95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2002

2002

30 mart 2019, Şənbə
230
№1
İçindəkilər 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevə Moskva Dövlət Universitetinin fəxri doktoru diplomunun təqdim edilməsi mərasimi
Церемония вручения почетного доктора МГУ Президенту Азербайджана Гейдару Алиеву
Səh.3-4

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev nitqi
Речь президента Азербайджана Гейдара Алиева
Səh.5-6 
 
TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Təlim-tərbiyə prosesinin və nəticələrinin qiymətləndirilməsi islahatı mühüm amil kimi
Реформа учебно-воспитательного процесса и оценка результатов является важным фактором
Misir Mərdanov, Abdulla Mehrabov, Telman Qardaşov 
Səh.7-31

PEDAQOJİ PROSESİN İDARƏ OLUNMASI
Təhsilin keyfiyyətini yüksəldirik
Повышаем качество образования
Ceyran Novruzova
Səh.32-37

KADR HAZIRLIĞI: VƏZİYYƏT, PERSPEKTİVLƏR.PEŞƏ LİSEYLƏRİMİZ
Peşə təhsili islahat yolarında
Rahim Əzizov 
Səh.38-42 

EHM VƏ MƏKTƏB
Kompüter şəbəkəsi və internet
Компьютерная сеть и интернет
Oqtay Məmmədov
Səh.43-48

Üstlü funksiyanın kompüterin köməyi ilə tədrisi təcrübəsindən 
Tofiq Məmmədov 
Səh.49-53

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Humanistləşdirmə işığında tərbiyə
Воспитание в свете гуманизма
Oqtay Məmmədov 
Səh.54-59  

Sinif rəhbərinin tərbiyə fəaliyyəti 
Воспитательная деятельность классного руководителя
İsa Musayev 
Səh.60-65 

METODİKA FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Kimyanın tədrisində aktual məsələlər
Актуальные вопросы преподавания химии
Kamil Haqverdiyev
Səh.66-72

Təhlil və nəticə çıxarmaq vərdişlərinin formalaşdırılmasında biologiya fənninin imkanları 
Возможности биологии в формулировании навыков анализа и результатов
Abısəməd Səmədov, Mirəstə Səmədova 
Səh.73-78 

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Qarşılıqlı münasibətlərin öyrənilməsinə dair
Исследование взаимных отношений
Qadir Quliyev
Səh.79-82

20 YANVAR
Tariximizin qanlı səhifəsi
Кровавая страница нашей истории
Nəsrəddin Musayev
Səh.83-85

BİZİM ALİMLƏRİMİZ. A.Xələfov -70
Mənalı ömür yolu
Значимая жизнь  
Hüseyn Əhmədov, Fərrux Rüstəmov
Səh.86-89 

VETERANLARIMIZ 
Şərəflə yaşanan ömür
Жизнь прожитый с честью
Nəsrəddin Musayev
Səh.90-92

BİZİM MÜƏLLİMLƏRİMİZ
Yeganə arzum doğma kəndimə qayıtmaqdır
Мое единственное желание - вернуться в родную деревню.
Səriyyə Novruzqızı
Səh.93-95

YENİ NƏŞRLƏR
"Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri"
«Государственные символы Азербайджанской Республики»
Süleyman Məmmədov 
Səh.96-104

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
«Введение в немецкую лингвистику»
Abdulla Qarayev 
Səh.105-109

Müzakirələr, Mülahizələr,təkliflər
İslahatlar, problemlər
Реформы, проблемы
Rəhim Əliyev
Səh.110-112

№2
İçindəkilər 

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Azərbaycan təhsilində islahatların əsas strategiyası
Основная стратегия реформ в образовании Азербайджана
İsgəndər İsgəndərov
Səh.3-14

YENİ ELM-TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ
Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
Институт Проблем Образования Азербайджанской Республики
Abdulla Mehrabov 
Səh.15-22

Azərbaycan-Rusiya Federasiyası təhsil münasibətlərinə yaşıl işıq
Зеленый свет в образовательных отношениях между Азербайджаном и Российской Федерацией
Fikrət Əliyev
Səh.23

PEDAQOJİ PROSESİN İDARƏ OLUNMASI
Bazis tədris planının tətbiqi keyfiyyətli təlim üçün zəmindir
Введение базисного учебного плана является основой для качественного обучения
Oqtay Məmmədov 
Səh.24-27

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Tətbiqi psixologiya və məktəb təcrübəsi
Прикладная психология и школьный опыт
Əbdül Əlizadə
Səh.28-38

MÜƏLLİM-ŞAGİRD MÜNASİBƏTLƏRİ
İstedadlı şagirdlərə qayğı
Забота за талантливыми студентоми 
Soltansəlim Axundov 
Səh.39-43

ŞƏXSİYYƏTİN SOSİALİZASİYASI
Pedaqogikada şəxsiyyətin sosializasiyası problemi
Проблемы социализации личности в педагогике
Sadıq Məmmədov
Səh.44-51

METODİKA:FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
"Debat"demokratik təlim metodlarından biri kimi 
«Дебаты» - один из методов демократического обучения
Ləman Mirzəyeva
Səh.52-60

Müəllim-şagird münasibətlərinə dair
Об отношениях учителя и ученика
Fazil Nağıyev 
Səh.61-64

İlyas Əfəndiyevin dramaturgiyasında tipologizm 
Типологизм в драматургие Ильяса Афандиева
Məlahət Məmmədova 
Səh.65-69

Şagirdlərə öyrənməsi öyrədirəm 
Hürüxanım İsgəndərova 
Səh.70-73

Şagirdlərin orfoqrafiya səhvləri və onların aradan qaldırılması yolları 
Орфографические ошибки студентов и способы их преодоления
Elman Şirinov
Səh.73-76

Test tapşırıqlarının icrasında tarixi materiallardan istifadə
Использование исторических материалов при выполнении тестовых заданий
Ağalar Ağayev
Səh.77-81

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Hüseyn Cavidin uşaq şerlərində tərbiyəvi fikirlər
Воспитательные идеи в стихах Хусейна Джавида
Kamal Camallı
Səh.82-86

İNKİŞAF PEDAQOGİKASI
Ali məktəbin tarixi və inkişaf mərhələləri haqqında 
Об истории и этапах высшего образования
Bəşir Əhmədov
Səh.87-90

YENİ PEDAQOJİ TƏFƏKKÜR, YENİ PEDAQOJİ TEXNOLOGİYA
Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında yeni pedaqoji texnologiyalar
Новые педагогические технологии в формировании личности студента
Rakif Həsənov, Məmməd Mirzəliyev 
Səh.91-97 

ABDULLA ŞAİQ-120
Abdulla Şaiq və folklor
Абдулла Шаиг и фольклор
Ağarəhim Rəhimov
Səh.98-100

ALİMLƏRİMİZ 
Bizim Şamil müəllim
Наш учитель Шамиль
Zemfira Tağıyeva,Mehralı Yusifov
Səh.101-104

SİNİFDƏNXARİC VƏ MƏKTƏBDƏNKƏNAR İŞLƏR
Kimyadan sinifdənxaic işlərin əhəmiyyəti və formaları 
Значение и формы внеклассной работы от химии
Rəcəb Əliyev,Vaqif Əsgərov 
Səh.105-109

ÜMUMTÜRK PEDAQOJİ FİKİR TARİXİNDƏN 
Mövlana Cəmallədin Rumi mənəvi dəyərlər haqqında 
Моральные ценности Мовлана Джамаладдина Руми
Rüfət Hüseynzadə
Səh.110-112

3
İçindəkilər
 
TƏHSİLİN İDARƏ OLUNMASI
Təhsildə keyfiyyət idarəetme fəaliyyətimizdə
Деятельность по управлению качеством образования
Müslüm Qəzənfərov
Səh.3-22

Biz daha yaxsı işləməliyik
Мы должны работать еще лучше
Aliyə Təhmasib 
Səh.22-26

YENİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ
Bakı Slavyan Universiteti yüksəliş mərhələsində 
Бакинский Славянский Университет находится на стадии повышение
Kamal Abdullayev 
Səh.27-30

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəb şəxsiyyət yetişdirməlidir
Школа должна воспитывать личность
Nigar Cərullayev
Səh.31-33

Təlim-tərbiyə prosesinin vəhdəti və mahiyyəti
Единство и сущность учебно-воспитательного процесса
Ağahüseyn Həsənov 
Səh.34-42

PİLOT MƏKTƏBLƏRİMİZ 
İnnovasiya bankı yaradılması təcrübəsindən 
Из опыта создания инновационного банка
Qafar Hüseynov
Səh.43-49

METODİKA :FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
İnteraktiv təlim və şəxsiyyətin formalaşmasında onun rolu 
Интерактивное обучение и его роль в формировании личности
Zülfiyyə Vəliyeva 
Səh.50-60

Fizikadan ümumiləşdirici dərslərin təşkili yolları və onun təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsində rolu təcrübəsindən 
Способы преподавания физики обобщающими уроками и их роль в повышении качества обучения.
Eldar Məmmədov 
Səh.61-74

Triqonometrik tənliklərin tədrisi haqqında 
О преподавании тригонометрических уравнений
Flora Osmanova
Səh.75-78

“Heyvandarlıq” mövzusunun tədrisi 
Преподавание темы "Животноводство"
Ayaz Rəcəbli 
Səh.79-83

PSİXOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ
Psixoloji xidmətin üfüqləri
Горизонты психологической службы
Əbdül Əlizadə
Səh.84-89

İCTİMAİ TƏŞKİLATLAR
Təhsil Şurası təhsil quruculuğunun fəal iştirakçısıdır
Совет по образованию является активным участником образования
Əjdər Ağayev
Səh.90-98

TƏBRİK EDİRİK
Afat Qurbanov Finlandiya Elmi Mərkəzinə üzv seçilmışdir
Афат Гурбанов избран членом научного центра Финляндии
Səh.99

PEDAQOQ ALİMLƏRİMİZ 
Yüksəliş
Повышение
Zəhra Əliyeva
Səh.100-102

BİZİM MÜƏLLİMLƏRİMİZ
Yaradıcı ziyalılar arasında onun öz yeri var
Среди творческой интеллигенции у него есть свое место
Fikrət Əliyev 
Səh.103-107

Çəkilən zəhmət hədər getmir 
Nazim Məmmədov
Səh.108-110

REDAKSİYANIN POÇTUNDAN 
Ailədə vətənpərvərlik  tərbiyəsinin bəzi vacib məqamları barədə
О некоторых важных аспектах патриотического воспитания в семье
Məmmədəli Qasımov 
Səh.111-112

№4
İçindəkilər 

2002-2003-cü tədris ilində Azərbaycan Respublikası ali məktəblərinə daxil olmuş tələbələrə Prezident təqaüdünün verilməsi haqqinda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о предоставлении президентских стипендий студентам, зачисленным в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2002-2003 учебном году
Səh.3

TƏHSİLƏ DÖVLƏT QAYĞISI
Müstəqil Azərbaycanın gələcəyi üçün yüksək biliyə malik ,zəkalı gənclər hazırlanmalıdır
К будущему независимого Азербайджана должны быть подготовлены высокообразованные, интеллигентные молодые люди.
Səh.4-12

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi
Речь Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева
Səh.13-17

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Yeni dərs ili-yeni vəzifələr
Новый учебный год - новые задачи
Misir Mərdanov 
Səh.18-22

YENİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ
Azərbaycan Dillər Universiteti yüksəliş yollarında
Азербайджанский Университет Языков находится на пути повышение
Səməd Seyidov 
Səh.23-26

XARİCDƏ TƏHSİL
Demokratiya və humanizmə əsaslanan təhsil sistemi
Система образования на основе демократии и гуманизма
Misir Mərdanov, Abdulla Mehrabov, Asif Cahangirov, Yəhya Kərimov, Nəcəf Nəcəfov, Ağakişi Əliyev
Səh.27-40

İDARƏETMƏNİN REGİONAL PROBLEMLƏRİ
Mingəçevir təhsil islahatı yollarında 
Мингячевирская образовательная реформа
Məhəbbət Qarabağlı
Səh.41-46

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Hərbi vətənpərvərliyin mənəvi və fiziki təminatı
Моральная и физическая безопасность военного патриотизма
Rafiq Bəxşəliyev
Səh.47-51

Mənəviyyat və vətənpərvərlik tərbiyəsi gücləndirilməlidir
Необходимо укреплять нравственно-патриотическое воспитание
Zəhra Muradova
Səh.51-55

PEDAQOJİ PROSESİN İDARƏ OLUNMASI
Təlim prosesinin sistem anlamı
Системный смысл учебного процесса
Firədun İbrahimov
Səh.56-58

PEDAQOJİ DÜŞÜNCƏLƏR
Dərs:klassik və innovatik aspektə
Урок: классической и инновационной аспекту
Fikrət Əliyev
Səh.59-71

METODİKA :FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Gənclərin siyasi mədəniyyətə yiyələnməsi onların mənəvi keyfiyyətinin yüksəldilməsinin mühüm vasitəsidir
Политическая культура молодых людей является важным инструментом повышения их моральных качеств
Mübariz Əmirov
Səh.72-78

Müasir təlim metodları və onun tətbiqi məsələləri
Современные методы обучения и их применение
Əbülfəz Əsədov
Səh.79-83

Şagirdlərdə ingilis dilinə maraq yaradılması təcrübəsindən 
Опыт создания  интереса у студентов  на английский язык
Həsənağa Əhmədov
Səh.83-87

Təkrar prosesində retrospektiv fəndaxili rabitənin tətbiqi 
Ретроспективное  междисиплинарное применение связи в процессе повторение
Ləman Mirzəyeva
Səh.88-92

NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ
Ə.Seyidov-110
XX əsr Azərbaycan pedaqoji elminin korifeyi 
Корифей азербайджанской педагогической науки XX века
Hüseyn Əhmədov
Səh.93-97

YARADICI MÜƏLLİMLƏRİMİZ
Bizim Əhməd müəllim
Наш  учитель Ахмед
Əsmər Bədəlov
Səh.98-101

YENİ NƏSİLLƏR
Akademik Hüseyn Əhmədovun “Azərbaycan məktəb vəpedaqoji  fikir tarixi ”(I hissə) kitabı haqqında 
О книге академика Гусейна Ахмедова "История азербайджанской школы и педагогическая идея" (часть I)
Zahid Qaralov
Səh.102-112
№5
İçindəkilər 

TƏHSİLƏ DÖVLƏT QAYĞISI
Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəblərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı
Указ Президента Азербайджанской Республики об укреплении материально-технической базы общеобразовательных школ Азербайджанской Республики
Səh.3

Müasir məktəbdə təlimin səmərəliliyini təmin edən şərtlər
Условия обеспечивающие эффективность обучения в современной школе
Əjdər Ağayev
Səh.4-12

İDARƏETMƏNİN REGİONAL PROBLEMLƏRİ
İslahatın tələbləri səviyyəsində
На уровне требований реформы
Tədbir Mahmudov
Səh.13-19

ALİ TƏHSİL
Ali məktəbdə tələbə müstəqil işinin təşkilinin pedaqoji-psixoloji şərtləri
Педагогические и психологические условия организации самостоятельной работы студентов в высшей школе
Rəhimə Mahmudova
Səh.20-30

METODİKA FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Orta məktəb fizika krusunda simmetriya prinsipləri və saxlama qanunlarının əlaqəli öyrədilməsi haqqında 
О принципах симметрии в курсе физике средней школы и соответствующих законах об обучении
Vilayət İsmayılov, Cəfər Xasayev, Əziz Məmmədov 
Səh.31-40

İnsilig dilinin təlimində müqayisə metodundan istifadə təcrübəsindən
Из опыта использования метода сравнения в преподавании Английского языка
Həsənağa Əhmədov

Səh.41-45

Didaktik material nədir
Что такое дидактический материал?
Əzim Yolçuyev 
Səh.45-49

Təlimə marağın artırılmasında fəal tılim metodlarından istifadə
Использование активных методов обучения для повышения интереса к обучению
Akif Xalıqov
Səh.50-54

V-VI siniflərdə standart olmayan məsələlərin həlli haqqında 
О нестандартных решений задач в V-VI классах
Əbülfəz Süleymanov 
Səh.55-57

Öyrənməyi öyrətmək texnologiyası vasitəsilə təlim materiallarının ümumiləşdirilməsi təcrübəsindən
Zinyət Əhmədova
Səh.58-66

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Ədəbiyyat dərslərində vətənpərvərlik tərbiyəsi
Патриотическое воспитание в литературных классах
Ləman Mirzəyeva
Səh.67-72

Ekaloji tərbiyədə valideyn nümunəsi 
Пример родителей в экологическом образовании
Rəcəb Ağayev
Səh.73-74

MƏKTƏB TARİXİ.QIZILHACILI MƏKTƏBİ-125
Borcalının maarif qaranquşu
Gülnrə Qocayeva-Məmmədova
Səh.75-85

YENİ TİP MƏKTƏBLƏR
Xarici dillər təmayüllü internat-gimnaziyası
Интернат-гимназия иностранных языков
Məhəmmədəli Abbasov
Səh.86-90

BİZİM ALİMLƏRİMİZ. VAQİF ABBASOV-50
Şərəfli ömrün elmə, təhsilə həsr olunmuş şanlı səhifələri
Славные страницы, посвященные науке и воспитанию достойной жизни
Musa Rüstəmov
Səh.91-95

BİZİM MÜƏLLİMLƏR
Novruz siqlətli Novruzəli müəllim
Fikrət Əliyev 
Səh.96-98

MÜLAHİZƏLƏR, TƏKLİFLƏR
Orta məktəblərdə tarix fənninin aktual problemlərinə dair
По актуальным вопросам истории в общеобразовательных школах
Mübariz Əmirov 
Səh.99-103

YENİ NƏŞRLƏR
"Şərqdə pedaqogika tarixi"
«История педагогики на Востоке»
Yusif Talıbov 
Səh.104-107

"Əliyar Qarabağlı"
Əli Başlıbelli(Mirzəyev), Mirməhəmməd Hüseynov
Səh.108-112
№6
İçindəkilər 

L.T Hüseynzadənin "İstiqlal"ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanı
Указ Президента Азербайджанской Республики о награждении Л.Т. Гусейнзаде орденом "Истиклал"
Səh.3

Redaksiyada görüş
Встреча в редакции
Səh.4-17

TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Azərbaycan təhsili müstəqillik illərində
Азербайджанское образование в годы независимости
Misir Mərdanov
Səh.18-35

Yaxşı məktəb dedikdə 
Piter Kol, Rəhim Ağamalıyev 
Səh.36-49

Yeni pedaqoji təfkkür,yeni pedaqoji texnologiya 
Yeni pedaqoji təfkkür:düşüncələr və təkliflər
Новое педагогическое мышление: мысли и предложения
Fuad Qasımzadə
Səh.50-64

EHM və MƏKTƏB
Təhsil müəssisələrində əmək haqqı hsablaşmalarının avtomatlaşdırılmasına dair
Об автоматизации зарплатных контрактов в образовательных учреждениях
Fərhad Əliyev, Akif Hacıyev 
Səh.65-76

QABAQÇIL MƏKTƏBLƏRİMİZ 
Son iki dərs ilində məktəbimizdə təlim-tərbiyə fəaliyyətinin yekun göstəriciləri haqqında
Об окончательных результатах учебно-воспитательной деятельности в нашей школе за последние два года
Faina Ələkbərova 
Səh.77-85

METODİKA:FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
İnteraktiv təlimə gedən yol
Путь к интерактивному обучению
Nizami Heydərli
Səh.86-95

PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN.HÜSEYN CAVİD-120
Hüseyn Cavid 
Хусейн Джавид
Xeyrulla Məmmədov
Səh.96-102

NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ 
Təvazökar alim-gözəl insan 
Скромный ученый и замечательный человек
Vilayət Əliyev
Səh.103-107

Təhsilimizin nurlu siması
Яркое лицо нашего образования
Akif Babayev 
Səh.108-112
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar