95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2006

2006

30 mart 2019, Şənbə
325
№1
İçindəkilər

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Heydər Əliyev və Azərbaycanda təhsil islahatları
Гейдар Алиев и реформа образования в Азербайджане
Misir Mərdanov
səh.3-17

Ümumi orta təhsildə məzmun islahatları və yeni texnologiyalardan istifadənin məqsəd və vəzifələri
Цели и задачи использования контентной реформы и новых технологий в общем среднем образовании
Abdulla Mehrabov, Akif Əliyev
Səh.18-27

Fasiləsiz təhsil dedikdə
Непрерывное образование
Rəhim Ağamalıyev, Aydın Kazımzadə
səh. 28-39

İngiltərədə büdcə sistemi və ümumtəhsil məktəblərinin maliyyələşdirilməsi təcrübəsi
Опыт бюджетирования и финансирования общеобразовательных школ в Великобритании
Şahrza Əliyev
səh.40-45

PEDAQOJİ PROSESİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ
Pedaqoji proses və onun qanunları
Педагогический процесс и его законы
Ağahüseyn Həsənov
səh.46-56

PEDAQOJİ PROSES
Klassik didaktikamız pedaqoji prosesə qaytarılmalıdır
Наша классическая дидактика должна быть возвращена к педагогическому процессу
Fikrət Əliyev
səh.57-65

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Pedaqoji ünsiyyət müəllim fəaliyyətinin əsas istiqaməti kimi
Педагогическое общение является ключевым аспектом деятельности учителя
Sədaqət Mustafayeva
səh.66-71

METODİKA: FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Ənənəvi və interaktiv metodların səciyyəliliyi
Характеристики традиционных и интерактивных методов
Reyhan Qaqayeva
səh.72-77

Aldehidlər və karbon turşularının öyrədilməsi zamanı şagirdlərə tətbiqlə bağlı məlumatların verilməsi prinsipləri
Принципы применения информации к студентам при обучении альдегидам и углекислым газам
Almaz Tağıyeva, Sara Abbaszadə
səh.78-80

ƏDƏBİ TARİXİ İRSİMİZDƏN
Xalq müdrikliyi və onun pedaqoji əhəmiyyəti (Oğuznamələr)
Народная мудрость и ее педагогическое значение
Rüfət Hüseynzadə
Səh.81-85

PEDAQOQ ALİMLƏRİMİZ: N.KAZIMOV – 80
Şərəflə yaşanan ömür
Жизнь прожитый с честью
Vidadi Bəşirov
səh.86-94 

ALİMLƏRİMİZ: BAĞIR ULDUZ- 75
Mənim tanıdığım Ulduz necə var...
Zəhra Əliyeva
səh.95-98

PEDAQOJİ DÜŞÜNCƏLƏR
Tarix dərsliyinin müasir məzmun problemləri
Проблемы современного содержания учебника истории
İntiqam Cəbrayılov
səh.99-104

MƏKTƏB VƏ İCTİMAİYYƏT
Məktəbin maliyyələşdirilməsi: yeni yanaşmalar və imkanlar
Школьное финансирование: новые подходы и возможности
Namiq Məmmədov, Gövhər Yaqublu
səh.105-111
№2
İçindəkilər

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
İnkişaf proqramlarına əsaslanan təhsil strategiyası
Образовательная стратегия, основанная на программах развития
Misir Mərdanov
səh.3-25

YENİ PEDAQOJİ TEXNOLOGİYA
Ümumtəhsil sistemində yeni təlim texnologiyalarına keçidin vacibliyi haqqında
О важности перехода на новые технологии обучения в общеобразовательной системе
Akif Əliyev
səh.26-34

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Sinifdənxaric ekoloji-coğrafi tədbirlərin təşkili forması və məzmunu
Форма и содержание эколого-географических мероприятий из класса
Tofiq Bəylərov
səh.35-42

QABAQCIL İŞ TƏCRÜBƏSİ
Şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarığının inkişaf etdirilməsi təcrübəsindən
Опыт развития исследовательских навыков у учеников
Mürşüd Fərəcov
səh.43-47

METODİKA: FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Doymamış karbohidrogenlər mövzusunun tədrisi zamanı onların tətbiqlərinə aid məlumatların şagirdlərə öyrədilməsi prinsipləri
Принципы обучения студентов информации об их применении при обучении теме ненасыщенных углеводородов
Almaz Tağıyeva
səh.48-50

Biologiyanın tədrisində dərman bitkilərinin öyrədilməsi
Преподавание лекарственных растений в преподавании биологии
Həqiqət Hacıyeva, Səyyarə İbadullayeva 
Səh.51-55

Kimya dərslərində müstəqil işlərin təşkili haqqında
Об организации самостоятельной работы на уроках химии
Arzu Paşayeva
səh.56-59 

Riyaziyyatdan metodbirləşmələrin işinin səmərəliliyinin artırılmasına dair
Əbülfət Süleymanov
səh.60-63 

AKADEMİKLƏRİMİZ: H.ƏHMƏDOV-80
Rusiya Təhsil Akademiyasının xarici üzvü Əhmədov Hüseyn Mustafa oğluna
Действительный член Российской академии образования Ахмедов Гусейн Мустафа
N.Nikandrov 
səh.64

Müasir pedaqogika elmində dahi şəxsiyyət, böyük alim
Гениальная личность, великий ученый в современной педагогической науке
Qədriyyə Səlimova
səh.65-74

UNUTSAQ, UNUDULARIQ
Əbədiyyətdə qovuşan əbədiyaşar təhsil fədaisi
Nəsrəddin Musayev
səh.75-78

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
Y.V.Çəmənzəminlinin maarifçilik görüşləri
Образовательные встречи Ю. В. Чаманзаминли
Əli İbrahimov
səh.79-84

Azərbaycanda dərslik yaradıcılığının ilk təşəkkül dövrü
Первый период творчества учебников в Азербайджане
Elnarə Məmmədova
səh.85-97

PEDAQOJİ DÜŞÜNCƏLƏR
Çar Rusiyasının Azərbaycandakı təhsil siyasəti: problemə müqayisəli-tarixi pedaqoji konteksdə baxış
Образовательная политика царской России в Азербайджане: сравнительно-исторический педагогический контекст в проблеме
Həsən Bayramov
səh.98-105 

REDAKSİYANIN POÇTUNDAN
Yaşlıların təhsilinin idarə olunma sisteminin konseptual əsasları
Концептуальные основы системы управления образованием пожилых людей
Rahim Əzizov
Səh.106-110

Oxucularımızın nəzərinə!
Во внимание нашим читателем!
səh.111-112
№3
İçindəkilər

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Təhsildə texnoloji yanaşmaların mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri
Сущность и ключевые особенности технологических подходов в образовании
Abdulla Mehrabov
səh.3-11

TƏHSİL İDARƏETMƏ
İnnovasiya menecmenti
Инновационный менеджмент
Vəfa Ağayeva 
səh.12-16

PEDAQOJİ PROSES
Müəllimin pedaqoji texnikası
Педагогическая техника учителя
Kərim Məmmədov
səh.17-20

EHM VƏ MƏKTƏB
İnformasiya texnologiyası proqramlarının humanitar fənlərin öyrənilməsində rolu
Роль программ информационных технологий в изучении гуманитарных дисциплин
Ramiz Əliyarov
səh.21-24

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
“İnsan və cəmiyyət” fənninin tədrisində vətəndaş tərbiyəsi
Гражданское образование в преподавании "Человек и общество"
Sevinc Səfərova
səh. 25-34 

QABAQCIL TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİMİZ 
Bakı Özəl Türk Liseyi: dərsdənkənar fəaliyyətin əsas istiqamətləri haqqında
Бакинский Частный Турецкий Литсей: об основных направлениях внешкольной деятельности
Polad Mədədov
səh.35-40

METODİKA: FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Təlim prosesinin “öyrənməyi öyrətmək” prinsipi əsasında qurulması şagirdlərin keyfiyyətli biliklərə yiyələnməsinin səmərəli yoli kimi
Создание учебного процесса на основе «учиться учиться» является эффективным способом получения качественных знаний студентов
Sirac Rəsulov 
səh.41-47

Azərbaycanın dövlətçilik tarixi, onun tədrisi problemləri
История государственности Азербайджана, проблемы ее преподавания
İntiqam Cəbrayılov
səh.48-53

Fizikanın tarix fənni ilə inteqrativ tədrisi metodikasına dair
О методологии интеграции физики с предметом истории
Akif Xalıqov, Aslan İbrahimov
səh.54-61

Şagirdlərin riyazi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi yolları haqqında
О путях развития математического мышления студентов
Əbülfət Süleymanov
səh.62-67

Biologiyanın tədrisində interaktiv metodlar
Интерактивные методы обучения биологии
Məhəbbət Paşayeva
səh.68-74

PSİXOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ
Müəllimlərdə sosial – psixoloji treninq məşğələləri
Социально-психологические тренинги для учителей
Əsli Zeynalabdinova
səh.75-80

SƏMƏD VURĞUN – 100
Milli məktəbimizin Səməd Vurğun pedaqogikası
Педагогика Самад Вургуна нашей национальной школы
Fikrət Əliyev
səh.81-89

İŞ YOLDAŞLARIMIZ
Müəllim və alim ömrü
Жизнь учителя и ученого
Bəhram Şiriyev, Saleh Mirzəyev
səh.90-92

PEDAQOJİ DÜŞÜNCƏLƏR
Müəllimin peşə ustalığı 
Профессионализм учителя
Sədaqət Mustafayeva
səh.93-96

İmtahan pedaqogikası
Экзаменационная педагогика
Səidə Səlimzadə 
səh.97-99

YENİ NƏŞRLƏR
“Azərbaycan ictimai – pedaqoji fikrində şəxsiyyətin formalaşması problemi”
«Проблема формирования личности в общественно-педагогическом мышлении Азербайджана»
Fərrux Rüstəmov
səh.100-105

REDAKSİYANIN POÇTUNDAN
Məktəb kitabxanalarının vəziyyəti haqqında
О состоянии школьных библиотек
Rəna Şiriyeva
səh.106-112
№4
İçindəkilər

Təhsil işçilərinin respublika konfransı
Республиканская конференция педагогов
səh.3-18

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Təhsilin fundamentallığı : şəxsiyyət və nəticəyönümlü təhsilin qurulmasına doğru
Фундаментальность образования: на пути к формированию личности и результатов обучения
Abdulla Mehrabov
səh.19-31

Məktəb kitabxanaları: problemlər, vəzifələr
Школьные библиотеки: проблемы, задачи
Arif Muradov
səh.32-38

Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində yeni qiymətləndirmə sistemi
Новая система оценки в системе общего образования Азербайджанской Республики
Talıb Şərifov
səh.39-47

Xarici dillərin tədrisində yeni mərhələ
Новый этап в обучении иностранным языкам
Natiq Yusifov
səh.48-55

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Böyüyən nəslin tərbiyəsində mütərəqqi dini dəyərlərdən geniş istifadə olunmalıdır
Прогрессивные религиозные ценности должны широко использоваться в воспитании подрастающего поколения.
Müsahibə götürdü: Nəcəf Nəcəfov
səh.56-66

İDARƏETMƏNİN REGİONAL PROBLEMLƏRİ
Sumqayıt şəhərində təhsil həmişə ön planda olmuşdur
Образование в Сумгаите всегда было на переднем плане
Vidadi Bağırov
səh.67-71

MƏKTƏB TƏCRÜBƏSİ
Təhsilimizin inkişafında ümumi orta təhsilin öz yeri vardır
Среднее общее образование имеет свое место в развитии нашего образования
Qurban Həsənov 
səh.72-77

XARİCDƏ TƏHSİL
Avstraliyada təhsil
Образование в Австралии
Ənvər Abbasov
səh.78-90

MƏKTƏB TARİXİMİZDƏN:ULUXANLI MƏKTƏBİ-125
İlk dünyəvi məktəblərdən biri
Одно из первых мировых школ
Məmmədtağı Cəfərov
səh.91-95

TƏHSİLƏ DÖVLƏT QAYĞISI
“Azərbaycan təhsil siyasəti”
«Азербайджанская Образовательная Политика»
səh.96-98

DƏRSLİKLƏRİMİZ
İncəsənət üzrə dərsliklər: uğurlarımız, problemlərimiz
Учебники по искусству: наши успехи и проблемы
Vidadi Xəlilov
səh.99-104

Təhsil islahatının uğurlarından biri
Один из успехов реформы образования
Əkbər Qocayev
səh.105-110

YENİ SƏNƏDLƏR
“Ümumi dərslik sistemində dərslik siyasəti”
"Учебная политика в общем системе учебника"
səh.111-112
№5
İçindəkilər

Azərbaycan Respublikasının təhsil işçilərinin təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о награждении работников образования Азербайджанской Республики
səh.3-4 

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о присвоении почетных званий работникам образования Азербайджанской Республики
səh.4-5

Azərbaycanda təhsil sahəsində görülən işlər, mövcud probelmlər və inkişaf perspektivləri
Проделанная работа в сфере образования в Азербайджане, существующие вероятности и перспективы развития
Misir Mərdanov
səh.6-11

Təhsildə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi
Применение информационных и коммуникационных технологий в образовании
Misir Mərdanov 
səh.12-18

ADPU – 85
İlk ali pedaqoji təhsil müəssisəsi
Первое высшее педагогическое образовательное учреждение
Yusif Məmmədov
səh.19-26

KURRİKULUM
Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində kurrikulum siyasəti
Политика куррикулума в общеобразовательной системе Азербайджанской Республики
Aydın Əhmədov
səh.27-41

İDARƏETMƏNİN REGİONAL PROBLEMLƏRİ
Təhsilə dövlət qayğısının aydın təzahürləri
Четкие проявления государственной заботы об образовании
Məmməd Xasıyev
səh.42-46

Fəaliyyətimizi islahatın tələblərinə uyğun qururuq
Мы строим наш бизнес в соответствии с требованиями реформы
Şükür Məmmədov
səh.47-51

PEDAQOGİKA
Təlimdə şagirdlərin müstəqil işin mahiyyəti
Сущность самостоятельной работы студентов в процессе обучения
Məcid İsmixanov
səh.52-62

PSİXOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ
Təhsil müəssisələrində mənəvi-psixoloji mühitin formalaşdırılmasına dair
О формировании морально-психологической среды в образовательных учреждениях
Ramiz Məmmədzadə
səh.63-68 

METODİKA: FƏNLƏRİN TƏDRSİ
Ümumtəhsil məktəblərində aromatik karbohidrogenlərin öyrədilməsi zamanı onların tətbiq sahələri haqqında veriləcək əsas məlumatlar
Основные сведения об областях их применения при обучении ароматическим углеводородам в общеобразовательных школах.
Almaz Tağıyeva
səh.69-73

Məktəbdə informatikanın tədrisinin bəzi məsələləri
Некоторые вопросы по образования  информатике в школе
Nəbi Mahmudov, Elxan Cəfərov
səh.74-78

İSA MƏMMƏDOV – 80
Mənalı ömür yolu
Значимая жизнь
Mirdaməd Sadıqov
səh.79-83

MƏKTƏB TARİXİMİZDƏN
Akademik M.Mehdizadə adına məktəbin yubileyinin qeyd olunması haqqında
На праздновании юбилея школы имени академика М.Мехдизаде
Misir Mərdanov
səh.84-85

130 yaşlı məktəb
130-летняя школа
Validə Həsənova
səh.86-89

PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
Qədim türklərdə - hunlarda və göytürklərdə tərbiyə məsələlərinə dair
У древних турок - у гуннов и гойтурков  задачи по образования
Rüfət Hüseynzadə
səh.90-93

KİTABLAR,RƏYLƏR
Təhsilimizin sürətli inkişafı
Быстрое развитие нашего образования
Əjdər Ağayev
səh.94-108

SORUŞUN CAVAB VERƏK
Təhsil və pedaqoji staj haqqında
Об образовании и педагогической практике
Zahid Nağıyev
səh.109-112
№6
İçindəkilər

“Azərbaycan Respublikasının ali təhsilində kredit sisteminin tətbiqi” mövzusunda keçirilən milli seminarda Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri Misir Mərdanovun çıxışı  
Выступление министра Образования Азербайджанской Республики Мисира Марданова на национальном семинаре «Применение кредитной системы в высшем образовании Азербайджанской Республики»
səh.3-7

“UNEVOC şəbəkəsi vasitəsilə peşə təhsilinin inkişafı” mövzusunda keçirilən beynəlxalq seminarda Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri Misir Mərdanovun çıxışı
Выступление министра Образования Азербайджанской Республики Мисира Марданова на международном семинаре «Развитие профессионального образования через сеть UNEVOC»
səh.8-12

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Təhsil sistemində konseptual modellər və pedaqoji konstruktivizm
Концептуальные модели и педагогический конструктивизм в системе образования
Abdulla Mehrabov
səh.13-20

ALİ TƏHSİL OCAQLARIMIZ
Azərbaycanda Naxçıvan Dövlət Universiteti
Нахчыванский Государственный Университет в Азербайджане
İsa Həbibbəyli
səh.21-24

PEDAQOGİKA
Azərbaycan müəllimlərinin ilk qurultayı
Первый съезд азербайджанских учителей
Fərrux Rüstəmov
səh.25-37

Tədris prosesində sistem – struktur  yanaşma metodunun yeri
Место системно-структурированного подхода в учебном процессе
Kərim Məmmədov
səh.38-43

KADR HAZIRLIĞI: VƏZİYYƏT, PERSPEKTİVLƏR
Azərbaycanda ilk musiqi təhsil ocağı
Первая музыкальная школа в Азербайджане
Nazim Kazımov
səh.44-47

Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi amilləri
Факторы улучшения качества образования
Vidadi Orucov
səh.48-51

KURRİKULUM
The need for standard Based Education in Azerbaijan
By Afat Suleymanova
səh.52-62

METODİKA, QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Təhsilin səmərəli təşkili günün tələbidir
Эффективная организация образования является требованием дня
Minarə Tahirova
səh.63-67

Təlimdə məzmunlu ümumiləşdirmə
Контекстное итоги в обучении
Mönsüm Alışov
səh.68-72

Təlimdə yerli materiallardan istifadəyə dair
Об использовании местных материалов в обучении
Bilqeyis Səmədova
səh.73-77

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Gənclərin estetik tərbiyəsində məktəb muzeylərinin rolu
Роль школьных музеев в эстетическом воспитании молодежи
Zülfiyyə Vəliyeva
səh.78-81

Şagirdlərin milli mənlik şüurunun formalaşdırılması
Формирование национального самосознания студентов
Səidə Abdullayeva
səh.82-88

ABUZƏR XƏLƏFOV – 75
Zirvəyə doğru
Навстречу вершине
Nəcəf Nəcəfov
səh.89-92

DİLİMİZ – MƏNƏVİYYATIMIZ
Ana dili tədrisi metodikası elminin inkişaf tarixinə dair
Методика преподавания родного языка про история развития науки
Emilya Kərimova
səh.93-98

Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf tarixindən
Из истории развития азербайджанского литературного языка
Şakir Cəfərov
səh.99-104

Bunları bilmək vacibdir
Это важно знать 
səh.105-108

“Azərbaycan məktəbi” jurnalının 2006-cı il 1-5-ci nömrələrində dərc olunmuş materialların mündəricatı
Содержание статей опубликованных в журнале «Азербайджанская школа» за  2006 года  в номерах 1-5 
səh.109-112
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar