95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1992

1992

30 mart 2019, Şənbə
188
№1-2

İçindəkilər

6 Oktyabr -Müəlim günüdür
6 октября - день Учителья
səh.1

Orta məktəb, strategiya, inkişaf
Məktəblilərin hüquq tərbiyəsi
Правовое воспитание школьников
Əliheydər Həşimov
səh.2-5

Açıq dərs:Pedaqoji, Psixoloji və Metodik tələblər
Открытый урок: Педагогические, Психологические и Методические требования
Vaqif Qurbanov
səh.5-9

Milli mənlik şüurunu necə formalaşdırmalı
Как сформулировать национальное самосознание
Bayram Apoyev
səh.10-13

Diferensial təlim və xalq təhsilinin inkişafının bəzi məsələləri
Дифференциальная подготовка и некоторые проблемы развития народного образования
Rəhim Hüseynov, Hümeyir Əhmədov
səh.13-17

Kənd məktəblərimiz
Vətəndaş ləyaqəti tərbiyəsi 
Воспитания гражданского достоинства
Afiq Əliyev
səh.18-23

Həllini gözləyən problem
Проблема ожидающая решения
İlham Axundov
səh.23-26

Nizami Gəncəvi-850
Dahi şair, böyük mütəfəkkir
Гениальный поэт, великий мыслитель
Teymur Kərimli
səh.27-29

İSTEDADLARI AŞKAR EDƏK
Müəllim bütün elmlərin anasıdır
Учитель - мать всех наук
Mahmud İsmayılov
səh.30-32

Ümidimiz, taleyimiz
Наша надежда, наша судьба
Teymur Bünyadov
səh.33-35

Bizim müsahibə
Mənalı ömür yolu
Значимая жизнь
səh.36-39

Orta ixtisas məktəblərində 
Pedaqogikanın tədrisində fənlərarası əlaqəyə dair
Междисциплинарные отношения в педагогической педагогике
Raqif Əliyev
səh.40-43

DEMOKRATIYA VƏ AŞKARLIQ IŞIĞINDA 
Narkotizm və gənclər
Наркотизм и молодеж
Eldar Həsənov
səh.44-48

Müəllimlər üçün fakultativ 
Psixologiya
İlk gənclik yaşlarında psixi inkişafın bəzi xüsusiyyətləri və iradə tərbiyəsi 
Некоторые особенности психического развития и силы воли в молодости
Baxış Rzayev
səh.49-53

Pedaqoji fikir tarixi
M.Ə.Rəsulzadə təhsilin demokratikləşdirilməsi haqqında
М.А. Расулзаде о демократизации образования
Nübar Muxtarova
səh.53-57

Məhəmməd peyğəmbərin kəlamlarında tərbiyə məsələləri
Yusif Talıbov
səh.58-61

Bu kitabları oxuyun
"Müəllim-şagird ünsiyyəti məsələlərinə dair
«По вопросам общения учитель-ученик»
Mircəfər Həsənov
səh.62-63

"Azərbaycanda pedaqoji fikir tarixinə dair"
«Об истории педагогической мысли в Азербайджане»
Allahverdi Hüseynov
səh.63-64


№3-6

İçindəkilər
О путях обновления государственного образования (Обсуждение за круглым столом)
səh.1-6

Milli özünüdərk prosesində ədəbiyyat və tarixin rolu
Роль литературы и истории в процессе национального самоопределения
Y.Əliyev
səh.7-15

ORTA MƏKTƏB, STRATEGIYA, INKIŞAF 
Təlimin məntiqi metodları
Логические методы обучения
Məcid İsmixanov
səh.16-19
№7-12

İçindəkilər
Baş redaktordan 
От редактора

səh.1-4

Bizim müsahibə
Bəraət qazanmış əlifbamız
Y.Əliyev
səh.5-9

Xalq təhsili yeniləşmə yollarında
Müasir mərhələdə xalq təhsilinin problemləri
Проблемы народного образования на современном этапе
Gözəl Osmanova
səh.10-13

Yenilikçi məktəblər
Gənc istedadların təlim-tərbiyəsi təcrübəsindən
Из опыта обучения молодых талантов
Mustafa Salahov, Bənövşə Poladova
səh.14-16

Təlim-tərbiyə məsələləri
Tarix, din, tərbiyə
История, религия, воспитание
Bəşir Əhmədov
səh.17-23

ORTA MƏKTƏB, STRATEGIYA, INKIŞAF
Tərbiyəçi uatalığı, ona verilən pedaqoji tələblər
Süleyman Zeynalov
səh.23-25

İstedadlar milli sərvətimizdir
İstedadlı uşaqların tərbiyəsi barədə qeydlər
Заметки о воспитании талантливых детей
Sədi İmanov
səh.26-29

Sinifdənxaric və məktəbdənkənar iş
Tərbiyə işini yenidən qurmalı 
Воспитание должно быть восстановлено
Əlləz Məmmədov
səh.30-37

Nizami Gəncəvi-850
Nizami ailə və nigah tərbiyəsi haqqında
Низами о семейном и брачном воспитании
Yusif Talıbov,Mobil Aslanlı
səh.38-40

Məktəb və pedaqogika tarixi
Azərbaycanda ilk universitet
Первый университет в Азербайджане
Seyidağa Onullahi
səh.41-43

Metodika və iş təcrübəsi
Tarix təliminin humanistləşdirilməsi
Гуманизация преподавания истории
Səttar Allahverdiyev, Əliağa Məmmədov
səh.44-49

Ən yeni tarix kursunda bəzi mövzuların öyrədilməsinə dair
О некоторых темах в новейшем курсе истории
Məmməd Hüseynov
səh.50-53

Tarix-Diyarşünaslıq muzeyi
Bəxşeyiş Ələmşahov
səh.54-55

Kimyanın tədrisində şagirdlərin ekoloji təhsili
Экологическое образование школьников в преподавании химии
Aydın Qarayev, Cabbar Cabbarov
səh.56-59

Biliklərin inkişaf etdirilməsi
Развитие знаний
Qənirə Quliyeva
səh.60-62

Şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürün inkişaf etdirilməsi təcrübəsindən
Опыт развития творческого мышления у учеников
Ağalar Ağayev
səh.63-64
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar