95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2003

2003

30 mart 2019, Şənbə
221
№1
İçindəkilər

Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Закон Азербайджанской Республики о государственном языке в Азербайджанской Республике
Səh.3-9

"Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında"Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanı
Указ Президента Азербайджанской Республики о применении Закона Азербайджанской Республики "О государственном языке в Азербайджанской Республике"
Səh.10

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Ümumtəhsil məktəbində idarəolunma və təhsilvermənin inkişaf modelləri 
Модели развития менеджмента и образования в общеобразовательной школе
Abdulla Mehrabov, Akif Əliyev
Səh.11-23

Yaşlıların təhsili XXI əsrin açarıdır
Образование пожилых людей - ключ к XXI веку
Ramiz Məmmədzadə
Səh.23-35

20 YANVAR 
Qara Yanvar xalqımızın həm faciə, həm də qəhrəmanlıq tarixidir
Черный январь - это трагедия и героизм нашего народа
Nəsrəddin Musayev 
Səh.36-38 

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Yuxarı sinif şagirdlərinin ekoloji maarifləndirilməsi və ekoloji şüurunun formalaşdırılması yolları
Ofira Qafarova
Səh.39-51

METODİKA:FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
İbtidai siniflərdə "səslər və hərflər"mövzusunun tədrisinə dair
Преподавание темы «голоса и буквы» в начальных классах
Pəri Paşayeva
Səh.52-60

SOSİAL PEDAQOGİKA 
Sinif kiçik qrup (kollektiv) kimi
Класс как маленькая группа (коллектив)
Hikmət Əlizadə
Səh.61-71

NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ.AKADEMİK MEHDİ MEHDİZADƏ -100
Həyatı örnək olan insan 
Человек который жизнь является примером
Əjdər Ağayev 
Səh.72-78

Mehdi Mehdizadə təhsil sistemini elmi idarəetmə məsələlərinə dair
Мехди Мехдизаде о научном управлении системой образования
Ramiz Əliyev
Səh.79-83

REDAKSİYANIN POÇTUNDAN
Qonağam dost evində 
Я гость у своего друга
Əzizə Cəfərzadə
Səh.84-88

Unudulmaz 7 gün (Naxçıvan təəssüratları)
Незабываемые 7 дней (впечатления от Нахчывана)
Rəfiqə Mustafayeva
Səh.89-96
№2
İçindəkilər 

Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
Səh.3

MİLLİ TƏHSİL TARİXİMİZDƏN SƏHİFƏLƏR
Azərbaycan təhsili Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920)illərində
Азербайджанское образование в Демократическом Республике (1918-1920)
Misir Mərdanov,Əsgər Quliyev
Səh.4-15

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Ümumtəhsil məktəblərində idarəolunma və təhsilvermənin inkişaf modelləri
Модели развития управления и образования в общем образовании
Abdulla Mehrabov,Akif Əliyev 
Səh.16-26

KADR HAZIRLIĞI:VƏZİYYƏT, PRESPEKTİVLƏR
Müəllim kardlarının hazırlığı və onlarla aparılan işin bəzi məsələləri
Подготовка кадров учителей и некоторые вопросы работы с ними
Şikar Hüseynov 
Səh.27-30

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
İslam fəlsəfəsində şəxsiyyət anlayışı
Концепция личности в исламской философии
Nigar Cərulla qızı
Səh.31-46

Yeniyetmələrin iradi tərbiyəsi mühüm şərtdir
Волевая подготовка является важным условием для подростков
Rəqibə Məmmədova
Səh.47-49

KOMPLEKS MƏKTƏBLƏR
Məktəbin inkişaf proqramı
Программа развития школы
Qafar Hüseynov 
Səh.50-59

NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ
Akademik Həsən Əliyevin həyat anlarında 
В моменты жизни академика Гасана Алиева
Budaq Budaqov
Səh.60-69

PEDAQOQ ALİMLƏRİMİZ.VİDADİ XƏLİLOV-60
Gözəl insan, istedadlı alim 
Замечательный человек, талантливый ученый
Ağarəhim Rəhimov
Səh.70-75

Mircəfər Həsənov-60
Bir sualın cavabı
Ответ на один вопрос
Allahverdi Eminov 
Səh.76-81

MÜLAHİZƏLƏR, TƏKLİFLƏR
Bölgə regionunda təhsili idarəetmənin optimal modeli (statik aspekt)
Оптимальная модель управления образованием в регионе (статический аспект)
Fikrət Əliyev
Səh.82-96
№3
İçindəkilər 


Azərbaycan xalqının dahi oğlu, dünya siyasətçiləri arasında öz möhtəşəm yeri olan möhtərəm prezident, cənab Heydər Əlirza oğlu Əliyev 
Гениальный сын азербайджанского народа, уважаемый президент Гейдар Алирза оглы Алиев, который занимает великое место среди мировых политиков
Zəhra Əliyeva 
Səh.3

HEYDƏR ƏLİYEV-80
Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili (1969-2003-cü illərdə Azərbaycan təhsilinin həqiqətləri və reallıqları)
Гейдар Алиев и азербайджанское образование (истины и реалии азербайджанского образования в 1969-2003 годах)
Misir Mərdanov 
Səh.4-20

Muxtar Respublika təhsilinə Heydər Əliyev qayğısı
Забота Гейдара Алиева об образовании автономной республики
Həmzə Cəfərov
Səh.21-29

Elimimiz, təhsilimiz, mənəviyyatımız və Heydər Əliyev fonemeni
Наша наука, образование, духовность и фонема Гейдара Алиева.
Abel Məhərrəmov
Səh.30-40

Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycanın təhsil siyasəti 
Гейдар Алиев и образовательная политика независимого Азербайджана
Hüseyn Əhmədov 
Səh.41-49

Rəhbərin qayğısı olduqda
Когда есть забота руководителя
Fuad Qasımzadə
Səh.50-59

Azərbaycan dili Heydər Əliyevin fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsidir
Азербайджанский язык является неотъемлемой частью деятельности Гейдара Алиева
Vilayət Əliyev 
Səh.60-67

Heydər Əliyev və məktəblilərin mənəvi tərbiyəsi
Гейдар Алиев и нравственное воспитание школьников
Əjdər Ağayev 
Səh.68-73

Heydər Əliyev qurtuluşumuzun sərkərdəsidir
Гейдар Алиев - лидер нашего освобождения
Məmmdhənifə Musayev
Səh.74-77

Heydər Əliyev dünyası əvəzolunmazdır
Мир Гейдара Алиева бесценен
Yəhya Kərimov 
Səh.78-83

Heydər Əliyev məktəbinin yetirməsi olduğumla fəxr edirəm
Я горжусь, что являюсь выпускником школы Гейдара Алиева
İsa Məmmədov
Səh.84-86

Dərsliklərimizə dövlət qayğısı
Государственная забота о наших учебниках
Nəcəf Nəcəfov
Səh.87-92

Heydər Əliyevin şəxsiyyəti nümunəsində şagirdlərlə aparılan təhsil və tərbiyə məsələləri 
Вопросы воспитания и воспитания учеников на примере личности Гейдара Алиева
Oqtay Məmmədov 
Səh.93-96

Təlim-tərbiyə prosesində Heydər Əliyev irsindən istifadə ("Dəyirmi masa")
Использование наследия Гейдара Алиева в образовательном процессе («Круглый стол»)
Söhbəti qələmə aldı:Nəsrəddin Musayev
Səh.97-108

Milli təhsil tariximizdən səhifələr
Milli hökumətin təhsil quruculuğu sahəsində ilk tədbirləri və apardığı islahatlar
Первые шаги, предпринятые национальным правительством в сфере образования и проведенные им реформы
Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
Səh.109-133

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Rayonumuz təhsil islahatı yollarıda 
Наш регион находится на пути реформы образования
İslam Zahidov
Səh.134-142

XƏBƏRLƏR, MƏLUMATLAR
Faydalı tədbir
Полезная мероприятия
Dilrüba Axundova
Səh.143
№4
İçindəkilər 

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Şəxsiyyətyönümlü təhsilstandartlarının hazırlanma texnologiyası
Технология разработки стандартов образования личности
Abdulla Mehrabov 
Səh.3-11

Yeni 2003-2004-cü dərs ilində istifadə edilən dərsliklər haqqında 
Об учебниках, использованных в новом 2003-2004 учебном году
Səh.12-18

MİLLİ TƏHSİLTARİXİMİZDƏN SƏHİFƏLƏR
Bakı Dövlət Universitetinin təsis edilməsi 
Создание Бакинского Государственного Университета
Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
Səh.19-39

PEDAQOJİ PROSESİN İDARƏ OLUNMASI
Pedaqoji prosesə rəhbərlik və nəzarət tədrisin keyfiyyətini yüksəltməyin əsas şərtidir
Лидерство и контроль над педагогическим процессом являются ключом к повышению качества обучения
Sirac Rəsulov 
Səh.40-48

EHM VƏ MƏKTƏB
Təlim texnologiyaları və kompüter dəstəkli təhsil 
Технологии обучения и компьютерное обучение
Etibar Seyidov
Səh.49-59

METODİKA:FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Fənlərarası inteqrasiya təlimin ana xəttidir
Междисциплинарная интеграция является основным направлением обучения
Tahirə Ağayeva
Səh.60-64

Təlimdə texniki vasitələrdən istifadə 
Использование технических инструментов в обучении
Fazil Nağıyev
Səh.65-70

PSİXOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəbdə psixoloji xidmət:yeni konsepsiya haqqında
Психологическая служба в школе: новая концепция
Əbdül Əlizadə
Səh.71-78

DÜŞÜNCƏLƏR, MÜLAHİZƏLƏR
Müasir təhsilin kulturoloji təhlili 
Культурологический анализ современного образования
Əlisa Əhmədov 
Səh.79-88

BİZİM ALİMLƏRİMİZ. YƏHYA KƏRİMOV-75
Prinsipiallıq, emosionallıq onun yaraşığıdır
Принципиальность,эмоциональность - ее обаяние
Məhəmmədhənifə Musayev
Səh.89-93

BİZİM MÜƏLLİMLƏRİMİZ.RƏHİMƏ MƏMMƏDOVA-70
Bir ömürün işığı
Свет всей жизни
Aliyə Təhmasib
Səh.94-96

№5
İçindəkilər 

Respublika təhsil naziri Misir Mərdanovun Azərbaycan müəllimlərinin XII qurultayında məruzə
Доклад министра образования Мисира Марданова на 12-м съезде учителей Азербайджана
Səh.3-28

PİLOT ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ
Maarif, mədəniyyət körpüsü olmaqdan duyduğumuz qürür və tarixi məsuliyyət
Erol Oral
Səh.29-35

PSİXOLOGİYA  MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəblərdə "Psixoloji biliklərin əsasları"nın öyrənilməsi məsələləri(I-II siniflər)
Проблемы изучения основ психологических знаний в школах (I-II классы)
İsa Məmmədov
Səh.36-44

PEDAQOJİ PROSESİN İDARƏ OLUNMASI
Məktəbdə səmərəli təlim metodları və texnologiyalardan istifadə sistemi
Система эффективных методов обучения и использования технологий в школе
Fikrət Əliyev 
Səh.45-52 

METODİKA:FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
İnteraktiv təlim təhsilin humanistləşdirilməsi vasitəsi kimi
Интерактивное обучение как средство гуманизации образования
Sadıq Vəliyev, Rafiq Hüseynov 
Səh.53-57

Dövri sistemdə elementlərin xassələrinin izah edilməsi imkanları 
Возможности объяснения свойств элементов в периодической системе
Zeynəddin Piroğlanov
Səh.58-61

SOSİAL PEDAQOGİKA
Ümumi və peşə təhsilinin bəzi sosial-pedaqoji məsələləri
Некоторые социально-педагогические проблемы общего и профессионального образования
Hikmət Əlizadə
Səh.62-66

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
Azərbaycan məktəblərində savad təlimi metodunun ("Səs üsulunun") tarixinə aid bir neçe söz (VIII-XIX əsrlər)
Несколько слов об истории метода грамотности в азербайджанских школах («Звуковой метод») (VIII-XIX века)
Əsəd Yaqubi
Səh.67-73

UNUTSAQ UNUDULARIQ.CAMAL ƏHMƏDOV-75
Elmdə öz sözü, öz izi olan alim
Ученый который в науке есть свое слова и  следы
Şəmistan Mikayılov
Səh.74-78

MARAQLANANLAR ÜÇÜN
Azərbaycan alimlərinin neft kimyası və neft emalı sahəsində fundamental və tətbiqi tədqiqatların inkişafında xidmətləri haqqında 
Об услугах азербайджанских ученых в области развития фундаментальных и прикладных исследований в области химии нефти и нефтепереработки.
Mütəllim Abbasov 
Səh.79-88

PEDAQOJİ DÜŞÜNCƏLƏR
Yenin müstəqil əldə olunmasının ön plana çəkən altsistem 
Firədun İbrahimov 
Səh.89-92

YENİ NƏŞRLƏR
Yeni dərs vəsaiti
Новый учебный год
Əbdül Əlizadə, Limunət Bağırova 
Səh.93-96

№6
İçindəkilər 

MİLLİ TƏHSİL TARİXİMİZDƏN SƏHİFƏLƏR
Qazax Müəllimlər Seminariyasının yaranması
Создание Газахского Учительского Семинария
Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
Səh.3-16

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Azərbaycanda pedaqoji kadrların ixtisasartırma təhsili:nəticələr,problemlər,gələcəyə töhfələr
Повышение квалификации педагогических кадров в Азербайджане: итоги, проблемы, вклад в будущее
Rəhim Ağamalıyev, Aydın Kazımzadə
Səh.17-32

İDARƏETMƏNİN REGİONAL PROBLEMLƏRİ
Məktəbin idarə olunmasında prespektiv inkişaf proqramı və illik plan haqqında 
О программе дошкольного развития и годовом плане управления школой
Ramiz Məmmədzadə
Səh.33-44

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında müəllim-şagird münasibətlərinin rolu
Роль отношений учителя и ученика в формировании личности студента
Hüseyn Şahbəndəyev
Səh.45-48

Şagirdlərin vətəndaşlıq tərbiyəsi haqqında
По гражданскому воспитанию учеников
Bahadır Mehdiyev
Səh.49-52

METODİKA:FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Şagirdlərdə özünü qiymətləndirmə və onun tərbiyə olunması
Самооценка учеников и ее воспитание 
Səadət Hənifəyeva 
Səh.53-57

ADMİU-80
Mütərəqqi təhsil yollarında 
Прогрессивные пути обучения
Timuçin Əfəndiyev
Səh.58-62

KADR  HAZIRLIĞI:VƏZİYYƏT, PRESPEKTİVLƏR
Azərbaycanda pedaqoji kadr hazırlığı haqqında
О подготовке педагогических кадров в Азербайджане
Fərrux Rüstəmov
Səh.63-69

PSİXOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəblərdə "Psixoloji biliklərin əsasları"nın öyrənilməsi məsələləri (III-IV siniflər)
Проблемы изучения основ психологических знаний в школах (III-IV классы)
İsa Məmmədov
Səh. 70-78

BİZİM ALİMLƏRİMİZ. A.MEHRABOV-65
Axtarış yollarında 
По путям поиска
Əminə Qədimova
Səh.79-82

EHM və MƏKTƏB
Təlim prosesi və kompüter texnologiyası 
Учебный процесс и компьютерные технологии
Novruz Bəşirov
Səh.83-86

ÜMUMTÜRK PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
Qətran Təbrizi "Divan"ında pedaqoji fikirlər
Педагогические идеи на "Диване" Катран Табризи
Rüfət Hüseynzadə
Səh.87-92
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar