95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2005

2005

30 mart 2019, Şənbə
313
№1
İçindəkilər

Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində son illərdə görülmüş işlər,mövcud problemlər və qarşıda duran məsələlər 
Работы выполненные в последние годы в области образования в Азербайджанской Республике, существующие проблемы и предстоящие задачи
Misir Mərdanov
səh.3-15

Çoxprofilli ümumtəhsil məktəb layihəsinin modeli
Модель проекта многопрофильной общеобразовательной школы
Abdulla Mehrabov, Telman Qardaşov, İlham Cavadov
səh.16-34

Rəsmi şöbə
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 19.11.2004-cü il tarixli 856 nömrəli əmri
Указ № 856 министра образования Азербайджанской Республики от 19.11.2004 г.
səh.35

2005-2009-cu illər üçün Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəbləri şəbəkəsində pedaqoji kadr təminatı üzrə inkişaf proqramı
Программа развития педагогических кадров в сети общеобразовательных школ Азербайджанской Республики на 2005-2009 годы
səh.36-58

Pedaqoji irsimizdən 
Akademiк Mehdi Mehdizadə irsindən pedaqoji istifadə haqqında
Педагогическое использование наследия академика Мехди Мехдизаде
Ramiz Əliyev
səh.59-69

Şagirdlərin hərtərəfli inkişafında fiziki tərbiyənin rolu
Роль физического воспитания в комплексном развитии студентов
Ənvər Aslanov
səh.70-75

Qabaqcıl müəllimlərimiz
Yasamal rayunu M.Müşviq adına 18 nömrəli pilot məktəbi rəhbərlərinin idarəetmə fəaliyyəti
Деятельность по управлению Ясамальским районом пилотной школы № 18 имени М. Мушвига
Əsabəli Quliyev,Gülbacı Aslanova
səh.75-80

Metodika:fənlərin tədrisi
Kiçik məktəb yaşlı uşaqların ailədə vətəndaşlıq tərbiyəsinin şərtləri
Условия воспитания гражданства в семье младших детей
Hamlet İlyasov
səh.81-83

Məktəb və pedaqoji fikir tariximizdən
C.Hacıbəylinin publisistikasında xeyriyyəçilik, maarifçilik və məktəb problemi 
Благотворительность, просвещение и школьные проблемы в публицистике
Ч.Гачибейли
Abid Tahirli
səh.84-90

20 yanvar
Qəhrəmanlıq tariximizin qanlı səhifəsi
Кровавая страница нашей героической истории
Nəsrəddin Musayev
səh.92

Unutsaq unudularıq
Milli şüurumuz və maarif xadimlərimiz:Şamo Cəbrayılbəyli
Наше национальное сознание и просветители: Шамо Джабраилбейли
Sədaqət Məmmədova
səh.93-97

İş yoldaşlarımız - Əlihəsən Həmzəyev-50
50 yaşın işığında
В свете 50 лет
Azad Abdullayev, Adil Hüseynov
səh.98-101 

Mülahizələr, təkliflər
Peşəyönümü işində ailə və məktəbin qarşılıqlı əlaqəsi
Взаимодействие семьи и школы на рабочем месте
Müseyib İlyasov
səh.102-108

Bu kitabları oxuyun
"Qərb pedaqogika tarixi"
"Западная история педагогики "
Yusif Talıbov, Kəmalə Quliyeva
səh.109-112
№2
İçindəkilər

Heydər Əliyev idman inkişafı haqqında 
Гейдар Алиев о развитии спорта
səh.3-9

Psixologiya məsələləri
Məktəbdə psixoloji xidmət:praktik tövsiyələr
Психологическая служба в школе: практические советы
İsa Məmmədov
səh.10-19

Tərbiyə məsələləri
Milli-mənəvi dəyərlərin şagirdlərə aşılanması təcrübəsindən
Из опыта национально-духовных ценностей ученикам
Ləzifə Qasımova
səh.20-23

Kiçik yaşlı məktəblilərin mənəvi tərbiyəsinin təşkilində məktəbin ailə ilə əlaqə formaları haqqında
О формах общения с семьей при организации духовного воспитания детей младшего возраста
Fəridə Allahverdiyeva
səh.24-27

Müasir pedaqoji proses
İnkişaf pedaqogikası:mahiyyəti, perspektivləri
Педагогика развития: сущность, перспективы
Fikrət Əliyev
səh.28-41

Milli pedaqogikada elmi yeniliklər
Pedaqogikada pedaqoji elmin kateqoriyaları problemi
Проблемы категориях педагогической науки в педагогики
Afət Mollayeva
səh.42-51

METODIKA:FƏNLƏRIN TƏDRISI
Təlim metodları və onlardan istifadə problemi
Методы обучения и проблемы их использования
Akif Əliyev
səh.52-59

Kimyanın cəmiyyətlə əlaqəli tədrisinin təşkilində radiasiya fonu,radon təsiri haqqında məumatların rolu
Роль радиационного фонда, радоновых эффектов в организации общинного обучения химии
Almaz Tağıyeva
səh.60-63

Nitq qüsurlu uşaqların müayinəsi və dil üçün nümunəvi artikulyasiya gimnastikası
Обследование детей с нарушениями речи и образцовая артикуляционная гимнастика по языку
Xumar Ələkbərova
səh.63-66

Coğrafiyanın tədrisində ekoloji təhsil və tərbiyəyə kompleks yanaşma
Комплексный подход к экологическому образованию и воспитанию в географии образования
Tofiq Bəylərov
səh.67-77

Məktəb fizika kursunda klassik eloktrodinamika mövzularının tədrisində  tarixi məsələlər
Исторические проблемы классической электродинамики в школьном курсе физики
Gülbəniz Vəlibəyova
səh.78-81

Məktəb və pedaqoji fikir tariximizdən 
Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində şagirdlərin təlim-idrak müstəqilliyi məsələsi
Проблема учебно-познавательной самостоятельности учащихся в истории азербайджанской педагогической мысли
Məcid İsmixanov
səh.82-87

Pedaqoji fikir tariximizdə qədim yazılarımız
Древние письменность в истории педагогических идей
Rüfət Hüseynzadə
səh.88-94

Pedaqoji düşüncələr
Təlimdə zəka və dərrakənin vəhdəti haqqında
Firədun İbrahimov
səh.95-97

Akademiklərimiz
Sabahımıza körpü salan ləyaqətli insan
Zahid Əhmədov
səh.98-105

Cəfər Cəfərov-100
C.Cəfərovun elmi-pedaqoji görüşləri haqqqında
О научно-педагогических совещаниях Дж. Джафарова
Vəxrəddin Veysəlli
səh.106-108

Pedaqoq alimlərimiz. Əjdər Xəlilov-70
Kimyanın yorulmaz təbliğatçısı
Неутомимый пропагандист химии
Əjdər Ağayev
səh.109-112
№3
İçindəkilər

Heydər Əliyev irsində vətəndaş tərbiyəsi məsələləri
В наследии Гейдара Алиева  гражданское образования
Əjdər Ağayev
səh.3-8

Heydər Əliyevin demokratik dövlət qurulucuğu siyasəti
Политика Гейдара Алиева по строительству демократического государства
Svetlana Bayramova
səh.9-16

Heydər Əliye irsində Azərbaycançılıq ideyası
Идея азербайджанства в наследии Гейдара Алиева
Sevinc Səfərova
səh.17-23

Təlimin aktual problemləri
Təlim prosesində konstruktiv öyrənmə modeli,idraki və sosial münasibətlərinin formalaşma xüsusiyyətləri
Конструктивная модель обучения, когнитивные и социальные отношения в процессе обучения
Abdulla Mehrabov
səh.24-32

Təhsilin mahiyyəti və başlıca istiqamətləri haqqında 
Сущность и основные направления обучения
Aydın Şirinov
səh.33-44

İdarəetmənin regional problemləri
Təhsil islahatı müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməkdədir
Реформа образования успешно осуществляется
Böyükağa Əhmədov
səh.45-52

TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Pedaqoji prosesdə sözlə əməlin vəhdəti qanunauyğunluğunun reallaşdırılması yolları
Vidadi Bəşirov
səh.53-57

Uşaqların ailədə tərbiyəsinin xüsusiyyətləri və vətəndaşlıq tərbiyəsinin imkanları
Характеристика воспитания детей в семье и возможности гражданского образования 
Hamlet İlyasov
səh.58-63

İnam tərbiyəsi şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmassının mühümamillərindən biri kimi
Вера является одним из наиболее важных элементов студенческой личности
Sevil Əliverdiyeva
səh.64-72

METODIKA:FƏNLƏRIN TƏDRISI
Hava mövzusunun tədrisi zamanı nəfəs alma, ona təsir edən amillər haqqında şagirdlərə biliklərin verilməsi
Дыхание во время обучения погоде, предоставление студентам знаний о факторах, которые влияют на это
səh.73-77

Tarix dərslərində şagirdlərdə siyasi mədəniyyətin formalaşdırılması
Формирование политической культуры на уроках истории
Mübariz Əmirov
səh.77-83

Qabaqcıl məktəblərimiz
Bizim Sədaqət müəllimə
Наша учительница Садагат 
Akif Nəzərov
səh.84-88

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJI FIKIR TARIXIMIZDƏN 
H.Cavid məktəb və müəllim haqqında
H.Cavid о школе и учителе
Hüseyn Şahbəndəyev
səh.89-92

Nəsillərə nümunə
Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlı əsl pedaqoq idi
Народный писатель Исмаил Шыхлы был настоящим педагогом
Ziba Məmmədova
səh.93-97

Sinifdənxaric, məktəbdənkənar tədbirlər
Məktəblilərin vətənpərvərlik tərbiyəsində diyarşünaslıq tədbirlərinin əhəmiyyəti
Значение краеведения в патриотическом воспитании школьников
Zülfiyyə Kərimova
səh.98-102

MÜLAHIZƏLƏR, TƏKLIFLƏR
İctimai fənlərin əlaqəli tədrisinin pedaqogi-psixoloji əsasları
Педагогико-психологические основы смежных дисциплин общественных дисциплин
Sahib Əliyev
səh.103-107

Ümumi təhsil səmərələşdirmə texnologiyaları tükənməzdir
Общеобразовательные эффективные технологии неисчерпаемы
Məmməd Şair Adiloğlu
səh.108-112
№4
İçindəkilər

Ümumi təhsilin məzmun islahatları:real standartlara doğru
Контентное образование в общем образовании: к реальным стандартам
Abdulla Mehrabov, Ənvər Abbasov
səh.3-14

Dərsliklərimiz yeniləşir
Наши учебники обновляются
Nəcəf Nəcəfov
səh.15-19

TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Təbiət fənlərinin tədrisi prosesində şagirdlərin humanizm tərbiyəsi
Гуманистическое воспитание учащихся в процессе преподавания естественных предметов
Qulam Əzizov
səh.20-24

METODIKA:FƏNLƏRIN TƏDRISI
Tarix dərslərində şagirdlərdə siyasi mədəniyyətin formalaşdırılması
Формирование политической культуры на уроках истории
Mübariz Əmirov
səh.25-32

Kimyanın tədrisində atmosfer və iqlim haqqında biliklərin öyrədilməsi
Педагогические знания об атмосферно-климатическом обучении химии
Almaz Tağıyeva
səh.33-36

XX əsrin 80-90-cı illərində tarixin tədqiqi və tədrisinə yeni baxışlar
Новые взгляды на исследования и преподавание истории в 80-90-х годах 20-го века
İntiqam Cəbrayılov
səh.37-42

Müəllim sözü və musiqi dilinin xüsusiyyətləri
Слова учителя и особенности языка музыки
Minarə Dadaşova
səh.43-46

Pedaqoji təmayüllü ali məktəblərdə ictimai fənlərin əlaqəli tədrisinin öyrənilməsi və təhlili
Изучение и анализ смежных дисциплин общественных наук в вузах с педагогической направленностью
Sahib Əliyev
səh.47-52

Həndəsə və məntiqi təfəkkür
Геометрия и логическое мышление
Asif Nəbiyev
səh.53-61

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJI FIKIR TARIXIMIZDƏN 
Cədidizm hərəkatı və onun Azərbaycana yayılması 
Движение Джаддидизм и его распространение в Азербайджане
Hüseyn Əhmədov
səh.62-72

Nəsillərə nümunə
Azərbaycan maarifinin ali sarvanı
Budaq Budaqov
səh.73-77

Bizim müəllimlərimiz
O mənim müəllimim olub
Он был моим учителем
Şıxməmməd Seyidməmmədov
səh.79-80

Dövlət rəmzlərimiz
Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni(tarix və müasirlik)
Государственный гимн Азербайджанской Республики (история и современность)
Əsgər Quliyev
səh.81-97

Dövlət rəmzlərinin öyrənilməsi təcrübəsindən 
Из опыта изучения государственных символов
Sabir Ağayev
səh.98-103

Pedaqoji düşüncələr
Tərbiyə-vahid pedaqoji prosesin əsas tərkib hissəsidir
Воспитание-самый важный компонент педагогического процесса.
Ağahüseyn Həsənov
səh.104-112

№5
İçindəkilər

TƏHSİLƏ DÖVLƏT QAYĞISI
Heydər Əliyev adına liseydə “Bilik günü”nə həsr olunmuş mərasimdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
Речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии, посвященной Дню знаний в средней школе имени Гейдара Алиева
səh.3-6

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Təlim prosesi: reallıqlar, perspektivlər
Учебный процесс: реалии, перспективы
Əjdər Ağayev
səh.7-14

Təhsilin keyfiyyət təminatında monitorinq və qiymətləndirmənin rolu
Роль мониторинга и оценки в обеспечении качества образования
İlham Cavadov
səh.15-38

TARİXİ HƏQİQƏT AŞKARLANIR
1918 - ci il sentyabrın 15-də Bakı azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin paytaxtı oldu
15 сентября 1918 года Баку стал столицей Азербайджанской Демократической Республики
Firdovsiyyə Əhmədova
səh.39-42

EHM VƏ MƏKTƏB
Kompüter təlim proqramlarında şagird–kompüter qarşılıqlı əlaqəsinin təşkili forması
Форма студенческого-компьютерного взаимодействия в программах компьютерного обучения
Etibar Seyidzadə
səh.43-50

İnternet və müasir cəmiyyətdə davranışın bəzi sosial- psixoloji məsələləri
В современном обществе некоторые социально-психологические проблемы  поведения  и интернет. 
Elmira Əhmədova
səh.51-58

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəb və ailənin əlbir işinin təşkilində qrup və kollektiv əlaqə formnalarından istifadə 
Использование групповых и коллективных форм общения для организации школьной и семейной работы
Fəridə Allahverdiyeva
səh.59-64

Məktəblilərin sağlamlığının formalaşmasında fiziki tərbiyənin  rolu
Роль физического воспитания в формировании здоровья школьников
Ənvər Aslanov
səh.65-76

Təhsilimizdə “Debat” üsulu
Метод "Дебатов" в нашем образовании
Rüfət Əliyev
səh.77-87

Xarakterik səhvlərin aradan qaldırılmasında fərdi tapşırıqların rolu
Роль индивидуальных заданий в устранении характерных ошибок
Əbülfət Süleymanov
səh.88-91

Biologiyanın tədrisində yerli materiallardan istifadə yolları
Методы использования местных материалов в преподавании биологии
Əhməd Seyidəhmədov
səh.92-96

PEDAQOJİ DÜŞÜNCƏLƏR
Fəaliyyət attestasiyası
Аттестация деятельности 
Fikrət Əliyev
səh.97-100

Yaradıcılıq təcrübəsinin mənimsənilməsini özündə ehtiva edən sistem
Система, которая включает в себя творческий опыт
Firədun İbrahimov
səh.101-104

Sinifdənxaric tədbirlərdə biologiyanın istehsalatla əlaqələndirilməsi
Связь между биологией и производством внеклассных мероприятиях
Arzuman Qəmbərov 
səh.105-109

BİZİM MÜƏLLİMLƏR
Halal zəhmətinə güvənən müəllim
Ağaş Mirzəyev
səh.110-112

№6
İçindəkilər

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığı üzrə prioritet inkişaf tendensiyaları: bəzi konseptual yanaşmalar
Приоритетные направления развития непрерывного педагогического образования и подготовки учителей: некоторые концептуальные подходы
İlham Mustafayev, Rəhim Ağamalıyev, Aydın Kazımzadə, Hitendra Pillay
səh.3-26

Şagirdlərin təlimdə müstəqil işinin fəlsəfi-qnoseoloji əsasları
Философско-кносеологические основы самостоятельной работы студентов
Məcid İsmixanov
səh.27-38

TƏLİMİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ
Müasir təlim prosesi: nəzəriyyə və təcrübə məsələləri
Современный учебный процесс: проблемы теории и практики
Əjdər Ağayev
səh.39-47

QABAQCIL TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİMİZ
“Çağ” ənənəsinə sadiqdir
Adəm Önal, Ağarəsul Məmmədov
səh.48-53

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Kiçik məktəbyaşlı uşaqlarda qənaətçilik tərbiyəsinin pedaqoji-psixoloji əsasları
Педагогико-психологические основы сберегательного образования у маленьких детей
Afina Allahverdiyeva
səh.56-60

“Azərbaycan məktəbi” jurnalı: estetik tərbiyə istiqamətində xidmətləri
Журнал "Азербайджанская школа": услуги по эстетическому воспитанию
Samirə Vəliyeva
səh.60-65

METODİKA: FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Orta məktəblərdə yeni təlim texnologiyalarından istifadə edərək şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi
Развитие творческих способностей учащихся с использованием новых технологий обучения в общеобразовательных школах.
Sədrədin Bədiyev
səh.66-72

“Balıqların çoxalması inkişafı” mövzusunun insert üsulu ilə tədrisi
Преподавание темы «Развитие рыбного размножения» методом вставки
Xoşqədəm İbrahimova
səh.72-76

Təhsilə müasir baxış və yanaşmalar sistemində müəllim–şagird fəaliyyəti
Учительско-ученическая деятельность в системе современных  взгляды и подходы к образованию
Musa Məmmədov
səh.77-85

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJİ FİKİR TARİXİNDƏN
A.Şaiq “ Nümunə məktəbi”ndə təlim-tərbiyə işinin təşkili məsələləri
А.Шаик вопросы по организации обучения в «Образец школы»
Məlahət Mürşüdlü
səh.86-90

Azərbaycanda məktəbəqədər tərbiyənin inkişaf tarixindən
Из истории развития дошкольного образования в Азербайджане
Mehriban Şirzadova
səh.90-95

UNUTSAQ UNUDULARIQ: ÇİMNAZ ASLANOVA – 101
Xalq keçmişini unutmur
Народ не забывает свое прошлое
Fuad Qasımzadə
səh.96-97

YENİ NƏŞRLƏR
Pedaqogika elminə dəyərli töhfə
Ценный вклад в науку о педагогике
Fərrux Rüstəmov
səh.98-101

Azərbaycanda dilçiliyin inkişafında yeni mərhələ
Новый этап в развитии языка в Азербайджане
Fikrət Aslanov, Fərman Zeynalov
səh.102-104

REDAKSİYANIN POÇTUNDAN
M.F.Axundovun “Hekayəti- Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli Şah” komediyasında antroponimlər
Антропонимы в комедии М.Х.Ахундова "Маши Джордан и Дервиш Мастали Шах"
Əzizə Mikayılova
səh.105-112
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar