95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1983

1983

30 mart 2019, Şənbə
213
№1

İçindəkilər
SOV.IKP XXVI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇİRƏK
Komsomol təşkilatlarımızın vəzifələri
Обязанности наших комсомольских организаций
O.Salamov
Səh.3-6

SSRİ-nin 60 illiyi və Azərbaycanda pedaqoji elmlərin inkişafı haqqında
К 60-летию образования СССР и развитию педагогических наук в Азербайджане
M.Mehdizadə
Səh.7-13 

TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında mikromühitin rolu
Роль микросреды в формировании личности студента
N.Mikayılov, M.Bayramov
Səh.14-17

Xarici dil üzrə şifahi nitqi inkişaf etdirən dərsdənkənar fərdi işlərin təşkili
Организация внеклассных мероприятий по развитию устной речи на иностранном языке
F.Kərimov
Səh.18-20 

PEDAQOJİ USTALIĞIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
Dərs və dərs tipləri haqqında 
О уроков и типах уроков
Ə.Həşimov
Səh.21-27 

İctimai elmlər üzrə muhazirəyə verilən bəzi məntiqi tələblər
Некоторые  логических требований предъявляемых к преподавателю общественных наук
M.Nəcəfov
Səh.27-30 

PARTİYA TƏHSİLİNƏ KÖMƏK
V.İ. Leninin ideya-nəzəri irsində tərbiyə və təlimin vəhdəti problemi
Проблема единства образования и воспитания в идейно-теоретическом наследии В.И Ленина
Y.Talıbov 
Səh.31-37 

NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ
Ulyanovların həyat və fəaliyyət yolunu dərindən öyrənək
Узнайте больше о жизни и деятельности Ульянова
N.Kazımov Səh.38-42

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
Mirzə Fətəli Axundov ana dili məktəbi  uğrunda mübarizədə
Мирза Фатали Ахундов борется за школу родного языка
H.Əhmədov
Səh.43-48 

Təbrizdə Üsuli-Cədid məktəblərinin təsisi tarixindən
Из истории создания школ Усули-Джадид в Тебризе
M.Şəmsi
Səh.49-55

MULAHİZƏLƏR, TƏKLİFLƏR
Formalizmin fəlsəfi mahiyyəti, onun təlim-tərbiyə sistemində ziyanı
Философская сущность формализма, его ущерб в системе обучения и воспитания
F.Qasımzadə
Səh. 55-62 

XƏBƏRLƏR, MƏLUMATLAR
Ümumtəhsil məktəbinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi kriteryaları
Критерии оценки успеваемости в общеобразовательной школе
Səh. 62-64 
№2

İçindəkilər
SOV.IKP XXVI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇİRƏK
Məktəb komsomol təşkilatlarımızın nailiyyətləri və vəzifələri
Достижения и обязанности наших школьных комсомольских организаций

H.Mövsumov
Səh. 3-6


TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Şagirdlərin tədris fəaliyyətini fəallaşdırmaq haqqında
Об активизации учебной деятельности студентов
S.Zeynalov
Səh. 7-10

Olimpiadalar ciddi hazırlıq tələb edir
Олимпиады требуют серьезные подготовки
Z.Svirelşikova
Səh. 11-14

IV sinifdə ingilis dərsləri 
В IV классе английские занятие 
S.Əsgərova
Səh. 15-16 

İşləyən gənclərin təhsilinə həmkarlar təşkilatının qayğısı
Забота профсоюзах о обучение работающих молодых людей 
İ.K.Mironenko
Səh. 17-19

Ailədə uşaqların sözəbaxımlıq tərbiyəsi
Послушное воспитание детей в семье
Q.Qulamov
Səh. 19-23

Fars dili proqramı ilə işin xususiyyətləri haqqında 
О программы персидского языка и о особенностях роботы
T.Seyidov
Səh. 23-28

PARTİYA TƏHSİLİNƏ KÖMƏK  
Sov.İKP XXV və XXVI qurultayları ideya-siyasi, əmək, mənəvi tərbiyənin vəhdəti, tərbiyəyə kompleks yanaşma haqqında
Съезды XXV и XXVI КПСС по комплексной идее единства идейно-политического, трудового и духовного воспитания
N.Kazımov
Səh. 28-36

PSİXOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ
Şagirdlərdə temperament tərbiyəsinin xususiyyətləri 
Характеристика темпераментного воспитания у учеников
K.Kərimov
Səh. 36-39

QABAQCIL TƏCRÜBƏYƏ GENİŞ YOL
Müəllimlərlə aparılan metodik işin təşkili təcrübəsindən 
Из опыта организации методической работы с учителями
F.Şükürov
Səh. 40-44

Qabaqcıl pedaqoji təcrübə təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsində əsas amildir
Передовая педагогическая практика является ключевым фактором повышения качества обучения
N.Xəlilov
Səh. 44-49 

Qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi və yayılması üzrə institumuzun iş sistemi
Cистема нашего института для изучения и распространения передового педагогического опыта
Q.Umanskaya
Səh. 50-54

MULAHİZƏLƏR, TƏKLİFLƏR
Formalizm yaradıcı fəaliyyətin qarşısını alır
Формализм мешает творческой деятельности
Y.Kərimov
Səh. 54-60 

XƏBƏRLƏR, MƏLUMATLAR
Şagirdlərin pedaqoji peşələrə istiqamətləndirilməsi üzrə ümumtəhsil məktəblərinin işini yaxşılaşdırmaq haqqında
О совершенствовании работы общеобразовательных школ по обучению учащихся педагогическим профессиям
Səh. 61-64
№3

İçindəkilər
Beynəlmiləl tərbiyə sahəsində mühüm vəzifələr
Важные задачи в области международного воспитания

Səh.3-5

SOV.IKP XXVI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇİRƏK
Ərzaq proqramının yerinə yetirilməsində iştirakı
X.Xəlilova
Səh. 6-14

TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəbdə estetik mədəniyyətin yaradılması yolları
Способы создания эстетической культуры в школе
V.Xəlilov
Səh. 15-20

Yeniyetmələrin əxlaqi şuuru ilə ictimai-faydaları fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqəsi
Взаимоотношения между этическим сознанием подростков и общественно-интересной деятельностью
Z.Yeqanova
Səh. 21-23

Qiyabi məktəblərdə təlimin sessiyaları formasının təşkili və aparılması haqqında
Об организации и проведении учебных занятий в заочных школах
L.Vəliyev
Səh. 23-28

Ailədə pedaqoji biliklərin təbliği yolları
Пути продвижения педагогических знаний в семье
S.Quliyev
Səh. 28-33

PARTİYA TƏHSİLİNƏ KÖMƏK 
Böyüməkdə olan nəslin tərbiyə və təlimi prosesində marksist-leninçi dünyagörüşünün formalaşdırılması
Формирование марксистско-ленинской перспективы в процессе воспитания и воспитания подрастающего поколения
Ə.Ağayev
Səh. 33-38

Təlim və tərbiyə prosesində biliklər sisteminin formalaşdırılması. Fənlərarası və fəndaxili əlaqələr tərbiyə və təlimin vahidliyini həyata keçirməyin mühüm amilidir
Формирование системы знаний в процессе обучения и воспитания. Междисциплинарные и междисциплинарные отношения являются важным фактором в образовании и обучении
B.Əhmədov
Səh. 39-44

NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ
Ata və tərbiyəçi kimi İlya Nikolayeviç Ulyanovun şəxsi xususiyyətləri
Личность Ильи Николаевича Ульянова как отца и воспитателя
N.Kazımov
Səh. 44-54

RƏHBƏR MAARİF İŞİ
Məktəb rahatlıq deməkdir
Школа означает отдых
Q.F.Fedorets
Səh. 54-59

MULAHİZƏLƏR, TƏKLİFLƏR
Bilikdə formalizm, qiymətdə formalizm və onları aradan qaldırmağın yolları
Формализм в знаниях, формализм в цене и способы их преодоления
İ.Nağıyev
Səh. 59-64
№5

İçindəkilər
Məktəblilərin hərbi-vətənpərvərlik  tərbiyəsi 
Военно-патриотическое воспитание школьников
V.V.Rasyayev
Səh.3-6

SOV.IKP XXVI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇİRƏK
Sov.İKP inkişaf etmiş sosializm şəraitində gənclərin kommunist tərbiyəsi haqqında
КПСС о коммунистическом воспитании молодежи в условиях развитого социализма
Səh.7-14

TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Gənc nəslin ilk ideya-siyasi tərbiyə məktəbi
Первая идейно-политическая школа молодого поколения
Səh.15-20

Qəhrəmanlığa və dostluğa səsləyən muzeydə
В музее, призывающем к героизму и дружбе
R.Zeynalov
Səh.21-23

Axşam (növbəli) və qiyabi məktəblərin təkmilləşdirilmiş proqramları haqqında 
Об улучшенных программах вечерних (сменные) и заочных школ 
F.Zeynalov, R.Cabbarov
Səh.23-26

QABAQCIL TƏCRÜBƏYƏ GENİŞ YOL
Təlim prosesinin intensivləşdirilməsi diqqət mərkəzindədir
Интенсификация тренировочного процесса находится в центре внимания
M.Musayev
Səh.26-31

Bu günün və sabahın məktəbi
Сегодняшняя и завтрашняя школа
Z.Şöyubov
Səh.31-34

NƏSİLLƏRƏ NÜMUNƏ
Ulyanovlar ailəsində ideya tərbiyəsi 
Идея воспитания в семье Ульяновых
N.Kazımov
Səh.34-40

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJİKA TARİXİ
A. C. Makarenko müəllim kimi
А.С. Макаренко как учитель
N.N.Oksa
Səh.40-44

MULAHİZƏLƏR, TƏKLİFLƏR
Formalizmlə geniş miqyasda mübarizə aparmalı 
Надо бороться в крупном масштабе с формализмом
C.Əhmədov
Səh.45-48

Bilik obyektiv qiymətləndirlməlidir
Знания должны быть объективно оценены
C.Məmmədov, P.Ələkbərova
Səh.48-50

Rus dili müəllimlərinin yaxın köməkçisi
Близкий помощник русских учителей
L.Babayeva
Səh.50-55

Dəyərli tədqiqat əsəri
Ценная исследовательская работа
H.Əhmədov, Ə.Əlizadə
Səh.55-62

Ağsaqqal pedaqoq
Старший педагог
S.Sadıqov
Səh.62-64
№6

İçindəkilər
Yeni tipli partiyanın yaradılması
Создание партии нового типа

A.Rəsulov, S.Allahverdiyev
Səh.3-7

TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Təlimdə tədqiqat metodlarından istifadə
Использование методов исследования в обучении

B.Əhmədov
Səh.8-12

Mətnin linqvistikası və ingilis dilində qrammatik materialın tədrisi
Текстовая лингвистика и преподавание грамматического материала на английском языке

A.Tahirov, A.Hüseynov
Səh.13-16

Kommunist əqidəsinin formalaşmasında mühüm amil
Важный фактор формирования коммунистической веры

R.Mustafayeva
Səh.17-19


Şagirdlərin hüquq təhsili və tərbiyəsi işinin qarşılıqlı əlaqəsi
Взаимосвязь между юридическим образованием и воспитанием студентов
A.Kərimov
Səh.19-22

Məktəblilərin pedaqoji peşələrə istiqamətləndirilməsi
Направление школьников на педагогические профессии
A.Qurbanov
Səh.23-28

Məktəb ictimai təşkilatları 
Məktəb komsomol təşkilatı və gənclərin kommunist tərbiyəsi
Школа комсомольской организации и коммунистического воспитания молодежи
S.Şəfiyev
Səh.28-32

Məktəb, ailə və ictimaiyyət 
Məktəbin baza müəssisəsi ilə əlaqə
Связь с базовым учреждением школы
Səh.32-35

QABAQCIL TƏCRÜBƏYƏ GENİŞ YOL
Şagirdlərin ictimai-faydalı əməyinin təşkili
Организация общественно полезного труда школьников
Q.Rəfiyev
Səh.36-39

Şagirdlərin qənaətçillik tərbiyəsi təcrübəsindən
A.T.Şpak
Səh.39-43

PARTİYA TƏHSİLİNƏ KÖMƏK  
V.İ. Lenin burjua və sosialist ideologiyasının barışmazlığı haqqında
В.И.Ленина о несовместимости буржуазной и социалистической идеологии
N.Mikayılov, M.Bayramov
Səh.44-47

MULAHİZƏLƏR, TƏKLİFLƏR
Faydalı muzakirə
Полезное обсуждение
H.İsababayeva, Ə.İsmayılov, U.Orduxanov, R.Quliyev
Səh.48-50

RƏHBƏR MAARİF İŞİ
Məktəb direktoru və gənc müəllim
Директор школы и молодой учитель
K.Q.Boqomolov
Səh.51-57

BİZİM İŞ YOLDAŞLARIMIZ
Həmişə axtarışda, həmişə xidmətdə
Всегда в поиске, всегда в обслуживании
N.Kazımov
Səh.58-60

XƏBƏRLƏR, MƏLUMATLAR
Oxucu konfransları
Читательские конференции
Y.Əliyev
Səh.61-62

Pedaqoji terminlərin izahı
Объяснение педагогических терминов
Səh.63-64
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar