95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2003

2003

30 mart 2019, Şənbə
122
№1
İçindəkilər

Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Səh.3-9

"Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında"Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanı
Səh.10

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Ümumtəhsil məktəbində idarəolunma və təhsilvermənin inkişaf modelləri 
Abdulla Mehrabov, Akif Əliyev
Səh.11-23

Yaşlıların təhsili XXI əsrin açarıdır
Ramiz Məmmədzadə
Səh.23-35

20 YANVAR 
Qara Yanvar xalqımızın həm faciə, həm də qəhrəmanlıq tarixidir
Nəsrəddin Musayev 
Səh.36-38 

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Yuxarı sinif şagirdlərinin ekoloji maarifləndirilməsi və ekoloji şüurunun formalaşdırılması yolları
Ofira Qafarova
Səh.39-51

METODİKA:FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
İbtidai siniflərdə "səslər və hərflər"mövzusunun tədrisinə dair
Pəri Paşayeva
Səh.52-60

SOSİAL PEDAQOGİKA 
Sinif kiçik qrup (kollektiv) kimi
Hikmət Əlizadə
Səh.61-71

NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ.AKADEMİK MEHDİ MEHDİZADƏ -100
Həyatı örnək olan insan 
Əjdər Ağayev 
Səh.72-78

Mehdi Mehdizadə təhsil sistemini elmi idarəetmə məsələlərinə dair
Ramiz Əliyev
Səh.79-83

REDAKSİYANIN POÇTUNDAN
Qonağam dost evində 
Əzizə Cəfərzadə
Səh.84-88

Unudulmaz 7 gün (Naxçıvan təəssüratları)
Rəfiqə Mustafayeva
Səh.89-96
№2
İçindəkilər 

Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı
Səh.3

MİLLİ TƏHSİL TARİXİMİZDƏN SƏHİFƏLƏR
Azərbaycan təhsili Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920)illərində
Misir Mərdanov,Əsgər Quliyev
Səh.4-15

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Ümumtəhsil məktəblərində idarəolunma və təhsilvermənin inkişaf modelləri
Abdulla Mehrabov,Akif Əliyev 
Səh.16-26

KADR HAZIRLIĞI:VƏZİYYƏT, PRESPEKTİVLƏR
Müəllim kardlarının hazırlığı və onlarla aparılan işin bəzi məsələləri
Şikar Hüseynov 
Səh.27-30

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
İslam fəlsəfəsində şəxsiyyət anlayışı
Nigar Cərulla qızı
Səh.31-46

Yeniyetmələrin iradi tərbiyəsi mühüm şərtdir
Rəqibə Məmmədova
Səh.47-49

KOMPLEKS MƏKTƏBLƏR
Məktəbin inkişaf proqramı
Qafar Hüseynov 
Səh.50-59

NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ
Akademik Həsən Əliyevin həyat anlarında 
Budaq Budaqov
Səh.60-69

PEDAQOQ ALİMLƏRİMİZ.VİDADİ XƏLİLOV-60
Gözəl insan, istedadlı alim 
Ağarəhim Rəhimov
Səh.70-75

Mircəfər Həsənov-60
Bir sualın cavabı
Allahverdi Eminov 
Səh.76-81

MÜLAHİZƏLƏR, TƏKLİFLƏR
Bölgə regionunda təhsili idarəetmənin optimal modeli (statik aspekt)
Fikrət Əliyev
Səh.82-96
№3
İçindəkilər 


Azərbaycan xalqının dahi oğlu, dünya siyasətçiləri arasında öz möhtəşəm yeri olan möhtərəm prezident, cənab Heydər Əlirza oğlu Əliyev 
Zəhra Əliyeva 
Səh.3

HEYDƏR ƏLİYEV-80
Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili (1969-2003-cü illərdə Azərbaycan təhsilinin həqiqətləri və reallıqları)
Misir Mərdanov 
Səh.4-20

Muxtar Respublika təhsilinə Heydər Əliyev qayğısı
Həmzə Cəfərov
Səh.21-29

Elimimiz, təhsilimiz, mənəviyyatımız və Heydər Əliyev fonemeni
Abel Məhərrəmov
Səh.30-40

Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycanın təhsil siyasəti 
Hüseyn Əhmədov 
Səh.41-49

Rəhbərin qayğısı olduqda
Fuad Qasımzadə
Səh.50-59

Azərbaycan dili Heydər Əliyevin fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsidir
Vilayət Əliyev 
Səh.60-67

Heydər Əliyev və məktəblilərin mənəvi tərbiyəsi
Əjdər Ağayev 
Səh.68-73

Heydər Əliyev qurtuluşumuzun sərkərdəsidir
Məmmdhənifə Musayev
Səh.74-77

Heydər Əliyev dünyası əvəzolunmazdır
Yəhya Kərimov 
Səh.78-83

Heydər Əliyev məktəbinin yetirməsi olduğumla fəxr edirəm
İsa Məmmədov
Səh.84-86

Dərsliklərimizə dövlət qayğısı
Nəcəf Nəcəfov
Səh.87-92

Heydər Əliyevin şəxsiyyəti nümunəsində şagirdlərlə aparılan təhsil və tərbiyə məsələləri 
Oqtay Məmmədov 
Səh.93-96

Təlim-tərbiyə prosesində Heydər Əliyev irsindən istifadə ("Dəyirmi masa")
Söhbəti qələmə aldı:Nəsrəddin Musayev
Səh.97-108

Milli təhsil tariximizdən səhifələr
Milli hökumətin təhsil quruculuğu sahəsində ilk tədbirləri və apardığı islahatlar
Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
Səh.109-133

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Rayonumuz təhsil islahatı yollarıda 
İslam Zahidov
Səh.134-142

XƏBƏRLƏR, MƏLUMATLAR
Faydalı tədbir
Dilrüba Axundova
Səh.143
№4
İçindəkilər 

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Şəxsiyyətyönümlü təhsilstandartlarının hazırlanma texnologiyası
Abdulla Mehrabov 
Səh.3-11

Yeni 2003-2004-cü dərs ilində istifadə edilən dərsliklər haqqında 
Səh.12-18

MİLLİ TƏHSİLTARİXİMİZDƏN SƏHİFƏLƏR
Bakı Dövlət Universitetinin təsis edilməsi 
Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
Səh.19-39

PEDAQOJİ PROSESİN İDARƏ OLUNMASI
Pedaqoji prosesə rəhbərlik və nəzarət tədrisin keyfiyyətini yüksəltməyin əsas şərtidir
Sirac Rəsulov 
Səh.40-48

EHM VƏ MƏKTƏB
Təlim texnologiyaları və kompüter dəstəkli təhsil 
Etibar Seyidov
Səh.49-59

METODİKA:FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Fənlərarası inteqrasiya təlimin ana xəttidir
Tahirə Ağayeva
Səh.60-64

Təlimdə texniki vasitələrdən istifadə 
Fazil Nağıyev
Səh.65-70

PSİXOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəbdə psixoloji xidmət:yeni konsepsiya haqqında
Əbdül Əlizadə
Səh.71-78

DÜŞÜNCƏLƏR, MÜLAHİZƏLƏR
Müasir təhsilin kulturoloji təhlili 
Əlisa Əhmədov 
Səh.79-88

BİZİM ALİMLƏRİMİZ. YƏHYA KƏRİMOV-75
Prinsipiallıq, emosionallıq onun yaraşığıdır
Məhəmmədhənifə Musayev
Səh.89-93

BİZİM MÜƏLLİMLƏRİMİZ.RƏHİMƏ MƏMMƏDOVA-70
Bir ömürün işığı
Aliyə Təhmasib
Səh.94-96

№5
İçindəkilər 

Respublika təhsil naziri Misir Mərdanovun Azərbaycan müəllimlərinin XII qurultayında məruzə
Səh.3-28

PİLOT ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ
Maarif, mədəniyyət körpüsü olmaqdan duyduğumuz qürür və tarixi məsuliyyət
Erol Oral
Səh.29-35

PSİXOLOGİYA  MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəblərdə "Psixoloji biliklərin əsasları"nın öyrənilməsi məsələləri(I-II siniflər)
İsa Məmmədov
Səh.36-44

PEDAQOJİ PROSESİN İDARƏ OLUNMASI
Məktəbdə səmərəli təlim metodları və texnologiyalardan istifadə sistemi
Fikrət Əliyev 
Səh.45-52 

METODİKA:FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
İnteraktiv təlim təhsilin humanistləşdirilməsi vasitəsi kimi
Sadıq Vəliyev, Rafiq Hüseynov 
Səh.53-57

Dövri sistemdə elementlərin xassələrinin izah edilməsi imkanları 
Zeynəddin Piroğlanov
Səh.58-61

SOSİAL PEDAQOGİKA
Ümumi və peşə təhsilinin bəzi sosial-pedaqoji məsələləri
Hikmət Əlizadə
Səh.62-66

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
Azərbaycan məktəblərində savad təlimi metodunun ("Səs üsulunun") tarixinə aid bir neçe söz (VIII-XIX əsrlər)
Əsəd Yaqubi
Səh.67-73

UNUTSAQ UNUDULARIQ.CAMAL ƏHMƏDOV-75
Elmdə öz sözü, öz izi olan alim
Şəmistan Mikayılov
Səh.74-78

MARAQLANANLAR ÜÇÜN
Azərbaycan alimlərinin neft kimyası və neft emalı sahəsində fundamental və tətbiqi tədqiqatların inkişafında xidmətləri haqqında 
Mütəllim Abbasov 
Səh.79-88

PEDAQOJİ DÜŞÜNCƏLƏR
Yenin müstəqil əldə olunmasının ön plana çəkən altsistem 
Firədun İbrahimov 
Səh.89-92

YENİ NƏŞRLƏR
Yeni dərs vəsaiti
Əbdül Əlizadə, Limunət Bağırova 
Səh.93-96

№6
İçindəkilər 

MİLLİ TƏHSİL TARİXİMİZDƏN SƏHİFƏLƏR
Qazax Müəllimlər Seminariyasının yaranması
Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev
Səh.3-16

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Azərbaycanda pedaqoji kadrların ixtisasartırma təhsili:nəticələr,problemlər,gələcəyə töhfələr
Rəhim Ağamalıyev, Aydın Kazımzadə
Səh.17-32

İDARƏETMƏNİN REGİONAL PROBLEMLƏRİ
Məktəbin idarə olunmasında prespektiv inkişaf proqramı və illik plan haqqında 
Ramiz Məmmədzadə
Səh.33-44

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında müəllim-şagird münasibətlərinin rolu
Hüseyn Şahbəndəyev
Səh.45-48

Şagirdlərin vətəndaşlıq tərbiyəsi haqqında
Bahadır Mehdiyev
Səh.49-52

METODİKA:FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Şagirdlərdə özünü qiymətləndirmə və onun tərbiyə olunması
Səadət Hənifəyeva 
Səh.53-57

ADMİU-80
Mütərəqqi təhsil yollarında 
Timuçin Əfəndiyev
Səh.58-62

KADR  HAZIRLIĞI:VƏZİYYƏT, PRESPEKTİVLƏR
Azərbaycanda pedaqoji kadr hazırlığı haqqında
Fərrux Rüstəmov
Səh.63-69

PSİXOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəblərdə "Psixoloji biliklərin əsasları"nın öyrənilməsi məsələləri (III-IV siniflər)
İsa Məmmədov
Səh. 70-78

BİZİM ALİMLƏRİMİZ. A.MEHRABOV-65
Axtarış yollarında 
Əminə Qədimova
Səh.79-82

EHM və MƏKTƏB
Təlim prosesi və kompüter texnologiyası 
Novruz Bəşirov
Səh.83-86

ÜMUMTÜRK PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
Qətran Təbrizi "Divan"ında pedaqoji fikirlər
Rüfət Hüseynzadə
Səh.87-92
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar