95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2002

2002

30 mart 2019, Şənbə
130
№1
İçindəkilər 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevə Moskva Dövlət Universitetinin fəxri doktoru diplomunun təqdim edilməsi mərasimi
Səh.3-4

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev nitqi
Səh.5-6 
 
TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Təlim-tərbiyə prosesinin və nəticələrinin qiymətləndirilməsi islahatı mühüm amil kimi
Misir Mərdanov, Abdulla Mehrabov, Telman Qardaşov 
Səh.7-31

PEDAQOJİ PROSESİN İDARƏ OLUNMASI
Təhsilin keyfiyyətini yüksəldirik
Ceyran Novruzova
Səh.32-37

KADR HAZIRLIĞI: VƏZİYYƏT, PERSPEKTİVLƏR.PEŞƏ LİSEYLƏRİMİZ
Peşə təhsili islahat yolarında
Rahim Əzizov 
Səh.38-42 

EHM VƏ MƏKTƏB
Kompüter şəbəkəsi və internet
Oqtay Məmmədov
Səh.43-48

Üstlü funksiyanın kompüterin köməyi ilə tədrisi təcrübəsindən 
Tofiq Məmmədov 
Səh.49-53

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Humanistləşdirmə işığında tərbiyə
Oqtay Məmmədov 
Səh.54-59  

Sinif rəhbərinin tərbiyə fəaliyyəti 
İsa Musayev 
Səh.60-65 

METODİKA FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Kimyanın tədrisində aktual məsələlər
Kamil Haqverdiyev
Səh.66-72

Təhlil və nəticə çıxarmaq vərdişlərinin formalaşdırılmasında biologiya fənninin imkanları 
Abısəməd Səmədov, Mirəstə Səmədova 
Səh.73-78 

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Qarşılıqlı münasibətlərin öyrənilməsinə dair
Qadir Quliyev
Səh.79-82

20 YANVAR
Tariximizin qanlı səhifəsi
Nəsrəddin Musayev
Səh.83-85

BİZİM ALİMLƏRİMİZ. A.Xələfov -70
Mənalı ömür yolu
Hüseyn Əhmədov, Fərrux Rüstəmov
Səh.86-89 

VETERANLARIMIZ 
Şərəflə yaşanan ömür
Nəsrəddin Musayev
Səh.90-92

BİZİM MÜƏLLİMLƏRİMİZ
Yeganə arzum doğma kəndimə qayıtmaqdır
Səriyyə Novruzqızı
Səh.93-95

YENİ NƏŞRLƏR
"Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri"
Süleyman Məmmədov 
Səh.96-104

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Abdulla Qarayev 
Səh.105-109

Müzakirələr, Mülahizələr,təkliflər
İslahatlar, problemlər
Rəhim Əliyev
Səh.110-112

№2
İçindəkilər 

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Azərbaycan təhsilində islahatların əsas strategiyası
İsgəndər İsgəndərov
Səh.3-14

YENİ ELM-TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ
Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
Abdulla Mehrabov 
Səh.15-22

Azərbaycan-Rusiya Federasiyası təhsil münasibətlərinə yaşıl işıq
Fikrət Əliyev
Səh.23

PEDAQOJİ PROSESİN İDARƏ OLUNMASI
Bazis tədris planının tətbiqi keyfiyyətli təlim üçün zəmindir
Oqtay Məmmədov 
Səh.24-27

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Tətbiqi psixologiya və məktəb təcrübəsi
Əbdül Əlizadə
Səh.28-38

MÜƏLLİM-ŞAGİRD MÜNASİBƏTLƏRİ
İstedadlı şagirdlərə qayğı
Soltansəlim Axundov 
Səh.39-43

ŞƏXSİYYƏTİN SOSİALİZASİYASI
Pedaqogikada şəxsiyyətin sosializasiyası problemi
Sadıq Məmmədov
Səh.44-51

METODİKA:FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
"Debat"demokratik təlim metodlarından biri kimi 
Ləman Mirzəyeva
Səh.52-60

Müəllim-şagird münasibətlərinə dair
Fazil Nağıyev 
Səh.61-64

İlyas Əfəndiyevin dramaturgiyasında tipologizm 
Məlahət Məmmədova 
Səh.65-69

Şagirdlərə öyrənməsi öyrədirəm 
Hürüxanım İsgəndərova 
Səh.70-73

Şagirdlərin orfoqrafiya səhvləri və onların aradan qaldırılması yolları 
Elman Şirinov
Səh.73-76

Test tapşırıqlarının icrasında tarixi materiallardan istifadə
Ağalar Ağayev
Səh.77-81

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Hüseyn Cavidin uşaq şerlərində tərbiyəvi fikirlər
Kamal Camallı
Səh.82-86

İNKİŞAF PEDAQOGİKASI
Ali məktəbin tarixi və inkişaf mərhələləri haqqında 
Bəşir Əhmədov
Səh.87-90

YENİ PEDAQOJİ TƏFƏKKÜR, YENİ PEDAQOJİ TEXNOLOGİYA
Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında yeni pedaqoji texnologiyalar
Rakif Həsənov, Məmməd Mirzəliyev 
Səh.91-97 

ABDULLA ŞAİQ-120
Abdulla Şaiq və folklor
Ağarəhim Rəhimov
Səh.98-100

ALİMLƏRİMİZ 
Bizim Şamil müəllim
Zemfira Tağıyeva,Mehralı Yusifov
Səh.101-104

SİNİFDƏNXARİC VƏ MƏKTƏBDƏNKƏNAR İŞLƏR
Kimyadan sinifdənxaic işlərin əhəmiyyəti və formaları 
Rəcəb Əliyev,Vaqif Əsgərov 
Səh.105-109

ÜMUMTÜRK PEDAQOJİ FİKİR TARİXİNDƏN 
Mövlana Cəmallədin Rumi mənəvi dəyərlər haqqında 
Rüfət Hüseynzadə
Səh.110-112

3
İçindəkilər
 
TƏHSİLİN İDARƏ OLUNMASI
Təhsildə keyfiyyət idarəetme fəaliyyətimizdə
Müslüm Qəzənfərov
Səh.3-22

Biz daha yaxsı işləməliyik
Aliyə Təhmasib 
Səh.22-26

YENİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ
Bakı Slavyan Universiteti yüksəliş mərhələsində 
Kamal Abdullayev 
Səh.27-30

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəb şəxsiyyət yetişdirməlidir
Nigar Cərullayev
Səh.31-33

Təlim-tərbiyə prosesinin vəhdəti və mahiyyəti
Ağahüseyn Həsənov 
Səh.34-42

PİLOT MƏKTƏBLƏRİMİZ 
İnnovasiya bankı yaradılması təcrübəsindən 
Qafar Hüseynov
Səh.43-49

METODİKA :FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
İnteraktiv təlim və şəxsiyyətin formalaşmasında onun rolu 
Zülfiyyə Vəliyeva 
Səh.50-60

Fizikadan ümumiləşdirici dərslərin təşkili yolları və onun təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsində rolu təcrübəsindən 
Eldar Məmmədov 
Səh.61-74

Triqonometrik tənliklərin tədrisi haqqında 
Flora Osmanova
Səh.75-78

“Heyvandarlıq” mövzusunun tədrisi 
Ayaz Rəcəbli 
Səh.79-83

PSİXOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ
Psixoloji xidmətin üfüqləri
Əbdül Əlizadə
Səh.84-89

İCTİMAİ TƏŞKİLATLAR
Təhsil Şurası təhsil quruculuğunun fəal iştirakçısıdır
Əjdər Ağayev
Səh.90-98

TƏBRİK EDİRİK
Afat Qurbanov Finlandiya Elmi Mərkəzinə üzv seçilmışdir
Səh.99

PEDAQOQ ALİMLƏRİMİZ 
Yüksəliş
Zəhra Əliyeva
Səh.100-102

BİZİM MÜƏLLİMLƏRİMİZ
Yaradıcı ziyalılar arasında onun öz yeri var
Fikrət Əliyev 
Səh.103-107

Çəkilən zəhmət hədər getmir 
Nazim Məmmədov
Səh.108-110

REDAKSİYANIN POÇTUNDAN 
Ailədə vətənpərvərlik  tərbiyəsinin bəzi vacib məqamları barədə
Məmmədəli Qasımov 
Səh.111-112

№4
İçindəkilər 

2002-2003-cü tədris ilində Azərbaycan Respublikası ali məktəblərinə daxil olmuş tələbələrə Prezident təqaüdünün verilməsi haqqinda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 
Səh.3

TƏHSİLƏ DÖVLƏT QAYĞISI
Müstəqil Azərbaycanın gələcəyi üçün yüksək biliyə malik ,zəkalı gənclər hazırlanmalıdır
Səh.4-12

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi
Səh.13-17

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Yeni dərs ili-yeni vəzifələr
Misir Mərdanov 
Səh.18-22

YENİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ
Azərbaycan Dillər Universiteti yüksəliş yollarında
Səməd Seyidov 
Səh.23-26

XARİCDƏ TƏHSİL
Demokratiya və humanizmə əsaslanan təhsil sistemi
Misir Mərdanov, Abdulla Mehrabov, Asif Cahangirov, Yəhya Kərimov, Nəcəf Nəcəfov, Ağakişi Əliyev
Səh.27-40

İDARƏETMƏNİN REGİONAL PROBLEMLƏRİ
Mingəçevir təhsil islahatı yollarında 
Məhəbbət Qarabağlı
Səh.41-46

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Hərbi vətənpərvərliyin mənəvi və fiziki təminatı
Rafiq Bəxşəliyev
Səh.47-51

Mənəviyyat və vətənpərvərlik tərbiyəsi gücləndirilməlidir
Zəhra Muradova
Səh.51-55

PEDAQOJİ PROSESİN İDARƏ OLUNMASI
Təlim prosesinin sistem anlamı
Firədun İbrahimov
Səh.56-58

PEDAQOJİ DÜŞÜNCƏLƏR
Dərs:klassik və innovatik aspektə
Fikrət Əliyev
Səh.59-71

METODİKA :FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Gənclərin siyasi mədəniyyətə yiyələnməsi onların mənəvi keyfiyyətinin yüksəldilməsinin mühüm vasitəsidir
Mübariz Əmirov
Səh.72-78

Müasir təlim metodları və onun tətbiqi məsələləri
Əbülfəz Əsədov
Səh.79-83

Şagirdlərdə ingilis dilinə maraq yaradılması təcrübəsindən 
Həsənağa Əhmədov
Səh.83-87

Təkrar prosesində retrospektiv fəndaxili rabitənin tətbiqi 
Ləman Mirzəyeva
Səh.88-92

NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ
Ə.Seyidov-110
XX əsr Azərbaycan pedaqoji elminin korifeyi 
Hüseyn Əhmədov
Səh.93-97

YARADICI MÜƏLLİMLƏRİMİZ
Bizim Əhməd müəllim
Əsmər Bədəlov
Səh.98-101

YENİ NƏSİLLƏR
Akademik Hüseyn Əhmədovun “Azərbaycan məktəb vəpedaqoji  fikir tarixi ”(I hissə) kitabı haqqında 
Zahid Qaralov
Səh.102-112
№5
İçindəkilər 

TƏHSİLƏ DÖVLƏT QAYĞISI
Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəblərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı
Səh.3

Müasir məktəbdə təlimin səmərəliliyini təmin edən şərtlər
Əjdər Ağayev
Səh.4-12

İDARƏETMƏNİN REGİONAL PROBLEMLƏRİ
İslahatın tələbləri səviyyəsində
Tədbir Mahmudov
Səh.13-19

ALİ TƏHSİL
Ali məktəbdə tələbə müstəqil işinin təşkilinin pedaqoji-psixoloji şərtləri
Rəhimə Mahmudova
Səh.20-30

METODİKA FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Orta məktəb fizika krusunda simmetriya prinsipləri və saxlama qanunlarının əlaqəli öyrədilməsi haqqında 
Vilayət İsmayılov, Cəfər Xasayev, Əziz Məmmədov 
Səh.31-40

İnsilig dilinin təlimində müqayisə metodundan istifadə təcrübəsindən
Həsənağa Əhmədov
Səh.41-45

Didaktik material nədir
Əzim Yolçuyev 
Səh.45-49

Təlimə marağın artırılmasında fəal tılim metodlarından istifadə
Akif Xalıqov
Səh.50-54

V-VI siniflərdə standart olmayan məsələlərin həlli haqqında 
Əbülfəz Süleymanov 
Səh.55-57

Öyrənməyi öyrətmək texnologiyası vasitəsilə təlim materiallarının ümumiləşdirilməsi təcrübəsindən
Zinyət Əhmədova
Səh.58-66

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Ədəbiyyat dərslərində vətənpərvərlik tərbiyəsi
Ləman Mirzəyeva
Səh.67-72

Ekaloji tərbiyədə valideyn nümunəsi 
Rəcəb Ağayev
Səh.73-74

MƏKTƏB TARİXİ.QIZILHACILI MƏKTƏBİ-125
Borcalının maarif qaranquşu
Gülnrə Qocayeva-Məmmədova
Səh.75-85

YENİ TİP MƏKTƏBLƏR
Xarici dillər təmayüllü internat-gimnaziyası
Məhəmmədəli Abbasov
Səh.86-90

BİZİM ALİMLƏRİMİZ. VAQİF ABBASOV-50
Şərəfli ömrün elmə, təhsilə həsr olunmuş şanlı səhifələri
Musa Rüstəmov
Səh.91-95

BİZİM MÜƏLLİMLƏR
Novruz siqlətli Novruzəli müəllim
Fikrət Əliyev 
Səh.96-98

MÜLAHİZƏLƏR, TƏKLİFLƏR
Orta məktəblərdə tarix fənninin aktual problemlərinə dair
Mübariz Əmirov 
Səh.99-103

YENİ NƏŞRLƏR
"Şərqdə pedaqogika tarixi"
Yusif Talıbov 
Səh.104-107

"Əliyar Qarabağlı"
Əli Başlıbelli(Mirzəyev), Mirməhəmməd Hüseynov
Səh.108-112
№6
İçindəkilər 

L.T Hüseynzadənin "İstiqlal"ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanı
Səh.3

Redaksiyada görüş
Səh.4-17

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Azərbaycan təhsili müstəqillik illərində
Misir Mərdanov
Səh.18-35

Yaxşı məktəb dedikdə 
Piter Kol, Rəhim Ağamalıyev 
Səh.36-49

Yeni pedaqoji təfkkür,yeni pedaqoji texnologiya 
Yeni pedaqoji təfkkür:düşüncələr və təkliflər
Fuad Qasımzadə
Səh.50-64

EHM və MƏKTƏB
Təhsil müəssisələrində əmək haqqı hsablaşmalarının avtomatlaşdırılmasına dair
Fərhad Əliyev, Akif Hacıyev 
Səh.65-76

QABAQÇIL MƏKTƏBLƏRİMİZ 
Son iki dərs ilində məktəbimizdə təlim-tərbiyə fəaliyyətinin yekun göstəriciləri haqqında
Faina Ələkbərova 
Səh.77-85

METODİKA:FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
İnteraktiv təlimə gedən yol
Nizami Heydərli
Səh.86-95

PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN.HÜSEYN CAVİD-120
Hüseyn Cavid 
Xeyrulla Məmmədov
Səh.96-102

NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ 
Təvazökar alim-gözəl insan 
Vilayət Əliyev
Səh.103-107

Təhsilimizin nurlu siması
Akif Babayev 
Səh.108-112
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar