95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1987

1987

30 mart 2019, Şənbə
188
№3

İçindəkilər
SOV.İKP XXVII QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇIRƏK
Dərsin ideya – nəzəri səviyyəsinin yüksəldilməsi yenidənqurmanın mühüm tələbidir
Идея урока - повышение теоретического уровня является необходимым требованием реконструкции
N.Kazımov
Səh.2-7
 
MƏKTƏB ISLAHATI YOLLARINDA 
Təlim-tərbiyə məslələri
Şagirdlərin özünütəhsilə hazırlanması
Подготовка студентов к самостоятельной работе
M.İsmixanov
Səh.8-13

Şagirdlərin kollektivçilik ruhunda tərbiyəsi 
Воспитание студентов в духе коллективизма
S.Axundov
Səh.14-17

Müəllim –şagird münasibətlərində demoqrafik təhlillərin nəzərə alınması
Рассмотрение демографического анализа в отношениях учителя и ученика
H.Əlizadə 
Səh.17-21

Məktəb pioner və komsomol təşkilatlarının iş sistemində şagirdlərin estetik tərbiyəsi
Эстетическое воспитание учащихся в системе школьных пионерских и комсомольских организаций
F.Sadıqov, S.Quluyeva      
Səh.22-24
 
HƏR BIR ISTEHSALATÇI GƏNCƏ ORTA TƏHSIL
İstehsalatçı gənclərin təhsilinə qayğı ilə yanaşmalı
Производитель должен позаботиться об образовании молодежи
F.Zeynalov
Səh. 25-28

XALQ MAARIFININ IDARƏ OLUNMASININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Hamılıqla peşə təhsili və məktəb rəhbərlərinin vəzifələri 
Профессиональное образование и обязанности директоров школ
N.Əhmədov, B.Yeqanov 
Səh.28-31

ADIN ŞƏRƏFLIDIR SƏNIN, EY QADIN!
Yeni vəzifələr qarşısında
Перед новыми задачами
Ə.Cəfərzadə
səh.32-34
 
ORTA ÜMUMTƏHSIL MƏKTƏBININ NIZAMNAMƏ LAYIHƏSINI MÜZAKIRƏ EDIRIK
Rəylər, mülahizələr, təkliflər
səh.35-37
 
QURULTAYDAN,QURULTAYA
Əməkçi gənclər yetişdiririk
Мы обучаем молодых работников
H.Şikar
səh.38-39
 
Nailiyyətləri artıracağıq
Будем увеличивать наши достижения
M.Talışlı
Səh.40-41
 
PARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK
Elm, texnika və sosial praktikanın inkişafının təsiri ilə təhsilin məzmununun yeniləşməsi
Обновление содержания образования через развитие науки, техники и социальной практики
Z.Qaralov 
Səh.42-47

Əmək tərbiyəsi, gənclərin ümumi peşə təhsilinə keçilməsinin prespektivləri və şəraiti  
Трудовое воспитание, перспективы и условия перехода к общему профессиональному образованию молодежи
P.Atutov, V.Polyakov        
Səh.47-55

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Məktəbin şanlı əlli illiyi
Славная пятидесятая годовщина школы
R.Quluyev, M. Ocaqverdiyev 
Səh.56-59
 
RƏSMI ŞÖBƏ
“Ailə həyatının etika və psixologiyası” kursunun tədrisinə dair metodik tövsiyyələr
Методические рекомендации по преподаванию курса «Этика и психология семейной жизни»
Səh.59-63

№5

İçindəkilər
SOV.İKP XXVII QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇİRƏK
Uşaqların və gənclərin texniki yaradıcılığı inkişaf etdirilməlidir
Техническое творчество детей и молодежи должно развиваться
Qaralov Z. 
Səh.2-6
 
TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Şagirdlərdə təlimə maraq tərbiyəsi haqqında bəzi mülahizələr
Некоторые соображения об интересе к обучению у учеников
Dadaşova T.
Səh.7-12

Axşam və qiyabi məktəblərdə metodik işin təşkili
Организация методической работы в вечерних и заочных школах.
Cabbarov R.
Səh.12-15 
 
Əmək tərbiyəsi və peşəyönümü
Məktəblilərin əmək hazırlığını təkmilləşdiririk
Повышение трудовой подготовки школьников
Qara Hüseynov
Səh.16-20

"İstehsalatın əsasları.Peşəseçmə kursunun tədrisi"
Məktəbliləri istehsalatın əsasları ilə tanış etməyə dair 
Школьники знакомы с основами производства
Natiq Axundov
səh.21-24

Pedaqoji kadrların ixtisasartırma sistemində yenidənqurma 
Реконструкция системы повышения квалификации педагогических кадров
Məmmədzadə R.
Səh.25-31
 
DANIŞIR AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏRİ VII QURULTAYININ NÜMAYƏNDƏLƏRİ
Axtarışların vahid məqsədi
Общая цель поисков
Mehdiyeva R.
Səh.32-34
 
ORTA ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBİNİN NİZAMNAMƏ LAYİHƏSİNİ MÜZAKİRƏ EDİRİK
Təklif edirəm ki
Я предлагаю
Şöyübov Z.
Səh.35-36

Düzəlişə ehtiyac var
Нужна корректировка
Əhmədov İ.
Səh.36-37
 
PARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK
Sov.İKP sovet cəmiyyəti inkişafının sürətləndirilməsinin həyata keçirilməsinin təşəbbüsçüsü və təşkilatçısıdır
КПСС является инициатором и организатором осуществления ускоренного развития советского общества
Haqverdiyev Ş.
Səh.38-45
 
PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI
Təlim materialının mənimsədilməsində operativ hafizənin rolu
Роль оперативной памяти в учебном процессе
Səmədov C.
Səh.46-49
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikrin inkişaf
istiqamətləri

Направления развитие школьных и педагогических идей в Азербайджане в начале 20 века
направления
Ağayev Ə.
Səh.50-55
 
BIZIM SƏLƏFLƏRIMIZ
S.M.Qənizadənin maarifçilik fəaliyyəti və pedaqoji fikirlərinə dair
Об образовательной деятельности и педагогических идеях С.Манизаде
Tapdıqova Z.
Səh.56-59
 
BİZİM İŞ YOLDAŞLARIMIZ
Müəllim – bəstəkar
Учитель - композитор
Bədəlova Ə, Əzimova M
Səh.60-62
 
XƏBƏRLƏR, MƏLUMATLAR
Oxucularla görüş
Встреча с  читателями
Səh.63
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar