95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2005

2005

30 mart 2019, Şənbə
134
№1
İçindəkilər

Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində son illərdə görülmüş işlər,mövcud problemlər və qarşıda duran məsələlər 
Misir Mərdanov
səh.3-15

Çoxprofilli ümumtəhsil məktəb layihəsinin modeli
Abdulla Mehrabov, Telman Qardaşov, İlham Cavadov
səh.16-34

Rəsmi şöbə
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 19.11.2004-cü il tarixli 856 nömrəli əmri
səh.35

2005-2009-cu illər üçün Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəbləri şəbəkəsində pedaqoji kadr təminatı üzrə inkişaf proqramı
səh.36-58

Pedaqoji irsimizdən 
Akademil Mehdi Mehdizadə irsindən pedaqoji istifadə haqqında
Ramiz Əliyev
səh.59-69

Şagirdlərin hərtərəfli inkişafında fiziki tərbiyənin rolu
Ənvər Aslanov
səh.70-75

Qabaqcıl müəllimlərimiz
Yasamal rayunu M.Müşviq adına 18 nömrəli pilot məktəbi rəhbərlərinin idarəetmə fəaliyyəti
Əsabəli Quliyev,Gülbacı Aslanova
səh.75-80

Metodika:fənlərin tədrisi
Kiçik məktəb yaşlı uşaqların ailədə vətəndaşlıq tərbiyəsinin şərtləri
Hamlet İlyasov
səh.81-83

Məktəb və pedaqoji fikir tariximizdən
C.Hacıbəylinin publisistikasında xeyriyyəçilik, maarifçilik və məktəb problemi 
Abid Tahirli
səh.84-90

20 yanvar
Qəhrəmanlıq tariximizin qanlı səhifəsi
Nəsrəddin Musayev
səh.92

Unutsaq unudularıq
Milli şüurumuz və maarif xadimlərimiz:Şamo Cəbrayılbəyli
Sədaqət Məmmədova
səh.93-97

İş yoldaşlarımız - Əlihəsən Həmzəyev-50
50 yaşın işığında
Azad Abdullayev, Adil Hüseynov
səh.98-101 

Mülahizələr, təkliflər
Peşəyönümü işində ailə və məktəbin qarşılıqlı əlaqəsi
Müseyib İlyasov
səh.102-108

Bu kitabları oxuyun
"Qərb pedaqogika tarixi"
Yusif Talıbov, Kəmalə Quliyeva
səh.109-112
№2
İçindəkilər

Heydər Əliyev idman inkişafı haqqında 
səh.3-9

Psixologiya məsələləri
Məktəbdə psixoloji xidmət:praktik tövsiyələr
İsa Məmmədov
səh.10-19

Tərbiyə məsələləri
Milli-mənəvi dəyərlərin şagirdlərə aşılanması təcrübəsindən
Ləzifə Qasımova
səh.20-23

Kiçik yaşlı məktəblilərin mənəvi tərbiyəsinin təşkilində məktəbin ailə ilə əlaqə formaları haqqında
Fəridə Allahverdiyeva
səh.24-27

Müasir pedaqoji proses
İnkişaf pedaqogikası:mahiyyəti, perspektivləri
Fikrət Əliyev
səh.28-41

Milli pedaqogikada elmi yeniliklər
Pedaqogikada pedaqoji elmin kateqoriyaları problemi
Afət Mollayeva
səh.42-51

METODIKA:FƏNLƏRIN TƏDRISI
Təlim metodları və onlardan istifadə problemi
Akif Əliyev
səh.52-59

Kimyanın cəmiyyətlə əlaqəli tədrisinin təşkilində radiasiya fonu,radon təsiri haqqında məumatların rolu
Almaz Tağıyeva
səh.60-63

Nitq qüsurlu uşaqların müayinəsi və dil üçün nümunəvi artikulyasiya gimnastikası
Xumar Ələkbərova
səh.63-66

Coğrafiyanın tədrisində ekoloji təhsil və tərbiyəyə kompleks yanaşma
Tofiq Bəylərov
səh.67-77

Məktəb fizika kursunda klassik eloktrodinamika mövzularının tədrisində  tarixi məsələlər
Gülbəniz Vəlibəyova
səh.78-81

Məktəb və pedaqoji fikir tariximizdən 
Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində şagirdlərin təlim-idrak müstəqilliyi məsələsi
Məcid İsmixanov
səh.82-87

Pedaqoji fikir tariximizdə qədim yazılarımız
Rüfət Hüseynzadə
səh.88-94

Pedaqoji düşüncələr
Təlimdə zəka və dərrakənin vəhdəti haqqında
Firədun İbrahimov
səh.95-97

Akademiklərimiz
Sabahımıza körpü salan ləyaqətli insan
Zahid Əhmədov
səh.98-105

Cəfər Cəfərov-100
C.Cəfərovun elmi-pedaqoji görüşləri haqqqında
Vəxrəddin Veysəlli
səh.106-108

Pedaqoq alimlərimiz. Əjdər Xəlilov-70
Kimyanın yorulmaz təbliğatçısı
Əjdər Ağayev
səh.109-112
№3
İçindəkilər

Heydər Əliyev irsində vətəndaş tərbiyəsi məsələləri
Əjdər Ağayev
səh.3-8

Heydər Əliyevin demokratik dövlət qurulucuğu siyasəti
Svetlana Bayramova
səh.9-16

Heydər Əliye irsində Azərbaycançılıq ideyası
Sevinc Səfərova
səh.17-23

Təlimin aktual problemləri
Təlim prosesində konstruktiv öyrənmə modeli,idraki və sosial münasibətlərinin formalaşma xüsusiyyətləri
Abdulla Mehrabov
səh.24-32

Təhsilin mahiyyəti və başlıca istiqamətləri haqqında 
Aydın Şirinov
səh.33-44

İdarəetmənin regional problemləri
Təhsil islahatı müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməkdədir
Böyükağa Əhmədov
səh.45-52

TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Pedaqoji prosesdə sözlə əməlin vəhdəti qanunauyğunluğunun reallaşdırılması yolları
Vidadi Bəşirov
səh.53-57

Uşaqların ailədə tərbiyəsinin xüsusiyyətləri və vətəndaşlıq tərbiyəsinin imkanları
Hamlet İlyasov
səh.58-63

İnam tərbiyəsi şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmassının mühümamillərindən biri kimi
Sevil Əliverdiyeva
səh.64-72

METODIKA:FƏNLƏRIN TƏDRISI
Hava mövzusunun tədrisi zamanı nəfəs alma, ona təsir edən amillər haqqında şagirdlərə biliklərin verilməsi
Almaz Tağıyeva
səh.73-77

Tarix dərslərində şagirdlərdə siyasi mədəniyyətin formalaşdırılması
Mübariz Əmirov
səh.77-83

Qabaqcıl məktəblərimiz
Bizim Sədaqət müəllimə
Akif Nəzərov

səh.84-88

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJI FIKIR TARIXIMIZDƏN 
H.Cavid məktəb və müəllim haqqında
Hüseyn Şahbəndəyev
səh.89-92

Nəsillərə nümunə
Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlı əsl pedaqoq idi
Ziba Məmmədova
səh.93-97

Sinifdənxaric, məktəbdənkənar tədbirlər
Məktəblilərin vətənpərvərlik tərbiyəsində diyarşünaslıq tədbirlərinin əhəmiyyəti
Zülfiyyə Kərimova
səh.98-102

MÜLAHIZƏLƏR, TƏKLIFLƏR
İctimai fənlərin əlaqəli tədrisinin pedaqogi-psixoloji əsasları
Sahib Əliyev
səh.103-107

Ümumi təhsil səmərələşdirmə texnologiyaları tükənməzdir
Məmməd Şair Adiloğlu
səh.108-112
№4
İçindəkilər

Ümumi təhsilin məzmun islahatları:real standartlara doğru
Abdulla Mehrabov, Ənvər Abbasov
səh.3-14

Dərsliklərimiz yeniləşir
Nəcəf Nəcəfov
səh.15-19

TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Təbiət fənlərinin tədrisi prosesində şagirdlərin humanizm tərbiyəsi
Qulam Əzizov
səh.20-24

METODIKA:FƏNLƏRIN TƏDRISI
Tarix dərslərində şagirdlərdə siyasi mədəniyyətin formalaşdırılması
Mübariz Əmirov
səh.25-32

Kimyanın tədrisində atmosfer və iqlim haqqında biliklərin öyrədilməsi
Almaz Tağıyeva
səh.33-36

XX əsrin 80-90-cı illərində tarixin tədqiqi və tədrisinə yeni baxışlar
İntiqam Cəbrayılov
səh.37-42

Müəllim sözü və musiqi dilinin xüsusiyyətləri
Minarə Dadaşova
səh.43-46

Pedaqoji təmayüllü ali məktəblərdə ictimai fənlərin əlaqəli tədrisinin öyrənilməsi və təhlili
Sahib Əliyev
səh.47-52

Həndəsə və məntiqi təfəkkür
Asif Nəbiyev
səh.53-61

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJI FIKIR TARIXIMIZDƏN 
Cədidizm hərəkatı və onun Azərbaycana yayılması 
Hüseyn Əhmədov
səh.62-72

Nəsillərə nümunə
Azərbaycan maarifinin ali sarvanı
Budaq Budaqov
səh.73-77

Bizim müəllimlərimiz
O mənim müəllimim olub
Şıxməmməd Seyidməmmədov
səh.79-80

Dövlət rəmzlərimiz
Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni(tarix və müasirlik)
Əsgər Quliyev
səh.81-97

Dövlət rəmzlərinin öyrənilməsi təcrübəsindən 
Sabir Ağayev
səh.98-103

Pedaqoji düşüncələr
Tərbiyə-vahid pedaqoji prosesin əsas tərkib hissəsidir
Ağahüseyn Həsənov
səh.104-112

№5
İçindəkilər

TƏHSİLƏ DÖVLƏT QAYĞISI
Heydər Əliyev adına liseydə “Bilik günü”nə həsr olunmuş mərasimdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
səh.3-6

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Təlim prosesi: reallıqlar, perspektivlər
Əjdər Ağayev
səh.7-14

Təhsilin keyfiyyət təminatında monitorinq və qiymətləndirmənin rolu
İlham Cavadov
səh.15-38

TARİXİ HƏQİQƏT AŞKARLANIR
1918 - ci il sentyabrın 15-də Bakı azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin paytaxtı oldu
Firdovsiyyə Əhmədova
səh.39-42

EHM VƏ MƏKTƏB
Kompüter təlim proqramlarında şagird–kompüter qarşılıqlı əlaqəsinin təşkili forması
Etibar Seyidzadə
səh.43-50

İnternet və müasir cəmiyyətdə davranışın bəzi sosial- psixoloji məsələləri
Elmira Əhmədova
səh.51-58

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəb və ailənin əlbir işinin təşkilində qrup və kollektiv əlaqə formnalarından istifadə 
Fəridə Allahverdiyeva
səh.59-64

Məktəblilərin sağlamlığının formalaşmasında fiziki tərbiyənin  rolu
Ənvər Aslanov
səh.65-76

Təhsilimizdə “Debat” üsulu
Rüfət Əliyev
səh.77-87

Xarakterik səhvlərin aradan qaldırılmasında fərdi tapşırıqların rolu
Əbülfət Süleymanov
səh.88-91

Biologiyanın tədrisində yerli materiallardan istifadə yolları
Əhməd Seyidəhmədov
səh.92-96

PEDAQOJİ DÜŞÜNCƏLƏR
Fəaliyyət attestasiyası
Fikrət Əliyev
səh.97-100

Yaradıcılıq təcrübəsinin mənimsənilməsini özündə ehtiva edən sistem
Firədun İbrahimov
səh.101-104

Sinifdənxaric tədbirlərdə biologiyanın istehsalatla əlaqələndirilməsi
Arzuman Qəmbərov
səh.105-109

BİZİM MÜƏLLİMLƏR
Halal zəhmətinə güvənən müəllim
Ağaş Mirzəyev
səh.110-112

№6
İçindəkilər

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığı üzrə prioritet inkişaf tendensiyaları: bəzi konseptual yanaşmalar
İlham Mustafayev, Rəhim Ağamalıyev, Aydın Kazımzadə, Hitendra Pillay
səh.3-26

Şagirdlərin təlimdə müstəqil işinin fəlsəfi-qnoseoloji əsasları
Məcid İsmixanov
səh.27-38

TƏLİMİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ
Müasir təlim prosesi: nəzəriyyə və təcrübə məsələləri
Əjdər Ağayev
səh.39-47

QABAQCIL TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİMİZ
“Çağ” ənənəsinə sadiqdir
Adəm Önal, Ağarəsul Məmmədov
səh.48-53

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Kiçik məktəbyaşlı uşaqlarda qənaətçilik tərbiyəsinin pedaqoji-psixoloji əsasları
Afina Allahverdiyeva
səh.56-60

“Azərbaycan məktəbi” jurnalı: estetik tərbiyə istiqamətində xidmətləri
Samirə Vəliyeva
səh.60-65

METODİKA: FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Orta məktəblərdə yeni təlim texnologiyalarından istifadə edərək şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi
Sədrədin Bədiyev
səh.66-72

“Balıqların çoxalması inkişafı” mövzusunun insert üsulu ilə tədrisi
Xoşqədəm İbrahimova
səh.72-76

Təhsilə müasir baxış və yanaşmalar sistemində müəllim–şagird fəaliyyəti
Musa Məmmədov
səh.77-85

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJİ FİKİR TARİXİNDƏN
A.Şaiq “ Nümunə məktəbi”ndə təlim-tərbiyə işinin təşkili məsələləri
Məlahət Mürşüdlü
səh.86-90

Azərbaycanda məktəbəqədər tərbiyənin inkişaf tarixindən
Mehriban Şirzadova
səh.90-95

UNUTSAQ UNUDULARIQ: ÇİMNAZ ASLANOVA – 101
Xalq keçmişini unutmur
Fuad Qasımzadə
səh.96-97

YENİ NƏŞRLƏR
Pedaqogika elminə dəyərli töhfə
Fərrux Rüstəmov
səh.98-101

Azərbaycanda dilçiliyin inkişafında yeni mərhələ
Fikrət Aslanov, Fərman Zeynalov
səh.102-104

REDAKSİYANIN POÇTUNDAN
M.F.Axundovun “Hekayəti- Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli Şah” komediyasında antroponimlər
Əzizə Mikayılova
səh.105-112
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar