95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1997

1997

30 mart 2019, Şənbə
193
№1

İçindəkilər
Unudulmaz qanlı yanvar
Незабываемый кровавый январь
səh.3-4

Milli ideologiyamız və onun əsas xüsusiyyətləri
Наша национальная идеология и ее основные черты
Həsən Şirəliyev
səh.5-10

Təhsil, problemlər, vəzifələr
Nəticələr, vəzifələr, tövsiyələr
Результаты, задачи, рекомендации
Məleykə Abbaszadə
səh.11-13

Düşünməyi öyrənək və öyrədək
Учиться и учить мышлению
Bəşir Əhmədov
səh.14-18

Pedaqoji prosesin idarə olunması
Məktəbə rəhbərlikdə mühüm amillər
Важные факторы руководство в школе
Afina Əliyeva
səh.18-21

Tərbiyə məsələləri
Məktəblilərin mənəvi tərbiyəsində milli dəyərlərdən istifadə
Использование национальных ценностей в духовном воспитании школьников
Ağadadaş Babayev
səh.22-27

Yeni pedaqoji təfəkkür
Təlimdə yeni meyillər güclənir
В обучении новые тренды в обучении 
Nurəddin Kazımov
səh.28-31

Psixologiya məsələləri
Dərslik-müəllim-dərs
Учебник-учитель-урок
Əbdül Əlizadə
səh.32-36

Yenilikçi məktəblər
Azərbaycan və Türkiyə arasında qurulan təhsil körpüsü
Образовательный мост между Азербайджаном и Турцией
Sait Sərdaroğlu
səh.36-38

Elm və təhsil
Kompüter təhsili:problemlər, perspektivlər
Компьютерное образование: проблемы, перспективы
Rafiq Əliyev
səh.38-41

Şagirdlərin yaradıcı fəfəkkürünün formalaşdırılmasına dair
О формировании у студентов творческого признания
Sevgüladə Hacıyeva
səh.41-44

Bazar iqtisadiyyatı və məktəb
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində təhsilin problemləri
Проблемы образования в рыночной экономике
Cəlal Allahverdiyev
səh.44-47

Экономика и учебный процесс
Elmira Əliyeva
səh.48-52

Metodika:fənlərin tədrisi
Ölkəşünaslıq materiallarından istifadə haqqında
Об использовании материалов из страноведение
Həsənağa Əhmədov
səh.52-56

Ədəbiyyat dərslərində milli dəyərlərə məhəbbət tərbiyəsi
Любовь к национальным ценностям на уроках литературы
Afət Əhmədova
səh.57-61

Ana dili və ədəbiyyatın tədrisində varislik və perspektivlik
Наследование и перспективы в преподавании родного языка и литературы
Esmira Kərimova
səh.62-64

Nəzəri qeydlər
Naxçıvan Muxtar Respublikası bitkiliyində ekobiomorfun yayılma qanunauyğunluğu və tərkib xüsusiyyətləri
Экобиоморфное распространение и композиционные свойства растений в Нахчыванской Автономной Республике
İsmayıl Sadıqov
səh.65-66

Xaricdə təhsil
Hər şey təhsildən başlayır
Все начинается с образования
Zeydulla Ağayev
səh.67-71

Pedaqoq alimlərimiz
Cəfakeş alim
Hüseyn Əhmədov, Fərrux Rüstəmov
səh.72-77

Təbrik edirik
Поздравляем
səh.78-79

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu
Закон Образовании Азербайджанской Республики
səh.79-94

Müzakirə edirik
Təfəkkürün inkişafı başlıca məsələdir
Развитие мышления является главной задачей
Şərəf Əhmədova
səh.95-96

№3

İçindəkilər

Azərbaycan Respublikası prezidenti Heydər Əliyev cənablarına
Президенту Азербайджанской Республики госпадину Гейдару Алиеву
L.Rəsulova
səh.3-4

Azərbaycan Respublikasının prezidenti zati-aliləri Heydər Əliyeb cənablarına pedaqoji ali və orta ixtisas məktəbləri məzunları ilə görüş iştirakçılarının müraciəti
Послание Президента Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Гейдару Алиеву, участникам встречи с выпускниками педагогических высших и средних специальных учебных заведений
səh.5-6

Azərbaycan Respublikası təhsil naziri L.X.Rəsulovanın çıxışı
Выступление министра образования Азербайджанской Республики Л.Х.Расулова
səh.6-9

Xalqın dirilik kitabı 
Bəkir Nəbiyev
səh.10-11

15 iyun 1993-cü il Azərbaycan xalqının Qurtuluş günüdür
15 июня 1993 года - День спасения азербайджанского народа
Aliyə Təhmasib
səh.12-13

Təhsil:problemlər, vəzifələr
Təhsilin fəlsəfi əsasları və müasir problemləri
Философские основы образования и современные проблемы
Edil Eyvazov, Müseyib İlyasov
səh.14-19

Hazır bilikləri, yoxsa düşünməyimi öyrətmək
Научит думать или готовые знания 
Aydın Şirinov
səh.19-24

Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri
Tərbiyənin humanistləşdirilməsinə dair
О гуманизации воспитания
Rəfiqə Mustafayeva
səh.24-30

Гуманизм в педагогическом деятельности
Fikrət Əliyev
səh.30-35

Kadr hazırlığı:vəziyyət, perspektivlər
Kadr hazırlığı yeni mərhələdə
Подготовка кадров в новом этапе
Qorxmaz Quliyev
səh.36-38

Birliyimizin rəmzi "Qafqaz universiteti"
Символом нашего союза является "Университет Кафгаз"
İbrahim Cahan
səh.38-42

"Kitabi-Dədə Qorqud"-1300
"Kitabi-Dədə Qoqud"da şəxsiyyət probleminə dair
По проблемы личности в "Китаби-Деде Гогуд"
Əjdər Ağayev
səh.43-49

Tərbiyə məsələləri
Uşaqlarda əxlaqi qüsurlar nədən baş verir
От чего происходит моральные недостатки у детей
Soltansəlim Axundov
səh.49-52

Qaçqın uşaqların tərbiyəsi haqqında
О воспитании детей беженцев
Hikmət Əlizadə
səh.52-59

Ağıl tərbiyəsinə müasir baxış
Современный взгляд на умственного воспитания
Nurəddin Kazımov
səh.59-69

Psixologiya məsələləri
Mən obrazı:strukturu və formalaşması xüsusiyyətləri
Образ Я: структура и особенности формирования
abir Şabanov
səh.69-73

Təhsilin sosial-psixoloji vəziyyəti və şəxsiyyətin inkişafına onun təsiri
Социально-психологическое состояние образования и его влияние на развитие личности
Ramiz Əliyev
səh.74-79

Yenilikçi məktəblər
Buraxılış imtahanı və nəticələr
Выпускные экзамены и результаты
Həqiqət Məmmədova
səh.80-81

EHM və məktəb
Kompüter təhsilinin psixoloji aspektləri
Психологические аспекты компьютерного образования
Məmmədəli Salahlı
səh.82-87

Metodika:fənlərin tədrisi
Coğrafiyanın tədrisində konstitusiyadan istifadə imkanları
Возможности использования конституции в преподавании географии
Fazil Nağıyev
səh.88-91

Sinifdənxaric, məktəbdənkənar işlər
Təlim dərslə tamamlanmır
Обучение  не завершается с уроком
Əsmər Bədəlova
səh.92-95

Bizim alimlərimiz
Yəhya Kərimov-70
Характер Яхья Каримова его красота
Tofiq Hacıyev
səh.96-97

Şirin arzular, bizim arzular
Сладкие желания, наши желания
Zəhra Əliyeva
səh.97

Bizim müasirlərimiz
Maarif fədaisi
Nazim Əhmədov
səh.98-99

Bu kitabları oxuyun
"Azərbaycanca-ingiliscə lüğət"-leksikoqrafiyamızda yeni mərhələ
«Азербайджано-английский словарь» - новый этап в нашем лексигографии
Fəxrəddin Yadigar
səh.99-102

Pedaqogika elminin dəfinə çələngi
Венок педагогической науки
Y.R.Talıbov, C.M.Məmmədova
səh.103-105

Mülahizələr, təkliflər
Həllini gözləyən bəzi məsələlər
Некоторые проблемы которые  ждут решения
Əliheydər Həşimov
səh.106-112
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar