95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1984

1984

30 mart 2019, Şənbə
188
№1

İçindəkilər
Sov.İKP MK-nin Baş Katibi, SSRİ Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri Y.V.Andropovun bəyanatı
səh.3-5

Xalq maarifinin inkişafında yeni üfüqlər
Maqsud Hacıyev
səh.6-9

Təlim tərbiyə məsələləri
Şagird şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişaf etdirilməsi nəzəriyyə və praktikasının yetkin sosializm dövründə yeni tərəqqisi haqqında
Mehdi Mehdizadə
səh.10-15

Təlim metodları və şagirdlərin müstəqilliyi
Məcid İsmixanov
səh.16-21

Məktəb,ailə və ictimaiyyət
Sağlam və möhkəm ailə naminə 
Əbülfəz Məmmədov, Oruc İsmayılov
səh.21-25

Məktəb kitabxanası
Dərslik fondundan səmərəli istifadə edilməlidir
Esmira Şıxəliyeva
səh.25-29

Pedaqoji ustalığın təkmilləşdirilməsi
Müəllim əməyinin elmi təşkili
Aben Kərimov
səh.30-35

Partiya təhsilinə kömək
Əxlaq tərbiyəsinin məzmunu və formaları
Fuad Qasımzadə
səh.36-40

Nəsillərə nümunə
Ulyanovlar ailəsində mütaliə tərbiyəsi
Nurəddin Kazımov
səh.41-45

Xalq maarifinə rəhbərlik
"Ümutəhsil məktəbinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi kriteriyaları"nın tətbiqi metodikasına dair
M.Potnov, P.Xudominski
səh.46-53

Məktəb və pedaqogika tarixi
Bizim sələflərimiz
Xalq maarifimizin ilk təşkilatçılarından biri
Rasim Tağıyev
səh.54-57

Xaricdə maarif və məktəb
Cənubi azərbaycan şəhərlərində Üsuli Cədid məktəblərinin təsisi tarixindən 
Məhəmməd Şəmsi
səh.58-62

Xəbərlər, məlumatlar
Bizə yazırlar
Dostluq əlaqələri möhkəmlənir
Əlləz Məmmədov
səh.63-64
№2

İçindəkilər
Məktəb islahatı:mülahizələr.təkliflər
Школьная реформа: мнения,предложения
Məcid İsmixanov
səh.3-13

Təlim tərbiyə məsələləri
Təlim keyfiyyətinin yüksəltməyin bəzi yolları
Несколько способов улучшить качество обучения
Bəşir Əhmədov
səh.14-17

Роль технических средств в обучении
İbrahim Hacıyev
səh.17-19

Mərdlik və vətənpərvərlik nümunəsi
Пример мужества и патриотизма
Xəlil Fətəliyev
səh.23-26

Xarici dillərin tədrisi 
İngilis dili dərslərində vətənpərvərlik tərbiyəsi
Патриотическое воспитание на уроках английского
Afət Əfəndiyeva
səh.27-28

Məktəb ictimai təşkilatları
Şagird komitəsi və onun fəaliyyətinin bəzi məsələləri
Школьный комитет и некоторые вопросы его деятельности
Sabir Şəfiyev
səh.29-31

Partiya təhsilinə kömək
Məktəblilərin ateist tərbiyəsi 
Атеистическое воспитание школьников
İsmayıl Eyyubov
səh.32-37

NƏSILLƏRƏ NÜMUNƏ
Ulyanovlar ailəsində mütaliə tərbiyəsi
В семья Ульяновых культура чтения
Nurəddin Kazımov
səh.38-42

XALQ MAARIFINƏ RƏHBƏRLIK
"Ümutəhsil məktəbinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi kriteriyaları"nın tətbiqi metodikasına dair
О методологии применения «Критерии оценки успеваемости в общеобразовательной школе»
M.Potnov, P.Xudominski
səh.43-51
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Pedaqoji irsimizin tədqiqinə qayğı ilə yanaşaq
Подходит с заботой изучению нашей педагогической наследию
Əliheydər Həşimov
səh.52-54

Bizim iş yoldaşlarımız
Müəllimlikdən alimliyədək
От  учителя до ученного
Şəmistan Mikayılov
səh.55-57

Xəbərlər, məlumatlar
Jurnalın oxucular konfransı
Конференция читателей журнала
Rafiq Rəhmanov
səh.58-59

Məktəbin yubileyi
Юбилей школы
Zahid Əfəndiyev
səh.59

Tənqid və biblioqrafiya
Bu kitabları oxuyun
"Məktəblilərin kommunist tərbiyəsinin nəzəriəsasları"
«Теоретические основы коммунистического воспитания школьников»

səh.60-62

"A.O.Çernyayevskinin həyatı və pedaqoji fəaliyyəti"
«Жизнь и педагогическая деятельность А.О. Черняевского»

Mircəfər Həsənov
səh.62-64


№3
İÇİNDƏKİLƏR

Sovet müəlliminin mənafeyi keşiyində
Heydərova.Ə
səh.3

SOV.İKP XXVI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇİRƏK
Xalq maarifinə partiya qaygısı
Musayev.M
səh.9

Məktəblilərin müharibə və imperializmə qarşı barışmazlıq ruhunda tərbiyəsi
Allahverdiyev.S
səh. 14

TƏLİM TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Təlimin texniki vasitələrindən səmərəli isdifadə edek
Əsədov.R
səh. 18

Təlim tapçırıqlarının fərdiləşdirilməsi yolları
Kəlbəliyev.Ə
səh. 21

Şagirdlərdə ekoloji təfəkkürün inkişaf etdirilməsi haqqında
Dadaşova.T
səh. 25

XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİ
Axşam məktəbində şagirdlərdə xarici dillərin öyrənilməsinə maraq tərbiyəsi
Demçenko.Y
səh. 28

ƏMƏK TƏRBİYƏSİ VƏ PEŞƏYÖNÜMÜ
Şagirdlərin məhsuldar əməyinin təşkilində tərbiyəçi-müəllim və mütəxəssisin rolu
Qurbanova.S
səh. 32

SİNİF RƏHBƏRİ
Şagirdlərin ictimai-siyasi fəallıgının artırılması təcrübəsindən
Əhmədov.Q
səh. 35

QABAQCIL TƏCRÜBƏYƏ GENİŞ YOL
Qabaqcıl pedaqoji təcrübəyə dair müsabiqənin yekunları
səh. 38

PARTİYA TƏHSİLİNƏ KÖMƏK
Şagirdlərin estetik tərbiyəsi və inkişafı
Xəlilov.V
səh. 43

XALQ MAARİFİNƏ RƏHBƏRLİK
Qəyyumlugun və himayəçiliyin bəzi mühüm məsələləri
Kərimov.A
səh. 49

PSİXOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ
Təlim materialının dərk olunmasının əsas momentləri
Nəcəfov.M
səh. 54

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
M.Ş.Vazehin pedaqoji fəaliyyəti və görüşləri haqqında
Əhmədov.C
səh. 58

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Bu kitabları oxuyun.
Görkəmli pedaqoq və yazıçı haqqında monoqrafiya

səh. 63

№4
İçindəkilər


Xalq maarifinə Lenin qaygısı
səh.3

"AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ"-60
Xalq maarifimizin salnaməsi
Əliyeva.Z
səh.8

Pedaqoji biliklər xəzinəsi
Qaralov.Z
səh. 16

Təlim tərbiyə işlərinin təşkilində "Azərbaycan məktəbi"nin rolu
səh. 19

MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏR
Xatirələr,xatirələr
səh. 23

İdrak və ədəb çıragı
İbrahimov.M
səh. 25

Azərbaycan maarifinin əvəzsiz təbligatçısı
Məmmədov.Q
səh. 26

Pedaqoji biliklər carçısı
Bayraməlibəyova.M
səh. 27

Maarif işçilərinin yaxın məsləhətçisi
Hacıyev.İ
səh. 29

SOV.İKP XXVI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇİRƏK
Müəllim nüfuzu ,müəllim şərəfi 
Əhmədov.B
səh. 31

TƏLİM TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Müvəffəqiyyətin rəhni
Behbudova.H
səh. 36

MƏKTƏB İCTİMAİ TƏŞKİLATLARI
Kommunistlərin fəallıgı şəraitində
İsmayılov.R
səh. 40

PARTİYA TƏHSİLİNƏ KÖMƏK
Fiziki tərbiyə şəxsiyyətin ahəngdar inkişafının tərkib hissəsidir
Rzayeva.Z,Senatorova.S
səh. 43

NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ
Ulyanovlar ailəsində nitq və iradə tərbiyəsi
Kazımov.N
səh. 48

XALQ MAARİFİNƏ RƏHBƏRLİK 
Məktəbdə metodik işə rəhbərlik və nəzarət
Əhmədov.N
səh. 53

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
Qocaman maarif ocaqlarımız
Əhmədov.H
səh. 57

№5
İçindəkilər


1984-cü il il aprelin 10-da Sov.İKP MK plenumunda K.U.Çernenko yoldaşın nitqi
səh.3

Ümumtəhsil və peşə məktəbi islahatının əsas istiqamətləri haqqında Sov.İKP MK  plenumunun qərarı
səh.12

Ümumtəhsil və peşə məktəbi islahatının əsas istiqamətləri (jurnala əlavə) SOV.İKP XXVI qurultayının
qərarlarını həyata keçirək
Ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin SOV.İKP MK dekabr (1983-cü il ) plenumunun materialları ilə tanış edilməsi haqqında
səh.16

Şagirdlərin iqtisadi təhsili
İsrafilov.N,Səmədov.Z
səh.19

"azərbaycan məktəbi"-60
REDAKSİYADA GÖRÜŞ
Jurnalımızın veteranları qonagımızdır
səh.25

"Şərq çinarı " 
Budaqov.B
səh.32

Elmin xidmətində
Əhmədov.H
səh.33

JURNALIMIZIN SƏHİFƏLƏRİNDƏ
Bəzi mülahizələr
səh.33

Cəbhədən məktub
səh.34

İmtahanlar haqqında
səh.34

TƏLİM TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəblilərin partiya və sovet xalqının inqilabı, döyüş və əmək ənənələri əsasında tərbiyəsi
Agayev.M
səh.36

Yeniyetmələrdə əxlaqi bilik və davranışın vəhdətini təmin etməyin şərtləri
Yeqenova.Z
səh.41

Şagirdləri məhsuldar əməyə cəlb etməyin mühüm vasitəsi
Rəhmanov.R
səh.44

XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİ
İngilis dilində felin əmr formasının müqayisəli tədrisi
Gözəlova.G
səh.48

QABAQCIL TƏCRÜBƏYƏ GENİŞ YOL
Şagirdlərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili təcrübəsindən
Şöyübov.z
səh. 51

PARTİYA TƏHSİLİNƏ KÖMƏK
Şəxsiyyətin hərtərəfli,ahəngdar inkişafı kommunizm cəmiyyətinin ali məqsədidir
İsmayılov.M
səh. 54

BİZİM İŞ YOLDAŞLARIMIZ
İki cəbhənin veteranı
Poladova.Z
səh. 60

Şərəfli ad
Novruzov.K
səh. 61

XƏBƏRLƏR,MƏLUMATLAR
50 yaşlı " Naçalnaya şkola"
səh. 63

№6
İçindəkilər


Ümumtəhsil və peşə məktəbi islahatının əsas istiqamətləri haqında SOV.İKP MK Siyasi bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini deputat H.Ə.Əliyevin məruzəsi

səh.3

"Ümumtəhsil və peşə məktəbi islahatının əsas istiqamətləri haqqında" SSRİ Ali Sovetinin qərarı
səh.16

"AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ"-60
REDAKSİYAMIZIN POÇTUNDAN
İnkişaf məktəbi
Qurbanov.A
səh.19

Ən yaxın köməkçimiz
Kərimov.Y
səh.19

Mötəbər dosd,müəllim,məsləhətçi
Bagırov.B
səh.20

Dogma jurnalımız
Əlizadə.F
səh.21

JURNALIMIZIN SƏHİFƏLƏRİNDƏ 
Pedaqoji qeydlər
səh.21

BİZİ TƏBRİK EDİRLƏR
Səmimi qəlbdən...
səh.23

TƏLİM TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Təlim funksiyalarının vəhdəti
Talıbov.Y
səh.26

Dərsdə emosionallıgın yaradılmasına dair
Hüseynov.E
səh.29

XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİ
Linqafonla iş təcrübəsindən
Əhmədov.H
səh.33

ƏMƏK TƏRBİYƏSİ VƏ PEŞƏYÖNÜMÜ
Şagirdlərin fəhlə peşələri seçməyə hazırlanmalarında ümumtəhsil və texniki-peşə məktəblərinin əlbir işi
Hüseynov.A
səh.35

MƏKTƏB,AİLƏ VƏ İCTİMAİYYƏT
Şagirddlərin hüquq tərbiyəsində məktəb və ailənin birgə işinin formaları
Abbasov.A
səh.38

NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ
Ulyanovlar  ailəsində oyun tərbiyə vasitəsi kimi
Kazımov.N
səh.43

XALQ MAARİFİNƏ RƏHBƏRLİK
Müəllim nüfuzuna təsir edən bəzi amillər haqqında
Nəcəfov.N
səh.48

MƏKTƏB VVƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
N.K.Krupskayanın pedaqoji irsinin Azərbaycanda öyrənilməsi və tətbiqi
Əhmədov.B,Məmmədov.Ə
səh.54

YUBİLYAR MƏKTƏBLƏRİMİZ
Yengicə kənd məktəbi
Mollayev.İ
səh.58

XƏBƏRLƏR,MƏLUMATLAR
Gənc nəslin əmək tərbiyəsi və peşəyönümü işinə ümumi qaygı
İsmixanov.M
səh.61

Jurnalın oxucular konfransı
Əliyev.Y
səh.63

№7
İçindəkilər


"Gənclərin ümumi orta təhsilini daha da təkmilləşdirmək və ümumtəhsil məktəbinin iş şəraitini yaxşılaşdırmaq haqqında"SOV.İKP MK və SSRİ Nazirlər Sovetinin  qərarı
səh.3

"Məktəblilərin əmək tərbiyəsini,təlimini,peşəyönümünü yaxşılaşdırmaq və onların ictimai-faydalı,məhsuldar əməyini təşkil etmək haqqında" Sov.İKP MK və SSRİ Nazirlər Sovetinin  qərarı
səh.12

"AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ"-60
JURNALIMIZIN YUBİLEYİ
Giriş sözü
Əfəndiyev.Ə
səh.17

"Azərbaycan məktəbi"jurnalı 60 ildə
Əliyeva.Z
səh.19

BİZİ TƏBRİK EDİRLƏR
Səmimi qəlbdən...
səh.24

TƏLİM TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Təlimdə geri qalan şagirdlərlə işin təşkili
Axundov.S
səh.41

Əxlaq və siyasi tərbiyənin qarşılıqlı əlaqəsinə dair
Cəbrayılova.N
səh.46

QABAQCIL TƏCRÜBƏYƏ GENİŞ YOL
DOSDLARIMIZIN TƏCRÜBƏSİ
Əmək tərbiyyəsi diqqət mərkəzindədir
Ktrakyan.H
səh.49

XALQ MAARİFİNƏ RƏHBƏRLİK
Nailiyyətlərimizi möhkəmləndiririk
Seyidov.M
səh.52

MƏKTƏBŞÜNASLIQ
Məktəb texniki mərkəzi
Driqa.İ
səh.56

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
YUBİLYAR MƏKTƏBLƏRİMİZ
Agdamda ilk məktəb
Zeynalov.S
səh.60

Unudulmaz müəllimimiz
səh.63

№8
İçindəkilər


"Texniki peşə təhsili sistemini daha da inkişaf etdirmək və ixtisaslı fəhlə kadrları hazrlanmasında onun  rolunu yüksəltmək haqqında" Sov.İKP MK və SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarı
səh.3

"Maarif və texniki peşə təhsili sistemi pedaqoji kadrlarının hazırlanmasını təkmilləşdirmək ,ixtisasını artırmaq,onların əmək və məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında" Sov.İKP MK və SSRİ Nazirlər Sovetinin  qərarı
səh.9

"Müəllimlərin və digər xalq maarifi işçilərinin əmək haqqını artırmaq barəsində"Sov.İKP MK,SSRİ Nazirlər Soveti və Ümumittifaq həmkarlar İttifaqları Mərkəzi Şurasının qərarı
səh.15

"Uşaqların məktəbəqədər ictimai tərbiyəsini daha da yaxşılaşdırmaq və onları məktəbdə təlimə hazırlamaq haqqında"SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarı
səh.18

"Azərbaycan SSRİ -də ümumtəhsil və peşə məktəbi islahatını həyata keçirmək tədbirləri haqqında"Azərbaycan SSR Ali Sovetinin qərarı
səh.21
 
Azərbaycan SSR -də ümumtəhsil və peşə məktəbi islahatını həyata keçirmək tədbirləri haqqında.Onuncu çagırış AZərbaycan SSR Ali Sovetinin  doqquzuncu sessiyasında Azərbaycan SSR Soveti sədrinin  müavini deputat F.H.Əhmədovun məruzəsi
səh. 24

SOV.İKP XXVI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇİRƏK
Məktəb islahatını təblig etmək vacib vəzifələrdəndir
Həşimov.Ə
səh. 37

Xalq maarifi işçilərinin sosializm yarışına partiya rəhbərliyi
Əsədov.Ə
səh. 42

TƏLİM - TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Təlim  prosesinin optimallaşdırılması
İsmixanov.M
səh. 43

QABAQCIL TƏCRÜBƏYƏ GENİŞ YOL
DOSDLARIMIZIN TƏCRÜBƏSİ
Təlimin məhsuldar əməklə əlaqəsi şəxsiyyətin formalaşdırılmasının mühüm amili kimi
Alyoşin.V
səh. 54

XALQ MAARİFİNƏ RƏHBƏRLİK
Müəllim əməyinin sosial-iqtisadi məzmunu
Hacıyev.İ
səh. 58

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
YUBİLYAR MƏKTƏBLƏRİMİZ
Agcabədi məktəbi yüz ildə
Quliyev.M
səh. 61

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
"Pedaqogikadan mühazirə konspektləri"
səh. 63

"Məktəb işinin planlaşdırılması"
səh.64


№9
İçindəkilər


Mühüm vəzifələr qarşısında 
səh.3

MƏKTƏB İSLAHATI YOLLARINDA
Müəllim kadrları hazrlıgının təkmilləşdirilməsi (bizim müsahibə)
səh.11

Əmək tərbiyəsinin nəzəriyyəsi və təcrübəsi haqqında
Kazımov.N
səh.15

TƏLİM TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Lenin təlimini öyrətməli,rəhbərin böyük nümunəsində tərbiyə etməli
Kinkulkin. A
səh.20

XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİ 
İngilis dilində sinonim sözönlərinin  tədrisi 
Hüseynov.B
səh.26

MƏKTƏB,AİLƏ VƏ İCTİMAİYYƏT
Yaşayış yerlərində xüsusi pedaqoji nəzarətə ehtiyacı olan uşaqlarla iş
Cəfərov.H
səh.28

MƏKTƏBDƏNKƏNAR İŞ 
Gənclərin hərtərəfli inkişafında mühüm vasitə
Əbdülov.İ
səh.33

XALQ MAARİFİNƏ RƏHBƏRLİK
MƏKTƏBŞÜNASLIQ
Sinifdənxaric işlərin forma və metodları
Əliyeva.Z
səh.37

PSİXOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ
Öyrənmənin səmərəli yolları və təlim prosesində onların nəzərə alınması
Həmzəyev.M
səh.42

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşlərinə dair
Mikayılov.Ş
səh.47

YUBİLYAR MƏKTƏBLƏRİMİZ
Yüz il xalqın xidmətində
İmanov.M
səh.52

BİZİM SƏLƏFLƏRİMİZ
Unudulmaz maarif fədaisi
Musayev.A
səh.56

BİZİM İŞ YOLDAŞLARIMIZ
Ləyaqətli müəllim və xalq elçisi
Muxtarov.H
səh.60

XƏBƏRLƏR,MƏLUMATLAR
Pedaqogika tarixçilərinin respublika kon fransı
səh.64
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar