95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1998

1998

30 mart 2019, Şənbə
201
№1
İçindəkilər

Azərbaycan parlamenti
Парламент Азербайджана
Qurban Bayramov
səh.3-10

Pedaqoji prosesin idarə edilməsi
Pedaqoji ustalığın artırılmasına rəhbərlik funksiyalarının əlaqələndirilməsi
Соединение управления  функции для увеличение  педагогических навыков
Əhməd Kəlbəliyev
səh.11-15

Peşə liseylərində kadr hazırlığı problemləri
Проблемы подготовки кадров в технических учебных заведений
Ziyəddin Orucov
səh.15-19

Müəllim hazırlığında tələbə elmi-tədqiqat işlərinin roluna dair
Роль студенческих научных исследований в подготовке учителей
Məmləkət Pirimova
səh.19-22

"Kitabi-Dədə Qoqud"-1300
"Заметки о происхождении слова "Огуз"
Oğuz" sözünün mənşəyi haqqında qeydlər
Bəşir Əhmədov
səh.22-24

Tərbiyə məsələləri
Şəxsiyyət tərbiyəsi-məzmunu və vasitələri(Tarixi-nəzəri aspekt)
Воспитание личности - содержание и средства (Историко-теоретический аспект)
Əjdər Ağayev
səh.24-30

Azərbaycansevərlik tərbiyəsi
Fikrət Əliyev
səh.31-35

Milli pedaqogikada elmi yeniliklər
Pedaqoji prosesin əsas mərhələləri
Основные этапы педагогического процесса
Nurəddin Kazımov
səh.35-41

Psixologiya məsələləri
Mənəvi əxlaqi tərbiyənin və dini psixologiyanın bəzi məsələləri
Некоторые вопросы морально-нравственного воспитание и религиозной психологии 
Əkbər Bayramov
səh.42-48

Yenilikçi məktəblər
Özünü doğruldan ideya
Оправданная идея
Ağababa İbrahimov
səh.49-52

Metodika: fənlərin tədrisi
Təlimdə fərdi yanaşmanın rolu
Роль индивидуального подхода в обучении
Ülviyyə Ağazadə 
səh.53-55

İbtidai hərbi hazırlıq kursunun fizika,kimya və riyaziyyat fənləri ilə əlaqəli tədrisinə dair
О преподавании начальной военной подготовки по физике, химии и математике
Şahin Tağıyev
səh.56-60

Fonetikanın tədrisində fənlərarası əlaqə
Междисциплинарное общение в преподавании фонетики
Həsənağa Əhmədov
səh.60-63

Sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlər
Erməni faşizminin soyqırım siyasətinin ifşası haqqında
О разоблачение геноцидной политики армянского фашизма
Bahadır Mehdiyev
səh.63-67

Məktəb və pedaqoji fikir tariximizdən
Ü.Hacıbəyovun pedaqoji görüşləri
Педагогические встречи У.Гаджибекова
Firudin Köçərli
səh.67-72

Nəsillərə nümunə
M.Mehdizadə-95
Onu unutmaq olmaz
Его нельзя забыть
səh.73-79

Sənsiz səninləyik
C вами без вас
Lətifə Abdulbəyli Mehdizadə
səh.79-80

Nağıllaşıb tarixə dönmüş ömür
Tədbir Mahmudov
səh.81-83

"Akademik Mehdi Mehdizadə ömrünün işığı"
"Свет жизни академика Мехди Мехдизаде"
Yusif Talıbov
səh.83-85

Xaricdə təhsil
Təhsil islahatları sahəsində dünya təcrübəsi və onun Azərbaycan Respublikası üçün əhəmiyyəti
Мировой опыт в сфере реформы образования и его значение для Азербайджанской Республики
Rəhim Ağamalıyev
səh.86-99

Maraqlananlar üçün
Qərbi Azərbaycan ziyalılarının ümumi Azərbaycan maarifi ,elm və mədəniyyətinin inkişafında tarixi xidmətləri
Исторические услуги в развитии общего образования, науки и культуры азербайджанской интеллигенции в Западном Азербайджане.
Hüseyin Əhmədov
səh.99-106

Mülahizələr, təkliflər, müzakirələr
"Milli pedaqogika haqqında"
"О национальной педагогике"
Əmrulla Paşayev
səh.106-110

Milli pedaqogika...Mümkündürmü? Bəli!
Национальная педагогика ... Возможно ли это? Да!
Nurəddin Kazımov
səh.110-113

№3
İçindəkilər

Təhsilə dövlət qayğısı
Azərbaycan Respublikasında Təhsil Sahəsində İslahatlar üzrə Dövlət Komissiyası haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о Государственной комиссии по реформированию образования в Азербайджанской Республике
səh.3

Heydər Əliyev-75
Azərbaycan Respublikası Prezidenti möhtərəm Heydər Əliyev cənablarına 
Уважаемому президенту Азербайджанской Республики господину Гейдара Алиеву
Zəhra Əliyeva
səh.4

Heydər Əliyevin elmi irsi haqqında 
О научном наследии Гейдара Алиева
Zahid Qaralov
səh.5-12

Heydər Əliyev irsi və milli tərbiyə konsepsiyası
Наследие Гейдара Алиева и концепция национального воспитания
Əjdər Ağayev
səh.12-16

Heydər Əliyev və Azərbaycanın dövlət rəmzləri məsələsi
Гейдар Алиев и задача о государственных символов Азербайджана
Əsgər Quliyev
səh.17-26

Heydər Əliyev cənabları gənc nəslin təhsili haqqında 
Гейдар Алиев о воспитании молодого поколения
Rəfiqə Mustafayeva
səh.26-30

Heydər Əliyev cənablarının təhsil və tərbiyə məsələlərinə dair fikirlərinin öyrədilməsi
Обучающие идеи по вопросам образования и воспитания Гейдара Алиева
Yusif Talıbov
səh.30-36

Heydər Əliyev və məktəblilərin təlim-tərbiyəsi məsələləri
Гейдар Алиев и воспитание школьников
Ülviyyə Ağazadə
səh.36-47

Təhsil strategiyası
Təhsil diqqət və qayğı tələb edir
Образование  требовает внимания и заботы
Gülhüseyin Əhmədov
səh.47-53

İslahat davam edir
Реформа продолжается
Süsən Rəsulova
səh.53-58

Pedaqoji prosesin idarə olunması
idarəetmənin səmərəliliyini yüksəltmək yolları haqqında 
О способах повышения эффективности управления
Nazim Əhmədov
səh.59-66

"Kitabi-Dədə Qorqud"-1300
"Kitabi-Dədə Qorqud" -xalq fəlsəfəsi,xalq müdrikliyinin ifadəsidir
«Китаби-Деде Горгуд» - национальная философия, выражение народной мудрости
Fuad Qasımzadə
səh.66-78

Milli pedaqogikada elmi yeniliklər
Hüquq tərbiyəsi məsələləri
Вопросы юридического образования
Nurəddin Kazımov
səh.79-85

Təhsildə milliliklə bəşəriliyin vəhdətinə dair
Bəşir Əhmədov
səh.85-93

Psixologiya məsələləri
Müəllim-şagird münasibətləri müasir məktəbin qlobal problemi kimi
Отношения учитель-ученик как глобальная проблема современной школы
Əbdül Əlizadə
səh.93-102

Metodika:fənlərin tədrisi
Metodik işlərin təşkili
Организация методической работы
Atəş Abdullayev
səh.102-106

Məktəb fizika kursunun tədrisində tarixilik
Историчность  преподавание школьного курса физики  
Azər Abbaszadə
səh.107-114

Xaricdə təhsil
Təhsil islahatları sahəsində dünya təcrübəsi və onun Azərbaycan Respublikası üçün əhəmiyyəti
Мировой опыт в сфере реформы образования и его значение для Азербайджанской Республики
Rəhim Ağamalıyev
s
əh.114-128
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar