95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1988

1988

30 mart 2019, Şənbə
196
№1

İçindəkilər
SOV.İKP XXVII QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇİRƏK
Yenidənqurma və müəllim ləyaqəti
Реконструкция и достоинство учителя
Əfəndiyev M.
Səh.3-8
 
TƏLİM – TƏRBİYƏ İŞİNİN YENİDƏN QURULMASL MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ
Qiyabi pedaqoji şura
Mülahizələrim
Hüseynova B.
Səh.9-12
 
MƏKTƏB İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Təlim-tərbiyə məslələri
Şagirdlərdə yaradıcı fəalliğın inkişafına dair
О развитии творческой активности у студентов
Əliyev Ə.
Səh.13-15

V.İ.Lenin gənclərin kommunist tərbiyəsi haqqında 
В.И. Ленин о коммунистическом воспитании молодежи
İsmayılov A.
Səh.16-20

Şagird kollektivində özünüidarənin bəzi demoqrafik məsələləri
Некоторые демографические проблемы в студенческом сообществе
Əlizadə H., Bayramova. 
Səh.20-24

Məktəbli iaşəsinə diqqəti artırmalı
Mirzəliyev M, Malayev N.
Səh.24-27

Axşam məktəblərində şagird xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması təlim tərbiyəni yüksəltməyin başlıca vasitələrindən biri kimi
Учет характеристик учеников вечерних школ является одним из основных средств повышения квалификации.
Əliyev Y, Sadıqov F.
Səh.28-31

Məktəbyaşlı uşaqlarda kəkələmə nitq inkişafının nöqsanıdır
У детей школьного возраста заикание является дефектом развития речи
Mahmudov A.
Səh.32-34
 
UŞAQ VƏ YENİYETMƏLƏRİN İCTİMAİ VƏ AİLƏ TƏRBİYƏSİ
Yaşayış yerlərində uşaq və yeniyetmələrin asudə vaxtlarının təşkili
Организовать досуг детей и подростков в жилых районах
Abbasov A.
Səh.35-37
 
XALQ MAARIFININ IDARƏ OLUNMASININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Müəllimin yaradıcılığı və ona rəhbərliyin təşkili 
Творчество учителя и организация его руководства
Abdullayev A.
Səh.38-42

Yenidənqurma və məktəbi idarəetmədə təşkilatçılıq funksiyasının
təkmilləşdirilməsi

Улучшение организационной функции в реконструкции и управлении школой
Əhmədov N.
Səh.43-47
 
PARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK
Əmək təlimi, tərbiyəsi, gənclərin ümumi peşə təhsilinə keçilməsinin
prespektivi və şəraiti
 
Трудовое воспитание, воспитание, переход к общему профессиональному образованию молодежи
перспектива и условия

Axundov N.
Səh.48-52
 
PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI
Məktəblilərdə fəallıq və təşəbbüskarlıq iradi keyfiyyətlərinin inkişafı
Развитие  волевых  качества активности и предпринимательства у школьников
İsmayılov T.
Səh.53-57
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
Bizim sələflərimiz
Pedaqogika elminin görkəmli tədqiqatçısı
Выдающийя исследователь в области педагогики
Əhmədov H.
Səh.58-62
 
BIZIM IŞ YOLDAŞLARIMIZ
Mənalı həyat yolu 
Путь осмысленной жизни
İmaməliyev Ə.
Səh.63-64
№3

İçindəkilər
SOV.İKP XXVII QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇİRƏK
Həmkarlar ittifaqı və məktəb 
Профсоюз и школа
Heydərova A.
Səh.3-8
 
TƏLİM – TƏRBİYƏ İŞLƏRİNİN YENİDƏN QURULMASI MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ
Qiyabi pedaqoji şura
İnkişafı təmin edən amillər (“Dəyirmi stol”ətrafında söhbət)
Факторы развития (разговор за «круглом столом»)
Səh.8-15
 
A.S.MAKARENKO – 100
Böyük nəzəriyyəçi pedaqoq
Великий теоретический педагог
Kazımov N.
Səh.16-22

A.S.Makarenko ailə tərbiyəsi haqqında
А.Макаренко о семейном воспитании
Əlizadə Ə.
Səh.22-26

Kollektiv tərbiyənin görkəmli təşkilatçısı
Выдающийся организатор коллективного воспитания
Talıbov Y.
Səh.27-31

A.S.Makarenkonun pedaqoji irsi Azərbaycan məktəbi və pedaqogikasının tükənməz mənbəyidir
Педагогическое наследие А.С. Макаренко - неиссякаемый источник азербайджанской школы и педагогики
Əhmədov H.
Səh.31-34

A.S.Makarenko uşaq kollektivində ənənələrin rolu haqqında 
А. Макаренко о роли традиций в детском коллективе
İsmixanov M.
Səh.35-40

A.S.Makarenkonun əmək tərbiyəsi sistemi 
Система трудового воспитания А.М. Маккаренко
Zeynalov S.
Səh.41-44

A.S.Makarenkonun pedaqoji ideyalarından yenidənqurma şəraitində məktəblərdə istifadə edilməsi imkanları
Умение использовать педагогические идеи А.С. Макаренко в школах для реконструкции
Ağayev Ə.
Səh.44-48
 
JURNALIMIZIN SƏHIFƏLƏRINDƏ
Həmişəyaşar pedaqoq
Вечный воспитатель
Səh.49-50
 
MƏKTƏB ISLAHATI YOLLARINDA
Dostluq mənəvi sərvətdir
Дружба это духовное сокровище
Seyidov S.
Səh.51-53
 
PARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK
Ailə sovet cəmiyyətinin əsas özəyidir
Семья - это ядро советского общества
Bayramov Q, Ağayev M.
Səh.54-59
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
Bizim sələflərimiz
S.Vurğun və xalq pedaqogikası 
С. Вургун и народная педагогика
Həşimov Ə.
Səh.60-63
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar