95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2006

2006

30 mart 2019, Şənbə
135
№1
İçindəkilər

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Heydər Əliyev və Azərbaycanda təhsil islahatları
Misir Mərdanov
səh.3-17

Ümumi orta təhsildə məzmun islahatları və yeni texnologiyalardan istifadənin məqsəd və vəzifələri
Abdulla Mehrabov, Akif Əliyev
Səh.18-27

Fasiləsiz təhsil dedikdə
Rəhim Ağamalıyev, Aydın Kazımzadə
səh. 28-39

İngiltərədə büdcə sistemi və ümumtəhsil məktəblərinin maliyyələşdirilməsi təcrübəsi
Şahrza Əliyev
səh.40-45

PEDAQOJİ PROSESİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ
Pedaqoji proses və onun qanunları
Ağahüseyn Həsənov
səh.46-56

PEDAQOJİ PROSES
Klassik didaktikamız pedaqoji prosesə qaytarılmalıdır
Fikrət Əliyev
səh.57-65

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Pedaqoji ünsiyyət müəllim fəaliyyətinin əsas istiqaməti kimi
Sədaqət Mustafayeva
səh.66-71

METODİKA: FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Ənənəvi və interaktiv metodların səciyyəliliyi
Reyhan Qaqayeva
səh.72-77

Aldehidlər və karbon turşularının öyrədilməsi zamanı şagirdlərə tətbiqlə bağlı məlumatların verilməsi prinsipləri
Almaz Tağıyeva, Sara Abbaszadə
səh.78-80

ƏDƏBİ TARİXİ İRSİMİZDƏN
Xalq müdrikliyi və onun pedaqoji əhəmiyyəti (Oğuznamələr)
Rüfət Hüseynzadə
Səh.81-85

PEDAQOQ ALİMLƏRİMİZ: N.KAZIMOV – 80
Şərəflə yaşanan ömür
Vidadi Bəşirov
səh.86-94 

ALİMLƏRİMİZ: BAĞIR ULDUZ- 75
Mənim tanıdığım Ulduz necə var...
Zəhra Əliyeva
səh.95-98

PEDAQOJİ DÜŞÜNCƏLƏR
Tarix dərsliyinin müasir məzmun problemləri
İntiqam Cəbrayılov
səh.99-104

MƏKTƏB VƏ İCTİMAİYYƏT
Məktəbin maliyyələşdirilməsi: yeni yanaşmalar və imkanlar
Namiq Məmmədov, Gövhər Yaqublu
səh.105-111
№2
İçindəkilər

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
İnkişaf proqramlarına əsaslanan təhsil strategiyası
Misir Mərdanov
səh.3-25

YENİ PEDAQOJİ TEXNOLOGİYA
Ümumtəhsil sistemində yeni təlim texnologiyalarına keçidin vacibliyi haqqında
Akif Əliyev
səh.26-34

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Sinifdənxaric ekoloji-coğrafi tədbirlərin təşkili forması və məzmunu
Tofiq Bəylərov
səh.35-42

QABAQCIL İŞ TƏCRÜBƏSİ
Şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarığının inkişaf etdirilməsi təcrübəsindən
Mürşüd Fərəcov
səh.43-47

METODİKA: FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Doymamış karbohidrogenlər mövzusunun tədrisi zamanı onların tətbiqlərinə aid məlumatların şagirdlərə öyrədilməsi prinsipləri
Almaz Tağıyeva
səh.48-50

Biologiyanın tədrisində dərman bitkilərinin öyrədilməsi
Həqiqət Hacıyeva, Səyyarə İbadullayeva 
Səh.51-55

Kimya dərslərində müstəqil işlərin təşkili haqqında
Arzu Paşayeva
səh.56-59 

Riyaziyyatdan metodbirləşmələrin işinin səmərəliliyinin artırılmasına dair
Əbülfət Süleymanov
səh.60-63 

AKADEMİKLƏRİMİZ: H.ƏHMƏDOV-80
Rusiya Təhsil Akademiyasının xarici üzvü Əhmədov Hüseyn Mustafa oğluna
N.Nikandrov 
səh.64

Müasir pedaqogika elmində dahi şəxsiyyət, böyük alim
Qədriyyə Səlimova
səh.65-74

UNUTSAQ, UNUDULARIQ
Əbədiyyətdə qovuşan əbədiyaşar təhsil fədaisi
Nəsrəddin Musayev
səh.75-78

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
Y.V.Çəmənzəminlinin maarifçilik görüşləri
Əli İbrahimov
səh.79-84

Azərbaycanda dərslik yaradıcılığının ilk təşəkkül dövrü
Elnarə Məmmədova
səh.85-97

PEDAQOJİ DÜŞÜNCƏLƏR
Çar Rusiyasının Azərbaycandakı təhsil siyasəti: problemə müqayisəli-tarixi pedaqoji konteksdə baxış
Həsən Bayramov
səh.98-105 

REDAKSİYANIN POÇTUNDAN
Yaşlıların təhsilinin idarə olunma sisteminin konseptual əsasları
Rahim Əzizov
Səh.106-110

Oxucularımızın nəzərinə!
səh.111-112
№3
İçindəkilər

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Təhsildə texnoloji yanaşmaların mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri
Abdulla Mehrabov
səh.3-11

TƏHSİL İDARƏETMƏ
İnnovasiya menecmenti
Vəfa Ağayeva 
səh.12-16

PEDAQOJİ PROSES
Müəllimin pedaqoji texnikası
Kərim Məmmədov
səh.17-20

EHM VƏ MƏKTƏB
İnformasiya texnologiyası proqramlarının humanitar fənlərin öyrənilməsində rolu
Ramiz Əliyarov
səh.21-24

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
“İnsan və cəmiyyət” fənninin tədrisində vətəndaş tərbiyəsi
Sevinc Səfərova
səh. 25-34 

QABAQCIL TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİMİZ 
Bakı Özəl Türk Liseyi: dərsdənkənar fəaliyyətin əsas istiqamətləri haqqında
Polad Mədədov
səh.35-40

METODİKA: FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Təlim prosesinin “öyrənməyi öyrətmək” prinsipi əsasında qurulması şagirdlərin keyfiyyətli biliklərə yiyələnməsinin səmərəli yoli kimi
Sirac Rəsulov 
səh.41-47

Azərbaycanın dövlətçilik tarixi, onun tədrisi problemləri
İntiqam Cəbrayılov
səh.48-53

Fizikanın tarix fənni ilə inteqrativ tədrisi metodikasına dair
Akif Xalıqov, Aslan İbrahimov
səh.54-61

Şagirdlərin riyazi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi yolları haqqında
Əbülfət Süleymanov
səh.62-67

Biologiyanın tədrisində interaktiv metodlar
Məhəbbət Paşayeva
səh.68-74

PSİXOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ
Müəllimlərdə sosial – psixoloji treninq məşğələləri
Əsli Zeynalabdinova
səh.75-80

SƏMƏD VURĞUN – 100
Milli məktəbimizin Səməd Vurğun pedaqogikası
Fikrət Əliyev
səh.81-89

İŞ YOLDAŞLARIMIZ
Müəllim və alim ömrü
Bəhram Şiriyev, Saleh Mirzəyev
səh.90-92

PEDAQOJİ DÜŞÜNCƏLƏR
Müəllimin peşə ustalığı 
Sədaqət Mustafayeva
səh.93-96

İmtahan pedaqogikası
Səidə Səlimzadə 
səh.97-99

YENİ NƏŞRLƏR
“Azərbaycan ictimai – pedaqoji fikrində şəxsiyyətin formalaşması problemi”
Fərrux Rüstəmov
səh.100-105

REDAKSİYANIN POÇTUNDAN
Məktəb kitabxanalarının vəziyyəti haqqında
Rəna Şiriyeva
səh.106-112
№4
İçindəkilər

Təhsil işçilərinin respublika konfransı
səh.3-18

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Təhsilin fundamentallığı : şəxsiyyət və nəticəyönümlü təhsilin qurulmasına doğru
Abdulla Mehrabov
səh.19-31

Məktəb kitabxanaları: problemlər, vəzifələr
Arif Muradov
səh.32-38

Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində yeni qiymətləndirmə sistemi
Talıb Şərifov
səh.39-47

Xarici dillərin tədrisində yeni mərhələ
Natiq Yusifov
səh.48-55

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Böyüyən nəslin tərbiyəsində mütərəqqi dini dəyərlərdən geniş istifadə olunmalıdır
Müsahibə götürdü: Nəcəf Nəcəfov
səh.56-66

İDARƏETMƏNİN REGİONAL PROBLEMLƏRİ
Sumqayıt şəhərində təhsil həmişə ön planda olmuşdur
Vidadi Bağırov
səh.67-71

MƏKTƏB TƏCRÜBƏSİ
Təhsilimizin inkişafında ümumi orta təhsilin öz yeri vardır
Qurban Həsənov 
səh.72-77

XARİCDƏ TƏHSİL
Avstraliyada təhsil
Ənvər Abbasov
səh.78-90

MƏKTƏB TARİXİMİZDƏN:ULUXANLI MƏKTƏBİ-125
İlk dünyəvi məktəblərdən biri
Məmmədtağı Cəfərov
səh.91-95

TƏHSİLƏ DÖVLƏT QAYĞISI
“Azərbaycan təhsil siyasəti”
səh.96-98

DƏRSLİKLƏRİMİZ
İncəsənət üzrə dərsliklər: uğurlarımız, problemlərimiz
Vidadi Xəlilov
səh.99-104

Təhsil islahatının uğurlarından biri
Əkbər Qocayev
səh.105-110

YENİ SƏNƏDLƏR
“Ümumi dərslik sistemində dərslik siyasəti”
səh.111-112
№5
İçindəkilər

Azərbaycan Respublikasının təhsil işçilərinin təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
səh.3-4 

səh.4-5

Azərbaycanda təhsil sahəsində görülən işlər, mövcud probelmlər və inkişaf perspektivləri
Misir Mərdanov
səh.6-11

Təhsildə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi
Misir Mərdanov 
səh.12-18

ADPU – 85
İlk ali pedaqoji təhsil müəssisəsi
Yusif Məmmədov
səh.19-26

KURRİKULUM
Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində kurrikulum siyasəti
Aydın Əhmədov
səh.27-41

İDARƏETMƏNİN REGİONAL PROBLEMLƏRİ
Təhsilə dövlət qayğısının aydın təzahürləri
Məmməd Xasıyev
səh.42-46

Fəaliyyətimizi islahatın tələblərinə uyğun qururuq
Şükür Məmmədov
səh.47-51

PEDAQOGİKA
Təlimdə şagirdlərin müstəqil işin mahiyyəti
Məcid İsmixanov
səh.52-62

PSİXOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ
Təhsil müəssisələrində mənəvi-psixoloji mühitin formalaşdırılmasına dair
Ramiz Məmmədzadə
səh.63-68 

METODİKA: FƏNLƏRİN TƏDRSİ
Ümumtəhsil məktəblərində aromatik karbohidrogenlərin öyrədilməsi zamanı onların tətbiq sahələri haqqında veriləcək əsas məlumatlar
Almaz Tağıyeva
səh.69-73

Məktəbdə informatikanın tədrisinin bəzi məsələləri
Nəbi Mahmudov, Elxan Cəfərov
səh.74-78

İSA MƏMMƏDOV – 80
Mənalı ömür yolu
Mirdaməd Sadıqov
səh.79-83

MƏKTƏB TARİXİMİZDƏN
Akademik M.Mehdizadə adına məktəbin yubileyinin qeyd olunması haqqında
Misir Mərdanov
səh.84-85

130 yaşlı məktəb
Validə Həsənova
səh.86-89

PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
Qədim türklərdə - hunlarda və göytürklərdə tərbiyə məsələlərinə dair
Rüfət Hüseynzadə
səh.90-93

KİTABLAR,RƏYLƏR
Təhsilimizin sürətli inkişafı
Əjdər Ağayev
səh.94-108

SORUŞUN CAVAB VERƏK
Təhsil və pedaqoji staj haqqında
Zahid Nağıyev
səh.109-112
№6
İçindəkilər

“Azərbaycan Respublikasının ali təhsilində kredit sisteminin tətbiqi” mövzusunda keçirilən milli seminarda Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri Misir Mərdanovun çıxışı  
səh.3-7

“UNEVOC şəbəkəsi vasitəsilə peşə təhsilinin inkişafı” mövzusunda keçirilən beynəlxalq seminarda Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri Misir Mərdanovun çıxışı
səh.8-12

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Təhsil sistemində konseptual modellər və pedaqoji konstruktivizm
Abdulla Mehrabov
səh.13-20

ALİ TƏHSİL OCAQLARIMIZ
Azərbaycanda Naxçıvan Dövlət Universiteti
İsa Həbibbəyli
səh.21-24

PEDAQOGİKA
Azərbaycan müəllimlərinin ilk qurultayı
Fərrux Rüstəmov
səh.25-37

Tədris prosesində sistem – struktur  yanaşma metodunun yeri
Kərim Məmmədov
səh.38-43

KADR HAZIRLIĞI: VƏZİYYƏT, PERSPEKTİVLƏR
Azərbaycanda ilk musiqi təhsil ocağı
Nazim Kazımov
səh.44-47

Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi amilləri
Vidadi Orucov

səh.48-51

KURRİKULUM
The need for standard Based Education in Azerbaijan
By Afat Suleymanova
səh.52-62

METODİKA, QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Təhsilin səmərəli təşkili günün tələbidir
Minarə Tahirova
səh.63-67

Təlimdə məzmunlu ümumiləşdirmə
Mönsüm Alışov
səh.68-72

Təlimdə yerli materiallardan istifadəyə dair
Bilqeyis Səmədova
səh.73-77

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Gənclərin estetik tərbiyəsində məktəb muzeylərinin rolu
Zülfiyyə Vəliyeva
səh.78-81

Şagirdlərin milli mənlik şüurunun formalaşdırılması
Səidə Abdullayeva
səh.82-88

ABUZƏR XƏLƏFOV – 75
Zirvəyə doğru
Nəcəf
Nəcəfov
səh.89-92

DİLİMİZ – MƏNƏVİYYATIMIZ
Ana dili tədrisi metodikası elminin inkişaf tarixinə dair
Emilya Kərimova
səh.93-98

Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf tarixindən
Şakir Cəfərov
səh.99-104

Bunları bilmək vacibdir
səh.105-108

“Azərbaycan məktəbi” jurnalının 2006-cı il 1-5-ci nömrələrində dərc olunmuş materialların mündəricatı
səh.109-112
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar