95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1982

1982

30 mart 2019, Şənbə
139
№1

İçindəkilər
Məktəbdaxili nəzarətə verilən tələblər və onların məktəb təcrübəsində nəzərə alınması
N.Əhmədov
səh.3-9

Təlim-tərbiyə məsələləri
Bədii ədəbiyyat və məktəbləri kommunist tərbiyəsi 
M.Baharlı
səh.10-16

Qrup nəzarət qurğusu və onun didaktik imkanları
H.Məmmədov
səh.17-21

Təlimin məzmununun təkmilləşdirilməsi
Musiqi və təsviri incəsənət təliminin yeni məzmunu
V.Xəlilov, O.Rəcəbov
səh.21-27

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarları
Məktəbdə pedaqoji əməyin elmi təşkili
İ.Hacıyev
səh.28-33

Sininf rəhbərinin işi
Sinfə rəhbərlik təcrübəsindən
M.Nəzərov
səh.34-38

Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil
İşləyən gənclərin təhsilinə komsomol qayğısı
S.Ələkbərov
səh.38-41

Qabaqcıl təcrübəyə geniş yol
Riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərdə əməyə kommunist münasibətin tərbiyəsi
A.Teymurov
səh.42-45

Ali məktəb həyatı
Tələbələri müstəqil təlim işinə cəlb etməkdə fərdi yanaşmanın rolu
S.Axundov
səh.45-49

Müəllimin şəxsi təhsili
Pedaqoji terminlərin izahı
səh.50-52

Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri
Gənc nəslin tərbiyəsində muzeylərin rolu
T.Əhmədova
səh.52-55

Məktəb və pedaqogika tarixi
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda "rus-müsəlman" məktəbləri
Ə.Tağıyev
səh.55-59

Bizim iş yoldaşlarımız
Pedaqoji sənətin mahir ustası
Ə.İmaməliyev
səh.59-63

Tənqid və biblioqrafiya
"Şagirdlərdə yaradıcı fantaziya tərbiyəsi"
S.Əliyev
səh.63-64
№2

İçindəkilər
Sovetlər və məktəb
M.Məmmədov
səh.3-8

Sovet xalqlarının dostluq qalası
Ş.Sadıqov
səh.9-17

TƏLIM-TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Günüuzadılmış qruplarda V.İ.Leninin nəzəri irsinin və Sov.İKP sənədlərinin öyrənilməsi təcrübəsindən
A.İsmayılov
səh.18-22

L.Atakişeyava
səh.23-27

"Göyərçin" qonağımızdır
Məktəb və "Göyərçin" jurnalı
T.Mahmud
səh.27-32

Məktəb ictimai təşkilatları
Sov.İKP XXVI qurultayı və məktəb komsomol təşkilatları
səh.32-36

Pionerlərin hərbi bilik, bacarıq və vərdişlərlə silahlandırılması yolları
X.Fətəliyev
səh.37-42

Psixologiya məsələləri
Təlim-tərbiyə prosesində şagirdlərin öyrənilməsinə kompleks yanaşma haqqında 
M.Həmzəyev
səh.42-47

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarları
Attestasiya və müəllim əməyinin qiymətləndirilməsi
Vaqif Xəlilov
səh.47-50

Məktəb və pedaqogika tarixi
Azərbaycan maarifçiləri şəxsiyyətin formalaşmasında ictimai mühitin rolu haqqında
Rəhilə İbrahimova
səh.50-55

Xəbərlər,məlumatlar
Müəllimlərin yanvar konfranslarında
səh.55-60

Pedaqoji mətbuatımızın sələfləri
Y.Əliyev
səh.61-64
№3

İçindəkilər
SSR xalqlarının dostluq və qardaşlıq bayramlarını layiqincə qarşılayaq
səh.3-6

N.Abbasov
səh.8-16

V.İ.Leninin həyatı, fəaliyyəti və əsərlərinin öyrənilməsi üzrə iş təcrübəsi, onun daha da təkmilləşdirilməsi yolları
Zahid Zaralov
səh.17-25

Yaxşı oxutmalı və yaxşı da tərbiyə etməli
Y.Talıbov
səh.26-30

Allahverdi Eminov
səh.31-36

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarları
Məktəbdə tədris məşğələləri təşkilinin kabinet sistemi
İbrahim Hacıyev
səh.36-39

Rəhbər maarif işi
Hər bir məktəbliyə isti yemək
Nikolay Maleyev, Məmməd Mirzəliyev
səh.40-44

Xəbərlər, məlumatlar
Ziyalı qadınlarımızın görüşü
səh.44

Məktəb kitabxanası
Şagirdlərin kommunist tərbiyəsində məktəb kitabxanalarının rolu
Yusif Əliyev
səh.45-50

Məktəb və pedaqogika tarixi
A.O.Çernyayevski nəzəriyyəçi pedaqoqdur
Nurəddin Kazımov
səh.51-55

Azərbaycanın maarifpərvər qadınları
Sabir Gəncəli
səh.55-62

Həkim məsləhəti
Dişlərin sağlamlığı insanın sağlamlığıdır
Teymur Babayev, Rafiq Əliyev
səh.62-64

№4

İçindəkilər
İşləyən gənclərin təlimini daha da təkmilləşdirməli
V.V.Rasyayev
səh.3-9

Beynəlmiləlçilik borcumuzdur
Hacı Muxtarov
səh.10-14

TƏLIM-TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
"Xatirələr" tükənməz tərbiyə mənbəyidir
Tamilla Dadaşova
səh.14-18

Şagirdlərin təlimdə müstəqil işinin fəlsəfi əsasları
Məcid İsmixanov
səh.19-25

Əhməd Kəlbəliyev
səh.25-28

Tədrisin səmərəliliyinin yüksəldilməsində müasir texnikivasitələrin rolu
İsa İsmayılov
səh.29-32

Sinif rəhbərinin işi
Şagirdin şəxsiyyətinin formalaşmasında sinif rəhbərinin rolu
Qənirə Mehdiyeva
səh.33-36

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarı
Tədris prosesinə nəzarətin bəzi məsələləri
Rüxsarə Məmmədova
səh.37-42

Təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair
Ramiz Novruzov
səh.42-47

Psixologiya məsələləri
Yeniyetmələrin davranışında neqativ  halların psixoloji əsasları və onların aradan qaldırılması yolları
Əkbər Bayramov
səh.47-53

Məktəb, ailə və ictimaiyyət
Pedaqoji kollektivin yaxın köməkçiləri
Zemfira Poladova
səh.53-55

Səid Rza Əlizadənin anadan olmasının 95 illiyi
Səid Rza Əlizadənin elmi-pedaqoji fəaliyyəti
Şəmistan Mikayılov
səh.56-60

Səid Rza Əlizadənin inqilabi fəaliyyəti
Səid Camal Mircəfərov
səh.60-62

Xəbərlər, məlumatlar
Bədən tərbiyəsi və idman diqqqət mərkəzindədir
səh.63

Böyük inqilabçı və maarifçiyə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans
səh.63-64
№5

İçindəkilər
Məktəbdə bədən tərbiyəsi və idmanın kütləviliyini yüksəldək
E.M.Qafarova
səh.3-11

Ümumtəhsil məktəb şagirdləri ilə ideoloji işin,siyasi tərbiyə işinin aktual vəzifələri
V.N.Yaqodkin
səh.11-20

Qardaş xalqlar ailəsində
S.T.Haxumyan
səh.20-26

9 May-Qələbə günü
Əsl həyat məktəbi
Ənvər Sadıqov
səh.26-29

TƏLIM-TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
İnternat tipli məktəblərdə asudə vaxt və onun səmərəli təşkili haqqında
Yunis Yusifov
səh.29-33

Şagirdlərin sosialist beynəlmiləlçiliyi tərbiyəsinə dair
Arzu Axundova
səh.33-36

MƏKTƏB RƏHBƏRLƏRININ QIYABI SEMINARI
Məktəbdə sağlam mənəvi-psixoloji iqlim bütün nailiyyətlərin rəhnidir
Yusif Talıbov, Tomas İsmayılov
səh.37-41

Pedaqoji şuranın işinin təkmilləşdirilməsi
Əsail Ağayev
səh.41-45

Qabaqcıl təcrübəyə geniş yol
"Evdə məktəb"
Kərim Məmmədov
səh.45-50

Müəllimin şəxsi təhsili
Kapitalist ölkələri kommunist partiyalarının tərbiyənin marksist nəzəriyyəsinin burjua saxtalaşdırıcıları ilə mübarizəsinin əsas istiqamətləri
Qədriyyə Səlimova
səh.50-57

Məktəb ictimai təşkilatları
Pioner təşkilatına komsomol rəhbərliyi
Sabir Şəfiyev
səh.57-62

Tənqid və biblioqrafiya
Psixologiyada müasir şəxsiyyyət problemi
Tamilla Dadaşova
səh.62-64 
№6

İçindəkilər
SSRİ Həmkarlar İttifaqlarının XVII qurultayı ilə əlaqədar vəzifələrimiz
Ədilə Heydərova
səh.3-7

Gənclər arasında hüquq pozuntularının qarşısını almağın elmi-pedaqoji əsasları haqqında
Nurəddin Kazımov
səh.7-13

Böyük oktyabr günəşi altında
S.Şirmühəmmədov
səh.13-19

Təlim-tərbiyə məsələləri
Təlim metodlarının düzgün seçilməsi və tətbiqi məsələləri
Ə.Kəlbəliyev
səh.20-24

Azərbaycan rəngkarlıq sənəti nümunələri vasitəsi ilə şagirdlərin estetik tərbiyəsi
Hacı Məmmədov
səh.24-27

Təlimin məzmununun təkmilləşdirilməsi
Xarici dillər üzrə təkmilləşdirilmiş proqramlar haqqında
Sahib Məcidov
səh.27-32

Rəhbər maarif işi
Orta məktəb direktorlarının ixtisasartırma sisteminin təkmilləşdirilməsi problemləri
Nazim Əhmədov
səh.33-39

Məktəb, ailə və ictimaiyyət
Pedaqoji kollektivə hamilik köməyi
Adil Məmmədov
səh.39-42

Mülahizələr, təkliflər
Formalizmlə mübarizə günün başlıca vəzifəsidir
Bəşir Əhmədov
səh.42-48

Psixologiya məsələləri
Əqli cəhətdən geridə qalan şagirdlərdə vaxt təsəvvür və anlayışlarının inkişafı
Mansur Abbasov
səh.48-53

Məktəb və pedaqogika tarixi
Mirzə İbrahimovun təlim-tərbiyəyə aid fikirlərinə dair
Əjdər Ağayev
səh.54-59

Ali məktəb həyatı
Qiyabi ali təhsilin təkmilləşdirilməsi məsələləri
Ələddin Qədirov
səh.59-64
№7

İçindəkilər
Fiziki tərbiyə işinin təşkili diqqət mərkəzindədir
Solmaz Əfəndiyeva
səh.3-7

Xalqların monolit birliyinin özəyi
Dilrubə Camalova
səh.8-14

Təlim-tərbiyə məsələləri
Təlimin elmilik prinsipi
Allahverdi Eminov
səh.15-19

Şagirdlərin politexnik görüş dairəsinin genişləndirilməsinə dair
Səkinə Qasımova
səh.20-22

İngilis dilində bəzi çoxmənalı sözlərin məcazi mənalarının tədrisinə dair
Natella Poladzadə
səh.22-24

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
"Русская школа" jurnalı və Azərbaycan maarifinin bəzi məsələləri
Camal Əhmədov
səh.25-29

Yerevan müəllimlər seminariyası
Nurəddin İbrahimov
səh.29-32

H.Cavidin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında
H.Cavidin fəaliyyətində maarif və məktəb məsələləri
İbrahim Mollayev
səh.32-37

Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil 
İstehsalatçı gənclərin orta təhsilində stimul və maraq
Rəşid Cabbarov
səh.37-42

Axşam (növbəli) və qiyabi məktəb şagirdlərində əməyə kommunist münasibəti tərbiyəsi təcrübəsindən
Ənvər İmanov
səh.43-46

Ali məktəb həyatı
İnstitutun ümumtəhsil məktəbləri ilə əlaqəsinə dair
Zemfira Verdiyeva
səh.46-51

Mülahizələr, təkliflər
Məktəbdə formalizm hallarının aradan qaldırılması yolları haqqında
Əbdül Əlizadə
səh.51-59

Tənqid və biblioqrafiya
Pedaqoji institutlar üçün ilk "Fars dili" dərsliyi
Tofiq Seyidov
səh.59-60

Xəbərlər, məlumatlar
Jurnalın oxucu konfransı
Y.Əliyev
səh.60-62

Bizə yazırlar
Vacib məsələ
M.İbrahimov
səh.62-63
№8

İçindəkilər
Şagirdlərin kommunist tərbiyəsinin təkmilləşdirilməsi yollarında
Yusif Əliyev
səh.3-11

Yüksəliş illəri
İslam Salahov
səh.11-14

TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Xarici dillərin tədrisində problemli yanaşma
Vera Boqdanova
səh.14-17

Qabaqcıl təcrübəyə geniş yol
Məktəblərdə qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və təbliği yolları
Məhbubə Həsənəliyeva
səh.17-21

Məktəb rəhbərinin qiyabi seminarı
Məktəbin idarə edilməsində planlaşdırmanın rolu
Nazim Əhmədov
səh.22-29

Məktəb və pedaqogika tarixi
C.Məmmədquluzadənin məktəb və müəllim haqqında  fikirlərinə dair
Zemfira Mehrəliyeva
səh.30-35

M.F.Axundovun anadan olmasının 170 illiyi qarşısında
Yazıçı, filosof, ictimai xadim
Ənvər Əhmədov, Nurəli İsayev
səh.35-40

Mülahizələr,təkliflər
Təlimdə formalizmə qarşı
Əfşan Rəhimova
səh.40-43

Bizim sələflərimiz
Sovet Azərbaycanının böyük pedaqoqu
İsa Musayev
səh.44-47

Həkim məsləhəti
Öskürək həyəcan siqnalıdır
Yuri Petrunin
səh.47-50

Xəbərlər, məlumatlar
Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinə dair elmi-praktik konfrans
səh.50-53

Oxucu konfransları
səh.54-55

Qəribə oğlan (hekayə)
Yuri Vyazemski
səh.56-64
№9

İçindəkilər
Komsomol mənafeyinə qayğı komsomolun şərəf işidir
UİLKGİ XIX qurultayında L.İ.Brejnev yoldaşın nitqi

səh.3-8

1990-cı ilədək olan dövr üçün SSRİ-nin ərzaq proqramının Layihəsi haqqında Sov.İKP MK plenimunun qərarı
səh.9-10

Şagirdlərin təlim-tərbiyəsi və əməyə hazırlanması üzrə iş təcrübəsi,onun Sov.İKP XXVI qurultayının tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi yolları
Zahid Qaralov
səh.11-19

Gürcüstan xalq maarifi 60 ildə
Otar Dolidze
səh.20-24

TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Təlimdə problemli yanaşmanın metodik xüsusiyyətləri haqqında
Abbas Əliyev
səh.25-28

MƏKTƏB RƏHBƏRLƏRININ QIYABI SEMINARI
Pedaqoji biliklərin təbliğində xalq universitetlərinin rolu
Georgi Rusanov
səh.28-34

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Şagird şəxsiyyətinin ahəngdar və hərtərəfli inkişafı haqqında
Mehdi Mehdizadə
səh.35-44

Yubilyar məktəblərimiz
Şəkidə ilk dünyəvi təhsil məktəbi
Hüseyn Əhmədov, Sabir Əfəndiyev
səh.45-52

Müəllimin şəxsi təhsili
Müəllim ədalətlilik rəmzidir
Yusif Talıbov
səh.52-57

Mülahizələr, təkliflər
Formalizmlə mübarizənin üç əsas istiqaməti
Məhəmməd Baharlı
səh.57-60

Məktəb,ailə və ictimaiyyət
Lovğalıq ciddi əxlaqi qüsurdur
Soltansəlim Axundov
səh.60-64
№10

İçindəkilər
Gənclərin əmək, əxlaq və ideya-siyasi tərbiyəsini hər vasitə ilə gücləndirməli
səh.3-39

Sovet maarifi SSRİ-nin 60 illiyi qarşısında
M.A.Prokofyev
səh.40-48

Yubilyar məktəblərimiz
Əsr yarım xalqın xidmətində
Əjdər Ağayev
səh.49-56

Natiq Kələntərov
səh.57-60

Bizim təqvim
Görkəmli partiya və maarif xadimi
səh.60-63

Böyük bayram
Afət Əliyeva
səh.63

Yüksək qiymət
Diləfruz Axundova
səh.63

Bura mənə doğmadır
Firəngiz Şabanova
səh.64
№11

İçindəkilər
Sov.İKP Mərkəzi Komitəsinin,SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin,SSRİ Nazirlər Sovetinin Kommunist Partiyasına sovet xalqına müraciəti
səh.3-4

Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumu haqqında məlumat
səh.5-6

Y.V.Andropov yoldaşın nitqi
səh.6-7

K.U.Çernenko yoldaşın nitqi
səh.8-9

Yuri Vladimiroviç Andropov
səh.10

Əla təhsillə, ruh yüksəkliyi ilə, ilhamla vətənə xidmət etməli. H.Əliyev yoldaşın nitqi
səh.11-24

Oktyabr yolu kommunizmə aparır
səh.25-30

Ərzaq proqramı və məktəb
Vaqif Səmədov
səh.31-35

Vahid ailədə
Meredgül Əliyeva
səh.36-39

Beynəlmiləlçilik tərbiyəsi:ən mühüm pedaqoji iş
Məhəmməd Baharlı
səh.39-47

Beynəlmiləl dostluq telləri

Abdulla Abdullayev
səh.47-50

Qabaqcıl təcrübəyə geniş yol
Metodkabinetlərin mühüm vəzifəsi
Tapdıq Abdullayev
səh.51-54

Məktəb və pedaqogika tarixi
Şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafına dair təlimin elmi əsaslarda təşəkkülü haqqında
Mehdi Mehdizadə
səh.55-62

Xəbərlər,məlumatlar
Zaqafqaziya respublikaları jurnalistlərinin görüşü
səh.63-64

№12

İçindəkilər
SSRİ xalqlarının mehriban qardaşlıq ailəsində
səh.3-9

Xalq maarifimiz 60 ildə
E.M.Qafarova
səh.10-17

Lenin milli siyasətinin təntənəsi
Firudin Köçərli
səh.18-27

SSRİ-nin 60 illiyi və Azərbaycanda pedaqoji elmlərin inkişafı haqqında
Mehdi Mehdizadə
səh.28-34

Naxçıvan xalq maarifinin uğurlu addımları
Həmid Cəfərov
səh.34-39

Monolit birliyin bəhrəsi
Y.Q.Sərkisyan
səh.39-43

Beynəlmiləlçilik tərbiyəsində beynəlmiləl əlaqələrin rolu
Zahid Şöyübov
səh. 43-46

Alovlu beynəlmiləlçilər tərbiyə edirik
Nikolay Sedin
səh.47-49

Dostluq əlaqələrimiz genişlənir
Darço Otaraşvili
səh.49-50

Beynəlmiləl dostluq klubumuz
Gülarə Qədirova
səh.51-52

60 ilin salnaməsindən
Rafiq Rəhmanov
səh.53-59
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar