95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2007

2007

30 mart 2019, Şənbə
259
4

İçindəkilər
TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Keyfiyyətli tədris prosesinin qurulmasında innovasiyaların rolu
Роль инноваций в построении качественного учебного процесса
Abdulla Mehrabov
səh.3-8

KURRİKULUM
Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi (müasir baxışlar və konseptual yanaşmalar)
Оценка успеваемости студентов (современные взгляды и концептуальные подходы)
Aydın Əhmədov, Talıb Şərifov, Ənvər Abbasov
səh.9-21

ÖZƏL TƏHSİL OCAQLARIMIZ
On beş il əmanətə sədaqətlə
Пятнадцать лет верны доверию
Ənvər Özərən
səh.22-26

İDARƏETMƏNİN REGİONAL PROBLEMLƏRİ
Yeni uğurlara doğru
На пути к новым успехам
Mahal Əliyev
səh.27-31

İNNOVASİYALAR
Fəal təlim metodları və tədris prosesində onlardan istifadəyə dair
Активные методы обучения и их использование в учебном процессе
Firudin Ağayev, Elxan Cəfərov
səh.32-37

About integrated natural sciences subjects
Sahib Majidov
səh.38-46

METODİKA,QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Tədris prosesində kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə haqqında
Об использовании средств массовой информации в учебном процессе
Mübariz Əmirov
səh.47-53

Təlim prosesində bilik və bacarıqların müstəqil əldə edilməsi
Самостоятельное приобретение знаний и навыков в процессе обучения
Gülarə Hüseynova, Zinyət Əhmədova
səh.54-57

О гуманизации, гуманитаризации и демократизации при обучении физике
Саадет Вейсова
səh.58-61

PEDAQOGİKA
Avropada ali təhsilin inkişaf meyilləri: Bolonya prosesinə qədərki dövrün mərhələləri
Тенденции развития высшего образования в Европе: этапы периода до Болонского процесса
Fərrux Rüstəmov, Kəmalə quliyeva
səh.62-74

Şəxsiyyətyönümlü təhsilin mahiyyəti, vəzifələri və bu sahədə fərdi yanaşmanın rolu
Сущность личности образования, задачи и роль этого индивидуального подхода
Xəqani İsmayılov
səh.75-81

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi məsələlərinə dair
Вопросы безопасности жизни
Həbib Ocaqov
səh.82-87

Təlimdə müəllim-şagird münasibətləri haqqında
О взаимоотношениях учителя и ученика на тренинге
Şəhla Quliyeva
səh.88-90

HƏSƏN ƏLİYEV-100
Akademik Həsən Əliyevin elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında bir neçə söz
Несколько слов о научно-организационной деятельности академика Гасана Алиева
Budaq Budaqov
səh.91-99

PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
Azərbaycan maarifpərvərlərinin müəllim kadrları hazırlığında rolu (XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində)
Роль азербайджанских педагогов в подготовке учителей (конец XIX - начало XX века)
Vidadi Bəşirov
səh.100-104

KİTABLAR, RƏYLƏR
Görkəmli maarifçinin irsi öyrənilir
Наследие знаменитого педагога изучается
Hikmət Mehdiyev
səh.105-107

Dəyərli tədqiqat əsəri
Ценная исследовательская работа
Abbas Səmədov
səh.108-109

AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏRİNİN  XIII QURULTAYI QARŞISINDA
O illəri xatırlayarkən
Вспоминая те годы
Əhməd Zeynalov
səh.110-112
№5

İçindəkilər
TƏLTİFLƏR
Azərbaycan Respublikasının təhsil işçilərinə fəxri adların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о присвоении почетных званий работникам образования Азербайджанской Республики
səh.3-10

Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri Misir Mərdanovun rəhbər təhsil işçilərinin konfransında “2006/2007 – ci dərs ilinin yekunları və qarşıda duran vəzifələr”mövzusunda məruzəsi
Доклад Министра Образования Азербайджанской Республики Мисира Марданова об итогах 2006/2007 учебного года и предстоящих задачах на конференции ведущих работников образования.
səh.11-30

TƏHSİLƏ DÖVLƏT QAYĞISI
Təhsilə qayğı və diqqət hamımızın borcudur
Забота и внимание к образованию - долг всех нас
Sahib Ələkbərov
səh.31-34

İDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəbdə işin səmərəli təşkili təcrübəsindən
Опыт организации эффективной работы в школе
Zülfiyyə Veysova
səh.35-38

Məktəb valideyn – müəllim assosiasiyasının işi barədə
Школа о родительско-педагогических ассоциациях
Azər Hətəmov
səh.39-41

İNNOVASİYALAR
Təhsil sistemində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inteqrasiyasına dair
Интеграция информационных и коммуникационных технологий в систему образования
Samir Məmmədov
səh.42-44

KURRİKULUM
Müasir kurrikulumlarında yeni təlim strategiyaları
Новые стратегии обучения в современной Куррикулуме 
Afət Süleymanova
səh.45-51

METODİKA,QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Tədris prosesində ekoloji tərbiyənin bəzi məsələlərinə dair
Некоторые аспекты экологического образования в учебном процессе
Gülsüm Məhərrəmova
səh.52-57

Təlimdə müasir texnologiyalardan istifadə imkanları
Возможности использования современных технологий в обучении
Sahib Qocayev
səh.60-64

PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
İsmayıl bəy Qaspiralının maarifçilik fəaliyyəti
Образовательная деятельность Исмаил бека Каспирали
Elmira Hüseynova
səh.65-71

Мемуары о реальных событиях прошлого
Вугар Ахмед
səh.72-78

CƏLALƏDDİN RUMİ-800
Cəlaləddin Rumi və onu cahanşümul “Məsnəvi”si
Джалаладдин Руми и его джаханшумул "Маснави"
Elman Quluyev
səh.79-86

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Müasir təhsil həyati bacarıqlara əsaslanmalıdır
Современное образование должно основываться на жизненных навыках
Şahrza Ağayev
səh.87-91

Qədim bir türk dastanı haqqında
О старой турецкой эпопеи
İbrahim Kurt
səh.92-96

AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏRİNİN XIII QURULTAYI QARŞISINDA
Zamandan zamana, üfüqdən üfüqə...
Время от времени, от горизонта до горизонта ...
İmamverdi Əbilov
səh.97-101

PEDAQOGİKA TARİXİ
Pedaqogika tarixinə dair dərslik
Педагогический учебник истории
İramin İsayev, Həsən Bayramov
səh.102-107

Dövlət və dövlət qeydiyyatından keçmiş özəl ali təhsil müəssisələrinin siyahısı
Список частных и высших учебных заведений, зарегистрированных государством и правительством
səh.108-109

Bunları bilmək maraqlıdır
Vaxt qızıldır
Время золото
səh.109-111

Azərbaycan Respublikasl Təhsil Nazirliyində
Министерство Образования Азербайджанской Республики
səh.112

№6

İçindəkilər
Təlim nailiyyətlərinin rəqəmlərlə qiymətləndirilməsinin pedaqoji – psixoloji məsələləri
Педагогические - психологические проблемы оценки учебных достижений
Abdulla Mehrabov
səh.3-8

İNNOVASİYALar
Vikipediya və onun imkanları
Википедия и ее возможности
Rasim Əliquluyev, İradə Ələkbərova, Rəna Qasımova
səh.9-22

İnteraktiv metod və informasiya – kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə təlimin optimallaşdırılmasına dair
Интерактивные методы и информационно - коммуникационные технологии для оптимизации обучения 
Tofiq Məmmədov
səh.23-26

AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏRİNİN XIII QURULTAYI QARŞISINDA
Mənim fikrimcə
По моему мнению
Qurban Qurbanov
səh.27

İDARƏETMƏNİN REGİONAL PROBLEMLƏRİ
Yeni vəzifələr qarşısında 
Перед новыми задачами
Afət Allahverdiyeva
səh.28-32

MƏKTƏB TƏCRÜBƏSİ
Şagirdlərin keyfiyyətli biliklərə yiyələnməsi və hərtərəfli inkişaf etdirilməsində fənn dərnəklərinin rolu
Роль предметных кружков в развитии и всестороннем развитии качественных знаний студентов
Oqtay Məmmədov
səh.33-36

METODİKA, QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Mahmud Kaşğari və onun “Divanü lüğat-it-türk” əsərinin öyrədilməsinə dair
Ramiz Əsgər
səh.37-42

Ümumtəhsil məktəblərində yeni informasiya texnologiyalarından istifadənin bəzi nəzəri məsələləri
Некоторые теоретические вопросы использования новых информационных технологий в общеобразовательных школах
İsa İsmayılov
səh.43-49

PEDAQOGİKA
Tolerant şəxsiyyətin formalaşdırıəlması
Формирование толерантной личности
Fərrux Rüstəmov, Tamilla Dadaşova 
səh.50-63

PSİXOLOGİYA
Культурологический подход  к оценке логики образовательного процесса
Новруз Байрамов
səh.64-68

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
M.Şəhriyarın əsərlərində təlim və tərbiyə məsələlərinə ümumi baxış
Общий обзор вопросов образования и воспитания в творчестве М. Шахрияра
Qulamhüseyn Ədaləti
səh.69-72

Şagirdlərin estetik tərbiyəsində incəsənət üzrə mütaliənin rolu
Роль чтения по искусству  в эстетическом воспитании школьников
Səadət Abbasova 
səh.73-76

Tələbələrin olimpiadalara hazırlanmasının bəzi məsələləri
Некоторые вопросы подготовки студентов к олимпиаде
Novruz Musayev
səh.77-81

PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
İlk dünyəvi məktəblər və uşaq poeziyası
Первые мирские школы и детская поэзия
Təyyar Cavadov
səh.82-91

Azərbaycanda məktəb dərslikləri və onların inkişaf istiqamətləri
Школьные учебники и тенденции их развития в Азербайджане
Elnarə Məmmədova
səh.92-97

XVII əsr Azərbaycan təhsili haqqında
Об азербайджанском образовании XVII века
Günel Muxatrova
səh.98-103

YENİ NƏŞRLƏR
Pedaqoji təcrübəyə dair dərs vəsaiti
Учебный материал по педагогической практике
Nəsrəddin Musayev 
səh.104-106

Bizə yazırlar (Məqalələrin icmalı)
Нам пишут
səh.107

“Azərbaycan məktəbi” jurnalının 2007-ci il 1-5 - ci nömrələrində dərc olunmuş materialların mündəricatı
Содержание материалов опубликованных в журнале «Азербайджанская школа» в 2007 году в номерах 1-5
səh.108-112
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar