95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1990

1990

30 mart 2019, Şənbə
201
№1

İçindəkilər
Cəmiyyət qarşısında məsuliyyət, yaxud təhsilin ictimai nüfuzu artırmı?
Səh.1-5

ORTA MƏKTƏB : STRATEGIYA, INKIŞAF
Məktəbin idarə edilməsində demokratikləşməsində rolu
S.Zeynalov
Səh.6-10

İstedadlı şagirdlərlə işin təşkili 
Организация работы с талантливыми учениками
S.Axundov
Səh.10-14

Yenidənqurma şəraitində idarəetmənin nəzəriyyə və təcrübəsinin vəhdəti
Интеграция теории и практики управления в условиях реконструкции
H.Əhmədov
Səh.14-19

Valideynlərin pedaqoji mədəniyyətinin yüksəldiləməsi gənc nəslin ailə həyatına hazırlanmasının mühüm vasitəsi kimi
Повышение педагогической культуры родителей как важного инструмента подготовки молодого поколения к семейной жизни
A.Abbasov
Səh.19-24

Şagirdlərin estetik tərbiyəsində xarici dil dərslərinin imkanları
Возможности занятий иностранным языком в эстетическом воспитании учащихся
K.Allahverdiyeva
Səh.24-27

Şagirdlərin xalqlar dostluğu ruhunda tərbiyə edilməsi təcrübəsindən
Из опыта воспитания студентов в духе дружбы народов
N.Səfiyev, V.Nəsirov
Səh.27-31

Bəzi təlim fənlərinin peşə informasiyası imkanları
Профессиональные информационные возможности для некоторых учебных предметов
T.Əliyeva, F.Məmmədova
Səh.31-35

İNFORMATIKA – EHM – MƏKTƏB
Musiqi təlimində komputerlərdən istifadə haqqında 
Об использовании компьютеров в музыкальном образовании
O.Rəcəbov, O.Məmmədov, N.Vəliyeva
Səh.36-38

MÜƏLLIMLƏR ÜÇÜN FAKULTATIV
V.İ.Leninin materiya haqqında təliminin elmi dünyagörüşü əhəmiyyəti 
Значение научного мировоззрения учения В.И. Ленина о материи
Ə.Xəlilov, A.Mikayılov
Səh.39-45

PSIXOLOGIYA
Pedaqoji ünsiyyətin formalaşdırılması yolları
Способы формирования педагогического общения
M.Həmzəyev 
Səh.45-49

N.K.KRUPSKAYA – 120
N.K.Krupskaya xarici dil öyrənmək sistemi haqqında
Н. Крупская о системе изучения иностранных языков
M.Həsənov, F.Huseynova 
Səh.50-53

ADU – 70
Şərqşünaslıq fakultəsi; dünən, bu gün və sabah
Факультет востоковедения; вчера, сегодня и завтра
V.Məmmədəliyev 
Səh.54-57

BIZIM MÜASIRLƏRIMIZ
Bir ömür nədir ki 
Что такое одна жизнь?
Ə.Nəsibov
Səh.58-59

BIZIM MÜSAHIBƏ
Yaradıcı müəllimlərlə işin təşkili
Организация работы с творческими учителями
Səh.60-63
№2

İçindəkilər
DEMOKRATIYA VƏ AŞKARLIQ IŞIĞI ALTINDA
Açıq söhbət (xalq şairi B.Vahabzadə ilə görüş)
Открытая беседа (встреча с народным поэтом Б.Вахабзаде)

Zəhra Əliyeva
səh.1-15

Социально-экономическое положение и проблемы политического образования
Bəşir Əhmədov
Səh.19-21

ORTA MƏKTƏB:STRATEGIYA, INKIŞAF
Məktəbin idarə edilməsinin bəzi hüquqi əsasları 
Некоторые правовые основы управления школой
Ağakərim Kərimov
Səh.22-27

Elm və təcrübənin dialoqu
Диалог науки и практики
V.Q.Boçarova
Səh.27-32

Şagirdlərdə iqtisadi anlayışların formalaşdırılması təcrübəsindən
Опыт формирования экономических концепций у студентов
Müslüm Nəzərov
Səh.33-37

Şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili təcrübəsindən
Из опыта организации самостоятельной работы студентов
Həsənağa Əhmədov
səh.38-40

MÜƏLLİMLƏR ÜÇÜN FAKULTATİV PSİXOLOGİYA
Xüsusi istedadı olan məktəblilərin müəyyənləşdirilməsi
T.Mustafayev
Səh.41-44

NƏSILLƏRƏ NÜMUNƏ
Mədəniyyət və maarif fədaisi 
Ə.Saləddin
Səh.45-52

AZƏRBAYCAN BAŞ PEDAQOJİ KADRLARIN İXTİSASININ ARTIRILMASI VƏ 
YENİDƏN HAZIRLANMASI İNSTİTUTU – 60
Bilik və pedaqoji ustalıq məbədi 
Храм знаний и педагогического мастерства
R.Məmmədzadə
Səh.53-56

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Psixoloji fikrin nailiyyəti
Достижение психологической идеи
E.Quluyev, S.Şabanov
Səh.57-59

ƏKS - ƏLAQƏ: - OXUCU – REDAKSIYA
Dövrün nəbzinin tutmamalı
Səh.60-63
№3

İçindəkilər
Məktəblilərin kompüter savadına diqqəti artırmalı
Школьники должны сосредоточиться на компьютерной грамотности

səh.1-5

DEMOKRATIYA VƏ AŞKARLIQ IŞIĞI ALTINDA
Məktəbə rəhbərlik üslubu:onun demokratikləşdirilməsi
Ведущий стиль школы: ее демократизация

Atəş Abdullayev
səh.6-14

ORTA MƏKTƏB:STRATEGIYA, INKIŞAF
Pedaqoji etikanın mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri
Сущность и ключевые особенности педагогической этики

İsa Musayev
səh.15-18

Şagirdlərdə təlimə müsbət motivlərin  formalaşdırılmassı yolları
Формирование позитивно мотивированного обучения у учеников

Məcid İsmixanov
səh.18-24

Tədrisdə humanitar fənlərin vəhdəti də konsepsiyadır
Понятие гуманитарных предметов в преподавании также является понятием

Rahid Xəlilov
səh.24-30

Gələcək müəllimlərdə ünsiyyət vərdişlərinin formalaşdırılması
Формирование коммуникативных навыков у будущих учителей

Akif Quliyev
səh.30-34

Teatr tamaşaları və şagirdlərin estetik tərbiyəsi imkanları
Театральные представления и эстетическое воспитание школьников

Lətifə Əzizova
səh.34-38

Təlimdə müasir vizual texnikadan istifadə yolları
Способы использования современных визуальных техник в обучении

Vaqif Mahmudov
səh.38-41

Xarici dil dərslərində şagirdlərdə tərcümə vərdişləri yaratmağın bəzi üsulları
Некоторые методы создания навыков перевода на уроках иностранного языка

Flora Əlimirzəyeva 
səh.41-43

Ürəklər rəhmsiz olmasın
Fəxrəndə Tağızadə
səh.44-46

Müəllimlər üçün fakultativ
Psixologiya
Uşaqlarda beyin yarımkürələrinin təlim potensialı və onun fəallaşdırılması
Abbas Mehdiyev, Hüseyn Novruzov
səh.47-51

S.Rəhimov-90
Süleyman Rəhimovun pedaqoji fikirlərindən sətirlər
Педагогические идеи Сулеймана Рагимова
səh.52-56

ƏKS - ƏLAQƏ: - OXUCU – REDAKSIYA
Mülahizələr, təkliflər
Соображения, предложения
səh.57-58

Maraqlananlar üçün
Müasir elm hipnotik, letarji və lunatik yuxunu necə izah edir?
Как современная наука объясняет гипнотические, летаржик и лунатические сны?
Məhəbbət Nəcəfov
səh.59-63
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar