95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1999

1999

30 mart 2019, Şənbə
204
№2

İçindəkilər
Təhsil sahəsində islahatlar üzrə Dövlət Komissiyasının iclasında Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin yekun nitqi
Заключительное слово президента Азербайджана Гейдара Алиева на заседании Государственной комиссии по реформированию образования
səh.3-10

Təhsil naziri Misir Mərdanovun məruzəsi
Доклад министра образования Мисира Марданова
əh.10-19

Azərbaycan təhsili Heydər Əliyev işığında
Азербайджанское образование в свете Гейдара Алиева
Misir Mərdanov
səh.20-33

Təhsil, problemlər, vəzifələr
Heydər Əliyev cənabları və gənc nəslin tərbiyə məsələləri
Гейдар Алиев и образование молодого поколения
Rəfiqə Mustafayeva
səh.34-42

Təhsil haqqında qanun layihəsini müzakirə edirik
Təhsil xalqın sabahını müəyyən edir
Образование определяет будущее людей
Bəhlul Ağayev
səh.43-47

Təhsilə münasibət:inqilab yox, təkamül, çevriliş yox, islahat
Отношение к образованию: не революция, не эволюция,не переворот, реформа
Fuad Qasımzadə
səh.47-61

Pedaqoji prosesin idarə olunması
Təhsil islahatına başlamışıq
Мы начали реформу образования
Ceyran Quliyeva
səh.62-66

Təhsil ictimai inkişafın önündə getməlidir
Образование должно идти вперед с социальным развитием
İsfəndiyar Qurbanov
səh.66-74

Milli pedaqogikada elmi yeniliklər
Pedaqoji prosesin prinsipləri (və ya təlim və tərbiyə üçün ümumi olan prinsiplər) haqqında
О принципах педагогического процесса (или общих для обучения и воспитания принципах)
Nurəddin Kazımov
səh.75-82

Azərbaycan məktəbi-75
Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin əmri
Распоряжение министра образования Азербайджанской Республики
səh.83-84

Çətin yollarımın bələdçisi
Путеводитель трудных дорог
Vidadi Xəlilov
səh.85-87

"Kitabi-Dədə Qorqud"-1300
Əxlaqi və estetik məziyyətlər xəzinəsi
Bəkir Nəbiyev
səh.88-101

Metodika:fənlərin tədrisi
Azərbaycanda kimya sənayesinin inkişafını göstərən materialların öyrədilməsinə dair
Учебные материалы по развитию химической промышленности в Азербайджане
Aliyə İlyasova
səh.102-105

Müəllim amili və təhsilin humanistləşdirilməsi
Гуманизация образование и фактор учителя 
Mahirə Quliyeva
səh.106-112

Sinifdənxaric və məktəbdənkənar iş
Estetik mədəniyyətin yüksəldilməsi haqqında
О повышении эстетической культуры
Nazim Kazımov
səh.113-117

Yaradıcılıq mərkəzinin fəaliyyət proqramı
Программа мероприятий центра творчества
Sevinc Əbilhəsənova
səh.118-123

Yeni nəşrlər
"Kimyadan dünya olimpiada məsələləri"
"Вопросы по химии Всемирной олимпиады"
Böyükağa Həsənov
səh.123-126

Təqdimat mərasimi
Церемония презентации
səh.126-128

№3

İçindəkilər
Azərbaycan təhsilinin böyük qurucusu
Великий основатель Азербайджанского образования

Misir Mərdanov
səh.3-15


Təhsil strategiyası
Təhsilin məzmunu ön plana çəkilməlidir
Содержание образование должно быть на первом плане
Nəcəf Nəcəfov
səh.16-22

Təhsil, problemlər, vəzifələr
Milli təhsili yaxşılaşdırmalı
Надо улучшить национальное образование 
Aydın Qarayev
səh.23-34

Yeni informasiya texnologiyaları-yeni təhsil mədəniyyəti
Новые информационные технологии - новая образовательная культура
Əbüləhəd Bağırov
səh.34-38

Kadr hazırlığı, vəziyyət, perspektivlər. Peşə liseylərimiz
İxtisas hazırlığının təkmilləşdirilməsinə dair
Специализированная подготовка по улучшению
Vidadi Quliyev
səh.39-43

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBI-75
Oxucularla yubiley görüşü
Юбилейная встреча с читателями
səh.44-56

Xatirimdə qalan pedaqoji səhifələr
Педагогические страницы которые остались в моих мыслях
Lətif Hüseynzadə
səh.57-59

"KITABI-DƏDƏ QORQUD"-1300
Azərbaycan tarixinin tədrisində "Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarından istifadəyə dair
Об использовании эпопеи  "Китаби-Дада Коргуд" в обучение истории Азербайджана
İntiqam Cəbrayılov
səh.60-63

Tərbiyə məsələləri
Təbiət elmlərinin tədrisində şagirdlərin iqtisadi tərbiyəsinə dair
Об экономическом воспитании школьников в преподавании естественных наук
Nazim Məsimov
səh.64-66

Milli pedaqogikada elmi yeniliklər
Magistratura pilləsində pedaqoji təcrübə məsələsi
Вопрос педагогического опыта в степени магистратура
Nurəddin Kazımov
səh.67-74

METODIKA:FƏNLƏRIN TƏDRISI
Təlim motivləri:sosial əməkdaşlıq və qrupla iş üsulu haqqında 
Мотивы обучения: о социальном сотрудничестве и командной работе
Hikmət Əlizadə
səh.74-79

Şifahi təlim metodlarından istifadə haqqında
Об использовании методов устной тренировки
Şahin Tağıyev
səh.79-82

"İşıq dalğaları" fəslinin tədrisinə dair
Об обучении главы "Световые волны"
Dadaş Dadaşov
səh.83-85

Yeni tədris proqramları 
Bazar iqtisadiyyatı və məktəbdə əmək təlimi
Рыночная экономика и школьное трудовое обучение
İbrahim Mayılov
səh.86-92

SINIFDƏNXARIC VƏ MƏKTƏBDƏNKƏNAR IŞlər
Məktəb muzeylərinin təşkili və istifadəsinə verilən tələblər
Требования к организации и использованию школьных музеев
Eldəniz Abbasov
səh.93-99

Maraqlananlar üçün 
Sən demə...
səh.99

Unutsaq, unudularıq. Mərdan Muradxanov-90
Pedaqoji elmimizin korifeylərindən biri
Корифей нашей педагогической науки
Soltansəlim Axundov
səh.100-104

Bizim sələflərimiz. İmran Məmmədov-75
Ülvilik rəmzi
Символ святости
səh.104-108

Bizim iş yoldaşlarımız
Məhəbbətin portreti
Портрет  любви
Arzu Paşayeva
səh.108-111

Mülahizələr, təkliflər, müzakirələr
İxtisasartırmada ciddi islahat lazımdır
Существует серьезная необходимость в реформе
Həsənağa Əhmədov
səh.112-114

Fövqəladə hallarda mülki mühafizənin metodoloji əsaslarına dair
На методологических основах гражданской защиты в чрезвычайных ситуациях
Həbib Ocaqov, Raqif Həsənov, Məmməd Mirzəliyev
səh.115-120

Tənqid və biblioqrafiya
Tarix dərsilkərinin təkmilləşdirilməsinə dair
По улучшению учебников истории
Mübariz Əmirov
səh.121-125

Yeni nəşrlər
"Məktəbdə pedaqoji işə rəhbərlik"
«Руководство
 педагогической работе в школе»
səh.126-128
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar