95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2004

2004

30 mart 2019, Şənbə
234
№1
İçindəkilər

Heydər Əliyev milli təhsilimizin böyük dayağı,sönməz mayakı idi
Гейдар Алиев был был большой поддержкой, неугасимым маяком нашего народного образования
Misir Mərdanov
səh.4-9 

Tarix və tarixi şəxsiyyət
История и историческая личность
Aydın Şirinov
səh.12-13

Fərabinin rəhbər şəxsiyyət idealı və Heydər Əliyev fenomeni
Идеал личность лидера Фараби и феномен Гейдара Алиева
Nigar Cərulla qızı
səh.13-14

Azərbaycan xalqının bəşəriyyətə bəxş etdiyi nadir şəxsiyyət
Уникальный личность которую азербайджанский народ передал человечеству
Vidadi Bağırov
səh.15-17

Təhsil islahatı fəaliyyətdir
Azərbaycanda pedaqoji kadrların ixtisasartırma təhsili:nəticələr, problemlər, gələcəyə töhvələr
Подготовка педагогических кадров в Азербайджане: итоги, проблемы, вклад в будущее
Rəhim Ağamalıyev, Aydın Kazımzadə
səh.20-44

Dərsliklərin ekspertizası üçün zəruri tələblər, yaxud XXI əsrin məktəb dərslikləri necə olmalıdır
Необходимые требования к школьной экспертизе, или как должны быть школьные учебники 21-го века
Ağababa İbrahimov
səh.45-49

20 yanvar
20 yanvar xalqımızın mənəvi qələbə tarixidir
20 января - история духовной победы нашего народа
Nəsrəddin Musayev
səh.50

Pedaqoji prosesin idarə olunması
Ümumtəhsilin keyfiyyəti və onun idarə olunmasında qiymətləndirmənin rolu
Роль оценки в качестве общего образования и управления им
Abdulla Mehrabov, Akif Əliyev, Sevda Quliyeva
səh.51-63

Psixologiya məsələləri
Məktəblərdə "Psixoloji biliklərin əsasları"nın öyrənilməsi məsələləri(III-V siniflər)
Проблемы изучения "Основ психологических знаний" в школах (III-V классы)
İsa Məmmədov
səh.64-79

Metodika:fənlərin tədrisi
Rezertiv və produktiv fəaliyyət vərdişlərinin formalaşdırılması təcrübəsindən
Из опыта формирования резертивных и продуктивных привычек деятельности
Həsənağa Əhmədov
səh.80-86

Coğrafiya tədrisində praktik təlim metodlarından istifadə 
Использование практических методов обучения в преподавании географии
Nərminə Seyfullayeva, Svetlana Əmirova
səh.87-92

Ümumtürk pedaqoji fikir tarixindən
Xətib Təbrizinin "Nizamiyyə"mədrəsəsində pedaqoji fəaliyyəti və pedaqoji düşüncələri 
Педагогическая деятельность и педагогические мысли в медресе "Низамийя" Хатиба Тебризи
Rüfət Hüseynzadə
səh.93-99

İctimai təşkilatlar
Vətəndaş təhsili günümüzün zəruri tələbidir
Гражданское образование является необходимым требованием сегодняшнего дня
Əjdər Ağayev
səh.100-107

Xəbərlər, məlumatlar
Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində təhsilə dair beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilomişdir
В Азербайджанском Международном Университете состоялась международная научно-практическая конференция по образованию
səh.108-112
№2
İçindəkilər

80 illik şanlı fəaliyyət tarixi
История 80-летней славной истории
səh.3-4

Qloballaşma zamanın tələbidir
Qloballaşma və insan inkişafı problemləri
Проблемы глобализации и человеческого развития
Zahid Qaralov
səh.5-16

Azərbaycan Türkiyə arasında təhsil əlaqələrinə dair
Dostluğumuz əbədidir
Наша дружба вечна
Maarifə Hacıyeva
səh.17-21

Pedaqoji prosesin idarə olunması
Fənlərarası əlaqə təlim keyfiyyətini təmin edən amil kimi 
Междисциплинарное общение - это качество обучения
Cəsayıl Rəsulov
səh.22-27

PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI
V-VI siniflərdə psixoloji biliklərin əsaslarının öyrəniloməsi
Изучение основ психологического знания в V-VI классах
İsa Məmmədov
səh.28-35

Təlimdə şagirdlərin müstəqil işinin fizioloji əsasları 
Физиологические основы самостоятельной работы учащихся при обучении
Məcid İsmixanov
səh.36-45

Tərbiyə məsələləri
İslamda uşaq tərbiyəsi 
Детское воспитание в Исламе
Vaqif Abbasov
səh.46-49

Gənclərin estetik tərbiyəsində televiziya verlişlərinin rolu
Роль телевизионных  передач в эстетическом воспитании молодежи
Qafar Əsgərzadə
səh.50-52

İbtidai siniflərdə humanist tərbiyənin səmərəli yolları
Эффективные способы гуманистического воспитания в начальных классах
Tünzalə Qurbanova
səh.53-55

METODIKA:FƏNLƏRIN TƏDRISI
XXI əsr məktəbləri riyaziyyatdan nəyi tədris etməlidir?
Чему должны учить школы XXI века по математике?
Ağababa İbrahimov
səh.56-63

V-VI siniflərdə şifahi hesablama vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi
Развитие навыков  устных  вычисления в V-VI классах
Əbülfət Cəlaloğlu
səh.64-68

Sosial pedaqogika
Aktual sosial problemlər və viktimoloji proseslər
Актуальные социальные проблемы и виктимологические процессы
Rəsul Abdulov
səh.69-74

Məktəb və pedaqoji fikir tariximizdən
Mehdi Mehdizadənin pedaqoji irsindən istifadəyə dair
Использование педагогического наследия Мехди Мехдизаде
Ramiz Əliyev
səh.75-80

Unutsaq,unudularıq.Məmməd Tağı Sidqi-150
İstedadlı maarifpərvər, məktəbşünas
Талантливый педагог
Rəcəb Ağayev
səh.81-86

Bizim veteranlarımız
Xoşbəxt o şəxsdir ki..
Счастливый, тот человек ..
Mahmud Həsənov
səh.87-89

Yeni nəşrlər
Qiymətli tədris vəsaiti
Драгоценные учебные материалы
Vidadi Bəşirov
səh.90-95
№3
İçindəkilər


Avropa şurasında Cənubi Qafqaz ölkələrinin Təhsil nazirlərinin konfransı keçirilib
В Европейском Совете прошла конференция министров образования стран Южного Кавказа

Əsgər Əliyev
səh.3-4

Qloballaşma zamanın tələbidir
Qlobal problemlər:mənşəyi,mahiyyəti və təsnifatı
Глобальные проблемы: происхождение, сущность и классификация
Hüseyn Əhmədov
səh.5-16

İdarəetmənin regional problemləri
Проблемы регионального управления
Vidadi Bağırov
səh.17-42

Məktəbimiz islahat yollarında 
Наша школа на пути реформ
Araz İsmayılov
səh.43-45

Məktəbi idarəetmə fəaliyyətimizi yenidən qururuq
Мы восстанавливаем нашу деятельность по управлению школой
Əlifxan Məmmədov
səh.46-49

Təhsili elmi idarəetmə günün tələbidir
Научное управление образованием является требованием дня
Ramin Abbasov
səh.50-53

Məktəblərimizdə praktik psixoloji xidmət
Практическая психологическая услуга в наших школах
Səxavət Qənbərov
səh.53-55

Məktəbəqədər tərbiyənin təşkili barədə
Об организации дошкольного образования
Gülyanə Xəlilova
səh.56-58

Dayaq ixtisasartırma məntəqəsi islahatın nailiyyətidir
Qənirə Quliyeva
səh.59-60

Gənclərlə iş sistemi haqqında
О работе с молодежью
Musa Həsənov
səh.61-62

Müəllim olmağımla fəxr edirəm
Я горжусь тем, что учитель
Sədaqət İsmayılova
səh.62-64

Birgə fəaliyyətimiz və nailiyyətimiz
Наша совместная деятельность и достижения
Aydın Mikayılov
səh.65-66

Devizimiz aydın, fəaliyyətimiz konkretdir
Наша работа ясна, наша деятельность конкретна 
Əntiqə Mahmudova
səh.67-69

Beynəlxalq dəyərlərə istiqamətlənmiş fəaliyyətimiz
Наша деятельность направлена на международные ценности
Balaxanım Qəhrəmanova
səh.69-71

Məktəbimizdə valideyin qayğısı şərəf işidir
Забота родителей в нашей школе - дело чести
Zərifə Nəcəfova
səh.72-74

Gənc müəllimlərə qayğı göstərilir
Забота молодым учителям
Səidə Səfərova
səh.74-76

Öz vicdan borcumuzu yerinə-yetiririk
Мы выполняем наш долг совести
Müzəffər Gülümov
səh.77-78

Pedaqoji prosesin idarə olunması
"Addım-Addım "proqramı təhsilə yeni yanaşmanı müdafiə edir
Программа «Шаг за шагом» - защищает новый подход к образованию
Briliant Mehdiyeva
səh.79-81

PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI
VII sinifdə  psixoloji biliklərin əsaslarının öyrədilməsi
Обучение основам психологических знаний в VII классе
İsa Məmmədov
səh.82-87

Pedaqoji fikir tariximizdən
Əssar Təbrizi ailə və övlad tərbiyəsi haqqında
Ассар Тебризи о семейном и детском воспитании
Fərahim Sadıqov
səh.88-96
№4
İçindəkilər

Təhsil islahatın fəaliyyətidir
Təhsil sahəsinin inkişafında büdcənin rolu
Роль бюджета в развитии образования
Həmid Zeynalov, Fərha Əliyev, Akif Hacıyev
səh.3-7

Tərcümə dərsliklərindən orijinal dərsliklərə
От переводных учебников  к оригинальным учебникам
Nəcəf Nəcəfov
səh.7-13

TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Məktəb tərbiyə sistemində müəllimin prioritet rolu
Приоритетная роль учителя в системе школьного образования
Şəfiqə Əliyeva
səh.14-18

Şah İsmayıl Xətai irsində əxlaq tərbiyəsi məsələləri
Проблемы нравственного воспитания в наследии шаха Исмаила Хатаи
Mətanət Əkbərova
səh.19-30

METODIKA:FƏNLƏRIN TƏDRISI
Orta məktəbdə qeyri-üzvi kimya tədrisinin həyat və istehsalatla əlaqələndirilməsinə dair
О связи образования неорганической химии с жизнью и производством в средней школе
Elşad Axundov
səh.31-34

Pedaqoq alimlərimiz.Zahid Qaralov-70
İstedadlı alim, qayğıkeş insan
Талантливый ученый, заботливый человек
səh.35-38

Yeni tipli məktəblər
Naxçıvan türl liseyləri:fəaliyyətin başlıca istiqamətləri
Литцеи Нахчывана: основные направления деятельности
Polad Mədətov
səh.39-41

PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI
Məktəbə necə psixoloq lazımdır?
Какой психолог нужен в школу?
İsa Məmmədov
səh.42-47

Qaçqın uşaqların təsviri fəaliyyətinin xüsusiyyətləri
Особенности описания детей-беженцев
Səlim Əlizadə
səh.48-55

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJI FIKIR TARIXINDƏN
Teni üsul məktəb hərəkatının Qərbi Azərbaycana yayılması tarixinə dair(XIX əsrin ikinci yarısı)
Новый метод связан с историей распространения школьного движения в Западном Азербайджане (вторая половина XIX века).
Hüseyn Əhmədov
səh.56-65

Pedaqoji düşüncələr
Pedaqogika dünyəvi elmdir
Педагогика - это мировая наука
Ağahüseyin Həsənov
səh.66-74

Təlimdə vasitələrin alqoritmik və evristik fəaliyyətinin optimal nisbətlərinin tənzimlənməsinə yönələn sistemi
Система ориентированная на оптимизацию оптимального соотношения алгоритмического и интуитивного управления инструментами в обучении
Firədun İbrahimov
səh.74-90

Tarixi həqiqətlər
Oxçu faciəsi
Sövdəyar Muradov
səh.91-96
№5
İçindəkilər

Təhsilə dövlət qayğısı
Azərbaycan Respublikasında "Bilik Gününün"təsis edilməsi və təhsil müəssisələrində iş rejiminin tənzimlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı
Указ Президента Азербайджанской Республики об учреждении «Дня знаний» в Азербайджанской Республике и регулировании режимов работы в образовательных учреждениях
səh.3

Azərbaycan Respublikasında Ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminat proqramının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
Указ Президента Азербайджанской Республики об утверждении Программы обеспечения информационно-коммуникационных технологий общеобразовательных школ в Азербайджанской Республике
səh.4-5

Azərbaycan müəllimlərinə
Азербайджанским учителям
səh.6

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev müəllim və təhsil haqqında
Наш общенациональный лидер Гейдар Алиев о учителья и воспитании
səh.7

Əlamətdar yeni dərs ili
Yeni dərs ili təhsilimizdə yeni mərhələdir
Новый учебный год - новый этап в нашем образовании
Lətif Hüseynzadə
səh.8-11

Yeni dərs ili, yeni vəzifələr
Новый учебный год, новые задачи
Aydın Əhmədov
səh.12-26

Təhsil qayğı ilə əhatə olunduqda 
Когда образование окружен заботой
Məhəbbət Qarabağlı
səh.27-34

İslahat ünvanlı fəaliyyətimiz
Наша реформа действий
Şamil Əliyev
səh.35-46

İslahat fəaliyyətimizi ildən-ilə təkmilləşdiririk
Мы улучшаем нашу реформу деятельность каждый год
Akif Mövsümov
səh.47-56

65 il fəaliyyət göstərən məktəbimiz
Bibixanım Ağayeva
səh.57-60

Müəllimin peşə xüsusiyyətləri
Профильное характеристика учителя
Sədaqət Mustafayeva
səh.61-66

Təlimdə idrak müstəqilliyi
Pedaqoji təcrübə və nəzəriyyədə şagirdlərin təlim-idrak müstəqilliyi probleminin müasir vəziyyəti
Современное состояние проблемы учебно-познавательной самостоятельности студентов в педагогической практике и теории
Məcid İsmixanov
səh.67-74

METODIKA:FƏNLƏRIN TƏDRISI
Biologiyanın fəal təlim metodları 
Активные методы преподавания биологии
Əhməd Seyidəhmədov
səh.75-84

PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI
Qaçqın uşaqların təsviri fəaliyyətində ailə obrazının təsviri
Описание образа семьи в описании деятельности детей-беженцев
Səlim Əlizadə
səh.85-93

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJI FIKIR TARIXIMİZDƏN
Yeni üsullu məktəb hərəkatının Cənubi Azərbaycana yayılması tarixinə dair
История распространения новой школьной движение в Южном Азербайджане
Hüseyn Əhmədov
səh.94-102

Abdulla Şaiq "Nümunə məktəbi"nin  Azərbaycan məktəb tarixində yeri
Место "Образцовая школа"Абдуллы Шаига в школьной истории Азербайджана
Məlahət Mürşüdlü
səh.103-108

Peşə liseyləri
Peşə təhsili təkmilləşdirilir
Профилное образование улучшается
Rahim Əzizov
səh.109-112
№6
İçindəkilər

Təhsil islahatı fəaliyyətdədir
Ölkə başçımız inkişaf proqramları çərçivəsində fəaliyyətə daha çox üstünlük verir
Глава нашей страны уделяет больше внимания деятельности в рамках программ развития
Misir Mərdanov
səh.3-22

Avropada ali təhsil sisteminin tendensiyaları.Boloniya prosesi və Azərbaycan konteksti 
Тенденции в высшем образовании в Европе. Процесс Болонии и контекст Азербайджана
Rəhim Ağamalıyev, İlham Pirməmmədov
səh.23-60

Heydər Əliyev və milli ideologiyamız
Heydər əliyrv irsində təhsil, elm, milli kadr hazırlığı məsələləri 
Вопросы образования, науки и национальных кадров в наследии Гейдара Алиева
Əjdər Ağayev
səh.61-69

Heydər Əliyev və təhsildə keçmişə qayıdış:həqiqətlər, paradokslar
Гейдар Алиев и назад в прошлое  образование: истины, парадоксы
Allahverdi Eminov
səh.69-78

METODIKA:FƏNLƏRIN TƏDRISI
Təlim prosesində tədqiqatçılıq metodundan istifadə 
Использовать метод исследования в тренировочном процессе
Afaq Yusifova
səh.79-82

Coğrafiyanın tədrisində ekoloji tərbiyənin bəzi məsələləri
Некоторые задачи экологического воспитания в преподавании географии
Tofiq Bəylərov
səh.83-87

Riyazi məsələlərin ənənəvi həll metodlarının optimallaşdırılması
Оптимизация традиционных методов решения математических задач
Əbülfət Süleymanov
səh.88-92

PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI
Müəllim şagird münasibətləri məktəbin qlobal problemi kimi
Отношения учитель-ученик как глобальная проблема школы
Qorxmaz Məcid
səh.93-102

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJI FIKIR TARIXIMİZDƏN
Təlimdə şagirdllərin müstəqil işi üzrə pedaqoji fikrin tarixinə dair
История педагогической идеи самостоятельной работы учащихся в процессе обучения
Məcid İsmixanov
səh.103-112
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar