95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1983

1983

30 mart 2019, Şənbə
135
№1

İçindəkilər
SOV.IKP XXVI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇİRƏK
Komsomol təşkilatlarımızın vəzifələri
O.Salamov
Səh.3-6

SSRİ-nin 60 illiyi və Azərbaycanda pedaqoji elmlərin inkişafı haqqında
M.Mehdizadə
Səh.7-13 

TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında mikromühitin rolu
N.Mikayılov, M.Bayramov
Səh.14-17

Xarici dil üzrə şifahi nitqi inkişaf etdirən dərsdənkənar fərdi işlərin təşkili
F.Kərimov
Səh.18-20 

PEDAQOJİ USTALIĞIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
Dərs və dərs tipləri haqqında 
Ə.Həşimov
Səh.21-27 

İctimai elmlər üzrə muhazirəyə verilən bəzi məntiqi tələblər
M.Nəcəfov
Səh.27-30 

PARTİYA TƏHSİLİNƏ KÖMƏK
V.İ. Leninin ideya-nəzəri irsində tərbiyə və təlimin vəhdəti problemi
Y.Talıbov 
Səh.31-37 

NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ
Ulyanovların həyat və fəaliyyət yolunu dərindən öyrənək
N.Kazımov Səh.38-42

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
Mirzə Fətəli Axundov ana dili məktəbi  uğrunda mübarizədə
H.Əhmədov
Səh.43-48 

Təbrizdə Üsuli-Cədid məktəblərinin təsisi tarixindən
M.Şəmsi
Səh.49-55

MULAHİZƏLƏR, TƏKLİFLƏR
Formalizmin fəlsəfi mahiyyəti, onun təlim-tərbiyə sistemində ziyanı
F.Qasımzadə
Səh. 55-62 

XƏBƏRLƏR, MƏLUMATLAR
Ümumtəhsil məktəbinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi kriteryaları
Səh. 62-64 
№2

İçindəkilər
SOV.IKP XXVI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇİRƏK
Məktəb komsomol təşkilatlarımızın nailiyyətləri və vəzifələri
H.Mövsumov
Səh. 3-6


TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Şagirdlərin tədris fəaliyyətini fəallaşdırmaq haqqında
S.Zeynalov
Səh. 7-10

Olimpiadalar ciddi hazırlıq tələb edir
Z.Svirelşikova
Səh. 11-14

IV sinifdə ingilis dərsləri 
S.Əsgərova
Səh. 15-16 

İşləyən gənclərin təhsilinə həmkarlar təşkilatının qayğısı
İ.K.Mironenko
Səh. 17-19

Ailədə uşaqların sözəbaxımlıq tərbiyəsi
Q.Qulamov
Səh. 19-23

Fars dili proqramı ilə işin xususiyyətləri haqqında 
T.Seyidov
Səh. 23-28

PARTİYA TƏHSİLİNƏ KÖMƏK  
Sov.İKP XXV və XXVI qurultayları ideya-siyasi, əmək, mənəvi tərbiyənin vəhdəti, tərbiyəyə kompleks yanaşma haqqında
N.Kazımov
Səh. 28-36

PSİXOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ
Şagirdlərdə temperament tərbiyəsinin xususiyyətləri 
K.Kərimov
Səh. 36-39

QABAQCIL TƏCRÜBƏYƏ GENİŞ YOL
Müəllimlərlə aparılan metodik işin təşkili təcrübəsindən 
F.Şükürov
Səh. 40-44

Qabaqcıl pedaqoji təcrübə təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsində əsas amildir
N.Xəlilov
Səh. 44-49 

Qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi və yayılması üzrə institumuzun iş sistemi
Q.Umanskaya
Səh. 50-54

MULAHİZƏLƏR, TƏKLİFLƏR
Formalizm yaradıcı fəaliyyətin qarşısını alır
Y.Kərimov
Səh. 54-60 

XƏBƏRLƏR, MƏLUMATLAR
Şagirdlərin pedaqoji peşələrə istiqamətləndirilməsi üzrə ümumtəhsil məktəblərinin işini yaxşılaşdırmaq haqqında
Səh. 61-64
№3

İçindəkilər
Beynəlmiləl tərbiyə sahəsində mühüm vəzifələr
Səh.3-5


SOV.IKP XXVI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇİRƏK
Ərzaq proqramının yerinə yetirilməsində iştirakı
X.Xəlilova
Səh. 6-14

TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəbdə estetik mədəniyyətin yaradılması yolları
V.Xəlilov
Səh. 15-20

Yeniyetmələrin əxlaqi şuuru ilə ictimai-faydaları fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqəsi
Z.Yeqanova
Səh. 21-23

Qiyabi məktəblərdə təlimin sessiyaları formasının təşkili və aparılması haqqında
L.Vəliyev
Səh. 23-28

Ailədə pedaqoji biliklərin təbliği yolları
S.Quliyev
Səh. 28-33

PARTİYA TƏHSİLİNƏ KÖMƏK 
Böyüməkdə olan nəslin tərbiyə və təlimi prosesində marksist-leninçi dünyagörüşünün formalaşdırılması
Ə.Ağayev
Səh. 33-38

Təlim və tərbiyə prosesində biliklər sisteminin formalaşdırılması. Fənlərarası və fəndaxili əlaqələr tərbiyə və təlimin vahidliyini həyata keçirməyin mühüm amilidir
B.Əhmədov
Səh. 39-44

NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ
Ata və tərbiyəçi kimi İlya Nikolayeviç Ulyanovun şəxsi xususiyyətləri
N.Kazımov
Səh. 44-54

RƏHBƏR MAARİF İŞİ
Məktəb rahatlıq deməkdir
Q.F.Fedorets
Səh. 54-59

MULAHİZƏLƏR, TƏKLİFLƏR
Bilikdə formalizm, qiymətdə formalizm və onları aradan qaldırmağın yolları
İ.Nağıyev
Səh. 59-64
№5

İçindəkilər
Məktəblilərin hərbi-vətənpərvərlik  tərbiyəsi 
V.V.Rasyayev
Səh.3-6

SOV.IKP XXVI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇİRƏK
Sov.İKP inkişaf etmiş sosializm şəraitində gənclərin kommunist tərbiyəsi haqqında
Səh.7-14

TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Gənc nəslin ilk ideya-siyasi tərbiyə məktəbi
Səh.15-20

Qəhrəmanlığa və dostluğa səsləyən muzeydə
R.Zeynalov
Səh.21-23

Axşam (növbəli) və qiyabi məktəblərin təkmilləşdirilmiş proqramları haqqında 
F.Zeynalov, R.Cabbarov
Səh.23-26

QABAQCIL TƏCRÜBƏYƏ GENİŞ YOL
Təlim prosesinin intensivləşdirilməsi diqqət mərkəzindədir
M.Musayev
Səh.26-31

Bu günün və sabahın məktəbi
Z.Şöyubov
Səh.31-34

NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ
Ulyanovlar ailəsində ideya tərbiyəsi 
N.Kazımov
Səh.34-40

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJİKA TARİXİ
A. C. Makarenko müəllim kimi
N.N.Oksa
Səh.40-44

MULAHİZƏLƏR, TƏKLİFLƏR
Formalizmlə geniş miqyasda mübarizə aparmalı 
C.Əhmədov
Səh.45-48

Bilik obyektiv qiymətləndirlməlidir
C.Məmmədov, P.Ələkbərova
Səh.48-50

Rus dili müəllimlərinin yaxın köməkçisi
L.Babayeva
Səh.50-55

Dəyərli tədqiqat əsəri
H.Əhmədov, Ə.Əlizadə
Səh.55-62

Ağsaqqal pedaqoq
S.Sadıqov
Səh.62-64
№6

İçindəkilər
Yeni tipli partiyanın yaradılması
A.Rəsulov, S.Allahverdiyev
Səh.3-7

TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Təlimdə tədqiqat metodlarından istifadə
B.Əhmədov
Səh.8-12

Mətnin linqvistikası və ingilis dilində qrammatik materialın tədrisi
A.Tahirov, A.Hüseynov
Səh.13-16

Kommunist əqidəsinin formalaşmasında mühüm amil
R.Mustafayeva
Səh.17-19


Şagirdlərin hüquq təhsili və tərbiyəsi işinin qarşılıqlı əlaqəsi
A.Kərimov
Səh.19-22

Məktəblilərin pedaqoji peşələrə istiqamətləndirilməsi
A.Qurbanov
Səh.23-28

Məktəb ictimai təşkilatları 
Məktəb komsomol təşkilatı və gənclərin kommunist tərbiyəsi
S.Şəfiyev
Səh.28-32

Məktəb, ailə və ictimaiyyət 
Məktəbin baza müəssisəsi ilə əlaqə
Səh.32-35

QABAQCIL TƏCRÜBƏYƏ GENİŞ YOL
Şagirdlərin ictimai-faydalı əməyinin təşkili
Q.Rəfiyev
Səh.36-39

Şagirdlərin qənaətçillik tərbiyəsi təcrübəsindən
A.T.Şpak
Səh.39-43

PARTİYA TƏHSİLİNƏ KÖMƏK  
V.İ. Lenin burjua və sosialist ideologiyasının barışmazlığı haqqında
N.Mikayılov, M.Bayramov
Səh.44-47

MULAHİZƏLƏR, TƏKLİFLƏR
Faydalı muzakirə
H.İsababayeva, Ə.İsmayılov, U.Orduxanov, R.Quliyev
Səh.48-50

RƏHBƏR MAARİF İŞİ
Məktəb direktoru və gənc müəllim
K.Q.Boqomolov
Səh.51-57

BİZİM İŞ YOLDAŞLARIMIZ
Həmişə axtarışda, həmişə xidmətdə
N.Kazımov
Səh.58-60

XƏBƏRLƏR, MƏLUMATLAR
Oxucu konfransları
Y.Əliyev
Səh.61-62

Pedaqoji terminlərin izahı
Səh.63-64
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar