95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1991

1991

30 mart 2019, Şənbə
226
№1

İçindəkilər
Diskussiyaların təşkilinə dair
Об организация дебатов

B.Əhmədov
Səh.1-7

Ailə tərbiyəsinin bəzi məsələləri
Некоторые вопросы семейного воспитания

S.Şəfiyev
Səh.7-12

Şəxsiyyətin inkişafının hərəkətverici qüvvələri və qanunauyğunluqları
İ.Musayev
Səh.12-15

Pedaqoji ünsiyyət mədəniyyətinin bəzi problemləri
Некоторые проблемы культуры педагогического общения

X.İbrahimov
Səh.16-21

Müasir dövürdə baş verən hadisələri nəzərə almağın zəruriliyi
Необходимость учитывать события, происходящие в современную эпоху

O.Abbasov
Səh.22-26

Şagirdlərin estetik tərbiyəsinə dair
Об эстетическом воспитании студентов

M.Rüstəmbəyli
Səh.27-30

Məktəblilərin peşəyönümünə diqqəti artırmalı
B.Abbaszadə
Səh.31-36

Müasir məktəbi idarəetmədə kollektivçilik prinsipi
Принцип коллективизма в современном школьном управлении

N.Əhmədov
Səh.37-42

Məktəbə qayğı beləmi olar?
Разве так бывает забота в школу?

Səh.42-43

Musahibimiz Mikayıl Abdullayevdir

Səh.44-48

Qəlbi nisgilli şəhid balalar, ilinizə gəlmişik
V.Qurban
Səh.49-50

Talış dili öyrənilir
Талышский язык изучается

Y.Əliyev
Səh.51-54

Məktəb, təhsil, problemlər
Школа, образование, проблемы

A.Allahverdiyev
Səh.55-57

O, həm pedaqoq, həm də şair idi
Он был педагогом и поэтом

Səh. 58-60

"Azərbaycan məktəbi" oxucularla məsləhətləşir

Səh.61-64


№2-3

İçindəkilər
Cəsarət həqiqətə söykənməli
Смелость должно основываться на истине

Səh. 1-7

Şagirdlərin təlim fəaliyyətinin stimullaşdırılmasının imkan və şərtləri
Возможность и условия стимулирования учебной деятельности студентов
Ə.Kəlbəliyev
Səh.8-12

Şagirdlərdə idrak marağının inkişaf etdirilməsinin səmərəli yolları
Эффективные способы развития познавательного интереса у студентов

S.Sadıqov, O.Məmmədov
Səh.13-16

Təhsilin yeniləşməsi məktəbdə əməli fəaliyyət roqramıdır
Обновление образования - программа практической деятельности в школе.

R.Cabbarov
Səh.17-22

Söz qüdrətli tərbiyə vasitəsidir
Слово мощное образовательное средство 

S.Zeynalov 
Səh.22-25

Məktəbdə kollektiv rəyin idarəedilmə potensialını necə yüksəltməli
A.C.Polyakova
Səh.26-33

Diqqət, musabiqə keçirilir!
Внимание, проводится кокурс!

Səh.34-35

Ürəklərimiz bir vurur
Наши сердца бются вместе

S.Nəcəfova
Səh.36-39

Konsepsiya layihəsi haqqında mulahizələri davam etdiririk
Продолжаем обсуждать проект по концепцию

Səh. 40-43

Ulyanovlar ailəsində tərbiyə prinsipləri
Принципы воспитания в семье Ульяновых

N.Kazımov
Səh.44-50

Tarixi faktlara munasibət haqqında
Отношение об исторических фактах

Ə.Ağayev
Səh.51-53

Milli maarifimizin qaranquşların
Ласточки нашего народного образования

F.Rüstəmov
Səh.54-60

Mirzə Abbasın dərslikləri

Учебники Мирзы Аббаса

M.A.Abbaszadə, M.Əhmədov
Səh.61-64


№4-5

İçindəkilər

Siyasi çoxsəslilik şəraitində

Y.Mixaylova
Səh.2-10

Təhsil sisteminin bəzi sosial-iqtisadi problemləri
Некоторые социально-экономические проблемы системы образования

Səh.11-19

İqtisadi tərbiyənin vəzifələri və həyata keçirilməsi yolları
Задачи и способы реализации экономического образования

Ə.Həşimov
Səh.20-23

İntizam tərbiyəsində rejimin rolu
Роль режима в дисциплинарном образовании

S.Axundov
Səh.24-28

Uşaqlar bu günümüz, gələcəyimizdir
Дети  наше настоящее, наше будущее

Y.Talıbov
Səh.29-33

Məktəblərimizin inkişaf yolu əməkdaşlıq yoludur
Путь к развитию наших школ - это путь сотрудничества

V.Qurbanov
Səh.33-37 

Məktəb şurasının problemləri
Проблемы школьного совета

Səh.38-47

Müzakirələr nə göstərdi
Что показали дискуссии

Səh.48-50

Coğrafiya fənnindən gənc ulduzlar axtarırıq
Мы ищем молодых звезд в географии

B.Budaqov
Səh.51-54

Məktəbdə mənəvi-psixoloji iqlim və onunyaradılması yolları
Морально-психологический климат в школе и пути его создания

A.Quliyev, M.Məmmədov
Səh.55-59

Rus-müsəlman məktəbləri
Русско-мусульманские школы

Q.İlkin
Səh.60-62

Məhəmməd peyğəmbərin bəşəri amalı və insan insan ömrünün xoşbəxtlik sukanı

Человеческая сущность Пророка Мухаммеда и человеческое счастье человеческой жизни

S.Salahov
Səh.63-64
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar