95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1985

1985

30 mart 2019, Şənbə
180
№1

İçindəkilər
MƏKTƏB ISLAHATI YOLLARINDA
Məktəblə istehsalatın birgə işinin tənzim edən sənəd
Документ, регламентирующий совместную работу школы

səh. 3-8

İlk addımlar
Первые шаги

Musayev S
səh.8-11

TƏLIM – TƏRBIYƏ MƏSƏLƏRI
Təlimi məhsuldar əməklə birləşdirməyin formaları 
Объединительные формы  обучение с производительным трудом  

Həşimov Ə
səh.12-17

Şagirdlərə təhsil əməyinin səmərəli priyomlarının öyrədilməsinə dair
Обучение студентов по эффективным принципам образовательного труда

İsmixanov M
səh.17-24

Məktəblilərin qənaətçilik və qayğıkeşlik tərbiyəsi 
Воспитание заботы и бережливости учеников

Xəlilov N, Abbasov B
səh.24-29

XARICI DILLƏRIN TƏDRISI
İngilis dili şəxs əvəzliklərində cins kateqoriyasının tədrisi
Səfiyev Ə
Səh.29-31 
 
NƏSILLƏRƏ NÜMUNƏ
Ulyanovlarda müstəqilliyin, təşəbbüskarlıq və yaradıcılığın inkişaf etdirilməsi
Развитие независимости, предпринимательства и творчества в Ульяновске

Kazımov. N
səh.32-36 

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Q.B.Zakirin bədii irsində tərbiyəvi fikirlər
Воспитательные идеи в художественном наследии К. Закира

Hüseynov S
səh.37-40 

XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan pedaqoji fikrində əmək tərbiyəsi 
Трудовое воспитание  в Азербайджанском педагогическом мыслях во второй половине XIX века

Bəşirov B
səh.41-44
 
XARICDƏ MAARIF VƏ MƏKTƏB 
Yəmən Ərəb Respublikasında maarif 
Просвещение в Йеменской Арабской Республике

Mehdiyev A
səh.44-47 
 
PARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK
Əmək tərbiyəsi və təliminin kökündən yaxşılaşdırılması , gənclərin ümumi peşə hazırlığına keçilməsi 
Радикальное улучшение трудового воспитания и обучения, переход к общеобразовательной профессиональной подготовке молодежи

Qaralov Z
səh.48-53

QƏLƏBƏ - 40
Azərbaycan müəllimləri Böyük Vətən müharibəsi cəbhələrində
Азербайджанские учителя на фронтах Великой Отечественной войны

Ağayev M 
səh. 54-59 

İKI CƏBHƏNIN VETERANLARI
Döyüş və əmək yolu 
Война и трудовой путь

Poladova Z
səh. 59-61 

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Şəxsiyyətin tədqiqi haqqında qiymətli əsər 
Драгоценная работа по исследованию личности

Ağayev Ə
səh. 62-64

№4

İçindəkilər
Azərbaycanın tarixində əsaslı dönüş
Фундаментальный поворот в истории Азербайджана

İbrahim Müslümov
səh.3-8

Məktəb islahatı yollarında
Məktəb islahatı və təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsi məsələləri
Школьная реформа и повышение качества обучения
Yusif Talıbov
səh.9-12

Şagirdlərin peşəyönümündə sinif rəhbərinin rolu
Роль классного руководителя в профессии учеников
S.S.Qrinşpun
səh.13-17

Məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatında şagirdlərin əmək hazırlığı və peşəyönümü üzrə iş təcrübəsindən
Из опыта профессиональной подготовки и карьерного роста студентов на межшкольном учебно-производственном комбинате
Şamil Əlibəyov
səh.17-20

Təlim-tərbiyə məsələləri
Məktəbli gənclərin elmi-ateizm tərbiyəsinin forma və metodları
Формы и методы научно-атеистического воспитания школьников
Mikayıl Məmmədov
səh.21-24

Şagirdlərin mütaliə mədəniyyəti haqqında 
О читательской культуре учеников
Camal Əhmədov
səh.25-28

Təlimin əyanilik prinsipi 
Принцип наглядности обучения
Allahverdi Eminov
səh.28-32

Müzakirə edirik
Günün vacib məsələsi
Важная задача дня
Aliyə Təhmasib
səh.33-35

Nəsillərə nümunə
Təlimdə və elmi fəaliyyətdə Ulyanovların qarşılıqlı köməyi
Взаимопомощь Ульяновых в учебной и научной деятельности
Nurəddin Kazımov
səh.36-40

Məktəb və pedaqogika tarixi
S.Ə.Şirvaninin müəllimlik fəaliyyəti
Педагогическая деятельность С.Ширвани
Xeyrulla Məmmədov
səh.41-47

Yubilyar məktəblərimiz
Xaçmaz və Padar kənd məktəbləri inkişaf yollarında 
Сельские школы Хачмаз и Падар  находятся на пути к развитию
Atəş Abdullayev
səh.47-49

Partiya təhsilinə kömək
SSRİ-də xalq maarifini idarəetməni təkmilləşdirməyin aktual problemləri
Актуальные проблемы совершенствования народного образования в СССР
Nazim Əhmədov
səh.50-55

Qələbə-40
Üzeyir Hacıbəyovun Böyük Vətən müharibəsi illərindəki yaradıcılığına dair 
Творчество Узеира Гаджибекова в годы Великой Отечественной войны
Ələkbər Məmmədov
səh.56-60

Tənqid və biblioqrafiya
Bu kitabları oxuyun
Səslərin işığı
Свет звуков
Flora Xəlilzadə
səh.61-62
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar