95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1989

1989

30 mart 2019, Şənbə
195
№1

İçindəkilər
DANIŞIR XALQ TƏHSİLİ İŞÇİLƏRİ ÜMUMİTTİFAQ QURULTAYININ NÜMAYƏNDƏLƏRİ
Görüləsi işlərimiz hələ çoxdur
Нам предстоит еще много дел
Səh.1-4
 
DIALOQ
Maarif müəssisələrində mənəvi –psixoloji iqlim
Духовно-психологический климат в образовательных учреждениях
Məhəmməd Baharlı,Yusif Əliyev
Səh.5-10
 
MƏKTƏB ISLAHATI YOLLARINDA
Müasir məktəb və müəllim hazırlığının aktual məsələləri
Актуальные проблемы современной школы и педагогической подготовки
Qurbanov A.
Səh.11-14
 
Tərbiyədə nikbinlik prinsipi
Принцип оптимизма в образовании
Soltansəlim Axundov
Səh.14-17

Məktəbdə peşə məsləhətləri
İlyasov Müseyib
Səh.18-22

Şagirdlərin ictimai – faydalı və məhsuldar əməyə hazırlanması.. 
Подготовка студентов к публичной - полезной и продуктивной работе.
Nəcəfov Tələt
Səh.22-26
 
XALQ MAARİFİNİN İDARƏ OLUNMASININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
İdarəetmənin ilk mərhələlərindən biri
Один из первых этапов управления
Əhmədov Nazim, Rəşidov Süleyman
Səh.26-32

Pedaqoji təhlil-idarəetmə funksiyası kimi 
Педагогический анализ как функция управления
İsgəndərov Məhyəddin
Səh.32-35
 
PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI
Uşaqlarda ali sinir fəaliyyətinin xüsusiyyətləri
Характеристика высшей нервной деятельности у детей
Fərəcov Ədalət
Səh.36-39
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
İ.K.KRUPSKAYA – 120
İlk marksist pedaqoq
Первый марксист педагог
Talıbov Yusif
Səh.40-45

N.K.Krupskayanın Bakı məktəblilərinin məktubu
Письмо бакинских учеников Н.Крупской
Səh.46
 
V.A.SUKOMLINSKI – 70
Şəxsiyyətin hərtərəfli və ahəngdar inkişafı nəzəriyyəsinin işlənib hazırlanmasının V.A.Sukolimskinin töhfəsi
Вклад В.А.Суколимского в развитие теории всестороннего и гармоничного развития личности
Kuznetsova Lyudmila
Səh.47-53
 
BİZİM SƏLƏFLƏRİMİZ
Səmimi insan, unudulmaz müəllim
Искренний человек, незабываемый учитель
Mustafayev İmam
Səh.53-57
 
AŞKARLIQ HAQQINDA
Şəxsiyyətə pərəstiş və onun acı nəticələri haqqında
Muradov Maarif
Səh.57-61
 
TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Bu kitabları oxuyun 
«Из истории развития педагогического мышления в Азербайджане
Səh.62-63
№2

İçindəkilər
Xalq təhsili işçilərinin Ümumittifaq qurultayına
Всесоюзному съезду работников народного образования
Səh.1-3
 
XALQ TƏHSİLİ İŞÇİLƏRİNİN ÜMUMİTTİFAQ QURULTAYINDA
Humanistləşdirmə və demokratikləşdirmə yolu ilə təhsilin yeni keyfiyyətlərinə doğru SSRİ Dövlət Xalq Təhsili Komitəsinin sədri K.Yakodilin məruzəsi
Доклад К. Якодила, председателя Государственного комитета народного образования СССР, о новом качестве образования через гуманизацию и демократизацию
Səh.4-22
 
Xalq təhsili işçilərin Ümumittifaq qurultayının qətnaməsi
Решение Всесоюзного съезда работников народного образования
Səh.23-25
 
XALQ TƏHSİLİ İŞÇİLƏRİNİN I RESPUBLİKA KONFRANSINDA
Sov.İKP XIX Ümumittifaq konfransı qətnamələrinin  Sov.İKP MK-nın iyul (1988 – ci il) və Azərbaycan KP MK-nın avqust (1988 – ci il) plenumları qərarlarının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar xalq təhsili işçilərinin vəzifələri haqqında Azərbaycan SSR xalq təhsili nazirlərinin məruzəsi
Доклады министров народного образования Азербайджанской ССР о задачах работников народного образования в связи с выполнением постановлений 19-й Всесоюзной конференции КПСС о выполнении решений пленума ЦК КПСС, июля 1988 (1988) и ЦК КП КП
Səh.26-41
 
REDAKSIYAMIZIN QONAQARLARI
Qurultay haqqında düşüncələr
Мысли о съезде
Səh.42-46
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
N.K.Krupskaya - 120
N.K.Krupskyanın əsərlərində psixoloji problemlər
Психологические проблемы в творчестве Н. Крупского
Əlizadə Ə.
Səh.47-53

N.K.Krupskayanın pedaqoji irsində beynəlmiləlçilik tərbiyəsi problemi və onun Azərbaycanda həlli yolları
Проблемы международного образования в педагогическом наследии Н.Крупской и пути его решения в Азербайджане
Ağayev Ə.
Səh.53-57

N.K.Krupskaya məktəblilərin təlim – tərbiyəsində pedaqoji üçilliyin rolu haqqında
Н.К.Крупская о роли педагогической трилогии в воспитании школьников
Quluyeva Sərdar
Səh.57-61
 
TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
“Məktəbdə pedaqoji rəhbərlik” 
«Педагогическое руководство в школе»
Quluyev Kamil 
Səh.62-63
№3

İçindəkilər
XALQ TƏHSİLİ İŞÇİLƏRİNİN ÜMUMİTTİFAQ QURULTAYINDA
Gələcək bu gün yaranır 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin platforması

Платформа азербайджанской делегации
Səh.1-3
 
DANIŞIR XALQ TƏHSİLİ İŞÇİLƏRİ ÜMUMİTTİFAQ QURULTAYININ 
Mühüm vəzifələr və konsepsiyalar (Müsahibə)
Важные задачи и концепции (интервью)
H.Hüseynov
Səh.4-8
 
XALQ TƏHSİLİ İŞÇİLƏRİNİN I RESPUBLİKA KONFRANSINDA
Xalq təhsilinin yeniləşmə yoluna.Məruzə ətrafında müzakirələr
Путь к модернизации народного образования.Обсуждения вокруг отчета
Səh.9-18
 
DEMOKRATIYA VƏ AŞKARLIQ IŞIĞINDA
Təlim-tərbiyə işinin yeniləşdirilməsi mühüm şərtlər və istiqamətlər 
Важные условия и направления совершенствования учебно-воспитательной работы
M.İsmixanov
Səh.19-28
 
ORTA MƏKTƏB : STRATEGİYA, İNKİŞAF
Uşağın təlim əməyinə hazırlanmasında məktəbin gənc valideynlərinə işi 
При подготовки ребенка к обучению работа школы с молодыми родительями 
V.Kərimov 
Səh.29-33

Şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi
Экологическое воспитание студентов
Şərafəddin Cabbarov
Səh.33-36
 
REDAKSİYAMIZIN POÇTUNDAN : OXUCU TƏKLİF VERİR , RƏY SÖYLƏYİR ,MÜLAHİZƏLƏR BİLDİRİR
Təcrübədən gələn səslər
Звуки от практики
Səh.37-39
 
MÜƏLLIMLƏR ÜÇÜN FAKULTATIV
PSIXOLOGIYA
Məktəblinin şəxsiyyətinin öyrənilməsi tərbiyə prosesinin idarə edilməsinin mühüm amili kimi
Изучение личности школьника является важным фактором в управлении учебным процессом
M.Həmzəyev, T.Mustafayev
Səh.40-45
 
N.K.KRUPSKAYA – 120
N.K.Krupskaya və Azərbaycan 
Н. Крупская и Азербайджан
Hüseyn Əhmədov 
Səh.46-51
 
N.K.Krupskayanın Azərbaycan qadınları ilə görüşləri
Встречи Н.К. Крупской с азербайджанскими женщинами
Sabir Gəncəli 
Səh.52-55
 
JURNALIMIZN SƏHIFƏLƏRINDƏ
Böyük pedaqoq
Великий педагог
Səh.56-57
 
BZİM SƏLƏFLƏRİMİZ
Redaksiyaya məktub
Письмо в редакцию
Səh.58-59
 
SƏFƏRLƏR, TƏƏSSÜRATLAR
Məktəbi, ananı unutmamışdım (Müsahibə)
Я не забыл  школу, маму (Интервью)
Vaqif Qurbanov
Səh.60-63

№4

İçindəkilər
SOV.İKP MK PLENİMUMU QARŞISINDA
Millətləarası münasibətlər mədəniyyəti və onun aşılanması yollar 
Культура межэтнических отношений и способ ее прививки
Z.Qaralov 
Səh.1-14
 
XALQ TƏHSİLİ İŞÇİLƏRİNİN ÜMUMİTTİFAQ QURULTAYINDA
Müəllimin, tərbiyəçinin işi nəcib və məsul işdir. Məruzə ətrafında çıxışlar
Учитель, работа репетитора благородна и ответственна. Речи вокруг доклада
Səh.15-30
 
DEMOKRATİYA VƏ AŞKARLIQ İŞIĞINDA
Şagirdləri demokratiya ruhunda tərbiyə edə bilirikmi?
Можем ли мы воспитывать студентов в духе демократии?
M.Baharlı 
Səh.31-33
 
ORTA MƏKTƏB:STRATEGİYA, İNKİŞAF
Məktəb işini irəlilətməyin başlıca şərtləri
Основные условия продвижения школьной работы
Ə.Həşimov
Səh.33-37

Yenidənqurma və məktəbli gənclərin ideya – siyasi tərbiyəsi
Идея политического примирения и воспитания школьников
A.Abbasov
Səh.38-42

Xarici dilin tədrisində düzgün tələffüz vərdişlərinin yaradılması 
Создание правильных навыков произношения в преподавании иностранных языков
A.Tahirov
Səh.43-44
 
MÜƏLLIMLƏR ÜÇÜN FAKULTATIV
PSIXOLOGIYA
Şagirdlərdə idrak fəallığının inkişaf etdirilməsi
Развитие познавательной активности у студентов
T.Dadaşova
Səh.45-48
 
BIZIM SƏLƏFLƏRIMIZ
Xatirə də bir tarixdir
Y.Əliyev
Səh.49-51
 
NƏSILLƏRƏ NÜMUNƏ
Ulyanovlar ailəsində tərbiyənin prinsipləri
Принципы воспитания в семье Ульяновых
Nurəddin Kazımov 
Səh.52-58
 
III RESPUBLİKA XALQ YARADICILIĞI FESTİVALI QARŞISINDA
Birinci mərhələ - Novruz bayramı 
Первый этап-праздник Новруз
Vaqif Qurbanov
Səh.59-62

Ənənələri yaşadaq
Süleyman Həsənov 
Səh.63
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar