95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2001

2001

30 mart 2019, Şənbə
216
№1
İçindəkilər

Dünya azərbaycanlılarına
Səh. 3-4

XXI əsrin, üçüncü minilliyin qarşılanması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərancamı
Səh.5

XXI əsrin və üçüncü minilliyin qarşılanması ilə bağlı tədbirlər planı
Səh.6-7

Dünya şöhrətli təhsil ocağı
Azərbaycan Dövlət Neft Akademyasının 80 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubley mərasimində Respublika Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi
Речь Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на торжественной церемонии, посвященной 80-летию Азербайджанской Государственной Нефтяной Академии
Səh.8-17 

Azərbaycan Dövlət Neft Akademyasının rektoru professor Siyavuş Qarayevin çıxışı
Выступление ректора Азербайджанской государственной нефтяной академии, профессора Сиявуша Гараева
Səh. 18-22 

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi – praktik konfransda təhsil naziri, professor Misir Mərdanovun çıxışı
Выступление министра образования, профессора Мисира Марданова на научно-практической конференции, посвященной 80-летию Азербайджанской государственной нефтяной академии
səh.23-26

Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı; islahat prosesinin gedişi, problemlər, perspektiv prioritetlər
Программа образовательной реформы в Азербайджанской Республике; прогресс процесса реформ, проблемы, перспективные приоритеты
Misir Mərdanov
səh.27-50 

Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramının gedişi vəziyyəti, problemlər və perspektiv prioritetlər haqqında Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı
Решение коллегии Министерства образования о статусе, проблемах и перспективных приоритетах Программы реформы образования Азербайджанской Республики
səh.51-65

Təhsil Nazirliyində elmi seminar 
Azərbaycanda Təhsil İslahatının elmi əsasları
Научные основы образовательной реформы в Азербайджане
Zahid Qaralov
səh.66-76

Yeni pedaqoji təfəkkür, yeni pedaqoji texnologiya 
Şagirdin yaxşı oxuya bilməsi və yaxşı oxumaq istəməsi üçün şəraitin yaradılması
Создание условий для того, чтобы студент хорошо учился и захотел хорошо учится
Əbdül Əlizadə
səh.77-91

Pedaqoji prosesə rəhbərlik 
Ali məktəbdə rəhbərlik və daxili nəzarət pedaqoji prosesə xidmət kimi
В вузе руководство и внутренний контроль служат педагогическому процессу
Nurəddin Kazımov 
səh.92-100

"Nəsirəddin Tusi" - 800
Nəsirəddin Tusinin elmi-pedaqoji irsinin öyrənilməsi haqqında
Об изучении научно-педагогического наследия Насреддина Туси
Zahid Qaralov 
səh.101-112

"İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə" - 30
Məcmuədə məktəbəqədər tərbiyə ilə əlaqədar materialların proqram tələblərinə uyğunluğu
В журнале соответствие материалов дошкольного образования требованиям программного обеспечения
Zemfira Məhərrəmova
səh.113-118 

Xəbərlər, məlumatlar
Faydalı tədbir
Полезная мероприятия
səh.119-121

Pedaqoq alimlərimiz 
Alınmamış müsahibə
Не полученный интервью
Oqtay Abbasov
səh.122-124

Xeyirxah insan, gözəl alim
Благожелательный человек,прекрасный ученый
Əmrulla Paşayev, Heydər Cəfərov
səh.124-127

Yeni nəşrlər 
X-XI siniflər üçün “Azərbaycan tarixi” dərsliklərin yeni nəşri başa çatmışdır
Завершен новый выпуск учебников "История Азербайджана" для X-XI классов.
səh.128
2
İçindəkilər

Azərbaycanın coğrafiya elminin dünəni, bu günü, sabahı
Прошлое, настоящее, будущее наука Азербайджанской Географии
Budaq Budaqov
səh.3-7

Keçid dövrü və dünyagörüşü problemi
Переходный период и проблема перспективы
Aydın Şirinov
səh.8-24

Pedaqoji prosesin idarə olunması 
Tədrisin intensivləşdirilməsinə dair 
Об интенсификации образования
Sədrəddin Qədirov
səh.25-30

Pedaqoji prosesin səmərəli təşkili mühüm şərtdir
Эффективная организация педагогического процесса является важным условием
Elmira İsmayılova
səh.31-34

Kadr hazırlığı: vəziyyət, perspektivlər
Ali təhsil müəssisəsi timsalında marketinq xidmətlərinin fəaliyyət mexanizmi
Механизм действия маркетинговых услуг в условиях высших учебных заведений
Rəhim Ağamalıyev
səh.35-40

EHM və məktəb 
Pedaqoji prosesdə komputer texnologiyasının üstünlükləri haqqında
О преимуществах компьютерных технологий в педагогическом процессе
Akif Orucəliyev
səh.41-43

Tərbiyə məsələləri 
Gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi üzrə metodik məsləhətlər
Методические советы по патриотическому воспитанию молодежи
Ənvər Aslanov
səh.44-47

Tədris prosesində vətən sevgisini aşılayıram 
Nizami Gəncimalıyeva
səh.47-50

Milli pedaqogikada elmi yeniliklər 
Təhsil islahatı və pedaqoji prosesin bəzi nəzəri məsələləri
Некоторые теоретические вопросы образовательной реформы и педагогического процесса
Nurəddin Kazımov
səh: 51-59

Metodika: fənlərin tədrisi 
Fizikanın tədrisində ekoloji informasiyaların əhəmiyyəti haqqında
О значении экологической информации в преподавании физики
Nazim Məsimov
səh.60-62

Şagirdlərin şifahi nitq qabiliyyətini inkişaf etdirmək təcrübəsindən
Из опыта развития навыков устной речи студентов
Nərminə Əliyeva
səh.63-66

Ardıcıllığın limitinin tədrisinə dair
Məhəmməd Abbasov
səh.67-69

"Nəsirəddin Tusi"- 800
N.Tusinin elmi irsində astronomiyanın rolu
Роль астрономии в научном наследии Н. Туси
Mirzəli Murquzov, Əziz Babayev
səh.70-73

"İBTIDAI MƏKTƏB VƏ MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏRBIYƏ" - 30
Sinif müəllimlərinin yaxın köməkçisi
Близкий помощник классного учителя
Yəhya Kərimov 
səh.74-78

Pedaqoq alimlərimiz 
Müdriklərdən öyrənə - öyrənə
Mircəfər Həsənov, Xudaverdi Əlizadə
səh: 79-81 

Bizim müəllimlər 
Ədəbiyyatımızı sevdirənlər
Те, кто учат любит нашу литературу
Bəybala Abbaslı
səh.82-84

Xaricdə təhsil 
Kommunarlıq – yüksək romantika texnologiyasıdır
Vladimir Karakovski
səh.85-94

İctimai təşkilatlar 
Həmkarların fəaliyyəti
Деятельность коллег
Ədilə Heydərova
səh.95-106

Tənqid və biblioqrafiya 
Yeni orijinal dərsliklər
Новые оригинальные учебники
Süleyman Məmmədov
səh.107-122

Pedaqogikanın 70 illik “ömrünə” əsrin sonundan baxış
70-летняя «жизнь» педагогики рассматривается с конца век
Əmrulla Paşayev
səh.123-126

Pedaqoji aləm. Yeni mətbuat orqanı
Педагогический мир. 
səh.127-128 
№3
İçindəkilər 

Təhsil islahatı fəaliyyətdədir
Fasiləsiz təhsil hamı üçündür
Непрерывное образование для всех
Misir Mərdanov
səh.3-29

Təlim texnologiyası 
Şagirdlərin müstəqil təhsil fəaliyyətini formalaşdırmağın pedaqoji – psixoloji məsələləri
Педагогические - психологические проблемы формирования самостоятельной образовательной деятельности студентов
Məcid İsmixanov
səh.30-37

Pedaqoji prosesin idarə olunması 
Müəllim-şagird münasibətləri pedaqoji prosesin indikatorudur
Отношения учитель-ученик являются показателем педагогического процесса
Səadət Hənifəyeva 
səh.38-44

Tərbiyə məsələləri 
İntellekt haqqında düşüncələr
Мысли об интеллекте
Rəcəb Ağayev
səh.45-47

İdarəetmənin regional problemləri 
Müasir məktəb və iqtisadiyyat
Современная школа и экономика
Sürəyya Əliyeva
səh.48-51

Milli pedaqogikada elmi yeniliklər 
Pedaqoji proses və milli pedaqogika
Педагогический процесс и народная педагогика
Fikrət Əliyev
səh.52-60

Nümunəvi məktəblərimiz 
Bakıda bir məktəb var – 54 nömrəli
В Баку есть одна школа - №54
səh.61-68

Nəsirəddin Tusi - 800
Ümumtəhsil məktəblərində N.Tusi irsindən istifadəyə dair
Об использовании наследия Н. Туси в общеобразовательных школах
Elşən Talıbov
səh.69-73

Zaqafqaziya ali təhsilli bədən tərbiyəsi kadraları hazırlayan ilk tədris müəssisəsi
Закавказье - первое учебное заведение в сфере физического воспитания
Ağacan Abıyev
səh.74-79

Məktəb və pedaqoji fikir tariximizdən 
F.Köçərli publistikasında xalq maarifi məsələləri
Вопросы народного просвещения в публисистике Ф.Кочарли
Veydəddin Pirəliyev
səh.80-86

Nəsillərə nümunə 
Mənəviyyat, ülvilik, paklıq meyarı
Критерии духовности, нравственности, чистоты
Akif Əliyev
səh.87-93

Pedaqoq alimlərimiz 
Milli pedaqogikamızın tarixi
История отечественной педагогики
Əlimirzə Əhmədov, Vidadi Bəşirov
səh.94-101

İş yoldaşlarımız 
Qarşıda yüz yaşın işığı yanır
Впереди горит сто летний свет
Arif Ərşədoğlu
səh.102-103

İctimai təşkilatlar 
Təhsil hamının işidir
Образование это работа всех
Əjdər Ağayev
səh.104-112

Yeni nəşrlər 
Müasir Azərbaycan dili haqqında uğurlu dərslik
Успешный учебник по современному азербайджанскому языку
Kamal Abdullayev, Kamal Hacıyev
səh.113-119

Qiymətli tədqiqat əsəri
Драгоценная исследовательская работа
Əjdər Ağayev
səh.120-124

“Nəriman Nərimanov – ideal və gerçəklik
«Нариман Нариманов - идеал и реальность»
İntiqam Cəbrayılov
səh.124-126

“Məktəb psixoloqu
"Школьный психолог"
Nəsrəddin Musayev
səh.127-128
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar