95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1982

1982

30 mart 2019, Şənbə
247
№1
İçindəkilər

Məktəbdaxili nəzarətə verilən tələblər və onların məktəb təcrübəsində nəzərə alınması
Требования к школьному контролю и принимая во внимание опыт школы
N.Əhmədov
səh.3-9

Təlim-tərbiyə məsələləri
Bədii ədəbiyyat və məktəbləri kommunist tərbiyəsi 
Коммунистическое воспитание в художественной литературе и школах
M.Baharlı

səh.10-16

Qrup nəzarət qurğusu və onun didaktik imkanları
Устройство группового управления и его дидактические возможности
H.Məmmədov
səh.17-21

Təlimin məzmununun təkmilləşdirilməsi
Musiqi və təsviri incəsənət təliminin yeni məzmunu
Новое содержание обучения музыке и изобразительному искусству
V.Xəlilov, O.Rəcəbov
səh.21-27

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarları
Məktəbdə pedaqoji əməyin elmi təşkili
Научная организация педагогического труда в школе
İ.Hacıyev
səh.28-33

Sininf rəhbərinin işi
Sinfə rəhbərlik təcrübəsindən
Из опыта управление в классе
M.Nəzərov
səh.34-38

Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil
İşləyən gənclərin təhsilinə komsomol qayğısı
Забота комсомола в обучению работающих молодых людей
S.Ələkbərov
səh.38-41

Qabaqcıl təcrübəyə geniş yol
Riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərdə əməyə kommunist münasibətin tərbiyəsi
Повышение коммунистического отношения к работе у школьников в процессе обучения математике
A.Teymurov
səh.42-45

Ali məktəb həyatı
Tələbələri müstəqil təlim işinə cəlb etməkdə fərdi yanaşmanın rolu
Роль индивидуального подхода в вовлечении студентов в самостоятельное обучение
S.Axundov
səh.45-49

Müəllimin şəxsi təhsili
Pedaqoji terminlərin izahı
Объяснение педагогических терминов
səh.50-52

Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri
Gənc nəslin tərbiyəsində muzeylərin rolu
Роль музеев в воспитании подрастающего поколения
T.Əhmədova
səh.52-55

Məktəb və pedaqogika tarixi
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda "rus-müsəlman" məktəbləri
В начале ХХ века «русско-мусульманские» школы в Азербайджане
Ə.Tağıyev
səh.55-59

Bizim iş yoldaşlarımız
Pedaqoji sənətin mahir ustası
Мастер педагогического искусства
Ə.İmaməliyev
səh.59-63

Tənqid və biblioqrafiya
"Şagirdlərdə yaradıcı fantaziya tərbiyəsi"
«Творческое воображение в воспитании студентов»
S.Əliyev
səh.63-64
№2
İçindəkilər

Sovetlər və məktəb
Советская и школа

M.Məmmədov
səh.3-8

Sovet xalqlarının dostluq qalası
Башня дружбы советского народа

Ş.Sadıqov
səh.9-17

TƏLIM-TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Günüuzadılmış qruplarda V.İ.Leninin nəzəri irsinin və Sov.İKP sənədlərinin öyrənilməsi təcrübəsindən
A.İsmayılov
səh.18-22

Актуальные проблемы музыкального образования в школе
L.Atakişeyava
səh.23-27

"Göyərçin" qonağımızdır
Məktəb və "Göyərçin" jurnalı
Школа и журнал "Голубь"
T.Mahmud
səh.27-32

Məktəb ictimai təşkilatları
Sov.İKP XXVI qurultayı və məktəb komsomol təşkilatları
XXVI съезд КПСС и школьных комсомольских организаций
səh.32-36

Pionerlərin hərbi bilik, bacarıq və vərdişlərlə silahlandırılması yolları
Способы вооружить пионеров военными знаниями, навыками и привычками
X.Fətəliyev
səh.37-42

Psixologiya məsələləri
Təlim-tərbiyə prosesində şagirdlərin öyrənilməsinə kompleks yanaşma haqqında 
О комплексном подходе к обучению учеников в учебно-воспитательном процессе
M.Həmzəyev
səh.42-47

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarları
Attestasiya və müəllim əməyinin qiymətləndirilməsi
Аттестация и оценка труда учителей
Vaqif Xəlilov
səh.47-50

Məktəb və pedaqogika tarixi
Azərbaycan maarifçiləri şəxsiyyətin formalaşmasında ictimai mühitin rolu haqqında
Азербайджанские просветители о роли социальной среды в формировании личности
səh.50-55

Xəbərlər,məlumatlar
Müəllimlərin yanvar konfranslarında
Конференция учителей в январе
səh.55-60

Pedaqoji mətbuatımızın sələfləri
Предшественники педагогического прессы
Y.Əliyev
səh.61-64
№3
İçindəkilər

SSR xalqlarının dostluq və qardaşlıq bayramlarını layiqincə qarşılayaq
Давайте отмечать дружеские и братские праздники народов Советского Союза

səh.3-6

N.Abbasov
səh.8-16

V.İ.Leninin həyatı, fəaliyyəti və əsərlərinin öyrənilməsi üzrə iş təcrübəsi, onun daha da təkmilləşdirilməsi yolları
Опыт работы по изучению жизни, деятельности и работ В.И.Ленина, пути ее дальнейшего совершенствования

Zahid Zaralov
səh.17-25

Yaxşı oxutmalı və yaxşı da tərbiyə etməli
Y.Talıbov
səh.26-30

Знания  и его места  в познании
Allahverdi Eminov
səh.31-36

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarları
Məktəbdə tədris məşğələləri təşkilinin kabinet sistemi
İbrahim Hacıyev
səh.36-39

Rəhbər maarif işi
Hər bir məktəbliyə isti yemək
Каждому школьнику горячее питание 

Nikolay Maleyev, Məmməd Mirzəliyev
səh.40-44

Xəbərlər, məlumatlar
Ziyalı qadınlarımızın görüşü
Встречи наших образованных женщин

səh.44

Məktəb kitabxanası
Şagirdlərin kommunist tərbiyəsində məktəb kitabxanalarının rolu
Роль школьных библиотек в коммунистическом воспитании учащихся

Yusif Əliyev
səh.45-50

Məktəb və pedaqogika tarixi
A.O.Çernyayevski nəzəriyyəçi pedaqoqdur
А.О. Черняевский - теоретический педагог

Nurəddin Kazımov
səh.51-55

Azərbaycanın maarifpərvər qadınları
Sabir Gəncəli
səh.55-62

Həkim məsləhəti
Dişlərin sağlamlığı insanın sağlamlığıdır
Здоровье зубов - это здоровье человека

Teymur Babayev, Rafiq Əliyev
səh.62-64

№4
İçindəkilər

İşləyən gənclərin təlimini daha da təkmilləşdirməli
V.V.Rasyayev
səh.3-9

Beynəlmiləlçilik borcumuzdur
Интернационализм наш долг

Hacı Muxtarov
səh.10-14

TƏLIM-TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
"Xatirələr" tükənməz tərbiyə mənbəyidir
«Воспоминания» - неисчерпаемый источник воспитания

Tamilla Dadaşova
səh.14-18

Şagirdlərin təlimdə müstəqil işinin fəlsəfi əsasları
Философские основы самостоятельной работы студентов

Məcid İsmixanov
səh.19-25

Əhməd Kəlbəliyev
səh.25-28

Tədrisin səmərəliliyinin yüksəldilməsində müasir texniki vasitələrin rolu
İsa İsmayılov
səh.29-32

Sinif rəhbərinin işi
Şagirdin şəxsiyyətinin formalaşmasında sinif rəhbərinin rolu
Роль классного руководителя в формировании студенческой личности
Qənirə Mehdiyeva
səh.33-36

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarı
Tədris prosesinə nəzarətin bəzi məsələləri
Некоторые аспекты контроля за учебным процессом
Rüxsarə Məmmədova
səh.37-42

Təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair
Заместитель директора по планированию образования и обучения
Ramiz Novruzov
səh.42-47

Psixologiya məsələləri
Yeniyetmələrin davranışında neqativ  halların psixoloji əsasları və onların aradan qaldırılması yolları
Психологические основы негативных явлений в поведении подростков и пути их преодоления
Əkbər Bayramov
səh.47-53

Məktəb, ailə və ictimaiyyət
Pedaqoji kollektivin yaxın köməkçiləri
Близкие помощники педагогического коллектива
Zemfira Poladova
səh.53-55

Səid Rza Əlizadənin anadan olmasının 95 illiyi
Səid Rza Əlizadənin elmi-pedaqoji fəaliyyəti
Научно-педагогическая деятельность Саида Рзы Ализаде
Şəmistan Mikayılov
səh.56-60

Səid Rza Əlizadənin inqilabi fəaliyyəti
Саид Рза Ализаде о революционной деятельности
Səid Camal Mircəfərov
səh.60-62

Xəbərlər, məlumatlar
Bədən tərbiyəsi və idman diqqqət mərkəzindədir
Физическое воспитание и спорт находятся в центре внимания
səh.63

Böyük inqilabçı və maarifçiyə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans
Научно-практическая конференция, посвященная великому революционеру и просветителю
səh.63-64
№5
İçindəkilər

Məktəbdə bədən tərbiyəsi və idmanın kütləviliyini yüksəldək
E.M.Qafarova
səh.3-11

Ümumtəhsil məktəb şagirdləri ilə ideoloji işin,siyasi tərbiyə işinin aktual vəzifələri
Актуальные задачи идеологической работы, политическое воспитание с учениками общеобразовательных школ.
V.N.Yaqodkin
səh.11-20

Qardaş xalqlar ailəsində
В семье братских народов
S.T.Haxumyan
səh.20-26

9 May-Qələbə günü
Əsl həyat məktəbi
Реальная школа жизни
Ənvər Sadıqov
səh.26-29

TƏLIM-TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
İnternat tipli məktəblərdə asudə vaxt və onun səmərəli təşkili haqqında
О досуге и его эффективной организации в интернатах
Yunis Yusifov
səh.29-33

Şagirdlərin sosialist beynəlmiləlçiliyi tərbiyəsinə dair
О социалистической интернационализации студентов
Arzu Axundova
səh.33-36

MƏKTƏB RƏHBƏRLƏRININ QIYABI SEMINARI
Məktəbdə sağlam mənəvi-psixoloji iqlim bütün nailiyyətlərin rəhnidir
Здоровый морально-психологический климат в школе - центр всех достижений
Yusif Talıbov, Tomas İsmayılov
səh.37-41

Pedaqoji şuranın işinin təkmilləşdirilməsi
Улучшить работу педагогического совета
Əsail Ağayev
səh.41-45

Qabaqcıl təcrübəyə geniş yol
"Evdə məktəb"
"Школа в доме"
Kərim Məmmədov
səh.45-50

Müəllimin şəxsi təhsili
Kapitalist ölkələri kommunist partiyalarının tərbiyənin marksist nəzəriyyəsinin burjua saxtalaşdırıcıları ilə mübarizəsinin əsas istiqamətləri
Основные направления борьбы коммунистических партий капиталистических стран с буржуазными фальсификациями марксистской теории образования
Qədriyyə Səlimova
səh.50-57

Məktəb ictimai təşkilatları
Pioner təşkilatına komsomol rəhbərliyi
Комсомольское руководство в пионерской организации
Sabir Şəfiyev
səh.57-62

Tənqid və biblioqrafiya
Psixologiyada müasir şəxsiyyyət problemi
Современная проблема личности в психологии
Tamilla Dadaşova
səh.62-64 
№6
İçindəkilər

SSRİ Həmkarlar İttifaqlarının XVII qurultayı ilə əlaqədar vəzifələrimiz
Задачи связаны с XVII съездом профсоюзов СССР
Ədilə Heydərova
səh.3-7

Gənclər arasında hüquq pozuntularının qarşısını almağın elmi-pedaqoji əsasları haqqında
О научно-педагогических основах профилактики нарушений среди молодежи
Nurəddin Kazımov
səh.7-13

Böyük oktyabr günəşi altında
Под великим октябрьским солнцем
S.Şirmühəmmədov
səh.13-19

Təlim-tərbiyə məsələləri
Təlim metodlarının düzgün seçilməsi və tətbiqi məsələləri
Правильный выбор и применение методов обучения
Ə.Kəlbəliyev
səh.20-24

Azərbaycan rəngkarlıq sənəti nümunələri vasitəsi ilə şagirdlərin estetik tərbiyəsi
Эстетическое воспитание школьников на примерах азербайджанского изобразительного искусства
Hacı Məmmədov
səh.24-27

Təlimin məzmununun təkmilləşdirilməsi
Xarici dillər üzrə təkmilləşdirilmiş proqramlar haqqında
Об улучшенных программах по иностранных языков
Sahib Məcidov
səh.27-32

Rəhbər maarif işi
Orta məktəb direktorlarının ixtisasartırma sisteminin təkmilləşdirilməsi problemləri
Nazim Əhmədov
səh.33-39

Məktəb, ailə və ictimaiyyət
Pedaqoji kollektivə hamilik köməyi
Содействие педагогическому коллективу
Adil Məmmədov
səh.39-42

Mülahizələr, təkliflər
Formalizmlə mübarizə günün başlıca vəzifəsidir
Борьба с формализмом  главная задача дня
Bəşir Əhmədov
səh.42-48

Psixologiya məsələləri
Əqli cəhətdən geridə qalan şagirdlərdə vaxt təsəvvür və anlayışlarının inkişafı
Mansur Abbasov
səh.48-53

Məktəb və pedaqogika tarixi
Mirzə İbrahimovun təlim-tərbiyəyə aid fikirlərinə dair
Об идеях Мирзы Ибрагимова об обучении
Əjdər Ağayev
səh.54-59

Ali məktəb həyatı
Qiyabi ali təhsilin təkmilləşdirilməsi məsələləri
Ələddin Qədirov
səh.59-64
№7
İçindəkilər

Fiziki tərbiyə işinin təşkili diqqət mərkəzindədir
Организация физического воспитания находится в центре внимания

Solmaz Əfəndiyeva
səh.3-7

Xalqların monolit birliyinin özəyi
Dilrubə Camalova
səh.8-14

Təlim-tərbiyə məsələləri
Təlimin elmilik prinsipi
Научный принцип обучения
Allahverdi Eminov
səh.15-19

Şagirdlərin politexnik görüş dairəsinin genişləndirilməsinə dair
Səkinə Qasımova
səh.20-22

İngilis dilində bəzi çoxmənalı sözlərin məcazi mənalarının tədrisinə dair
Обучение буквальному значению некоторых многоязычных слов на английском языке
Natella Poladzadə
səh.22-24

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
"Русская школа" jurnalı və Azərbaycan maarifinin bəzi məsələləri
Журнал "Русская школа" и некоторые вопросы азербайджанского образования
Camal Əhmədov
səh.25-29

Yerevan müəllimlər seminariyası
Ереванская семинария учителей
Nurəddin İbrahimov
səh.29-32

H.Cavidin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında
H.Cavidin fəaliyyətində maarif və məktəb məsələləri
Вопросы образования и школы в деятельности Х. Джавида
İbrahim Mollayev
səh.32-37

Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil 
İstehsalatçı gənclərin orta təhsilində stimul və maraq
Стимулирование и интерес к среднему образованию молодежи продюсера
Rəşid Cabbarov
səh.37-42

Axşam (növbəli) və qiyabi məktəb şagirdlərində əməyə kommunist münasibəti tərbiyəsi təcrübəsindən
Из опыта воспитания коммунистических установок в вечернюю (сменную) и заочной школьников
Ənvər İmanov
səh.43-46

Ali məktəb həyatı
İnstitutun ümumtəhsil məktəbləri ilə əlaqəsinə dair
Об отношениях института со средними школам
Zemfira Verdiyeva
səh.46-51

Mülahizələr, təkliflər
Məktəbdə formalizm hallarının aradan qaldırılması yolları haqqında
О том, как избежать формализма в школе
Əbdül Əlizadə
səh.51-59

Tənqid və biblioqrafiya
Pedaqoji institutlar üçün ilk "Fars dili" dərsliyi
Первый учебник "Персидский язык"  для образовательных учреждений
Tofiq Seyidov
səh.59-60

Xəbərlər, məlumatlar
Jurnalın oxucu konfransı
Конференция читателей журнала
Y.Əliyev
səh.60-62

Bizə yazırlar
Vacib məsələ
Важная задача
M.İbrahimov
səh.62-63
№8
İçindəkilər

Şagirdlərin kommunist tərbiyəsinin təkmilləşdirilməsi yollarında
О путях улучшения коммунистического воспитания студентов

Yusif Əliyev
səh.3-11

Yüksəliş illəri
Годы повышение

İslam Salahov
səh.11-14

TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Xarici dillərin tədrisində problemli yanaşma
Проблемный подход к обучению иностранным языкам

Vera Boqdanova
səh.14-17

Qabaqcıl təcrübəyə geniş yol
Məktəblərdə qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və təbliği yolları
Способы изучения и распространения передового опыта в школах
Məhbubə Həsənəliyeva
səh.17-21

Məktəb rəhbərinin qiyabi seminarı
Məktəbin idarə edilməsində planlaşdırmanın rolu
Роль планирования в управлении школой
Nazim Əhmədov
səh.22-29

Məktəb və pedaqogika tarixi
C.Məmmədquluzadənin məktəb və müəllim haqqında  fikirlərinə dair
Об идеях Мамедгулузаде о школе и учителе
Zemfira Mehrəliyeva
səh.30-35

M.F.Axundovun anadan olmasının 170 illiyi qarşısında
Yazıçı, filosof, ictimai xadim
Писатель, философ, общественный деятель
Ənvər Əhmədov, Nurəli İsayev
səh.35-40

Mülahizələr,təkliflər
Təlimdə formalizmə qarşı
В обучении против формализма
Əfşan Rəhimova
səh.40-43

Bizim sələflərimiz
Sovet Azərbaycanının böyük pedaqoqu
Великий педагог Советского Азербайджана
İsa Musayev
səh.44-47

Həkim məsləhəti
Öskürək həyəcan siqnalıdır
Кашель является сигналом тревоги
Yuri Petrunin
səh.47-50

Xəbərlər, məlumatlar
Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinə dair elmi-praktik konfrans
Научно-практическая конференция по идейно-политическому воспитанию учащихся
səh.50-53

Oxucu konfransları
Читательские конференции
səh.54-55

Qəribə oğlan (hekayə)
Странный парень (рассказ)
Yuri Vyazemski
səh.56-64
№9
İçindəkilər

Komsomol mənafeyinə qayğı komsomolun şərəf işidir
UİLKGİ XIX qurultayında L.İ.Brejnev yoldaşın nitqi

səh.3-8

1990-cı ilədək olan dövr üçün SSRİ-nin ərzaq proqramının Layihəsi haqqında Sov.İKP MK plenimunun qərarı
Решение пленарного заседания КПСС по проекту Продовольственной программы СССР на период до 1990 г.
səh.9-10

Şagirdlərin təlim-tərbiyəsi və əməyə hazırlanması üzrə iş təcrübəsi,onun Sov.İKP XXVI qurultayının tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi yolları
Zahid Qaralov
səh.11-19

Gürcüstan xalq maarifi 60 ildə
60 лет народное образования в Грузии 
Otar Dolidze
səh.20-24

TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Təlimdə problemli yanaşmanın metodik xüsusiyyətləri haqqında
О методологических особенностях проблемного подхода в обучении
Abbas Əliyev
səh.25-28

MƏKTƏB RƏHBƏRLƏRININ QIYABI SEMINARI
Pedaqoji biliklərin təbliğində xalq universitetlərinin rolu
Роль народных вузов в продвижении педагогических знаний
Georgi Rusanov
səh.28-34

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Şagird şəxsiyyətinin ahəngdar və hərtərəfli inkişafı haqqında
О развитии всестороннего гармоничного и личности школьников
Mehdi Mehdizadə
səh.35-44

Yubilyar məktəblərimiz
Şəkidə ilk dünyəvi təhsil məktəbi
Первое мирное учебное заведение в Шеки
Hüseyn Əhmədov, Sabir Əfəndiyev
səh.45-52

Müəllimin şəxsi təhsili
Müəllim ədalətlilik rəmzidir
Учитель символизирует справедливость
Yusif Talıbov
səh.52-57

Mülahizələr, təkliflər
Formalizmlə mübarizənin üç əsas istiqaməti
Три основных направления борьбы с формализмом
Məhəmməd Baharlı
səh.57-60

Məktəb,ailə və ictimaiyyət
Lovğalıq ciddi əxlaqi qüsurdur
Хвастливость это серьезный моральный недостаток
Soltansəlim Axundov
səh.60-64
№10
İçindəkilər

Gənclərin əmək, əxlaq və ideya-siyasi tərbiyəsini hər vasitə ilə gücləndirməli
Укрепление трудового, нравственного и идейно-политического воспитания молодежи
səh.3-39

Sovet maarifi SSRİ-nin 60 illiyi qarşısında
Советское образование накануне 60-летия образования СССР
M.A.Prokofyev
səh.40-48

Yubilyar məktəblərimiz
Əsr yarım xalqın xidmətində
Служить народу половины века 
Əjdər Ağayev
səh.49-56

125-летняя школа
Natiq Kələntərov
səh.57-60

Bizim təqvim
Görkəmli partiya və maarif xadimi
Выдающийся деятель партии и образования
səh.60-63

Böyük bayram
Большой праздник
Afət Əliyeva
səh.63

Yüksək qiymət
Высокая цена
Diləfruz Axundova
səh.63

Bura mənə doğmadır
Это родное мне место
Firəngiz Şabanova
səh.64
№11
İçindəkilər

Sov.İKP Mərkəzi Komitəsinin,SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin,SSRİ Nazirlər Sovetinin Kommunist Partiyasına sovet xalqına müraciəti
Обращение к советскому народу ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Коммунистической партии Совета Министров СССР
səh.3-4

Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumu haqqında məlumat
Информация о пленуме ЦК Компартии Советского Союза
səh.5-6

Y.V.Andropov yoldaşın nitqi
Выступление товарища Ю.В.Андропова
səh.6-7

K.U.Çernenko yoldaşın nitqi
Выступление К.У.Черненко
səh.8-9

Yuri Vladimiroviç Andropov
Юрий Владимирович Андропов
səh.10

Əla təhsillə, ruh yüksəkliyi ilə, ilhamla vətənə xidmət etməli. H.Əliyev yoldaşın nitqi
Отличное образование, энтузиазм, вдохновение и служение Родине. Выступление  товарища Г. Алиева
səh.11-24

Oktyabr yolu kommunizmə aparır
Октябрь ведет к коммунизму
səh.25-30

Ərzaq proqramı və məktəb
Программа продукта и школа
Vaqif Səmədov
səh.31-35

Vahid ailədə
В едином семье
Meredgül Əliyeva
səh.36-39

Beynəlmiləlçilik tərbiyəsi:ən mühüm pedaqoji iş
Интернациональное обучение:самая важная педагогическая работа
Məhəmməd Baharlı
səh.39-47

Beynəlmiləl dostluq telləri

Международные дружественные связи
Abdulla Abdullayev
səh.47-50

Qabaqcıl təcrübəyə geniş yol
Metodkabinetlərin mühüm vəzifəsi
Важная задача методкабинетах
Tapdıq Abdullayev
səh.51-54

Məktəb və pedaqogika tarixi
Şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafına dair təlimin elmi əsaslarda təşəkkülü haqqında
На научной основе тренинга по комплексному развитию личности
Mehdi Mehdizadə
səh.55-62

Xəbərlər,məlumatlar
Zaqafqaziya respublikaları jurnalistlərinin görüşü
Встреча закавказских журналистов
səh.63-64

№12
İçindəkilər

SSRİ xalqlarının mehriban qardaşlıq ailəsində
В дружеском братстве народов СССР
səh.3-9

Xalq maarifimiz 60 ildə
Народное образование за 60 лет
E.M.Qafarova
səh.10-17

Lenin milli siyasətinin təntənəsi
Победа национальной политики Ленина
Firudin Köçərli
səh.18-27

SSRİ-nin 60 illiyi və Azərbaycanda pedaqoji elmlərin inkişafı haqqında
К 60-летию образования СССР и развитию педагогических наук в Азербайджане
Mehdi Mehdizadə
səh.28-34

Naxçıvan xalq maarifinin uğurlu addımları
Успешные шаги Нахчыванского народного образования
Həmid Cəfərov
səh.34-39

Monolit birliyin bəhrəsi
Плод  монолитного союза
Y.Q.Sərkisyan
səh.39-43

Beynəlmiləlçilik tərbiyəsində beynəlmiləl əlaqələrin rolu
Роль международных отношений в воспитании интернационализма
Zahid Şöyübov
səh. 43-46

Alovlu beynəlmiləlçilər tərbiyə edirik
Мы воспитываем пылающих интернационалистов
Nikolay Sedin
səh.47-49

Dostluq əlaqələrimiz genişlənir
Расширяется наши дружесткие отношении
Darço Otaraşvili
səh.49-50

Beynəlmiləl dostluq klubumuz
Наш международный клуб дружбы
Gülarə Qədirova
səh.51-52

60 ilin salnaməsindən
Из хроники 60-х годов
Rafiq Rəhmanov
səh.53-59
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar