95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1986

1986

30 mart 2019, Şənbə
201
№4

İçindəkilər
Respublika kommunistlərinin ali məclisi və vəzifələrimiz
Верховный cовет коммунистов республики  и наши задачи
səh.2-8 

AZƏRBAYCAN KP XXXI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇIRƏK
Dövrün yüksək tələbləri səviyyəsində
При высоких требованиях периода
A.Təhmasib 
səh. 9-11
 
MƏKTƏB ISLAHATI YOLLARINDA
Təlim - tərbiyə məslələri
V.İ.Lenin idrak prosesinin elmi nəaliyyəti haqqında
О научной деятельности познавательного процесса В.И.Ленина
M.Nəcəfov 
səh. 12-16

Dərsdə problem situasiyası və şagirdlərin idrak fəallığının inkişafı
Проблемная ситуация на уроке и развитие познавательной активности студентов
S.Zeynalov 
səh.16-19

Tərbiyə işində uşaq kollektivinin rolu 
Роль детского персонала в образовании
T.Dadaşova, S.Allahverdiyev 
səh.19-23

“AILƏ HƏYATININ ETIKA VƏ PSIXOLOGIYASI”KURSUNUN TƏDRISI
Gələcək nəsillərin xoşbəxtliyi naminə
Ради счастья будущих поколений
İ.Mollayev 
səh.24-25

İlk mülahizələr 
Первые соображения
S.Babayev 
səh.26-28

Yeni fənn müvəfəqiyyətlə öyrədilir
Новый предмет успешно преподается
S.Bədiyev 
səh. 28-30
 
XALQ MAARIFININ IDARƏ OLUNMASININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Məktəbin və tədris kabinetlərinin əyani – bədii tərtibinə dair
О визуальном и художественном оформлении школьных и учебных кабинетов
V.Xəlilov
səh.30-33
 
Məktəbli iaşəsinin yaxşılaşdırılmasına diqqəti artırmalı 
M.Mirzəliyev, N.Maleyev 
səh.34-37

MƏKTƏB ICTIMAI TƏŞKILATLARI
Doğma işimiz 
Наша родная работа
Z.Abışov
səh.37-40 
 
NƏSILLƏRƏ NÜMUNƏ
Ulyanovların qarşılıqlı əlaqəsində humanism
Гуманизм во взаимодействии Ульяновых
N.Kazımov 
səh.41-45
 
PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI
Məktəbli gənclərdə meyl və qabiliyyətlərin formalaşdırılması 
Формирование тенденций и способностей у школьников
T.Mustafayev,M.Məmmədov  
səh.46-49

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
S.M.Kirov - 100
S.M.Kirov və Azərbaycan xalq maarifi
С.Киров и азербайджанское народное образование
H.Bayramov 
səh.50-55
 
XARICDƏ MAARIF VƏ MƏKTƏB
İraq respublikasında təhsil sistemi
Система образования в Ираке
S.Əliyeva 
səh.55-59
 
TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
“XIX əsr Azərbaycan məktəbi
"Азербайджанская школа 19 века"
M.Həsənov 
səh.60-64

№5

İçindəkilər
Mühüm vəzifələr
Важные задачи

səh.2-9

Sürətləndirmə xəttinə dönmədən əməl edəcəyik
Nadir Əhmədov
səh.10-15

Təlim-tərbiyə məsələləri
EHM-in məktəbdə tətbiqinin sosial-iqtisadi əsasları
Социально-экономические основы применения компьютерной экспозиции

Nurəddin Kazımov
səh.16-22

Dərsin təkmilləşdirilməsi həyatın tələbidir
Совершенство урока - это требование жизни

Yusif Talıbov
səh.22-26

Ərəb dili dərslərinin təşkili təcrübəsindən
Из опыта организации уроков арабского языка

Sevda Mehdiyeva
səh.26-28

Məktəblərdə burjua ideologiyasına və əxlaqına qarşı barışmazlıq tərbiyəsi
Борьба с буржуазной идеологией и моралью в школах

Kamil Quliyev, Raqub Kərimov
səh.29-32

Əmək tərbiyəsi və peşəyönümü
Şagirdlərin əmək tərbiyəsi, təlimi və peşəyönümünü məktəb islahatının tələbləri səviyyəsinə qaldırmalı
Поднять трудовое воспитание, обучение и профессионализм ученика до уровня требований школьной реформы.

İbrahim Mayılov
səh.33-37

Müəllim kadrları:hazırlanması və təkmilləşdirilməsi
Kadr hazırlığını təkmilləşdirməyin mühüm amili
Важный фактор улучшения подготовки персонала

Afat Qurbanov
səh.38-41

Pedaqoji kadrların hazırlanması və onlarla aparılan işin təkmilləşdirilməsinə dair
Подготовка педагогических кадров и совершенствование их работы

Nəcəf Nəcəfov
səh.41-47

Rəsmi şöbə
Məktəb işinin göstəriciləri haqqında
О показателях школьной работы

səh.48-49

Məktəbin fəaliyyətinin öyrənilməsi metodikası haqqında
О методологии изучения школьной деятельности

səh.49-53

1905-1907-ci illər burjua-demokratik inqilabının 80 illiyi
Birinci rus inqilabı dövründə Azərbaycanda demokratik hərəkat
Демократическое движение в Азербайджане во время первой русской революции

səh.54-60

Redaksiyamızın poçtundan
Из почты нашей редакции

səh.61-63
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar