95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2008

2008

30 mart 2019, Şənbə
351
№1
İçindəkilər


Təhsil Nazirliyinin 19 dekabr 2007-ci ildə keçirilən kollegiya iclasında təhsil naziri Misir Mərdanovun "Ümumtəhsil məktəblərinin dərsliklərlə təminatı vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr"mövzusunda məruzəsi
Доклад министра образования Мисира Марданова на тему «Общее обеспечение учебниками в средних школах и предстоящие задачи» на заседании коллегии Министерства образования 19 декабря 2007 года
s
əh.3-14

ALİ TƏHSİL OCAQLARIMIZ
Universitetimiz yüksəliş yollarında 
Наш университет на восходяшим дороге
K.Abdullayev
səh.15-21

İDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Təhsil islahatı fəaliyyətdədir
Реформа образования в действиях
P.Nəbiyev
səh.22-26

MƏKTƏB TƏCRÜBƏSİ
Yaradıcı fəaliyyət günün tələbidir
Творческая активность - требование дня
Ş.Abdullayeva
səh.27-31

İNNOVASİYALAR
Fəal təlim metodlarından isdifadənin keyfiyyətə təsiri
Использования активных методов обучения влияние на качество
S.Tagıyeva
səh.32-36

METODİKA QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Müstəqillik illərində təhsilin məzmunu yeniləşdirildi
За годы независимости содержание образования обновилось
H.Heydərov
səh.37-42

Tədris prosesində nəzəri və praktik məsələlərin əlaqələndirilməsinə dair
Координировать теоретические и практические вопросы в учебном процессе
F.Pənahova, T.Mahmudov
səh.43-46

Формирование мышления,мыслительных навыков школьников при обучении физике
С.Вейсова
səh.47-49

Tərbiyə məsələləri
Xarakterlər güclü olanda
Когда характеры сильны
R.Əhmədov
səh.50-56

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində işin səmərəli təşkili məsələlərinə dair
Эффективная организация работы в дошкольных образовательных учреждениях
M.Şirzadova
səh.57-63

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
XIX əsr Naxçıvan məktəblərinin tarixinə dair
История нахчыванской школы XIX века
H.Əhmədov
səh.64-74

Uluq bəyin ugurları və acı taleyi
Успехи и горькая судьба Улуг бека 
N.Nəcəfov
səh.75-84

QARA QARAYEV-90
Azərbaycanın dünya şöhrətli bəstəkarı
Всемирно известный композитор Азербайджана
N.Kazımov
səh.85-90

DİLİMİZ MƏNƏVİYYATIMIZ
Bədii tərcümənin əsas prinsipləri
Основные принципы литературного перевода
E.Rəhimli
səh.91-97

Oguznamələrdə bəzi Azərbaycan etnonimləri haqqında
T.Hacıyeva
səh.98-102

Azərbaycan müəllimlərinin XIII qurultayı qarşısında
Qurultay nümayəndəsi olmaq hər bir müəllimin arzusudur
Быть представителем Конгресса - желание каждого учителя
H.Məmmədova
səh.103-106

N.Nərimanov və pedaqoji irs
Н.Нариманов и педагогическое наследие
107-108

AZƏRBAYCAN TƏHSİLİ 2007-Cİ İLDƏ
2007-ci ildə dövlət təltifləri
Государственные награды 2007 года
səh.109-112

№2
İçindəkilər

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirdə təhsil naziri cənab Misir Mərdanovun çıxışı
Выступление министра образования Мисира Марданова на мероприятии, посвященном 85-летию Гейдара Алиева в Национальной Академии Наук Азербайджана
səh.3

Heydər Əliyev və Azərbaycan dili
Гейдар Алиев и азербайджанский язык
N.Cəfərov

İnnovasiyar və metodologiyalar
Ümumtəhsil məktəblərinin səmərəli fəaliyyətinin təşkili və onun inkişaf yolları
Организация и эффективные пути развития общеобразовательных школ
A.Mehrabov
səh.13

Elmi metod və metadologiyanın bəzi məsələləri
Некоторые вопросы научного метода и метадологии
A.Мəhərrəmov, K.Haqverdiyev
səh.23

ALİ TƏHSİL OCAQLARIMIZ
Lənkəran Dövlət Universiteti bu gün
Лянкяранский Государственный Университет сегодня
A.İsgəndərov
səh.30

Böyük pedaqoq, usdad sənətkar, qüdrətli ədəbiyyatşünas
Великий педагог, ремесленник, могучий литературный критик
H.Ənvər oglu
səh.36

METODİKA QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Təlimdə yeni informasiya texnologiyaları vasitələrindən isdifadənin didaktik əsasları
Дидактические основы новых информационных технологий в обучении
İ.İsmayılov
səh.44

Şagirdlərdə mütaliə bacarıqlarının formalaşdırılması
Формирование у студентов навыков чтения
B.Həsənli
səh.52

Tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi amillərinə dair
Относительно факторов, улучшающих качество образования
Ə.Seyidəhmədov
səh.57

PSİXOLOGİYA
Sosial-psixoloji amillər və onun şəxsiyyətin inkişafına təsiri
Социально-психологические факторы и их влияние на развитие личности
İ.Mirzəyev
səh.61

İDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəbdaxili idarəetmə texnologiyalarına dair
О школьных технологиях управления
İ.Cavadov
səh.66

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Şagirdlərin mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasının bəzi aspektləri
Некоторые аспекты нравственных качеств студента
E.Əliyeva
səh.71

Təhsilin humanistləşdirilməsi şəraitində şagirdlərdə kommunikativ mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi
Развитие коммуникативной культуры у учащихся в условиях гуманизации образования
Z.Mehmanova
səh.76

Dogma diyarın nümunəsində şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi
Экологическое воспитание школьников на примере родного края
A.Əsgərov
səh.80

NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ
O həm də böyük pedaqoq idi
Он также был великим педагогом
R.Quliyev 
səh.85

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
Azərbaycanda və dünyada dərslik siyasətinə dair
В Азербайджане и в мире политика по учебнику 
E.Məmmədova 
səh.90

Cədidizm hərəkatı və onun beynəlxalq aləmə inteqrasiyası
Движение Джаддидизм  и его интеграция на международной арене
E.Hüseynova
səh.98

YENİ NƏŞRLƏR
Ali məktəb pedaqogikası
Педагогика высшей оброзовательной школы
H.Əhmədov
səh.103

AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏRİNİN XIII QURULTAYI QARŞISINDA 
Azərbaycan müəllimlərinin I(1906) və ıı(1907) qurultayları
Конференции I (1906) и II (1907) учителей Азербайджана
N.İsmayılova 
səh.107

Bizə yazırlar
Нам пишут
səh.112
№3
İçindəkilər

Təhsil Nazirliyində Müstəqil Azərbaycan Heydər Əliyevin şah əsəridir
Независимый Азербайджан - шедевр Гейдара Алиева в Министерстве образования
səh.3

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Yeni dərsliklər necə olmalıdır?
Какими должны быть новые учебники?
İ.İsgəndərov
Səh.5

Təhsil keyfiyyətinin idarəolunma modelləri və onların əsas xarakteristikaları
Модели управления качеством образования и их ключевые характеристики
A.Mehrabov
səh.15

İcbari ümumi təhsil :problemlər, vəzifələr
Обязательное общее образование: проблемы, задачи
A.Muradov
səh.24

AZƏRBAYCAN XALQ CUMHURİYYƏTİNİN 90 İLLİYİ 
Maarif və təhsil məsələləri
səh.35

TƏHSİL ŞURASINDA
Təhsil Şurası son illərdə görülmüş işləri dəyərləndirdi
Совет по образованию оценил работу, проделанную за последние годы
səh.37

Mir Cəlalın dilçilik görüşləri
Лингвистические встречи Мир Джалала
B.Xəlilov
səh.49

ALİ TƏHSİL OCAQLARIMIZ
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun bu günü 
Нахчыванский Институт Учителей сегодня
S.Vəliyev
səh.58

ORTA İXTİSAS MƏKTƏBLƏRİMİZ 
Mütərəqqi ənənələr yaşayır və möhkəmlənir
Живет и укрепляется прогрессивные традиции
M.Abduləzizov
səh.62

İDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Ugurlarımızı daha da artıracagıq
S.Aslanov
səh.66

ABDULLA MEHRABOV-70
Mənalı ömür yolu
Значимая жизнь
Ə.Abbasov
səh.70

İNNOVASİYALAR
Boloniya prosesi və Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində kredit sisteminin tətbiqi
Применение кредитной системы в Болонском процессе и высших учебных заведениях Азербайджанской Республики
K.Məcidov
səh.76

İKT-nin multimediya imkanları və təlim maragının yüksəldilməsində onun rolu 
Роль ИКТ в продвижении мультимедийных возможностей и обучения
A.Süleymanova 
səh.83

CİNGİZ AYTMATOV-80
Zirvəyə gedən yol
Дорога к вершине
N.Nəcəfov
səh.87

PEDAQOGİKA
Ориентация на непрерывное образование 
Н.Байрамов
səh.97

Təhsilimiz qloballaşma kontekstində 
Наше образование в условиях глобализации
M.İlyasov
səh.102

METODİKA QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Yeni təlim texnologiyalarından isdifadə etməklə şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili təcrübəsindən
Из опыта организации самостоятельной работы студентов с использованием новых технологий обучения
A.Qəmbərov
səh.109
№4
İçindəkilər


2007-2008 Tədris ilində keçirilmiş "Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi"müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında 
Награждение победителей конкурса «Лучшая общеобразовательная школа» 2007-2008
səh.3

2007-2008 tədris ilində keçirilmiş "Ən yaxşı müəllim" müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında
О награждении победителей конкурса «Лучший учитель», проведенного в 2007-2008 учебном году
səh.5

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş geniş iclasında Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri Misir Mərdanovun çıxışı
Выступление министра образования Азербайджанской Республики Мисира Марданова на расширенном заседании Кабинета министров по итогам социально-экономического развития за первое полугодие 2008 года под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева
səh.8

"Bizim hər sahəni əhatə edən proqramımız vardır"
«У нас есть программа, охватывающая все области»
İ.Rəhimli
səh.12

İNNOVASİYALAR
Academic Quality Assurance in Azerbaijan`s Higher Education :Implementation Challenges
J.Garibova
səh.19

İDARƏETMƏNİN REGİONAL PROBLEMLƏRİ
Məktəbdə tərbiyə işlərinin təşkili məsələlərinə dair
Об организации воспитательной работы в школе
F.İbrahimov
səh.30

PEDAQOGİKA
Sosial ekalogiya və ümumi ekoloji təhsilin problemləri
Проблемы социальной экологии и общего экологического образования
R.Sultanov, K.Şahbazlı 
səh.36

PSİXOLOGİYA
İstedadlı uşaqlar millətin və bəşəriyyətin gələcəyidir
Талантливые дети - будущее нации и человечества
F.Əliyev
səh.42

Şəxsiyyətin formalaşmasının bəzi məsələləri
Некоторые вопросы формирования личности
A.Qasımova
səh.47

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəblilərin əmək hazrlıgının pedaqoji əsasları
Педагогические основы труда школьников
Ş.Agayev
səh.53

Estetik tərbiyənin ümumtərbiyə prosesində yeri
Место эстетического воспитания в общеобразовательном процессе
N.Məmmədova
səh.57

Uşaqlarla pedaqoji işin təşkili yolları barədə
О том, как организовать педагогическую работу с детьми
H.Cəfəri
səh.62

Şagirdlərdə vətənin müstəqilliyinin qorunması hislərinin musiqi vasitəsilə tərbiyəsi
Усиление восприятия защиты независимости родины студентами с помощью музыки
F.Hidayətova
səh.69

PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN 
Azərbaycanda tədris-metodiki ədəbiyyatın yaradılması tarixindən
Из истории учебно-методической литературы в Азербайджане
Ə.Xəlilov
səh.73

XARİCDƏ TƏHSİL
Texniki peşə təhsili islahatlarında prioritet istiqamətlər:Ruminiya və Bolqarıstan təcrübəsi
Приоритетные направления реформы профессионального образования: опыт Румынии и Болгарии
K.Agamalıyev
səh.77

METODİKA, QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Təlim prosesində şagirdlərin şifahi nitqinin inkişaf etdirilməsi 
Развитие устной речи студентов в процессе обучения
S.Rəsulova
səh.83

HEYDER HÜSEYNOV-100
Qısa ömür yolunun mənalı səhifələri
Значимые страницы короткого жизненного пути
N.Nəcəfov
səh.87

BİZİM İŞ YOLDAŞLARIMIZ
El agsaqqalı, müdrik insan
Народный мудрец,мудрый человек
R.Quliyev
səh.95

YENİ NƏŞRLƏR
Pedaqoji fikrimiz araşdırılır
Наша педагогическая мысль исследуется
N.Musayev
səh.96

MƏTBUAT TARİXİMİZDƏN SƏHİFƏLƏR
Onların arzuları
Их мечты
N.Nəsrəddinov
səh.100

AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏRİNİN XIII QURULTAYI QARŞISINDA 
O illəri xatırlayarkən 
Вспоминая те годы
səh.104

Təhsil Nazirliyində
В Министерстве Образования
səh.108
№5
İçindəkilər


Azərbaycan Respublikasının təhsil işçilərinə fəxri adların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о присвоении почетных званий работникам образования Азербайджанской Республики
səh.3

Azərbaycan Respublikası təhsil işçilərinin "Tərəqqi"medalı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о награждении работников образования Азербайджанской Республики медалью «Прогресс»
səh.5

Təhsil naziri Misir Mərdanovun "XXI əsrdə təhsil yaradıcı şəxsiyyətlərin gözündə"mövzusunda keçirilmiş "dəyirmi masa"da çıxışı
Выступление министра образования Мисира Марданова на «круглом столе» на тему «Образование глазами творческих личностей в XXI веке»
səh.7

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
İnformasiyalı cəmiyyətdə kompetensiyaların reallaşdırılmasının pedaqoji-psixoloji əsasları
Педагогические и психологические основы конкурентоспособности в информационном обществе
A.Mehrabov
səh.15

ALİ TƏHSİL OCAQLARIMIZ
Ali təhsilə dövlət qaygısı
Государственная забота о высшей образовании
E.Məmmədov
səh.23

İNNOVASİYALAR
İnformasiya texnologiyaları təlimdə fənlərarası əlaqə vasitəsi kimi 
Информационные технологии как средство междисциплинарного общения в обучении
E.Qocayev, F.Qocayeva, N.Səfərov
səh.28

Təlimin fərdiləşməsində ən optimal vasitələrə dair
Об оптимальных средствах обучения персонализации
T.Məmmədov
səh.34

psixologiya
Cəmiyyət, şəxsiyyət və təhsil:müasir yanaşma
Общество, личность и образование: современный подход
R.Əliyev, L.Əmrahlı
səh.37

PEDAQOGİKA
İsdedadlı uşaqların təliminin aktual problemləri
Актуальные проблемы обучения детей
R.Qəndilov, E.Bəylərov, İ.Cavadov, A.Abuşova
səh.45

Pedaqoji mühitin təsiredici imkanları
Эффективные возможности образовательной среды
M.Nuriyeva
səh.55

METODİKA, QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Elektron dərsliklər əsasında fəal tədrisin təşkili məsələləri
Вопросы организации активного обучения на основе электронных учебников
R.Abdurazaqov, N.Məsimov, X.Padarov
səh.62

Funksional tənzimlənmənin zəruriliyi və metodoloji aspektləri haqqında
О необходимости и методологических аспектах функциональной регуляции
R.Qurbanov
səh.69

The nature of science and science teaching 
S.Majidov
səh.75

Məktəbin üzərinə düşən vəzifələr çoxcəhətlidir
S.Cəfərov
səh.83

MƏKTƏB TARİXİMİZDƏN 
Məktəb kitabxanalarının keçdiyi yola müasir baxış
Современный взгляд на путь школьных библиотек
İ.Zəkiyev
səh.87

MAQSUD ŞEYXZADƏ-100
Onun sənət dünyası
Его художественный мир
E.Quliyev
səh.92

"Molla Nəsrəddin" ədəbi məktəbini doguran ictimai-siyasi şərait
Социально-политические условия создания литературной школы им. Моллы Насреддина
A.Məmmədli
səh.98

Xocalıya qayıdacagımız gün uzaqda deyildir
День, когда мы вернемся в Ходжалы, не далеко
M.Şükürov
səh.104

Об изучении и пропаганде русского языка и культуры в Азербайджане
Я.Алхасов
səh.108
№6
İçindəkilər

Azərbaycan müəllimlərinin XIII qurultayının iştirakçılarına 
Участники XIII Конгресса азербайджанских учителей
səh.3 

Azərbaycan müəllimlərinin XIII qurultayı
XIII съезд азербайджанских учителей
səh.4

Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri Misir Mərdənovun Azərbaycan müəllimlərinin XIII qurultayına hesabat məruzəsi
Доклад министра образования Азербайджанской Республики Мисира Марданова на XIII Съезде учителей Азербайджана
M.Mərdanov
səh.7

İDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Təhsilimizə dövlət qaygısı
Государственная забота о нашем образовании
H.Tahirov
səh.77

Təhsilin modernləşdirilməsinin lokal aspektləri
Локальные аспекты модернизации образования
H.Əhmədov
səh.82

İNNOVASİYALAR
Fizika təlimində yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi konsepsiyası
Концепция внедрения новых информационных технологий в физике
M.Murquzov, İ.İsmayılov
səh.86

MİRƏLİ SEYİDOV-90
Görkəmli ədəbiyyatşünas, folklorşünas və mifoloq-alim
Выдающийся литературный критик, фольклорист и мифолог-ученый
N.Nəcəfov
səh.94

METODİKA QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Təlim prosesində kompyuterdən isdifadə imkanları
Возможности использования компьютера в учебном процессе
S.Ələsgərova
səh.102

Təhsilin ilk pilləsində dil qaydalarının məzmunu və mənimsədilməsi sisteminə dair
Первый этап содержания обучение и овладение языком правил в системе образование
B.Mehrəliyeva 
səh.107

"Gənc isdedad" jurnalı, №1, 2008
Журнал "Молодой талант", №1, 2008
N.Musayev, N.Nəsrəddinov
səh.111
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar