95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2000

2000

30 mart 2019, Şənbə
219
№1

İçindəkilər
20 Yanvar faciəsionun hüquqi – siyasi qiyməti
Трагедия 20 января: ее юридичекое - политическая цена
Qurban Bayramov
səh.3-10

Sosial pedaqogikada yetim uşaqların tərbiyəsi problemi
Проблемы воспитания детей-сирот в социальной педагогике
Hikmət Əlizadə 
səh.11-18

Yeniyetmələrdə inam və dini etiqadın formalaşmasına təsir edən amillər və onların təşəkkül mexanizmləri
Факторы, влияющие на развитие веры и религии подростков и механизмы их формирования
Kəmalə Qəhrəmanova
səh.19-25

Milli pedaqogikada elmi yeniliklər
Ali məktəbdə elmi tədqiqat işi pedaqoji prosesin tərkib hissəsi kimi
Исследования в высшей школе являются частью педагогического процесса
Nurəddin Kazımov
səh.26-33

Psixologiya məsələləri
Yeniyetmə və gənclərin ailə həyatına psixoloji hazırlıq problemi 
Проблемы психологической подготовки подростков и подростков в семейной жизни
Kəmalə Şiriyeva 
səh.34-39

"Kitabi-Dədə Qorqud" - 1300
Tarixin tədrisində “Kitabi- Dədə Qorqud” dastanlarından istifadə
Использование эпоса "Kитаби-Дада Горгуд" в истории преподавания
Mübariz Əmirov 
səh.40-45

Məktəb və pedaqoji fikir tariximizdən 
Qazax Seminariyasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi – praktik konfransda çıxış
Выступление на научно-практической конференции, посвященной 80-летию Газахского семинария
Misir Mərdanov
səh.45-57

Metodika: fənlərin tədrisi
Fizikadan məsələ həllində ideal obyekt və ideallaşdırma 
Идеальный объект и идеализация в решении физических задач
Bakıxan Mirzəyev
səh.58-63

Azərbaycanın mineral sərvətlərinin öyrədilməsinə dair
Образование минеральных ресурсов Азербайджана
Əjdər Xəlilov
səh.64-69

Tarixi proses: vahidlik və müxtəliflik
Исторический процесс: единство и разнообразие
İntiqam Cəbrayılov 
səh.70-74

Unutsaq-unudularıq
Doğma ana dilinin tədrisi keşiyində 
Преподавание родного языка
Əhəd Əhmədov
səh.75-80

Nəsillərə nümunə
Əsrimizin həmyaşıdı ilə xatirə söhbət
Памятный разговор с нашими сверстниками
Söhbəti qələmə alan: Rüfət Hüseynzadə
səh.81-90

Xaricdə təhsil
Böyük Britaniyanın təhsil sistemi
Система образования в Великобритании
Rəhim Ağamalıyev
səh.91-109

EHM və məktəb
İnformatika və onun tədrisi
Информатика и ее преподавание
Ramiz Əliyarov
səh.110-112
№2

İçindəkilər
Təhsilə dövlət qayğısı
Məmmədəmin Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinə 
В Бакинский Государственный Университет им. Мамедамин Расулзаде
səh.3

Azərbaycan Respublikası prezidenti Heydər Əliyevin giriş nitqi
Речь Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева
səh.4-10

M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin 80 illik yubileyində məruzəsi
Отчет о 80-летии Бакинского Государственного Университета им. М. Расулзаде
Misir Mərdanov
səh.11-23

Təhsilimizin flaqmanı
Флагман образование
Söhbəti qələmə aldı: Nəsrəddin Musayev
səh.24-29

“Alma mater”imizin yubileyi
Fuad Qasımzadə
səh.30-34

M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti mənim həyatımda
В моей жизни Бакинский государственный университет имени М. Расулзаде находится в моей жизни
Qurban Bayramov
səh.35-37

Təhsil islahatı fəaliyyətdədir
Təhsilin humanistləşdirilməsi və humanitarlaşdırılması barədə
Nəcəf Nəcəfov 
səh.38-47

70 ilin işığında
В свете 70 лет
Məmmədhənifə Musayev
səh.48-52

Şanlı yubiley
Славный юбилей
Söhbəti qələmə aldı: Allahverdi Eminov
səh.53-62

İnstitutla bağlı xatirələrim
Воспоминания об институте
Zəhra Əliyeva 
səh.63-65

"Kitabi-Dədə Qorqud" - 1300
“Kitabi – Dədə Qorqud” eposunun tədqiqi barədə
Об изучении эпопеи "Китаби - Дада Горгуд"
Jalə Mustafayeva
səh.66-73

Psixologiya məsələləri
Məktəbdə psixoloji xidmət işinin təşkili və səmərəliliyi haqqında
Об организации и эффективности психологической услуги в школе
Nazimə Zeynalova
səh.74-75

Xaricdə təhsil
Almaniya və Ruminiyada təhsil sistemi 
Система образования в Германии и Румынии
Misir Mərdanov, Rəhim Ağamalıyev
səh.76-93

Tərbiyə məsələləri
Heydər Əliyev və gənclərin hərbi – vətənpərvərlik tərbiyəsi
Гейдар Алиев и молодежное военно-патриотическое воспитание
Məmmədəli Ağayev, Kövsər Məmmədov
səh.94-98

Kadr hazırlığı: vəziyyət, perspektivlər
Reallıqlar və perspektivlər
Факты и перспективы
Rafiq Baxşəliyev 
səh. 99-104

Özəl təhsil müəssisələri
Gəlir bölgüsünün təhlili və təhlil sistemi ilə qarşılıqlı əlaqəsi 
Анализ разделения доходов и взаимодействие с системой анализа
İradə Mirzəhmədova
səh.105-110

EHM və məktəb
Komputer texnikası və şagirdlərin təlim fəaliyyəti 
Компьютерная техника и учебная деятельность студентов
Möhsün Alışov
səh.111-120

Pedaqoq alimlərimiz
Hüseyn Mustafa oğlu Əhmədov cənablarına
Господину Гусейн Мустафа оглы Ахмедов 
Müəllifsiz
səh.121-122

Sədi Şahsəddin oğlu İmanov cənablarına 
Господину Сади Шaхседдин оглы Иманову
Müəllifsiz
səh.123-124

Bunları bilmək faydalıdır
Qulu Xəlillinin publistikasında təhsil məsələsinə dair
В публисистике Гулу Халили по вопросу об образовании
Afət Sadıqova
səh.125-128
№3

İçindəkilər
Təhsil islahatı fəaliyyətdədir
İslahat proqramı təkamül yolu ilə aparılmalıdır
Программа реформ должна осуществляться путем эволюции
Misir Mərdanov
səh.3-11

Dilimiz-mənəviyyatımız
Ana dili milli sərvətimizdir
Родной язык - наше национальное богатство
İsgəndər İsgəndərov
səh.12-17

Yeni pedaqoji təfəkkür, yeni pedaqoji texnologiya
Yeni pedaqoji təfəkkür; ideyalar, prinsiplər, problemlər
Новое педагогическое мышление; идеи, принципы, проблемы
Əbdül Əlizadə
səh.18-34

KADR HAZIRLIĞI: VƏZIYYƏT, PERSPEKTIVLƏR
Təhsili idarə edənlərin hazırlanmasında dövlət standartları
Государственные стандарты подготовки правителей образования
Rəhim Ağamalıyev
səh.35-53

TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Kimya tədrisinin tərbiyə imkanları və onların reallaşdırılması yolları
Воспитательные возможности образования химии и пути их реализации
Rəcəb Əliyev
səh.54-62

Milli pedaqogikada elmi yeniliklər
Yeni pedaqoji təfəkkür və pedaqogika 
Новое педагогическое мышление и педагогика
Nurəddin Kazımov
səh.63-67

Şagirdlərin mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşmasına dair
О формировании духовных качеств у студентов
Oruc Həsənov
səh.68-70

METODIKA: FƏNLƏRIN TƏDRISI
İngilis dilinin tədrisində fənlərarası əlaqəyə dair
Междисциплинарное общение в преподавании английского языка
Həsənağa Əhmədov
səh.71-75

Məktəb və pedaqoji fikir tarixi
Yüz yaşlı Sarvan məktəbi
Столетняя школа Сарван
Gülnarə Quluyeva – Məmmədova
səh.76-79

Nəsirəddin Tusinin həyatı, elmi fəaliyyəti haqqında
О жизни и научной деятельности Насреддина Туси
Akif Xalıqov
səh.80-86

Nəsillərə nümunə
Böyük Sərkərdə
Великий полководец
Məzahir Abbasov
səh.87-92

Əlli yaşın bəhrələri
Плоды пятидесяти лет
Xeyrulla Məmmədov
səh.93-98

Yeni nəşrlər
Fəlsəfi təfəkkür aşırımlarında (Professor M.B.Zeynalovun “Fəlsəfə tarixi” dərsliyi haqqında)
В философских размышлениях (о книге М.З.Зейналова "История философии")
Aydın Şirinov
səh.99-103

Sanballı dərslik
Fəridə Şəfiyeva 
səh.104–105

Bunları bilmək faydalıdır
Xarici ölkələrdə testin inkişaf tarixi haqqında
Об истории развития тестов в зарубежных странах
Nərminə Məmmədova
səh.106-112
4

İçindəkilər
Təhsilə dövlət qayğısı
Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqında Azərbaycam Respublikası Prezidentinin fərmanı
Указ Президента Азербайджанской Республики о совершенствовании системы образования в Азербайджанской Республике
səh.3-6

İlk universitetimiz
Bakı Dövlət Universitenin yaranması tarixindən
Из истории Бакинского Государственного Университета
Misir Mərdanov
səh.7-26

TƏHSIL ISLAHATI FƏALIYYƏTDƏDIR
Flaqman pedaqoji univertsitetin islahat startı
Инициатива по реформированию педагогического университета Флагман
səh.27-38

Məzunlarla görüş
50 ildən sonra
После 50 лет
Təranə Hacılı
səh.39-40

ADPU- nun rektoru, professor cənab Bəhlul Ağayevə
Ректор АДПУ, профессору Бахлул Агаеву
səh.40-42

Təhsil: problemlər, vəzifələr
Təfəkkür attestasiyası islahatın tələbidir
Интеллектуальная аттестация является требованием реформы
Fikrət Əliyev 
səh.43-50

YENI PEDAQOJI TƏFƏKKÜR, YENI PEDAQOJI TEXNOLOGIYA
Şagird sözü böyük hərflə yazılır
Слово школьник пишетсья заглавной буквой
Əbdül Əlizadə
səh.51-69

MILLI PEDAQOGIKADA ELMI YENILIKLƏR
Elmi – pedaqoji kadrların hazırlanması pedaqoji prosesin tərkib hissəsi kimi
Подготовка научно-педагогических кадров как часть педагогического процесса
Nurəddin Kazımov
səh.70-75

TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Peditariya üzrə subordinatorların etik və deontoloji tərbiyəsinin təşkili haqqında
Sabir Səfərov
səh.76-80

Yenilikçi müəllimlər
Pedaqoji prosesdə müəllim şagird əməkdaşlığı
Сотрудничество учителя и школьников в педагогическом процессе
Səadət Hənifəyeva
səh.81-85

Metodika: fənlərin tədrisi
Təmayüllü lisey sinifləri məktəbdə təlim – tərbiyə prosesinin diferensiallaşdırılması vasitəsi kimi
Telman Qardaşov
səh.86-89

Sinifdənxaric, məktəbdənkənar işlər
Diyarşünaslıq materialından istifadə təcrübəsindən 
Из опыта использования материалов страноведение
Məlahət İsmayılova
səh.90-93

"KITABI-DƏDƏ QORQUD" - 1300
Dərslərimizə Dədə Qorqud gəlişi
Приход Дада Горгуда на наши уроки
Asya Rzayeva
səh.94-99

Orta ixtisas məktəbləri
Yeni tədris planları
Новые учебные планы
Nəcəf Nəcəfov
səh.100-110

Pedaqoji fikir tariximizdən
Farabinin pedaqoji görüşləri 
Педагогические встречи Фараби
Rüfət Hüseynzadə
səh.111-114

Bizim müəllimlərimiz
Müəllim peşəsinin sədaqətli vurğunu 
Преданный любитель профессии учитель
Məmməd Ələsgərov
səh.115-117

Xaricdə təhsil
Polşanın təhsil sistemi
Система образования в Польше
Rəhim Ağamalıyev
səh.118-128
№5

İçindəkilər
Təhsilə dövlət qayğısı
Yeni dərs ilinin başlanması və Bilik günü münasibətilə Bakının Nərimanov rayonundakı 82 nömrəli məktəbdə keçirilən təntənəli toplantıda Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi
Речь президента Азербайджана Гейдара Алиева на торжественном собрании в школе № 82 Наримановского района города Баку по случаю нового учебного года и Дня знаний
səh.3-9

YENI PEDAQOJI TƏFƏKKÜR, YENI PEDAQOJI TEXNOLOGIYA
Şagirdin yaxşı oxuya bilməsi və yaxşı oxumaq istəməsi üçün şəraitin yaradılması.Maraq effekti haqqında
Создание условий для того, чтобы студент хорошо учился и хотел хорошо учится. Интереса о эффекта 
Əbdül Əlizadə
səh.10-31

Təhsil: problemlər, vəzifələr
Düşüncə, düşüncə, yenə də düşüncə
Мысль,мысль,снова мысль
Bəşir Əhmədov
səh.32-37

Yeni pedaqoji təfəkkürə dair etüdlər
Исследования по новому педагогическому мышлению
Vaqif Qurbanov 
səh.38-43

Pedaqoji prosesin idarə olunması 
Qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi müəllim – şagird əməkdaşlığının mühüm amili kimi
Изучение передового опыта является важным фактором сотрудничества учителя и ученика
Zeynəddin Piroğlanov
səh.44-46

Yenilikçi müəllimlər 
Bir dərsin xronometrajı
Хронометрия одного урока
Qaybalı Paşayev
səh.47-51

Metodika: fənlərin tədrisi
Zoologiyanın tədrisində “Universal elektrotablo”nun əhəmiyyəti
Значение "Универсального еlectrotablo" в преподавании зоологии
Abısəməd Səmədov
səh.52-56

EHM və məktəb
Komputerin imkanlarından istifadəyə dair
Об использовании компютерных возможностей
Oqtay Məmmədov
səh.57-64

"KITABI-DƏDƏ QORQUD" - 1300
“Dədə Qorqud” dastanı tarixi yaddaşımızdır
Эпопея "Деде Горгуд" - наша историческая память
Vilayət Əliyev, Vəli Əliyev
səh.65-69

Pedaqoji irsimizdən 
Görkəmli alim, nüfuzlu pedaqoq
Известный ученый, влиятельный педагог
Əjdər Xəlilov 
səh.70-74

Pedaqoq alimlərimiz
Görkəmli pedaqoq – alim, istedadlı müəllim
Выдающийся педагог - ученый, талантливый учитель
Əjdər Ağayev
səh.75-80

Pedaqoq alimlər
Pedaqoji elmə həsr edilmiş ömür
Жизнь посвященная педагогической науке
Fərrux Rüstəmov
səh.81-84

İş yoldaşlarımız
Ömür qismət payı
Faiq Yunusov
 səh.85-88

Mülahizələr, təkliflər, düşüncələr 
Faydalı tədbir
Полезная мероприятия
səh.89-98

Təhsil islahatı baxımından pedaqoji təcrübənin təkmilləşdirilməsi yolları
Пути совершенствования педагогического опыта в условиях реформы образовани
я
Sərdar Quluyev
səh.99-102

Ali və orta umumtəhsil məktəbləri arasında qarşılıqlı əlaqə təhsil islahatının tələblərindən biri kimi 
Взаимодействие между высшими и средними школами является одним из требований реформы образования
Nurədin Kazımov
səh.102-104

Ali və orta umumtəhsil məktəblərinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat proqramları haqqında
Об азербайджанском языке и литературных программах общеобразовательных и общеобразовательных школ
Qəzənfər Kazımov 
səh.105-120

Tənqid və biblioqrafiya 
Orijinal tədqiqat əsəri 
Оригинальная исследовательская работа
Əkbər Bayramov, Kəmalə Şiriyeva
səh.121-128
№6

İçindəkilər
Şagirdin yaxşı oxuya bilməsi və yaxşı oxumaq istəməsi üçün şəraitin yaradılması
Создание условий для того, чтобы студент хорошо учился и хотел хорошо учится
Əbdül Əlizadə
səh.3-17

Təhsil: problemlər, vəzifələr
Müəllim şagird münasibətlərində şagirdin subyektlik statusu
Студенческий статус студента в студенческих отношениях
Allahverdi Eminov
səh.18-22

Pedaqoji prosesin idarə olunması 
Məktəbdə tədris prosesinə rəhbərlik 
Руководство учебным процессом в школе
Nazim Qasımov
səh.23-27

Tərbiyə məsələləri 
Tərbiyədə nümunənin rolu
Роль примера в образовании
Rəcəb Ağayev
səh.28-31

Ailə tərbiyəsinin səmərəli təşkilində adət - ənənələrin rolu 
Роль традиций в эффективной организации семейного воспитания
Solmaz Həsənova
səh.31-36

Milli pedaqogikada elmi yeniliklər 
Pedaqoji cərəyanlar hansılardır və milli pedaqogika onları necə qiymətləndirir 
Каковы педагогические направления и как их оценивает национальная педагогика?
Nurəddin Kazımov
səh.37-49

Metodika: fənlərin tədrisi 
Tarix dərslərində əlavə materiallardan istifadəyə dair
Использование дополнительных материалов на уроках истории
Sabir Ələkbərov
səh.49-51

C.Cabbarlı - 100
C.Cabbarlının pedaqoji görüşləri
Педагогические встречи Джаббарли
Yusif  Talıbov
səh.52-57

Xalqın sosial taleyinə Cabbarlı həssaslığı 
Чувствительность Джаббарлы к социальной судьбе людей
Əjdər Qiyaslı
səh.58-61

Nəsillərə nümunə 
Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində Həzi Aslanov irsindən istifadə
Использование наследия Хази Асланова в военно-патриотическом воспитании
Rafiq Əliyev
səh.62-64

Bizim alimlərimiz 
Müdrik insanın mənalı həyatı
Значимая жизнь мудрого человека
Məmmədəli Zeynalov
səh.65-68

İş yoldaşlarımız 
50 il pedaqoji fəaliyyətdə 
50 лет педагогической деятельности
Sabir Əmirxanov
səh.69-71

Pedaqogika terminləri 
Pedaqoji terminlər və anlayışlar haqqında 
О педагогических терминах и определениях
Bəxtiyar Abdullayev
səh.72-76

Yeni nəşrlər 
Bir əsrdə ilk kitab
Первая книга в веке
Yusif Talıbov
səh.76-81

Bu kitabları oxuyun
Qiymətli tədqiqat əsəri
Драгоценная исследовательская работа
Rüstəm Eminli
səh.82-85

Xaricdə təhsil 
Fransanın təhsil sistemi
Система образования во Франции
Rəhim Ağamalıyev
səh.86-100

Rəsmi şöbə 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Xalq Təhsili muzeyinin Nizamnaməsi
Rəsmi şöbə
səh.101-107

“Azərbaycan məktəbi”  jurnalının 2000 – ci il 1-5 ci nömrələrində dərc olunmuş materiallar
səh.108-112
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar