95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1996

1996

30 mart 2019, Şənbə
211
№2

İçindəkilər
Hər bir Azərbaycan gənci müstəqil dövlətimizin fəal qurucusu olmalıdır
Каждый азербайджанский юноша должен быть активным основателем нашего независимого государства
səh.3-16

Müstəqil Azərbaycanımızın yeni konstitusiyası
Новая конституция нашего независимого Азербайджана
səh.17-19

Təhsil, problemlər, vəzifələr
Yeni təlim nəzəriyyəsi
Новая теория обучения
Nurəddin Kazımov
səh.20-25

Kadr hazırlığı, vəziyyət, perspektivlər
Bazar iqtisadiyyatına keçid ərəfəsində diplomdansonrakı təhsilin məzmunu,forma və metodları
Содержание, форма и методика последипломного образования по эволюции рыночной экономики
Ramiz Məmmədzadə
səh.26-32

Pedaqoji fikir tariximizdən
Источники идеи воспитания личности в азербайджанской педагогической мысли
Əjdər Ağayev
səh.33-36

Psixologiya məsələləri
Əsrin psixoloji düşüncələri
Психологическая мысль века
Ə.Əlizadə
səh.37-39

Psixologiya üzrə tədqiqatların məktəb təcrübəsinə tətbiqinə dair
Применение психологических исследований к школьному опыту
İ.Ə.Məmmədov
səh.40-42

Nizami Gəncəvi-850
Nizami poeziyasında fizika
Физика в поэзии Низами
Xamiz Ağayev
səh.43-45

Sinifdənxaric oxu
Şagirdlərin mütaliə fəaliyyətinin formalaşdırılmasında sinifdənxaric oxunun təşkilinə dair
Yusif Qazıyev
səh.46-48

№3

İçindəkilər
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Novruz bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqına təbriki
Поздравление Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева народу Азербайджана с праздником Новруз
səh.3

TƏHSIL, PROBLEMLƏR, Mülahizələr 
Azərbaycanın milli ideologiyası və təhsil doktrinası
Национальная идеология Азербайджана и доктрина образования
Bəşir Əhmədov
səh.4-8

Dərslik tərtibinin əsas pedaqoji prinsipləri
Основные педагогические принципы составления учебника
Məcid İsmixanov
səh.9-15

Tərbiyə məsələləri
Məktəblilərin bədii təhsil səviyyəsi yüksəlməlidir
Уровень художественного образования учащихся должен быть повышен
səh.15-19

Yuxarı sinif şagirdlərində mərdlik və qəhrəmanlıq tərbiyəsi
Воспитание смелости и героизма у учеников старших классов
Tamilla Vahabova
səh.20-24

Müasir şəraitdə şagirdlərin vətəndaşlıq tərbiyəsi
Гражданское воспитание учащихся в современных условиях
H.V.İlyasov
səh.24-28

Vətənpərvər vətəndaşlar tərbiyə edək
Давайте воспитывать патриотических граждан
Afiq Əliyev
səh.28-29

Pedaqoji fikir tariximizdən
N.Tusinin elmi-pedaqoji irsində şəxsiyyət problemi
Проблема идентичности в научно-педагогическом наследии Н. Туси
Əjdər Ağayev
səh.30-33

Metodika:fənlərin tədrisi
Riyaziyyatın tədrisində izahlı-illüstrativ metodlardan istifadə
Использование объясненных иллюстративных методов в преподавании математики
Abdulla Nuruşov
səh.34-39

Təlim prosesində qeyri-ənənəvi üsulların tətbiqi
Применение нетрадиционных методов в учебном процессе
Məhəbbət Paşayeva
səh.40-43

N.Kazımov-70
Görkəmli pedaqoq-alim Nurəddin Kazımov
Выдающийся педагог-ученый Нураддин Казимов
səh.44

Bizim iş yoldaşlarımız
Məktəb direktoru
Директор школы
səh.45-46

Müzakirə edirik
Bu, təhsildə yeni elm deməkdir
Это новая наука в образовании
səh.47-48

№4
İçindəkilər
Pedaqoji prosesin idarə olunması
Təhsili idarəetmənin bir prinsipi haqqında
О принципе управления образованием
Nazim Əhmədov, Tanrıverdi Əzizov
səh.3-8

Kadr hazırlığı: vəziyyət, persektivlər.Özəl təhsil müəssisələri
Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyasının formalaşdırılması və inkişaf perspektivləri
səh.9-11

Psixologiya məsələləri
Məktəbdə psixoloji xidmətin əmələ gəlməsi və Bakı eksperimentlərinin xüsusiyyətləri
Психологическая служба в школе и особенности бакинских экспериментов
İsa Məmmədov
səh.12-18

Müəllimin pedaqoji etikası
Müəllimin estetik mədəniyyətinin yüksəldilməsi
Повышение эстетической культуры учителя
Vidadi Xəlilov
səh.19-22

N.Nərimanov-125
Xalqımızın dahi oğlu
Великий сын нашего народа
Firudin Köçərli
səh.23-28

N.Kazımov-70
Pedaqogika elminin görkəmli tədqiqatçısı
Выдающийся исследователь педагогики
Yəhya Kərimov, Əjdər Ağayev
səh.28-33

Pedaqoji mətbuatımızın tarixindən
"Dəbistan" və "Rəhbər"jurnallarının layiqli davamçısı
Достойный последователь журналов "Дабистан" и "Рахбар"
Zəhra Əliyeva
səh.34-40

Sinifdənxaric və məktəbdənkənar iş
Şagirdlərdə təşkilatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi
Развитие организационных способностей у студентов
Nigar Muradova
səh.41-43

Müzakirə edirik
Təsir, yoxsa inkişaf
Воздействие или развитие
Şaban Qaralov
səh.44-45

Bizim müasirlərimiz
İllər xatırlandı
Упомянутые годы
Tükəzban Əsədova
səh.46-48

№5-6

İçindəkilər
Başlıca vəzifələr müəyyənləşir
Основные задачи определены
səh.3-5

TƏHSIL,PROBLEMLƏR,VƏZIFƏLƏR
Təhsil sistemində milli xüsusiyyətləri nəzərə almağın vacibliyi
Важность учета национальных особенностей в системе образования
Ramiz Əliyev
səh.6-10

KADR HAZIRLIĞI: VƏZIYYƏT, PERSEKTIVLƏR
Yenidən hazırlanmanın genişləndirilməsi günün tələbidir
Расширение подготовки является требованием дня
Nəcəf Nəcəfov
səh.11-14

ÖZƏL TƏHSIL MÜƏSSISƏLƏRI
San-Marino Beynəlxalq Elmlər Akademiyası Akademik Mərkəzinin Azərbaycan filialı
Азербайджанское отделение Академического Центра Международной Академии Наук Сан-Марино
Əyyub Əyyubov
səh.15-18

Tərbiyə məsələləri
Mənəvi tərbiyəyə diqqəti artırmalı
Повышенное внимание к нравственному воспитанию
Yusif Talıbov
səh.19-23

Milli mənəvi dəyərlər aşılanmasına təsir edən amillər və tərbiyə prosesində onların nəzərə alınması yolları
Факторы, влияющие на наделение национальных нравственных ценностей и способы их учета в процессе воспитания
Zenfira Əzizova
səh.24-28

Psixologiya məsələləri
Məktəbə psixoloji xidmətlərin əsas istiqamətləri
Основные направления психологических услуг в школе
Muxtar Həmzəyev
səh.29-33

Metodika: fənlərin tədrisi
İslahatçı hökmdar
Правитель реформистов
Pərviz Səfərov
səh.34-36

Muğamların öyrədilməsinə dair bəzi mülahizələr
Некоторые мысли по обучению мугамам
Nazim Kazımov
səh.37-38

Pedaqoji prosesdə metodik işi gücləndirməli
Усилить методическую работу в педагогическом процессе
səh.39-43

Mülahizələr,təkliflər
Yeni coğrafiya dərslikləri haqqında
О новых учебниках географии
Şövqi Göyçaylı
səh.44-48

Müzakirə edirik
Метод обусловлен объективными и субъективными факторами
Metod obyektiv və suyektiv amillərlə şərtlənir
Heydər Cəfərov
səh.49-54

Akif Məmmədov
səh.54-55

Terminologiya məsələləri
Некоторые аспекты педагогической терминологии
Pedaqoji terminologiyanın bəzi məsələlərinə dair
Əjdər Ağayev
səh.56-59

Pedaqoq alimlərimiz
R.Mustafayev-60
Человек, который доволен своим трудом
Zəhməti ilə xoşbəxt olan insan
Zəhra Əliyeva
səh.60-63

İş yoldaşlarımız
Наш учитель Халил
Bizim Xəlil müəllim
səh.64

№7-8

İçindəkilər
Məhəmməd Füzuli-55
Füzuli fenomeni, yaxud Allah vergisi
Феномен Физули

Fuad Qasımzadə
səh.3-11


TƏHSIL, PROBLEMLƏR, VƏZIFƏLƏR
Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin əsas prinsipləri haqqında
Основные принципы системы образования в Азербайджанской Республике
Fazil Pirməmmədov
səh.12

Təhsildə şəxsiyyət azadlığı probleminə dair
О проблеме свободы личности в образовании
Bəşir Əhmədov
səh.13-17

Pedaqoji prosesin idarə olunması
İdarəetmədə nüfuz və obyektivlik amili
Фактор репутации и объективности  в управлении
Nazim Əhmədov
səh.18-23

KADR HAZIRLIĞI: VƏZIYYƏT, PERSEKTIVLƏR
Orta ixtisas təhsilli kadrların hazırlanması problemləri
Проблемы подготовки кадров среднего профессионального образования 
Mirdamət Sadıqov
səh.24-26

TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
M.Füzuli irsində şəxsiyyətin formalaşmasına dair
О формировании личности в наследии М.Фузули
Əjdər Ağayev
səh.27-30

Eqoizm ictimai bəladır
Эгоизм социальное бедствия
Vaqif Qurbanov
səh.31-35

PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI
Etik psixoloji xüsusiyyətlərimizə kifayət qədər bələdikmi?
Мы достаточно знаем ли своих этических психологических особенностей?
Əkbər Bayramov
səh.36-45

METODIKA: FƏNLƏRIN TƏDRISI
Füzuli orta məktəbdə
Физули в средней школе
Lalə Əlizadə
səh.46-50

M.Füzulinin "Söz" qəzəlinin tədrisi
Обучение газели М.Фузули "Сёз"
Zəhra Əliyeva
səh.50-56

Pedaqoq alimlərimiz
Hüseyin Əhmədov-70
Ömür çələngi
Венок жизни
səh.57-59

Valideyin guşəsi
Valideyin və övlad məsuliyyəti
Ответственность родителей и детей
səh.60-64
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar