95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1981

1981

30 mart 2019, Şənbə
235
№1
İçindəkilər

Yeni ildə yeni zirvələr fəth edək
Покорим новые высоты в новом году

səh.3-8

Sov İKP. XXVI qurultayı və Azərbaycan KP XXX qurultayı qarşısında
Nailiyyətlərimiz və vəzifələrimiz
Наши достижения и цели
E.M.Qafarova
səh.9-16

Xalq maarifinə partiya rəhbərliyi
Руководство партии для народного образования
L.X.Rəsulova
səh.16-19

Yüksək mükafat ruhlandırır
Высокая награда вдохновляет
Ş.Ş.Şirəliyev
səh.19-22

İstehsalatçı gənclərə qayğı
Забота молодым производителям
İ.Məmmədov
səh.22-24

Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi
Yeniyetmələrdə mənəvi keyfiyyətlərin formalaşdırılmasında V.İ.Lenin nümunəsində tərbiyənin rolu
Роль воспитателя в примере В.И. Ленина в формировании нравственных качеств у подростков
R.Mustafayeva
səh.25-28

Hər bir məktəbliyə kommunistcəsinə oxumaq, yaşamaq və işləməyi öyrədək
Faydalı təşəbbüsə qoşulan məktəb
Y.Əliyev
səh.28-31

Məktəbşünaslıq
Təlim prosesinin təkmilləşdirilməsində məktəb rəhbərlərinin rolu
Роль директоров школ в улучшении учебного процесса
M.Baharlı, İ.Hacıyev
səh.32-36

Rəhbər maarif işi
Xalq maarifinin idarə olunması sisteminin təkmilləşdirilməsi
Улучшить системы  управления народного образования
Musa İmanov
səh.36-41

Məktəb ictimai təşkilatları
Əliboş gəlmirik
Не приходим с пустыми руками
R.Ş.Sibulskaya
səh.41-43

Sinif rəhbərinin işi
Şagirdlərin yaxın köməkçisi 
Близкий помощник школьников
N.Əliyev
səh.44-45

Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil
Axşam (növbəli) və qiyabi məktəblərdə məktəbdaxili nəzarətin təşkili
Организация внутришкольного контроля в вечерних и заочных школах
M.Biniyev, A.İsmayılov
səh. 46-49

Rəsmi şöbə
SSRİ maarif nazirliyində
В министерство образования СССР
səh.49-50

Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyində
Министерство образования Азербайджанской ССР
səh.50-51

Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyində və Azərbaycan LKGİ MK Katibliyində
səh.51-53

Ümumtəhsil məktəbində siyasi məlumat
Политическая информация в общеобразовательной школе
səh.53-56

Kənd məktəbinin uğurları
Успехи сельской школы
V.Sərkisyan
səh.56-58

Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri
Məkdəbdənkənar tədbirlərin keçirilməsində pioner sarayının rolu
Роль дворца пионеров внешкольных мероприятиях
Ə.Əliyev
səh.59-60

Bizim iş yoldaşlarımız
Qabaqcıl təcrübə məktəbində(Sona Tağıyeva ilə müsahibə)
В школе с продвинутой практики (Интервью с Соной Тагиевой)
səh.61-63

Yüksək etimadı doğruldacağıq
Мы оправдаем высокое доверие
M.Həsənova
səh.63-64
№2
İçindəkilər

Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Plenimu haqqında məlumat
Информация о Пленуме ЦК Компартии Азербайджана

səh.1-2

Yevlax rayonundakı Xaldan qəsəbə orta məktəbinin direktoru Z.H.Şöyübov yoldaşın Azərbaycan Kommunist Partiyasının XXX qurultayındakı nitqi
Выступление директора средней школы поселка Халдан в Евлахском районе З.Х.Шоубова на XXX съезде Коммунистической партии Азербайджана

səh.2-4

Məktəb həyatında məsul dövr
Ответственный период в школьной жизни

Ə.P.Əfəndiyev
səh.5-11

L.İ.Brejnevin "Kiçik torpaq","Dirçəliş","Xam torpaq" əsərlərinin öyrədilməsinin şagirdlərin kommunist əqidəsinin və fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılmasında rolu
Z.Qaralov
səh.11-17

Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi
Məktəblərdə ictimai-siyasi fəallıq mövqüyinin formalaşdırılması
Формирование общественно-политической позиции в школах
M.M.Mehdizadə
səh.18-27

Təlimin təkmilləşdirilməsi sahəsində görülən işlərə dair
О выполненной работе в области улучшении обучения
Ə.Ağayev
səh.28-31

Использование работ Л.И. Брежнева в военно-патриотическом воспитании учащихся
R.Quliyev
səh.32-33

Estetik tərbiyə:yeniyetmə və inkişaf
Эстетическое воспитание:подросток и развитие
Y.Əliyev
səh.34-39

Hər bir məktəbliyə kommunistcəsinə oxumaq,yaşamaq və işləməyi öyrədək
Azərbaycan KP XXX qurultayının materiallarını dərindən mənimsədək
R.Tahirova
səh.40-42

Şagirdlərlə  sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərin təşkili
Организация внеклассных и внешкольных мероприятий со школьниками
M.Talışlı
səh.43-44

Rəhbər maarif işi
Müəllimlərin ideya-siyasi tərbiyə işi
Идея-политическое воспитание учителей
N.Əhmədova
səh.45-48

Məktəb ictimai təşkilatları
Özünüidarə və şagird kollektivlərinin təşkili
Самоуправление и организация студенческих коллективов
V.M.Korotov
səh.49-55

Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil 
İşləyən gənclərin orta təhsilinə qayğının müsbət nəticələri
Положительные результаты ухода за молодой работающей молодежью
R.Cabbarov
səh.56-59

Rəsmi şöbə
"Şagirdlərin kommunist əqidəliyi və ictimai fəallığının formalaşdırılmasında L.İ.Brejnevin "Kİçik torpaq","Dirçəliş" və "Xam torpaq" kitablarından təlim prosesində istifadə" mövzusuna həsr olunmuş respublika elmi-praktik konfransı
səh.60-61

Ümumtəhsil məktəbləri,internat-məktəblər və uşaq evləri pioner baş dəstə rəhbərlərinin ictimai attestasiyasının keçirilməsi haqqında
səh.61

Məktəb kitabxanası
Məktəb kitabxanasının şagirdlərlə və müəllimlərlə əlaqəsi
Отношения школьной библиотеки между учениками и учителями
Y.Əlpənahova
səh.62-64
№3
İçindəkilər

Təşəbbüsün davamçıları
Последователи инициативы

səh.3-7

Sov.İKP XXVI qurultayın qərarlarını həyata keçirək!
Raykom və məktəb
Райком и школа
M.Məmmədov
səh.8-12

Dərindən öyrənək və öyrədək
Учитсья и учить глубоко
S.Quliyeva
səh.13-16 

Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi
Təlim metodlarının təkmilləşdirilməsi yollarında
Пути совершенствования методов обучения
İ.Həsənov
səh.16-18

Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsində sinifdənxaric tədbirlərin əhəmiyyəti
Значение аудиторной деятельности в идейно-политическом воспитании студентов
N.Səfiyev
səh.18-21

Hər bir məktəbliyə kommunistcəsinə oxumaq,yaşamaq və işləməyi öyrədək
Yeni nailiyyətlər uğrunda
Для новых достижений
X.Xəlilova
səh.21-27

Məktəbşünaslıq
Valideyinlərlə əlaqənin əhəmiyyəti,təşkili və ona məktəb direktorunun rəhbərliyi
Важность взаимоотношений с родителями, организация и руководство директора школ
İ.Hacıyev
səh.28-33

Rəhbər maarif işi
Gənc mütəxəssislərdən səmərəli istifadə edilməlidir
Надо эффективно использовать молодых специалистов
N.Nəcəfov
səh.33-38

Məktəb ictimai təşkilatları
Özünüidarə və şagird kollektivlərinin təşkili
Самоуправления и организация щкольных коллективов
V.M.Korotov
səh.39-45

Sinif rəhbərinin işi
Важные особенности и планирование роботы классного руководителя
S.Nəbiyev
səh.45-50

Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil
Ради основной цели
F.Ə.Səlimova
səh.50-54

Rəsmi şöbə
Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyində
В Министерство Образовании Азербайджанской ССР
səh.54

Psixologiya məsələləri
Şagirdlərin idrak fəaliyyətində hisslərin rolu haqqqında
Роль чувств в познавательной деятельности студентов
Ə.Əlizadə
səh.55-60

Bizim iş yoldaşlarımız
«Я горжусь своими выпускниками»
Z.Poladova 
səh.60-63

8 Mart Beynəlxalq Qadınlar günüdür
Adın şərəflidir
Ваше имя достойное
A.Namazova
səh.62-64
№4
İçindəkilər

İmtahanları mütəşəkkil keçirək
səh.3-6

Sov.İKP XXXVI qurultayının qərarlarının həyata keçirək
Tərbiyə nəzəriyyəsinin daha da inkişaf etdirilməsi
Развивать теории воспитанию еще больше 
B.Əhmədov
səh.7-11

Təlim-tərbiyə işinin daha da təkmilləşdirilməsi
Məktəblilərə təbiəti dərindən sevdirməli
Школьники должны любить природу
B.Ə.Budaqov
səh.11-15

Günüuzadılmış məktəbdə şagirdlərin təlim-tərbiyə işlərinin təşkili təcrübəsindən
D.Bayramov
səh.16-20

Hər bir məktəbliyə kommunistcəsinə oxumaq, işləmək və yaşamağı öyrədək
Yüksəliş yollarında 
На пути к вершине
K.Novruzov
səh.21-26

Məktəbşünaslıq 
V.İ.Leninin ədəbi irsinin, L.İ.Brejnev yoldaşın xatirə əsərlərinin öyrənilməsinə rəhbərliyin təşkili
Организация изучения литературного наследия В. И. Ленина, памяти Л. И. Брежнева
Q.Hacıyeva
səh.26-30

Rəhbər maarif işi
Xalq maarifi sisteminin daha da inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsində sosializm yarışının gücündən geniş istifadə etməli
S.İbrahimova
səh.30-34

Sinif rəhbərinin işi
Sinif rəhbərinin təlimdə yetirməyən şagirdlərlə işi
M.Əkbərov
səh.35-38

Məktəb ictimai təşkilatları
Komsomol təşkilatı  və yuxarı sinif şagirdlərininm fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması
Формирование активной жизненной позиции комсомольской организации и учеников старших классов
S.Şəfiyev
səh.38-43

Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil
Kabinetlərin köməyi ilə
С помощью кабинетов
Ə.İmanov
səh.43-46

Rəsmi şöbə
SSR Maarif Nazirliyində
Министерство образования СССР
səh.46-47

Xalq maarifi orqanları rəhbər işçilərinin vəzifələri
Обязанности должностных лиц органов государственного образования
səh.47-48

Müəllimin hazırlığı, ustalığının təkmilləşdirilməsi
Müəlimlərin ixtisasını yüksəltmək  sistemi haqqında
О системе про повышение специальности учителей
İ.Məmmədov
səh.48-54

Kənd məktəbi
Bu günün və gələcəyin məktəbi
Сегодняшняя и будущая школа
Ə.İmaməliyev
səh.54-56

Məktəb, ailə, ictimaiyyət
Ailə və məktəb tərbiyəsi arasında vəhdət tərbiyə işinin başlıca cəhətlərindəndir
Один из главных аспектов единства образования среди семьи и школьного образования
S.Quliyev
səh.58-61

Bizim iş yoldaşlarımız
Sınaqlı yollarda
На проверенных дорогах
T.Mütəllibov
səh.62-64
№5
İçindəkilər

Yay əmək rübü və birlikləri
Летние трудовые кварталы и ассоциации

səh.3-7

Sov.İKP XXXVI qurultayının qərarlarını həyata keçirək
Məktəblilərin əmək fəallığı mövqeyinin formalaşdırılması haqqında
О формировании позиции трудовой деятельности школьников
M.M.Mehdizadə
səh.8-14

9 May-Qələbə günüdür
Əziz bir xatirətək qalacaqdır dünyada...
Это останется в жизни как дорогая память...
R.Məlikov
səh.14-17

Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi
L.İ.Brejnevin xatirə əsərlərindən istifadə təcrübəsindən
Из опыта использования мемориальных произведений Л.И.Брежнева
İ.Quliyev
səh.18-21

Tərbiyəyə kompleks yanaşma tərbiyə işi təşkilinin metodoloji prinsipi kimi
Комплексный подход к образованию - методологический принцип организации образования
Ə.Ağayev
səh.21-26

Pedaqoji işdə dövri mətbuatdan istifadə yolları
V.Səmədov
səh.26-30

Musiqi tədrisinin bəzi məsələləri
Некоторые аспекты музыкального образования
R.Nağıyev
səh.31-36

Hər bir məktəbliyə kommunistcəsinə oxumaq,yaşamaq və işləməyi öyrədək
Yenilik həvəsi ilə
Y.Kurdyumova
səh.36-38

Məktəbşünaslıq
Əsas istiqamətlər və maarif işçilərinin vəzifələri
Основные направления и обязанности педагогов
İ.Hacıyev
səh.39-43

Rəhbər maarif işi
Metodkabinet və metodik işin inkişaf istiqamətləri
Методкабинет и направления развития методической работы
M.Səfərov
səh.44-47

Sinif rəhbərinin işi 
Kütləvi tədbirlərin təşkilində sinif rəhbərinin rolu
Роль классного руководителя в организации массовых мероприятий
Y.Talıbov
səh.47-52

Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil
Axşam məktəbinə partiya qayğısı
Забота партии в вечерних школах
N.Nəcəfov
səh.52-55

Müəllimin hazırlığı,ustalığının təkmilləşdirilməsi
Bir daha müasir dərs haqqında
Еще один раз о современном уроке
B.Əhmədov
səh.56-60

Bizim sələflərimiz
Gözəl ədib, gözəl pedaqoq, gözəl insan
Прекрасный писатель, замечательный педагог, замечательный человек
M.Baharlı
səh.60-63

Tənqid və biblioqrafiya
Əhəmiyyətli dərslik
Важный учебник
M.M.Əliyev
səh.63-64
№6
İçindəkilər

Məktəblilərin əmək fəallığı mövqeyinin formalaşdırılması haqqında 
О формировании позиции трудовой деятельности школьников
M.M.Mehdizadə
səh.3-12

Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi
L.İ.Brejnevin trilogiyası vasitəsi ilə şagirdlərin mənəvi-estetik tərbiyəsinin təkmilləşdirilməsi yolları
Пути совершенствования духовно-эстетического воспитания студентов через трилогию Л.И.Брежнева
Из опыта организации повторных уроков
N.Aslanov  
səh.16-19

Məktəbli gənclərin tərbiyə və özünütərbiyəsinin vəhdəti
Единство образования и самообразования школьников
H.Hüseynova
səh.20-24

Qüvvə və bacarığımızı əsirgəməyəcəyik
Мы не пожалеем своих сил и способностей
S.Səfərov
səh.25-29

Məktəbşünaslıq
Xarici dillərin tədrisinə nəzarət və rəhbərliyin bəzi məsələləri
Вопросы контроля и управления преподаванием иностранных языков
B.Baxşıyev
səh.29-32

Rəhbər maarif işi
Məktəb sənədlərinin aparılmasına diqqətin artırılması
Повышенное внимание к школьной документации
V.Q.Kexvayans
səh.32-39

Məktəb ictimai təşkilatları
Məktəb ilk partiya təşkilatı və şagirdlərin ideya-siyasi tərbiytəsi
Школа - первая партийная организация и идейно-политическое воспитание студентов

Ə.Hüseynov
səh.39-42

Pioner təşkilatında zehni əməyin elmi təşkilinə dair
О научной организации умственной работы в пионерской организации

R.Hüseynzadə
səh.42-45

Sinif rəhbərinin işi
Sinif rəhbərinin pioner təşkilatı ilə əlbir işi
Совместная работа классного руководителя с пионерской организацией 
X.Babayev, M.Ağayev
səh.45-48

Kənd məktəbi
Şagirdlərin əmək tərbiyəsi diqqət mərkəzindədir
Забота о трудовое воспитание находится в центре внимания
Ş.Hüseynov
səh.51-52

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarları
На пути к решению важных задач
Y.K.Babanski
səh.52-59

Məktəb və pedaqogika tarixi
Görkəmli demokrat-pedaqoq,məşhur metodist və maarifçi
Известный демократ-педагог, известный методист и педагог
H.Əhmədov
səh.59-64

Rəsmi şöbə
Kimyanın tədrisini təkmilləşdirməli
Улучшение обучения химии
səh.64-65

№7
İçindəkilər

Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı Ali Sovetinin dünya parlamentlərinə və xalqlarına müracieəti
Обращение к парламентам мира и народам Верховного Совета Советских Социалистических Республик
səh.3-5

Sosialist  həyat tərzinin,yeni insan formalaşmasının maddi və mənəvi əsaslarının möhkəmləndirilməsi
səh.6-11

Xalqın maddi və mənəvi həyat səviyyəsini yüksəltmək proqramı
Программа для повышения уровня материальной и духовной жизни народа
səh.12

Xalq maarifçi işçilərinin mühüm vəzifələri
Важные обязанности государственных педагогов
Y.Y.İvanov
səh.13-20

Sov.İKP.XXXVI qurultayı və pedaqoji elmlərin vəzifələri
XXXVI Съезд Сов.ИKП и обязанности педагогических наук
N.Kazımov
səh.21-29

Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi
Təlim prosesində şagird özünənəzarətinin rolu
Роль студенческой саморегуляции в учебном процессе
M.İsmixanov
səh.29-36

Müasir ingilis dilində ismin kəmiyyət formalarının neytrallaşması məsələsinə dair
V.Qəmbərov
səh.36-38

Təlimin optimal məzmunu haqqında
Об оптимальном содержании обучения
Z.Qaralov
səh.39-43

Rəhbər maarif işi
Ümumi orta təhsilin daha da təkmilləşdirilməsinə rəhbərliyin təşkili
Q.Pənahov
səh.44-47

Müəllimin hazırlığı,ustalığının təkmilləşdirilməsi
Müəllimlərin elmi-metodik səviyyəsinin yüksəldilməsində texniki vasitələrdən istifadə yolları
Пути использования технических средств для повышения научно-методического уровня преподавателей
N.İsmayılzadə
səh.47-52

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarları
Mühüm vəzifələrin həlli yollarında
На пути к решению важных задач
Y.K.Babanski
səh.52-61

Tənqid və biblioqrafiya
Qüdrətli tərbiyə vasitəsi
Мощное средство воспитание
A.Alməmmədov
səh.62-64
№8
İçindəkilər

Sov.İKP Sovet cəmiyyətinin rəhbər və istiqamətverici qüvvəsidir
Сов.ИКП ведущая и направляющая сила советского общества
Ş.Şərifov
səh.3-10

TƏLIM-TƏRBIYƏ PROSESININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Məktəbli gənclərin mənəvi-tərbiyəsində daxili və xarici amillərin rolu
Роль внутренних и внешних факторов в нравственном воспитании школьников
A.Tağıyev
səh.10-15

IV sinfin"İngilis dili"dərs vəsaitindən istifadə qaydaları
Правила использования материалов курса английского языка IV класса
O.Musayev, A.Tahirov
s
əh.15-19

Şagird fantaziyasının təbiəti
Природа фантазии школьника
A.Eminov
səh.19-23

Təlimin məzmununun təkmilləşdirilməsi
İbtidai məktəb proqramlarının təkmilləşdirilməsi
Улучшение начальных школьных программ
Y.Kərimov
səh.24-29

HƏR BIR MƏKTƏBLIYƏ KOMMUNISTCƏSINƏ OXUMAQ,YAŞAMAQ VƏ IŞLƏMƏYI ÖYRƏDƏK
Uğurlarımızı daha da artıracağıq
Будем и дальше улучшать наши успехи
X.Xəlilova
Səh.30-34

Rəhbər maarif işi
Sov.İKP.XXXVI qurultayının qərarları ilə əlaqədar vəzifələrimiz
Наши обязанности по решениям съезда КПСС XXXVI
S.N.Aramyan
səh.35-39

Hazırlıq sinifləri qayğı tələb edir
Подготовительные группы требуют заботу
A.Quliyev
səh.39-43 

Sinif rəhbərinin işi
Şagirdlərin mənəvi tərbiyəsində sinif rəhbərinin rolu
Роль классного руководителя в духовном воспитании студентов
S.Axundov
səh.44-48

MÜƏLLIMIN HAZIRLIĞI,USTALIĞININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Fənlərarası əlaqə probleminə dair
Проблема междисциплинарной связи
B.Əhmədov
səh.49-53

Psixologiya məsələləri
Müasir dövrdə təlimin bəzi aktual psixoloji məsələləri
Некоторые актуальные психологические проблемы современного обучения
Ə.Bayramov
səh.53-58

Bizim sələflərimiz
Mətin kommunust Ağa Sultanov
Коммунист Ага Султанов
Q.K.Məmmədov
səh.59-61

Rəsmi şöbə
Orta məktəbdə V.İ.Leninin həyatı.fəaliyyəti və əsərlərinin öyrədilməsi təcrübəsinə həsr olunmuş Respublika Elmi-Praktik Konfransı
Республиканская научно-практическая конференция, посвященная жизни В.И. Ленина в общеобразовательной школе
səh.62-64
№9
İçindəkilər

Mühüm vəzifələrimiz
Наши важные задачи
E.M.Qafarova
səh.3-12

SOV.İKP XXXVI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇIRƏK
Azərbaycan SSR-in xalq maarifi sistemində Sov.İKP XXXVI qurultayı qərarlarının öyrənilməsi,təbliği və həyata keçirilməsi 
Изучение, пропаганда и реализация решений XXXVI съезда КПСС в системе народного образования Азербайджанской ССР
V.İ.Krasnojon
səh.12-21

N.Gəncəvinin anadan olmasının 840 illiyi
Nizami irsini dərindən öyrədək
Глубоко учить наследие Низами

B.Bağırov
s
əh.21-28

TƏLIM-TƏRBIYƏ PROSESININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Şagirdlərin ictimai faydalı və məhsuldar əməyə hazırlanması işinin təkmilləşdirilməsinə dair
Совершенствование работы студентов по общественно полезному и производительному труду

İ.Mayılov
səh.28-35

Təlimin məzmununun təkmilləşdirilməsi
Azərbaycan dilindən təkmilləşdirilmiş proqramlarla işin başlıca istiqamətləri
Основные направления работы с улучшенными программами с азербайджанского языка
Ə.Əfəndizadə
səh.36-39

HƏR BIR MƏKTƏBLIYƏ KOMMUNISTCƏSINƏ OXUMAQ,YAŞAMAQ VƏ IŞLƏMƏYI ÖYRƏDƏK
Kollektivin birgə səyi müvəffəqiyyətin rəhnidir
Совместное усилие коллектива ключ к успеху  
S.Zeynalov
səh.40-44

Məktəbşünaslıq
Məktəbə rəhbərliyin elmi səviyyəsinin yüksəldilməsi
Повышение научного уровня управления школой

İ.Hacıyev
səh.44-49

Sinif rəhbərinin işi
Sinif rəhbərinin valideyinlərlə əlaqəsi
Связь классного руководо с родителями

Y.Talıbov, Ə.Ağayev
səh.50-56

Müəllimin hazırlığı,ustalığının təkmilləşdirilməsi
Problemli təlim prosesində proqramlaşdırılmış təlim  elementlərindən istifadə məsələsinə dair
Относительно использования запрограммированных элементов обучения в процессе проблемного обучения

İ.Əhmədov
səh.56-60
  
Rəsmi şöbə
Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyində
Министерство образования Азербайджанской ССР
səh.61

N.Gəncəvinin həyat və yaradıcılığının öyrənilməsi
Изучение жизни и творчества Гянджеви
səh.61-63

№10
İçindəkilər

Xalq müqəlliminə qayğı şərəfli borcumuzdur
Забота народному учителью - наш почетный долг

Ə.Heydərova
səh.3-8

SOV.İKP XXXVI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇIRƏK
Məktəblilərin hüquq tərbiyəsini Sov.İKP XXXVI QURULTAYININ tələbləri səviyyəsinə qaldıraq
Поднимем юридическое воспитание школьников  в соответствие с требованиями ХХХVI съезда КПСС

A.Kərimov
səh.8-13

TƏLIM-TƏRBIYƏ PROSESININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Dünyagörüşü və onun məktəblilərdə formalaşdırılmasında  Sov.İKP XXXVI qurultayı materiallarından istifadə haqqında
Об использовании материалов XXXVI съезда КПСС в мировоззрении и его формировании в школе

B.Əhmədov
səh.13-18

Şagirdlərin mənəvi tərbiyəsində əməyin rolu
Роль труда в духовном воспитании студентов

S.Axundov
s
əh.18-22

Fars dilini öyrədən məktəb
Школа которая учит персидский язык

T.Rüstəmova
səh.22-25

TƏLIMIN MƏZMUNUNUN TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Ədəbiyyatdan təkmilləşdirilmiş proqramlar və onlardan istifadəyə dair
Улучшенные программы и их использование по Литературе

Ş.Mikayılov,Ş.Səfərov
səh.26-31

HƏR BIR MƏKTƏBLIYƏ KOMMUNISTCƏSINƏ OXUMAQ,YAŞAMAQ VƏ IŞLƏMƏYI ÖYRƏDƏK
Из опыта использования Сов.ИКП XXXVI съезда в учебном процессе
Ə.Rəcəbov,K.Kərimov
səh.32-36

Məktəbşünaslıq
Расписание уроков и кабинетная система
R.Məmmədova
səh.37-39

Məktəb pedaqogikası təcrübəsi keyfiyyətinin nmüəyyənləşdirilməsi
Определение качества школьного педагогического опыта

N.Kodzayeva, C.Sadıqova
s
əh.40-43

Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil
Qarşılıqlı əlaqə şəraitində
При взаимном контакте

K.Novruzov
səh.43-46

Qabaqcıl təcrübəyə geniş yol
Qabaqcıl pedaqoji təcrübəni öyrənmək haqqqında bəzi qeydlər
Некоторые заметки об обучении передового педагогического опыта

M.Mehdizadə
səh.47-54

Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri
Səmərəli keçən yay istirahəti
Эффективно прошлые летние каникулы

Z.Poladova
səh.54-57

Bizim iş yoldaşlarımız
Xalq müəllimi, xalq elçisi
Народный учитель, народный посланник

A.Hüsynzadə
s
əh.58-62

Rəsmi şöbə
Республиканское совещание, посвященное задачам работников народного образования
səh.62-63

Məktəblərlə əlaqə
Контакт со школами

səh.63-64
№11
İçindəkilər

Ümümtəhsil məktəbin təkmilləşdirilmiş tədris proqramları
Улучшенный учебный план  общеобразовательной школы

V.M.Korotov
səh.3-10

TƏLIM-TƏRBIYƏ PROSESININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Təlim prosesində şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması
Принимая во вниманию индивидуальных особенностей учеников в процессе обучения

Y.Əliyev
səh.11-13

Alman dili tədrisində inkarlığın öyrədilməsinə dair
Об изучении  отрицании в преподавании немецкого языка 

C.Məmmədova
səh.13-15

Şagirdlərin beynəlmiləlçilik tərbiyəsində beynəlmiləl dostluq klublarının rolu
Роль клубов международной дружбы в воспитании студентов в международном воспитании

H.Hüseynov
səh.16-18

Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsinə televiziyanın təsiri
Влияние телевидения на нравственное воспитание подростков

K.İbrahimov, T.Əhmədov
səh.18-21

Məktəbşünaslıq
Məktəb mebeli
Школьная мебель

Ə.Mehdiyev, A.Bəyəliyeva
səh.22-24

Xatirələri oxuyarkən
Böyük həyat dərsliyi
Учебник великой жизни

Z.Şöyübov
səh.24-25

Təbii və həyati
Естественный и жизненный

Ə.Həsənov
səh.25-26

İlham mənbəyi
Источник вдохновения

N.Əliyev
səh.26

Rəhbər maarif işi
Надо создать надежных кадровых ресурсов
N.Nəcəfov
səh.27-31

Məktəb ictimai təşkilatları
Pionerlərin yeni beşilliyi
Новые пятерки пионеров

A.Cahangirov
səh.31-34

Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil
İstehsalat və məktəb
Производство и школа

E.Xasməmmədova
səh.35-38

Qabaqcıl təcrübəyə geniş yol
Məktəbdə qabaqcıl təcrübənin öyrənilib ümumiləşdirilməsi və yayılması yolları
Способы выучить и обобщить передовой опыт в школе
N.Əhmədov
səh.38-42

Mirzə İbrahimovun anadan olmasının 70 illiyi
Görkəmli yazıçı və maarif xadimi
Выдающий писатель и педагог
C.Əhmədov
s
əh.42-4

Azərbaycan ETPEİ-nin 50 illiyi
Yarım əsr pedaqoji elmin xidmətində
Полвека на службе педагогической науки 
Y.Kərimov
səh.48-56

Kənd məktəbi
Забота о труде
K.Novruzov
səh.56-60
 
Psixologiya məsələləri
Təfəkkür fəaliyyətə gətirilən bilikdir
Мысль - это действий знание

Z.Mehdizadə
s
əh.61-64

№12
İçindəkilər

İli yola salarkən
Когда провожаеш год
səh.3-8

Məktəbə rəhbərlikdə Lenin iş üslubu
Стиль работы  Ленина в управлении школ
N.Əhmədov
səh.9-16

TƏLIM-TƏRBIYƏ PROSESININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Şagirdlərdə xarici dilə marağın yaradılması və onun sabit saxlanılmasının bəzi yolları 
Некоторые способы с помощью которых студенты создают интерес к иностранным языкам и поддерживают его стабильность
H.Əhmədov
səh.17-19

Müəllimin şərhi prosesində texniki vasitədən istifadə
T.Rzayev,N.Əliyev
səh.20-23

Nəsrəddin Tusinin anadan olmasının 780 illik yubileyi
Elm və fəzilət dünyasının padşahı
Король мира науки и добродетели
Z.Qaralov
səh.24-30

Orta əsrlərin əxlaq dərsliyi
Cредневековый учебник морали 
İ.Mollayev
səh.30-32

A.O.Çernyayevskinin anadan olmasının 140 illiyi
Görkəmli maarifçi
Известный педагог
H.Əhmədov
səh.32-36

"Öz müəllimim kimi sevdim"
"Полюбила как собственного учителя"
C.Məmmədov
səh.37-40

A.O.Çernyayevski Azərbaycan pedaqoji ədəbiyyatında
А.О.Черняевский в Азербайджанской педагогической литературе
S.Şükürov
səh.41-43

Məşhur pedaqoq və metodist
Известный педагог и методист
Z.Mehdizadə
səh.44-47

"Dəbistan" və "Rəhbər" jurnallarının ilk nömrələrinin çapdan çıxmasının 75 illiyi
İlk pedaqoji jurnallarımız "Dəbistan" və "Rəhbər"
Первые педагогические журналы "Дабистан" и "Рахбар"
Ə.Məmmədov
səh.48-51

Вопросы обучения-воспитания и народное просвещения в журналах "Дабистан" и "Рахбар"
Ə.Ağayev
səh.52-55

V.İ.Lenin adına APİ-nin 60 illiyi
Pedaqoji kadrlar hazırlayan mərkəz
Центр которая подготавливает педагогических кадров
M.Baharlı
səh.56-60
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar