgün qurulduqda
R.Şərifov
Səh. 51-53

İ n n o v a s i y a l a r
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları vasitəsi ilə təlimdə müstəqil işlərin təşkili və idarə olunmasına dair mülahizələr
T.Məmmədov
Səh. 54-55

T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i 
Obyektiv və subyektiv amillərin sağlam həyat tərzinə təsiri
H.Cəfərov
Səh. 59-66

Peşə, əmək bazarı, işçi qüvvəsi və digər amillər barədə
E.Həsənov 
Səh. 67-70

P s i x o l o g i y a
İdrak proseslərinin mahiyyəti və kiçik məktəbli yaş dövrünün xüsusiyyətləri 
S.Bayramova
Səh. 71-75

K u r i k u l u m
Concepts of curriculum and purposes of curriculum study
S.Majidov, Z.Abbasova
Səh. 76-80

Интеграция как средство повышения эффективности обучения
С.Мамедова
Səh. 81-86

M ə k t ə b   v ə   p e d a q o j i   f i k i r   t a r i x i m i z d ə n 
"Kitabün-nəsayeh"-XIX əsr Azərbycan uşaq ədəbiyyatının dəyərli nümunəsi kimi 
M.Nağısoylu 
Səh. 87-92

XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanda məktəb təhsilinin və pedaqoji fikrin inkişafı
Ş.Adıgözəlova
Səh. 93-96

D i l i m i z   m ə n ə v i y y a t ı m ı z 
Füzuli dilində təşbehlər
T.Hacıyev
Səh. 97-103

İ d a r ə e t m ə   m ə s ə l ə l ə r i 
Məktəbdaxili nəzarətin formaları haqqında
S.Məmmədov, Ş.İsmayılov
Səh. 104-107

"A z ə r b a y c a n   m ə k t ə b i" - 8 5
"Məktəb məcmuəsi" haqqında bir neçə söz
N.Nəcəfov
Səh. 108-112

Aleksey Osipoviç Çernyayevski(1840-1894)
Səh. 113

№5
İçindəkilər

2008-2009-cu tədris ilində keçirilmiş "Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi" müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı 
Səh. 5-6

2008-2009-cu tədris ilində keçirilmiş "Ən yaxşı müəllim" müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı 
Səh.7-8

Təhsil İşçilərinin Respublika konfransı
Səh. 9-21

A l i   t ə h s i l   o c a q l a r ı m ı z 
Dövlət İdarəçilik Akademiyası yüksəliş yollarında
Səh. 24-28

M ə k t ə b ş ü n a s l ı q   v ə   i d a r ə e t m ə   m ə s ə l ə l ə r i 
Məktəbşünaslıq-məktəbi idarəetmə elmidir
A.Muradov
Səh. 29-39

Qəbələ ümidleri doğruldacaqdır
O.Hacıyev
Səh. 40-46

A l i   m ə k t ə b   h ə y a t ı :  B D U - 9 0
Hüquq elminin inkişafında tarixi mərhələ
M.İmanlı
Səh. 47-54

İ n n o v a s i y a l a r
Təlimin təkmilləşdirilməsi vasitələrindən biri haqqında
E.Qocayev, N.Səfərov
Səh. 55-60

İnnovasiya təhsil siyasəti
İ.Əhmədov
Səh. 61-69

Ə n   y a x ş ı   ü m u m t ə h s i l   m ə k t ə b i
Təlimin səmərəli təşkili günün tələbidir
A.Əzizov
Səh. 70-73

Məktəb gələcəyin insanlarını formalaşdırı
Ş.Mehdiyev
Səh. 74-77

P e d a q o g i k a
Uşaqlarla işin səmərəli təşkilinə dair
A.Əliyeva
Səh. 78-80

Müasir təlim müəllimdən yaradıcı yanaşma tələb edir
Q.Məmmədova
Səh. 81-83

Müəllimin fəaliyyətinə müasir elmi-pedaqoji yanaşma məsələsinə dair
A.Hüseynov
Səh. 84-87

P s i x o l o g i y a 
Asudə vaxt sosial inkişaf şəraiti kimi 
M.Nuriyeva
Səh. 88-92

M ü ə l l i m   h a z ı r l ı ğ ı  
Müəllim hazırlığında milli dəyərlərdən istifadə imkanları
O.Abbasov
Səh. 93-97

T ə r b i y ə   m ə s ə l ə l ə r i 
Tədris prosesində elmi materiallardan istifadə 
V.Hacıyev
Səh. 98-100

Şagirdlərin sağlamlığının təmin edilməsində nizamlayıcı hərəkətlərin rolu
Səh. 101-103

M ə k t ə b   v ə   p e d a q o j i   f i k i r   t a r i x i m i z d ə n 
Azərbaycanın Yaxın və Orta Şərq xalqları ilə elmi və pedaqoji əlaqələri tarixindən
H.Əhmədov
Səh. 104-110

Tanınmış maarif xadimi
P.Axundbəyli
Səh. 111-112

Abbasqulu ağa Bakıxanov(Qüdsi)(1794-1847)
Səh. 113
№6

İçindəkilər
Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
İ.Əliyev
Səh. 3-30

T ə h s i l   i s l a h a t ı   f ə a l i y y ə t d ə d i r
Ali pedaqoji kadr hazırlığında keyfiyyətin idarəolunma modeli
A.Mehrabov
Səh. 31-40

İ d a r ə e t m ə   m ə s ə l ə l ə r i
Fəaliyyətimizi təhsil islahatının tələblərinə uyğun qururuq 
M.Şıxlinski 
Səh. 41-50

Ə n   y a x ş ı   ü m u m t ə h s i l   m ə k t ə b l ə r i m i z 
Yarıməsrlik təhsil ocağının uğurları
Ə.Qocayev
Səh. 51-55

A i d a   İ m a n q u l i y e v a - 7 0
İbn Ərəbi fəlsəfi görüşləri və Nəsimi təsəvvüfü
H.Qasımov, E.Quliyev
Səh. 56-63

P e d a q o g i k a 
Ümumtəhsil məktəblərində fənlərin tədrisinə yeni baxış
V.Orucov
Səh. 64-70

P s i x o l o g i y a 
Yeniyetmələrin davranışlarında bəzi psixoloji məqamlar
İ.Novruzlu, F.Əkrəbian
Səh. 71-76

İ n n o v a s i y a l a r
Пути формирования творческих способностей в процессе обучения ИКТ
Д.Керимова
Səh. 77-81

M ə r d a n   M u r a d x a n o v - 1 0 0
İşıqlı və mənalı ömür yolu
F.Rüstəmov
Səh. 82-89

Ş ə m i s t a n   M i k a y ı l o v - 8 0
İllər hədər getməmişdir
A.Bəkirova, Ş.Əliyeva
Səh. 90-95

Təhsil Nazirliyinin kollegiyasında
Səh. 96-106

"Azərbaycan məktəbi" jurnalının 2009-cu il 1-5-ci nömrələrində dərc olunmuş materiallar
Səh. 107-111

Yeni nəşrlər
Səh. 112
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar