95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2008

2008

30 mart 2019, Şənbə
146
№1
İçindəkilər


Təhsil Nazirliyinin 19 dekabr 2007-ci ildə keçirilən kollegiya iclasında təhsil naziri Misir Mərdanovun "Ümumtəhsil məktəblərinin dərsliklərlə təminatı vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr"mövzusunda məruzəsi
səh.3-14

ALİ TƏHSİL OCAQLARIMIZ
Universitetimiz yüksəliş yollarında 
K.Abdullayev
səh.15-21

İDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Təhsil islahatı fəaliyyətdədir
P.Nəbiyev
səh.22-26

MƏKTƏB TƏCRÜBƏSİ
Yaradıcı fəaliyyət günün tələbidir
Ş.Abdullayeva
səh.27-31

İNNOVASİYALAR
Fəal təlim metodlarından isdifadənin keyfiyyətə təsiri
S.Tagıyeva
səh.32-36

METODİKA QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Müstəqillik illərində təhsilin məzmunu yeniləşdirildi
H.Heydərov
səh.37-42

Tədris prosesində nəzəri və praktik məsələlərin əlaqələndirilməsinə dair
F.Pənahova, T.Mahmudov
səh.43-46

Формирование мышления,мыслительных навыков школьников при обучении физике
С.Вейсова
səh.47-49

Tərbiyə məsələləri
Xarakterlər güclü olanda
R.Əhmədov
səh.50-56

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində işin səmərəli təşkili məsələlərinə dair
M.Şirzadova
səh.57-63

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
XIX əsr Naxçıvan məktəblərinin tarixinə dair
H.Əhmədov
səh.64-74

Uluq bəyin ugurları və acı taleyi
N.Nəcəfov
səh.75-84

QARA QARAYEV-90
Azərbaycanın dünya şöhrətli bəstəkarı
N.Kazımov
səh.85-90

DİLİMİZ MƏNƏVİYYATIMIZ
Bədii tərcümənin əsas prinsipləri
E.Rəhimli
səh.91-97

Oguznamələrdə bəzi Azərbaycan etnonimləri haqqında
T.Hacıyeva
səh.98-102

Azərbaycan müəllimlərinin XIII qurultayı qarşısında
Qurultay nümayəndəsi olmaq hər bir müəllimin arzusudur
H.Məmmədova
səh.103-106

N.Nərimanov və pedaqoji irs
107-108

AZƏRBAYCAN TƏHSİLİ 2007-Cİ İLDƏ
2007-ci ildə dövlət təltifləri
səh.109-112

№2
İçindəkilər

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirdə təhsil naziri cənab Misir Mərdanovun çıxışı
səh.3

Heydər Əliyev və Azərbaycan dili
N.Cəfərov

İnnovasiyar və metodologiyalar
Ümumtəhsil məktəblərinin səmərəli fəaliyyətinin təşkili və onun inkişaf yolları
A.Mehrabov
səh.13

Elmi metod və metadologiyanın bəzi məsələləri
A.məhərrəmov, K.Haqverdiyev
səh.23

ALİ TƏHSİL OCAQLARIMIZ
Lənkəran Dövlət Universiteti bu gün
A.İsgəndərov
səh.30

Böyük pedaqoq, usdad sənətkar, qüdrətli ədəbiyyatşünas
H.Ənvər oglu
səh.36

METODİKA QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Təlimdə yeni informasiya texnologiyaları vasitələrindən isdifadənin didaktik əsasları
İ.İsmayılov
səh.44

Şagirdlərdə mütaliə bacarıqlarının formalaşdırılması
B.Həsənli
səh.52

Tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi amillərinə dair
Ə.Seyidəhmədov
səh.57

PSİXOLOGİYA
Sosial-psixoloji amillər və onun şəxsiyyətin inkişafına təsiri
İ.Mirzəyev
səh.61

İDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəbdaxili idarəetmə texnologiyalarına dair
İ.Cavadov
səh.66

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Şagirdlərin mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasının bəzi aspektləri
E.Əliyeva
səh.71

Təhsilin humanistləşdirilməsi şəraitində şagirdlərdə kommunikativ mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi
Z.Mehmanova
səh.76

Dogma diyarın nümunəsində şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi
A.Əsgərov
səh.80

NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ
O həm də böyük pedaqoq idi
R.Quliyev 
səh.85

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
Azərbaycanda və dünyada dərslik siyasətinə dair
E.Məmmədova 
səh.90

Cədidizm hərəkatı və onun beynəlxalq aləmə inteqrasiyası
E.Hüseynova
səh.98

YENİ NƏŞRLƏR
Ali məktəb pedaqogikası
H.Əhmədov
səh.103

AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏRİNİN XIII QURULTAYI QARŞISINDA 
Azərbaycan müəllimlərinin I(1906) və ıı(1907) qurultayları
N.İsmayılova 
səh.107

Bizə yazırlar
səh.112
№3
İçindəkilər

Təhsil Nazirliyində Müstəqil Azərbaycan Heydər Əliyevin şah əsəridir
səh.3

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Yeni dərsliklər necə olmalıdır?
İ.İsgəndərov
Səh.5

Təhsil keyfiyyətinin idarəolunma modelləri və onların əsas xarakteristikaları
A.Mehrabov
səh.15

İcbari ümumi təhsil :problemlər, vəzifələr
A.Muradov
səh.24

AZƏRBAYCAN XALQ CUMHURİYYƏTİNİN 90 İLLİYİ 
Maarif və təhsil məsələləri
səh.35

TƏHSİL ŞURASINDA
Təhsil Şurası son illərdə görülmüş işləri dəyərləndirdi
səh.37

Mir Cəlalın dilçilik görüşləri
B.Xəlilov
səh.49

ALİ TƏHSİL OCAQLARIMIZ
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun bu günü 
S.Vəliyev
səh.58

ORTA İXTİSAS MƏKTƏBLƏRİMİZ 
Mütərəqqi ənənələr yaşayır və möhkəmlənir
M.Abduləzizov
səh.62

İDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Ugurlarımızı daha da artıracagıq
S.Aslanov
səh.66

ABDULLA MEHRABOV-70
Mənalı ömür yolu
Ə.Abbasov
səh.70

İNNOVASİYALAR
Boloniya prosesi və Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində kredit sisteminin tətbiqi
K.Məcidov
səh.76

İKT-nin multimediya imkanları və təlim maragının yüksəldilməsində onun rolu 
A.Süleymanova 
səh.83

CİNGİZ AYTMATOV-80
Zirvəyə gedən yol
N.Nəcəfov
səh.87

PEDAQOGİKA
Ориентация на непрерывное образование 
Н.Байрамов
səh.97

Təhsilimiz qloballaşma kontekstində 
M.İlyasov
səh.102

METODİKA QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Yeni təlim texnologiyalarından isdifadə etməklə şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili təcrübəsindən
A.Qəmbərov
səh.109
№4
İçindəkilər


2007-2008 Tədris ilində keçirilmiş "Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi"müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında 
səh.3

2007-2008 tədris ilində keçirilmiş "Ən yaxşı müəllim" müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında
səh.5

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş geniş iclasında Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri Misir Mərdanovun çıxışı
səh.8

"Bizim hər sahəni əhatə edən proqramımız vardır"
İ.Rəhimli
səh.12

İNNOVASİYALAR
Academic Quality Assurance in Azerbaijan`s Higher Education :Implementation Challenges
J.Garibova
səh.19

İDARƏETMƏNİN REGİONAL PROBLEMLƏRİ
Məktəbdə tərbiyə işlərinin təşkili məsələlərinə dair
F.İbrahimov
səh.30

PEDAQOGİKA
Sosial ekalogiya və ümumi ekoloji təhsilin problemləri
R.Sultanov, K.Şahbazlı 
səh.36

PSİXOLOGİYA
İstedadlı uşaqlar millətin və bəşəriyyətin gələcəyidir
F.Əliyev
səh.42

Şəxsiyyətin formalaşmasının bəzi məsələləri
A.Qasımova
səh.47

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəblilərin əmək hazrlıgının pedaqoji əsasları
Ş.Agayev
səh.53

Estetik tərbiyənin ümumtərbiyə prosesində yeri
N.Məmmədova
səh.57

Uşaqlarla pedaqoji işin təşkili yolları barədə
H.Cəfəri
səh.62

Şagirdlərdə vətənin müstəqilliyinin qorunması hislərinin musiqi vasitəsilə tərbiyəsi
F.Hidayətova
səh.69

PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN 
Azərbaycanda tədris-metodiki ədəbiyyatın yaradılması tarixindən
Ə.Xəlilov
səh.73

XARİCDƏ TƏHSİL
Texniki peşə təhsili islahatlarında prioritet istiqamətlər:Ruminiya və Bolqarıstan təcrübəsi
K.Agamalıyev
səh.77

METODİKA, QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Təlim prosesində şagirdlərin şifahi nitqinin inkişaf etdirilməsi 
S.Rəsulova
səh.83

HEYDER HÜSEYNOV-100
Qısa ömür yolunun mənalı səhifələri
N.Nəcəfov
səh.87

BİZİM İŞ YOLDAŞLARIMIZ
El agsaqqalı, müdrik insan
R.Quliyev
səh.95

YENİ NƏŞRLƏR
Pedaqoji fikrimiz araşdırılır
N.Musayev
səh.96

MƏTBUAT TARİXİMİZDƏN SƏHİFƏLƏR
Onların arzuları
N.Nəsrəddinov
səh.100

AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏRİNİN XIII QURULTAYI QARŞISINDA 
O illəri xatırlayarkən 
səh.104

Təhsil Nazirliyində
səh.108
№5
İçindəkilər


Azərbaycan Respublikasının təhsil işçilərinə fəxri adların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
səh.3

Azərbaycan Respublikası təhsil işçilərinin "Tərəqqi"medalı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
səh.5

Təhsil naziri Misir Mərdanovun "XXI əsrdə təhsil yaradıcı şəxsiyyətlərin gözündə"mövzusunda keçirilmiş "dəyirmi masa"da çıxışı
səh.7

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
İnformasiyalı cəmiyyətdə kompetensiyaların reallaşdırılmasının pedaqoji-psixoloji əsasları
A.Mehrabov
səh.15

ALİ TƏHSİL OCAQLARIMIZ
Ali təhsilə dövlət qaygısı
E.Məmmədov
səh.23

İNNOVASİYALAR
İnformasiya texnologiyaları təlimdə fənlərarası əlaqə vasitəsi kimi 
E.Qocayev, F.Qocayeva, N.Səfərov
səh.28

Təlimin fərdiləşməsində ən optimal vasitələrə dair
T.Məmmədov
səh.34

psixologiya
Cəmiyyət, şəxsiyyət və təhsil:müasir yanaşma
R.Əliyev, L.Əmrahlı
səh.37

PEDAQOGİKA
İsdedadlı uşaqların təliminin aktual problemləri
R.Qəndilov, E.Bəylərov, İ.Cavadov, A.Abuşova
səh.45

Pedaqoji mühitin təsiredici imkanları
M.Nuriyeva
səh.55

METODİKA, QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Elektron dərsliklər əsasında fəal tədrisin təşkili məsələləri
R.Abdurazaqov, N.Məsimov, X.Padarov
səh.62

Funksional tənzimlənmənin zəruriliyi və metodoloji aspektləri haqqında
R.Qurbanov
səh.69

The nature of science and science teaching 
S.Majidov
səh.75

Məktəbin üzərinə düşən vəzifələr çoxcəhətlidir
S.Cəfərov
səh.83

MƏKTƏB TARİXİMİZDƏN 
Məktəb kitabxanalarının keçdiyi yola müasir baxış
İ.Zəkiyev
səh.87

MAQSUD ŞEYXZADƏ-100
Onun sənət dünyası
E.Quliyev
səh.92

"Molla Nəsrəddin" ədəbi məktəbini doguran ictimai-siyasi şərait
A.Məmmədli
səh.98

Xocalıya qayıdacagımız gün uzaqda deyildir
M.Şükürov
səh.104

Об изучении и пропаганде русского языка и культуры в Азербайджане
Я.Алхасов
səh.108
№6
İçindəkilər

Azərbaycan müəllimlərinin XIII qurultayının iştirakçılarına 
səh.3 

Azərbaycan müəllimlərinin XIII qurultayı
səh.4

Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri Misir Mərdənovun Azərbaycan müəllimlərinin XIII qurultayına hesabat məruzəsi
M.Mərdanov
səh.7

İDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Təhsilimizə dövlət qaygısı
H.Tahirov
səh.77

Təhsilin modernləşdirilməsinin lokal aspektləri
H.Əhmədov
səh.82

İNNOVASİYALAR
Fizika təlimində yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi konsepsiyası
M.Murquzov, İ.İsmayılov
səh.86

MİRƏLİ SEYİDOV-90
Görkəmli ədəbiyyatşünas, folklorşünas və mifoloq-alim
N.Nəcəfov
səh.94

METODİKA QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Təlim prosesində kompyuterdən isdifadə imkanları
S.Ələsgərova
səh.102

Təhsilin ilk pilləsində dil qaydalarının məzmunu və mənimsədilməsi sisteminə dair
B.Mehrəliyeva 
səh.107

"Gənc isdedad" jurnalı, №1, 2008
N.Musayev, N.Nəsrəddinov
səh.111
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar