95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1989

1989

30 mart 2019, Şənbə
103
№1

İçindəkilər
DANIŞIR XALQ TƏHSİLİ İŞÇİLƏRİ ÜMUMİTTİFAQ QURULTAYININ NÜMAYƏNDƏLƏRİ
Görüləsi işlərimiz hələ çoxdur
Səh.1-4
 
DIALOQ
Maarif müəssisələrində mənəvi –psixoloji iqlim
Məhəmməd Baharlı, Yusif Əliyev
Səh.5-10
 
MƏKTƏB ISLAHATI YOLLARINDA
Müasir məktəb və müəllim hazırlığının aktual məsələləri
Qurbanov A.
Səh.11-14
 
Tərbiyədə nikbinlik prinsipi
Soltansəlim Axundov
Səh.14-17

Məktəbdə peşə məsləhətləri
İlyasov Müseyib
Səh.18-22

Şagirdlərin ictimai – faydalı və məhsuldar əməyə hazırlanması.. 
Nəcəfov Tələt
Səh.22-26
 
XALQ MAARİFİNİN İDARƏ OLUNMASININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
İdarəetmənin ilk mərhələlərindən biri
Əhmədov Nazim, Rəşidov Süleyman
Səh.26-32

Pedaqoji təhlil-idarəetmə funksiyası kimi 
İsgəndərov Məhyəddin
Səh.32-35
 
PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI
Uşaqlarda ali sinir fəaliyyətinin xüsusiyyətləri
Fərəcov Ədalət
Səh.36-39
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
İ.K.KRUPSKAYA – 120
İlk marksist pedaqoq
Talıbov Yusif
Səh.40-45

N.K.Krupskayanın Bakı məktəblilərinin məktubu
Səh.46
 
V.A.SUKOMLINSKI – 70
Şəxsiyyətin hərtərəfli və ahəngdar inkişafı nəzəriyyəsinin işlənib hazırlanmasının V.A.Sukolimskinin töhfəsi
Kuznetsova Lyudmila
Səh.47-53
 
BİZİM SƏLƏFLƏRİMİZ
Səmimi insan, unudulmaz müəllim
Mustafayev İmam
Səh.53-57
 
AŞKARLIQ HAQQINDA
Şəxsiyyətə pərəstiş və onun acı nəticələri haqqında
Muradov Maarif
Səh.57-61
 
TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Bu kitabları oxuyun 
Səh.62-63
№2

İçindəkilər
Xalq təhsili işçilərinin Ümumittifaq qurultayına
Səh.1-3
 
XALQ TƏHSİLİ İŞÇİLƏRİNİN ÜMUMİTTİFAQ QURULTAYINDA
Humanistləşdirmə və demokratikləşdirmə yolu ilə təhsilin yeni keyfiyyətlərinə doğru SSRİ Dövlət Xalq Təhsili Komitəsinin sədri K.Yakodilin məruzəsi
Səh.4-22
 
Xalq təhsili işçilərin Ümumittifaq qurultayının qətnaməsi
Səh.23-25
 
XALQ TƏHSİLİ İŞÇİLƏRİNİN I RESPUBLİKA KONFRANSINDA
Sov.İKP XIX Ümumittifaq konfransı qətnamələrinin  Sov.İKP MK-nın iyul (1988 – ci il) və Azərbaycan KP MK-nın avqust (1988 – ci il) plenumları qərarlarının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar xalq təhsili işçilərinin vəzifələri haqqında Azərbaycan SSR xalq təhsili nazirlərinin məruzəsi
Səh.26-41
 
REDAKSIYAMIZIN QONAQARLARI
Qurultay haqqında düşüncələr
Səh.42-46
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
N.K.Krupskaya - 120
N.K.Krupskyanın əsərlərində psixoloji problemlər
Əlizadə Ə.
Səh.47-53

N.K.Krupskayanın pedaqoji irsində beynəlmiləlçilik tərbiyəsi problemi və onun Azərbaycanda həlli yolları
Ağayev Ə.
Səh.53-57

N.K.Krupskaya məktəblilərin təlim – tərbiyəsində pedaqoji üçilliyin rolu haqqında
Quluyeva Sərdar
Səh.57-61
 
TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
“Məktəbdə pedaqoji rəhbərlik” 
Quluyev Kamil 
Səh.62-63
№3

İçindəkilər
XALQ TƏHSİLİ İŞÇİLƏRİNİN ÜMUMİTTİFAQ QURULTAYINDA
Gələcək bu gün yaranır 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin platforması

Səh.1-3
 
DANIŞIR XALQ TƏHSİLİ İŞÇİLƏRİ ÜMUMİTTİFAQ QURULTAYININ 
Mühüm vəzifələr və konsepsiyalar (Müsahibə)
H.Hüseynov
Səh.4-8
 
XALQ TƏHSİLİ İŞÇİLƏRİNİN I RESPUBLİKA KONFRANSINDA
Xalq təhsilinin yeniləşmə yoluna.Məruzə ətrafında müzakirələr
Səh.9-18
 
DEMOKRATIYA VƏ AŞKARLIQ IŞIĞINDA
Təlim-tərbiyə işinin yeniləşdirilməsi mühüm şərtlər və istiqamətlər 
M.İsmixanov
Səh.19-28
 
ORTA MƏKTƏB : STRATEGİYA, İNKİŞAF
Uşağın təlim əməyinə hazırlanmasında məktəbin gənc valideynlərinə işi 
V.Kərimov 
Səh.29-33

Şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi
Şərafəddin Cabbarov
Səh.33-36
 
REDAKSİYAMIZIN POÇTUNDAN : OXUCU TƏKLİF VERİR , RƏY SÖYLƏYİR ,MÜLAHİZƏLƏR BİLDİRİR
Təcrübədən gələn səslər
Səh.37-39
 
MÜƏLLIMLƏR ÜÇÜN FAKULTATIV
PSIXOLOGIYA
Məktəblinin şəxsiyyətinin öyrənilməsi tərbiyə prosesinin idarə edilməsinin mühüm amili kimi
M.Həmzəyev, T.Mustafayev
Səh.40-45
 
N.K.KRUPSKAYA – 120
N.K.Krupskaya və Azərbaycan 
Hüseyn Əhmədov 
Səh.46-51
 
N.K.Krupskayanın Azərbaycan qadınları ilə görüşləri
Sabir Gəncəli 
Səh.52-55
 
JURNALIMIZN SƏHIFƏLƏRINDƏ
Böyük pedaqoq
Səh.56-57
 
BZİM SƏLƏFLƏRİMİZ
Redaksiyaya məktub
Səh.58-59
 
SƏFƏRLƏR, TƏƏSSÜRATLAR
Məktəbi, ananı unutmamışdım (Müsahibə)
Vaqif Qurbanov
Səh.60-63

№4

İçindəkilər
SOV.İKP MK PLENİMUMU QARŞISINDA
Millətləarası münasibətlər mədəniyyəti və onun aşılanması yollar 
Z.Qaralov 
Səh.1-14
 
XALQ TƏHSİLİ İŞÇİLƏRİNİN ÜMUMİTTİFAQ QURULTAYINDA
Müəllimin, tərbiyəçinin işi nəcib və məsul işdir. Məruzə ətrafında çıxışlar
Səh.15-30
 
DEMOKRATİYA VƏ AŞKARLIQ İŞIĞINDA
Şagirdləri demokratiya ruhunda tərbiyə edə bilirikmi?
M.Baharlı 
Səh.31-33
 
ORTA MƏKTƏB:STRATEGİYA, İNKİŞAF
Məktəb işini irəlilətməyin başlıca şərtləri
Ə.Həşimov
Səh.33-37

Yenidənqurma və məktəbli gənclərin ideya – siyasi tərbiyəsi
A.Abbasov
Səh.38-42

Xarici dilin tədrisində düzgün tələffüz vərdişlərinin yaradılması 
A.Tahirov
Səh.43-44
 
MÜƏLLIMLƏR ÜÇÜN FAKULTATIV
PSIXOLOGIYA
Şagirdlərdə idrak fəallığının inkişaf etdirilməsi
T.Dadaşova
Səh.45-48
 
BIZIM SƏLƏFLƏRIMIZ
Xatirə də bir tarixdir
Y.Əliyev
Səh.49-51
 
NƏSILLƏRƏ NÜMUNƏ
Ulyanovlar ailəsində tərbiyənin prinsipləri
Nurəddin Kazımov 
Səh.52-58
 
III RESPUBLİKA XALQ YARADICILIĞI FESTİVALI QARŞISINDA
Birinci mərhələ - Novruz bayramı 
Vaqif Qurbanov
Səh.59-62

Ənənələri yaşadaq
Süleyman Həsənov 
Səh.63
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar