95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1980

1980

30 mart 2019, Şənbə
972
№ 1
İçindəkilər

Yeni ildə yeni nailiyyətlər qazanaq
В новом году добьемся новых достижений
səh.3-7

V.İ.Leninin  anadan olmasının 120 illiyi qarşısında
Məktəblilərin V.İ.Lenin nümunəsində tərbiyə olunmasında kitabxanaların rolu
Роль библиотек в воспитании школьников на примере В.И. Ленина
R.Mustafayeva
səh.8-10

Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmasının 60 illiyi qarşısında
Azərbaycanın ilk xalq maarif komissarları
Первые народные комиссары по образованию в Азербайджане
M.Həsənov, M.Baharlı
səh.11-15

Təlim tərbiyə məsələləri
Kommunist tərbiyəsinin prinsipləri və onların təlim tərbiyə prosesində reallaşması
Принципы коммунистического воспитания и их реализация в образовательном процессе
Y.Talıbov, Ə.Ağayev
səh.16-24

Problemli dərsdə tətbiq edilən priyomlar
Приемы применяемые на проблемных занятиях
N.Moçalova
səh.25-36

Alman və Azərbaycan dillərində sintaqm
Синтагм на немецком и азербайджанском языках
F.Veysəlov, Y.Aslanov
səh.37-41

Psixoloji məsələlər
Sovet müəllimlərinin psixologiyası haqqında
О психологии советских учителей
Məhəbbət Nəcəfov
səh.42-45

Pioner işi
Pionerlərin ictimai-siyasi tərbiyəsinə dair
О общественно-политическом воспитании пионеров
Z.İ.Yeqanova
səh.46-48

Rəhbər maarif işi
Qutqaşen RXMŞ metodkabinetinin iş təcrübəsindən
Из опыта работы методкабинета РНОК в Гутгашене
M.Səfərov
səh.49-53

Məktəb və pedaqoqika tarixi
Bakıda "İttihad"məktəbinin təşkili və fəaliyyəti haqqında 
Об организации и деятельности школы "Иттихад" в Баку
M.Şəmsi
səh.54-56

Bizə yazırlar
Məktəblilər və peşəseçmə
Школьники и выбор  профессии
səh.57-61

Müəllimin kitab rəfi
Orijinal vəsait
Оригинальный учебник
səh.62-63

Klassik pedaqoji incilər
səh.63-64
№2
İçindəkilər

Lenincəsinə işləməli və yaşamalı 
Жить и работать как Ленин

səh.3-5

Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmasının 60 illiyi qarşısında
Pioner təşkilatının pedaqoji əsaslar üzərində qurulması və inkişaf yolu
Пионерская организация по педагогической основе и пути развития
R.Hüseynzadə, M.Baharlı
səh.7-13

Təlim tərbiyə məsələləri
Proqramlaşdırılmış təlim və onun perspektivləri
Запрограммированное обучение и его перспективы
M.Əliyev, K.Xankişiyeva
səh.14-17

Azərbaycan xalq musiqisi materialı əsasında şagirdlərdə ritm hissiyatının inkişafı
Развитие чувства ритма у учеников на основе азербайджанской народной музыки
N.Məlikməmmədov
səh.18-21

İngilis dili təliminin ilk mərhələsində  fonetikanın tədrisi metodikasına dair
Методика преподавания фонетики на первом этапе обучения английскому языку
Ş.Abdullayev
səh.22-24

Şagirdlərin beynəlmiləl tərbiyəsində mühüm vasitə
Важное средство для международного образования школьников
H.Muxtarov, S.Ağabağırov
səh.25-28

Məktəbşünaslıq
Məktəbdə metodkabinetin təşkili və ona rəhbərlik təcrübəsindən
Из опыта организации и управления методикой школы
C.İsmayılov
səh.29-30

Məktəb, AİLƏ, ictimaiyyət
Kənd şəraitində şagirdlərin peşəyə istiqamətlənməsində ailənin rolu
Роль семьи в выборе профессии учеников  в сельских условиях 
N.Xəlilov, K.Hacıyeva
səh.31-34

Məktəb ictimai təşkilatları
Məktəb partiya təşkilatı və komsomol
Партийная организация школы и комсомол
S.Şəfiyev
səh.35-38

Müasir burjua ideologiyasının tənqidi
"Etik pessimizm" və həqiqət
«Этический пессимизм» и правда
Z.Göyüşov
səh.39-45

Partiya təhsilinə kömək
Bütün tərbiyə işinin qoyuluşuna kompleks yanaşma və yetişməkdə olan nəslin fəal həyat mövqeyinin formalaşmasında onun rolu
Комплексный подход ко всему процессу обучения и его роль в формировании активного образа жизни потомства
İ.Maryenko
səh.46-57

İxtisasartırma məsələləri
Müəllimləri təkmilləşdirmə institutları üçün istiqamətlər
Направления для институтов повышения квалификации учителей 
Y.Məmmədov
səh.57-60

Tənqid və biblioqrafiya
"İngilis dilinin qrammatikası"
"Грамматика Английского языка"
Ş,Səfiquliyev, A.Rəhimov
səh.60-62

Xəbərlər, məlumatlar
Görkəmli tədris ocağının yubileyi
Юбилей выдающего учебного заведения
səh.63-64
№3
İçindəkilər

Əmək intizamı
Трудовая дисциплина

səh.3-6

V.İ.Leninin anadan olmasının 110 illiyi qarşısında
İntizam haqqında Lenin təlimi
Обучение Ленина по дисциплине
S.Axundov, M.Mirsəlomov
səh.7-12

Təlim tərbiyə məsələləri
Şagirdlərə zehin fəaliyyət priyomlarının aşılanması
Ознакомление школьников с приемами умственной деятельности
M.İsmixanov
səh.13-18

Politexnik təlimin ümumi pedaqoji mahiyyəti haqqında
Об общей педагогической сущности политехнического обучения
Y.Həsənov
səh.19-21

Axşam (növbəli) və qiyabi məktəblərdə dərs məşğələlərinin təşkilinə dair
Организация аудиторных занятий в вечерних (сменных) и заочных школах
R.Cabbarlı, F.Cəbrayılov
səh.21-24

"Emosionallıq" və"ekspressivlik"anlayışları haqqında
О понятиях "эмоциональность" и "експрессивность"
T.Cəlilova
səh.25-28

Kənd məktəbi şagirdlərinin peşəyönümü
Направление школьников сельской школы по профессии 
S.Orucov
səh.29-33

Məktəb muzeyləri və şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsi
Идеально-политическое воспитание школьных музеев и школьников
N.Xəlilov
səh.33-37

Psixoloji məsələlər
Təlim mümarisələrinə verilən psixoloji tələblər
M.Həmzəyev
səh.38-40

Qabaqcıl iş təcrübəsi
Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında sinifdənxaric və məktəbdənkanar tədbirlərin rolu
Роль аудиторных и школьных мероприятий в формировании студенческой идентичности
Ə.İmaməliyev
səh.41-45

Məktəbşünaslıq
Bədən tərbiyəsinin tədrisinə məktəb rəhbərlərinin nəzarəti
Контрол школьных руководителей по физическому воспитанию
F.İsmayılov
səh.46-50

Hüquqi biliklər guşəsi
Şagirdlərin hüquq tərbiyəsinin məzmunu,məqsəd və vəzifələri
Содержание, цели и задачи юридического образования школьников
A.Abbasov
səh.51-55

Ali məktəb həyatı
Təlim və tərbiyənin vəhdətinin təmin etməkdə kafedraların rolu
N.Kazımov
səh.56-58

Müasir burjua ideologiyasının tənqidi
"Transsendental seyr" və reallıq
«Трансцендентное наблюдение» и реальность
Z.Göyüşov
səh.59-64
№4
İçindəkilər

Azərbaycan SSR-in Lenin ordeni ilə təltif edilməsi haqqında SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı
Указ Верховного Совета СССР о награждении орденом Ленина Азербайджанской ССР
səh.3

Lenin bayrağı altında
Под флагом Ленина
səh.4-8

Lenin ideyalarının təntənəsi
Торжество идеи Ленина
E.Qafarova
səh.9-16

Lenin adı ilə bağlı yerlər
V.İ.Lenin muzeyi böyük tərbiyə mərkəzidir
Музей В.И. Ленина - прекрасный образовательный центр
K.Novruzov
səh.17-18

Azərbaycan Kommunist Partiyası tarixindən
Sov. İKP-nin mübarizə dəstəsi
F.Əhmədov
səh.19-21

Xalq maarifinin təkmilləşdirilməsi
Məktəb təhsilinin coşğun inkişafı
Широкое развитие школьного образования
M.Mehdizadə
səh.22-28

Azərbaycan Sovet psixologiyası tərəqqidə
Советская психология Азербайджана находится в прогрессе
Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə
səh.29-31

Peşəyönümü məsələləri
Texniki peşə məktəblərimiz bu gün
Техникумы сегодня
Z.Abdullayev
səh.32-34

Qabaqcıl məktəblərimiz
28 Aprel küçəsində bir məktəb var
На улице 28 апреля есть одна школа
X.Xəlilov
səh.35-36

İş təcrübəsi
Məktəb radio qovşağı və səsləndirilmiş Leniniana
Школьное радио и озвучка Лениниана
A.Vəliyeva
səh.38-41

Bizim müsahibə
Pedaqoji kadr hazırlığı;nailiyyətlər,problemlərvə vəzifələr
Подготовка педагогических кадров, достижения, проблемы и обязанности
səh.42-45

İki nəslin nümayəndələri ilə görüş
Встреча с представителями двух поколений
səh.46-48

Uşaqlar bizim gələcəyimizdir
Xoşbəxtliyə, səadətə aparan yol
Счастье, дорога к счастью
R.Quliyeva
səh.49-51

Bizim sələflərimiz
Unudulmaz xatirələr
Памятные воспоминания
M.Məhərrəmov
səh.52-53

Xalq maarifimizin veteranları
Müəllim-ictimai xadim
Педагог-общественный деятель
A.Ağazadə
səh.54-55

İlk müəllimlərimizdən biri
Один из наших первых учителей
Y.Əliyev
səh.56-59

Pioner işinin pioneri
Пионер роботы пионера
Sevinc
səh.59-60

Nəriman nərimanovun anadan olmasının 100 illiyi
Nəriman Nərimanov və Qızılhacılı məktəbi
Нариман Нариманов и школа Гизилхаджили 
Ə.Paşayev
səh.61-63

Bir az da yumor
Adamların adamı. Əyaniliyi sevən müəllim
M.Baharlı
səh.64
№5
İçindəkilər

Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinə, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinə, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə
Центральный Комитет Коммунистической партии Азербайджана, Президиум Верховного Совета Советской Социалистической Республики, Совет Министров Азербайджанской ССР
səh.3-4

Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinə ,SSR İttifaqı Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinə, SSR İttifaqı Nazirlər Sovetinə, Sov. İKP MK-nin Baş katibi,SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Sədri L.Brejnev yoldaşa
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР, Сов. Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л.Брежнев
səh.4-7

Azərbaycan KP MK-nin və Azərbaycan SSR Ali Sovetinin təntənəli iclası
Azərbaycan SSR-nin və Azərbaycan Kommunist Partiyasının 60 illiyi. H.Ə.Əliyev yoldaşın məruzəzi
60-летие Азербайджанской ССР и Компартии Азербайджана. Доклад товарища Г.А.Алиева
səh.7-27

Qalib Sovet xalqı
Победитель советский народ
səh.28-33

Alman faşizmi üzərində qələbəmizin 35 illiyi
Vilnüsdən məktub
Письмо из Вильнюса
S.Zeynalov
səh.34-36

İki cəbhənin veteranları
Ветераны двух фронтов
A.Ağazadə
səh.37-39

Təlim tərbiyə məsələləri
Kibernetika və humanitar fənlər
Кибернетика и гуманитарные предметы 
A.Eminov
səh.40-42

Xarici dilin tədrisi prosesində lüğət tərkibibnin zənginləşdirilməsinin  bəzi məsələləri
Некоторые вопросы обогащения словарного запаса в процессе обучения иностранному языку
T.Əmirov
səh.43-44

Gənc müəllimlərə kömək
Kommunist tərbiyəsinin metodları
Коммунистические методы воспитания
Y.Talıbov, Ə.Ağayev
səh.45-57

Rəhbər maarif işi
Xalq maarifi üzrə şura kollektiv rəhbərlik  qərargahıdır
Совет по государственному образованию является штаб-квартирой коллективного руководства
İ.Hacıyev, M.Baharlı
səh.58-63

Müəllimlərin şəxsi təhsilinin təşkili təcrübəsindən
K.Mehdiyev
səh.63-64
№6
İçindəkilər

Для коммунистической идеи
səh.3-6

Təlim tərbiyə məsələləri
Şagirdlərin kommunist tərbiyəsi məktəbdənkənar müəssisələrin başlıca vəzifəsidir
Коммунистическое воспитание учащихся - основная задача внешкольных учреждений
H.Əliyev
səh.7-11

Şagirdlər arasında hüquq qaydalarının pozulması hallarının aradan qaldırılması haqqında
Об устранении правовых нарушений учащихся
M.Cəfərov
səh.12-14

Ədəbiyyat dərslərində estetik tərbiyə
Эстетическое воспитание на уроках литературы
Ə.Məmmədov
səh.15-18

Fənlərin tədrisində tərbiyəvi cəhətlərin nəzərə alınması
С учетом образовательных аспектов научного образования
S.Rzayev
səh.19-21

İngilis dilinin öyrənilməsinin ilk mərhələsində səslər üzərində bəzi işlər
Некоторые исследования звуков на первом этапе изучения английского языка
Ə.Cəfərov
səh.21-23

Respublika elmi praktik konfransı
Xalq maarifi inkişaf yollarında
Народное образование на пути развития
səh.24-30

Dərs ilinin yekunlaşdırılması
Yekunlaşdırma qarşıda duran vəzifələri müəyyənləşdirməyin mühüm vasitəsidir
Окончательность является важным средством  для определения предстоящих задач
İ.Məmmədov
səh.31-33

əmək rübü
Məktəblilərin əmək və istirahət düşərgələrinin təşkilinə dair
Об организации лагеря труда и отдыха школьников
İ.Mayılov
səh.34-36

pioner işi 
Pionerlərin yay qayğıları
Летняя забота пионерах
N.Nəcəfova
səh.37-40

İş təcrübəsi
Şagirdlərin siyasi tərbiyəsində siyasi xarakterli tədbir və məlumatların rolu
Роль политических действий и информации в политическом воспитании студентов
H.Şikarov
səh.41-42

Şagirdlərin ideya siyasi tərbiyəsində V.İ.Lenin muzeyindən necə istifadə edirik
Как мы используем музей В.И. Ленина в политическом воспитании школьников?
K.Quliyeva
səh.43-45

Sinifdənxaric tədbirlər vasitəsi ilə şagirdlərin kommunist tərbiyəsi
Коммунистическое воспитание школьников через школьные мероприятия
Z.Şöyübov
səh.45-46

Məktəblilərin ideya-siyasi tərbiyəsinin təşkilinə dair
Об организации идейно-политического воспитания школьников
Ə.İsgəndərova
səh.47-48

Şagirdlərin tərbiyəsinə kompleks yanaşmaya dair
Комплексный подход к воспитанию студентов
P.Nersasyan
səh.48-49

Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsində sinifdənxaric işlərin əhəmiyyəti
Значение аудиторной работы в идейно-политическом воспитании студентов
N.Məmmədova
səh.50-51

Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinin formalaşdırılması
Формирование идейно-политического воспитания школьников
Z.Rzayeva
səh.51-52

İdeya-siyasi, əmək və əxlaq tərbiyəsinin kompleks təşkili
Комплексная организация идеологического, трудового и нравственного воспитания
Ş.Abbasova
səh.52-53

L.İ.Brejnevin xatirə əsərləri şagirdlərin ideya-siyasi və əxlaq tərbiyəsində qiymətli mənbədir
Произведении Л.И.Брежнева являются ценным источником идейно-нравственного воспитания школьников
Q.Hüseynova
səh.54-56

İdeya siyasi tərbiyə işinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi
Повышение эффективности идеи политического просвещения
N.Səfiyev
səh.56-57

Rus dili tədrisi vasitəsi ilə şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsi
Идео-политическое воспитание студентов через преподавание русского языка
S.Məmmədov
səh.58

Şagirdlərə komunist ideyası əxlaq normalarının aşılanmasında ədəbiyyat tədrisinin imkanları
İ.Əbilov
səh.59-60

Bizim iş yoldaşlarımız
Dostluq tellərinin başlanğıcı
Начало дружественных связей
H.Muxtarov
səh.61

Müəllimin kitab rəfi 
Bütün peşələr yaxşıdır,hansını istəsəz seçə bilərsiniz
Все профессии хороши, вы можете выбрать какую хотите
K.Məcidov
səh.62

"Məktəblilərə Sov.İKP-nin Aqrae siyasəti haqqında
səh.62-63

Təhsil hüququ
səh.63

Gənclik və mənəvi tərbiyə 
Молодеж и нравственное воспитание
səh.63-64

Orta məktəbdə ingilis dilinin öyrədilməsində tədris kino və diafilmləri
səh.64
№7
İçindəkilər

Təlim tərbiyə məsələləri
Tərbiyə işinə kompleks şəkildə yanaşmağın bəzi cəhətləri haqqında
О некоторых аспектах комплексного подхода к воспитанию
N.Kazımov
səh.3-6

Proqramlaşdırılmış təlim-tədris prosesinə kibernetik yanaşma
Кибернетический подход к программируемому процессу обучения
R.Əhədov
səh.6-8

Fars dili tədrisində texniki vasitələrdən istifadə
Использование технических средств в обучении персидском языке
S.Mirzəyeva
səh.9-11

İş təcrübəsi
Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsində sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərin rolu
Роль внеклассных и внешкольных занятий в идеологическом и политическом воспитании студентов
V.Bəşirov
səh.12-14

Şagirdlərdə ictimai fəallığın yaradılması təcrübəsindən
Опыт создания социальной активности у студентов
Y.Əhmədov
səh.15-17

Psixoloji məsələlər
Müəllim ixtisası
Специальность учитель
R.Rəsulov
səh.18-20

Müəllimin psixoloji siması yetirmələrinin gözü ilə
Психологический облик учителя глазами школьников 
N.Şükürova
səh.21-23

Məktəbşünaslıq
Pedaqoji münasibətlərin formalaşmasında məktəb direktorunun rolu
Роль директора школы в формировании педагогических отношений
N.Əhmədov
səh.24-26

Təlim-tərbiyə prosesini dərindən təhlil etməli
Глубоко проанализировать учебно-воспитательный процесс
F.Puzırev
səh.27-28

Raykom və məktəb
Pedaqoji kadrların ideya-siyasi tərbiyəsi
Идео-политическое воспитание педагогических кадров
Z.Mütəllibova
səh.29-31

Peşəyönümü məsələləri
Komsomol təşkilatı və şagirdlərdə pedaqoji peşəyə maraq tərbiyəsi
Комсомольская организация и интерес студентов к педагогической профессии
Z.Poladova
səh.32-33

Pedaqoji təhsil
Pedaqoji institut tələbələrində müəllimlik sənətinə marağın formalaşdırılması
Формирование интереса к специальности учителя у студентов педагогического института
S.Əzimova
səh.34-35

Müzakirəyə yekun vururuq
Pedaqogika terminlərinin dəqiqləşdirilməsi vacibdir
Важно уточнить педагогические термины
Ə.Ağayev
səh.36-39

Mülahizələr, təkliflər
Nizami Gəncəvi irsinin tədrisində müasir metodik münasibət haqqında
О современном методологическом подходе в преподавании наследия Низами Гянджеви
C.Əhmədov
səh.39-45

Qabaqcıl məktəblərimiz
Qocaman məktəbin uğurları 
Успехи почтенной школы
A.Quliyev
səh.46-48

Bizim iş yoldaşlarımız
Rəqəmlər dünyasının səyyahı
Путешественники мира цифр
S.Sadıqov,Y.Əliyev
səh.49-50

Müəllimlərin şəxsi təhsili
İnkişaf etmiş sosializm cəmiyyəti
Развитый общественный социализм
Ş.Şərifov
səh.51-54

Məktəb və pedaqogika tarixi
Взгляды Дж.Мамедгулузаде на нравственное воспитание
Z.Mehrəliyeva
səh.55-57

Bizim sələflərimiz
Görkəmli maarif xadimi
Выдающийся педагог
F.Seyidov
səh.58-61

Bizə yazırlar
Təlim-tərbiyə işlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi yolları haqqında
О путях улучшить качество обучения и воспитания
K.Novruzov
səh.62-64
№8
İçindəkilər

Avqust konfransları
Августовские конференции
səh.3-5

Təlim və tərbiyə məsələləri
Nizaminin xaricdə nəşr edilmiş əsərlərindən dərsdə istifadəyə dair
Использование произведений Низами изданных за рубежом
M.İsmayılov
səh.6-7

Alman dili dərslərində tədris edilən frazeoloji birləşmələrin tərcüməsinə dair
Перевод фразеологических соединений преподаваемых на уроках немецкого языка
H.Əliyev
səh.8-9

İngilis dili dərslərində atalar sözlərindən istifadə
Использование словах предков на уроках английского языка
Q.Rəhimov
səh.9-11

Şagirdlərin məktəbdənkənar vaxtlarının təşkilində kollektiv fəaliyyətin rolu
Роль коллективной деятельности в организации внешкольных занятий учащихся
S.Quliyev
səh.11-14

Şagirdlərə fərdi yanaşma təcrübəsindən
От опыта индивидуального подхода школьникам
A.Əmirov
səh.14-17

Elmi-texniki tərəqqi və mənəvi tərbiyə məsələləri
Научно-технический прогресс и проблемы нравственного воспитания
S.Salahov
səh.17-20

Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında kütləvi tədbirlərin rolu
Роль массовых акций в формировании студенческой личности
Q.Səfərəliyeva
səh.21-23

Əxlaq tərbiyəsində şəxsi nümunənin rolu
Роль личного примера в нравственном воспитании
Ə.İmanov
səh.23-25

Məktəbşünaslıq
Pedaqoji kadrlara olan tələbatın müəyyən edilməsi
Определить потребность в педагогических кадрах
E.Məmmədov
səh.26-28

Məktəbdə kabinet sisteminin təşkili prinsipləri
Принципы организации кабинетной системы в школе
M.Həsənov
səh.28-31

Məktəbdə işləyən qeyri-pedaqoji kadrların tərbiyı işi sistemində rolu
Роль непедагогических кадров, работающих в школьной системе
L.Vəliyev
səh.32-33

Peşəyönümü məsələləri
Şagirdlərin peşələrə istiqamətləndirilməsi təcrübəsindən
Из практики направления студентов к профессиям
Y.Sofuyev
səh.34-35

Məktəb komsomol təşkilatı və şagirdlərin sinif müəllimi peşəsinə istiqamətləndirilməsi
Направление школьной комсомольской организации и учеников к профессии учителя
R.Həsənov
səh.36-38

Rəhbər maarif işi
Metodik işin qərərgahı
Штаб методической работы
K.Kərimov
səh.39-40

Məktəb və pedaqogika tarixi
P.A.Caparidzenin pedaqoji fikirlərinə dair
Об идеях П.А.Джапаридзе
A.A.Roşal
səh.41-43

V.M.Bexterevin pedaqoji fikirləri
Педагогические идеи В.М.Бехтерева
M.Məmmədov
s
əh.43-45

Ali mktəb həyatı
О процессе экзамена и о задачи воспитания
Ə.Yaqubi
səh.46-48

Müəllimlərin şəxsi təhsili
Eksperiment və onun idraki imkanları
Эксперимент и его познавательные способности
Ə.Məmmədov
səh.49-53

Mülahizələr, təkliflər
Tərbiyənin tərkib hissələri hansılardır
Какие компоненты воспитания
S.Babayev
səh.54

Tərbiyə prosesinin vahidliyi haqqında
О единстве воспиательного процесса
M.Məmmədov
səh.55

Tərbiyənin tərkib hissələri bir-biri ilə sıx dialektik əlaqədədir
Компоненты воспитания связоны друг с другом с плотными диалектическими отношениями
M.Fərhadov
səh.56-57

Bir prinsip haqqında
По одной принципу
Y.Əliyev
səh.57-58

Tərbiyənin tərkib hissələrinə dair
Относительно частей образования
Y.Əliyev
səh.59-60

Nitq mədəniyyəti
Sözün mənasında emosional ekspressiv elementlər
Эмоционально-выразительные элементы в смысле слова
T.Cəlilova
səh.60-62

Müəllimin kitab rəfi
"Məktəbdə Lenin muzeyi"
"Музей Ленина в школе"
səh.62-63

"Ümumtəhsil məktəblərində dərs cədvəllərinin  tərtibi"
«Составление расписания занятий в средних школах
səh.63

"Məktəb inspektorunun məlumat kitabı"
«Информационная книга школьного инспектора»
səh.63-64

"Xüsusi məktəblərdə uşaqların nitq inkişafının metodikası"
«Методы развития детской речи в частных школах»
səh.64
№9

İçindəkilər
Sov.İKP XXVI qurultayını ləyaqətlə qarşılayaq
Səh.3-7

Məktəblərdə fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması
Формирование активной жизненной позиции в школах
M.Mehdizadə
səh.8-17

Təlim və tərbiyə məsələləri
Pedaqoji bilik xalq universitetlərində məşğələlərin təşkilini daha da təkmilləşdirmək haqqında
Педагогические знания о дальнейшей модернизации организации обучения в государственных университетах
N.Kazımov
səh.18-21

Dərsin struktur quruluşu haqqında
О структуре урока
A.Eminov
səh.21-28

Uşaq mahnılarının ritmik quruluşuna görə təsnifi tə təlim prosesində bunların nəzərə alınması
Принимая во внимание классификацию детских песен по их ритмической структуре
O.Rəcəbov
s
əh.28-38

Peşəyönümü məsələləri
Orta məktəb şagirdlərinin pedaqoji peşəyə istiqamətləndirilməsi haqqında bəzi mülahizələr
Некоторые соображения по поводу направления учеников средней школы на педагогическую профессию
R.İsayev
səh.39-40

Pioner işi
Pioner drujinası bilik uğrundan yürüşdə
Дружина пионера на пути к знаниям
R.Hüseynzadə
səh.41-42

Məktəbşünaslıq
Qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi pedaqoji tədqiqatın metodlarından biridir
Изучение передового опыта является одним из методов педагогического исследования.
Y.Kərimov
səh.43-47

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarları
Основные вопросы финансово-хозяйственной деятельности школ
A.Spektr, Y.Zotov
səh.48-56

Rəhbər maarif işi
İnspektor məktəbdə
Инспектор в школе
İ.Hacıyev
səh.56-58

Məktəb və pedaqogika tarixi
"Kitabi Dədə Qorqud"da adətlər,ənənələr və mərasimlər
Традиции и обряды в "Китаби Дада Горгуд"
A.Tağızadə
səh.59-61

Bizə yazırlar
Məktəb və əmək tərbiyəsi
Школа и трудовое воспитание
Sevinc
səh.62-64
№10
İçindəkilər

Gənclərimizin ideya-siyasi mətinlik məktəbi
səh.3-6

Məktəb komsomol təşkilatı və şagirdlərin mənəvi tərbiyəsi
Школа комсомолской организация и нравственное воспитание учащихся
A.Cahangirov
səh.7-10

Təlim və tərbiyə məsələləri
V-VIII siniflərdə alman dilindən lüğət üzərində iş
Работа над словарем немецкого языка в классах V-VIII
B.Baxşıyev
səh.11-13

Hərbi rəhbərin işinin əsas istiqamətləri
Основные направления работы военно руководителья 
X.Fətəliyev
səh.14-17

Şagird kollektivləri və şüurlu intizam tərbiyəsində onların rolu
Школьные коллективы и их роль в воспитании сознательной дисциплины
S.Zeynalov
səh.18-22

Məktəb ənənələrinin tərbiyəvi rolu
Воспитательная роль школьных традиций
H.Cəfərov
səh.23-24

Problemli təlim və idrak marağının stimullaşdırılması
Проблемное обучение и когнитивная стимуляция интереса
E.Hüseynov 
səh.25-27

İş təcrübəsi
Təsviri incəsənət məkəblərində Lenin obrazı vasitəsi ilə şagirdlərin mənəvi-estetik tərbiyəsi
Духовно-эстетическое воспитание учащихся по образу Ленина в изобразительном искусстве
H.Məmmədov
səh.28-30

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏRПовышение уровня подготовки учителей в области психологии
Ə.Əlizadə
səh.31-38

Məktəbin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin əsas məsələləri
Основные вопросы финансово-хозяйственной деятельности школ
A.Spektor, Y.Zotov
səh.39-46

Məktəb ictimai təşkilatları
Pedaqoji kollektivin yaxın köməkçisi
Близкий помощник педагогического коллектива
V.Xəlilov
səh.47-49

Məktəbşünaslıq
Yeniyetmələrin əxlaq tərbiyəsinə rəhbərliyin forma və metodları
Формы и методы руководство нравственного воспитания подростков
S.Əliyeva
səh.50-51

Məktəb və pedaqogika tarixi
Təlimdə geridə qalma probleminin izahına dair
A.Zeynalov
səh.52-55

Tənqid və biblioqrafiya
"Azərbaycanda xalq maarifinin sürətli inkişafı"
«Скоростное развитие народного образования в Азербайджане»
Ə.Ağayev
səh.56-61

Müəllimin kitab rəfi
Xarici dili öyrənmək üçün vəsaitlər
Средства для изучения иностранных языков
səh.62

Şagirdlərin hüquq tərbiyəsi
Юридическое воспитания школьников
səh.62

Mənəvi tərbiyə və peşəyönümü
Эмоциональное воспитание и профильное направление
səh.63

"Böyük,qayğıkeş dost"
"Большой, заботливый друг"
səh.63

Pioner yayı
Пионерская лето
səh.63-64

"Yay əmək rübü"
"Летний трудовой квартал"
səh.64

"Şeypurçular və təbilçilər"
səh.64№11
İçindəkilər

Məktəb direktoru
Директор школы

səh.3-6

Təlimin təkmilləşdirilməsi :görülən işlər,qarşıda duran vəzifələr
Улучшения в обучении: проделанная работа, предстоящие задачи

X.Xəlilova
səh.7-11

Təlim və tərbiyə məsələləri
Yekun qiymətinin obyektivliyinin təyin etməyin bəzi şərtləri
Определенные условия для определения объективности конечной цены

S.Nəbiyev
səh.12-16

Rus dili təliminin aktual problemləri
Актуальные проблемы преподавания русского языка

G.Əliyev
səh.17-20

İngilis dili tələffüzünün metodlarına dair
О  методах по произношении английского языка

S.Məcidov
səh.21-23 

Ədəbi yaradıcılıq dərnəkləri və şagirdlərin estetik tərbiyəsində onların rolu
Литературно-творческие объединения и их роль в эстетическом воспитании учащихся.

N.Bağırov
səh.24-25

Psixololi məsələlər
Sinif rəhbərlərinin şagirdlərlə apardığı işlərin bəzi sosial psixoloji məsələləri
Некоторые из социально-психологических проблем руководителей классов со своими учениками
A.Yusifzadə
səh.26-28

Məktəbşünaslıq
Məktəb sənədlərinin aparılması
N.Abdullayev
səh.28-32

Məktəbdaxili nəzarətin qrafik planlaşdırılması
Графическое планирование внутришкольного надзора
M.Quliyev
səh.33-34

Məktəb estetikası
Məktəblərin bədii tərtibatı necə olmalıdır
Каким должен быть художественный дизайн школ
Z.Əliyev
səh.35-38

Məktəb tikintisi  problemləri
Məktəb tikintisini intensiv və səmərəli inkişaf etdirməli
Строительство школ надо развивать интенсивно и эффективно
H.Musayev
səh.39-42

Qabaqcıl məktəblərimiz
Tərbiyə işinin qoyuluşuna komplek qaydada yanaşıldıqda
При подходе к образовательному процессу целостным образом
O.Məmmədov, Y.Əliyev
səh.42-46
 
Axşam  məktəbinin problemləri
Axşam (növbəli) və qiyabi məktəblərdə işləyən müəllimlərlə aparılan işin təkmilləşdirilməsi
Улучшение работы с учителями, работающими в вечерних (сменных) и заочных школах
R.Cabbarov
səh.47-49

İxtisasartırma məsələləri
Müəllimlərin və xalq maarifi işçilərinin ixtisasartırma yolları
Педагогические навыки учителей и общественных педагогов
M.Ağayev
səh.50-52

Bizə yazırlar
Kabinet sistemi və təlimin texniki vasitələrindən istifadə
Система кабинета и подготовка технических средств обучения
A.Məmmədova
səh.52-54

Dostlarımızın təcrübəsi
Təlimin məhsuldar əməklə əlaqələndirilməsi sosialist təhsil sisteminin əsas prinsipidir
Связь обучения с производительным трудом является фундаментальным принципом социалистической системы образования.
İ.D.Yarmaçenko
səh.54-57

Məktəb və pedaqogika tarixi
M.Hüseynin təlim-tərbiyəyə dair fikirləri
Идеи М. Хусейна об обучение и воспитание
A.Paşayev
səh.58-59

Ailə tərbiyəsi
Ailədə uşaqların cəzalandırılması
Наказание детей в семье
S.Axundov
səh.60-62

Tənqid və biblioqrafiya
Şagirdlərin şüurlu intizam tərbiyəsinə dair
По поводу сознательной дисциплины учеников
M.Baharlı
səh.63-64

Böyük oktyabr nailiyyətləri
Великие  достижения октября
səh.65
№12
İçindəkilər

Kommunistcəsinə oxumaq,yaşamaq və işləməyi öyrətməli
Читать, жить и научить работать по коммунизму
səh.1-5

Təlim və tərbiyə məsələləri
Təlim prosesinin intensivləşdirilməsi
Активизации процесса обучения
M.Həsənov
səh.6-8

Şagirdlərə müxtəlif mənbələrdən elmi və siyasi məlumatlar almaq bacarıq və vərdişlərinin aşılanmasına dair
Обучение студентов навыкам и навыкам получения научной и политической информации из разных источников.
K.Həsənov
səh.9-12

Texniki peşə və axşam məktəblərinin əlbir işi
Совместная работа  училищя и вечерних школ
Ə.İmanov
səh.12-14

Yuxarı sinif şagirdlərinin ictimai-siyasi fəallıq tərbiyəsi
Общественно-политическая деятельность старшеклассников
Z.Yeqanova
səh.15-17

İş təcrübəsi
"Milisin gənc dostları"dəstələrinin təşkili təcrübəsindən 
Из опыта организации "Молодые друзья милиции"
A.Abbasov
səh.18-22

Qabaqcıl məktəblərimiz
Sabahın məktəbi
Завтрашняя школа
X.Xəlilova
səh.23-25

Peşəyönümü məsələləri
Şagirdlərin əmək təlimi və peşəyönümü işinə diqqəti artırmalı
Обратит внимание на трудовую подготовку и на  работу професси школьников
H.Əliyev
səh.26-30

Kənd məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatlarında peşəyə istiqamətləndirmə işinin təkmilləşdirilməsi yolları
M.İlyasov
səh.31-33

Gənc müəllimlərə kömək
Yetkin sosializm cəmiyyətinin müəllimi
Учитель зрелого социалистического общества
Y.Talıbov, Ə.Ağayev
səh.34-39

Bizim iş yoldaşlarımız
Musiqi müəllimi
Учитель музыки
N.Yusifoğlu
səh.40

Məktəb.ailə, ictimaiyyət
Şagirdlərin həyata hazırlanmasında məktəb və ictimaiyyətin qarşılıqlı əlaqə formaları
Взаимодействие школы и общества при подготовке учеников
Q.Qulamov
səh.41-43

Məktəb və pedaqogika tarixi
M.F.Axundovun əlifba dərsliyi
Учебник алфавита М.Ф.Ахундова
M.Baharlı,Z.Poladova
səh.44-50

İbn Sinanın anadan olmasının 1000 illiyi münasibətilə
İbn sinanın əsərlərində etika və əxlaq məsələləri
Задачи этики и морали в творчестве Ибн Сины
Z.Göyüşova
səh.51-54

Müəllimin kitab rəfi
"Dərsdənkənar vaxtlarda məktəblilərə V.İ.Leninin həyatı,fəaliyyəti və nəzəri irsinin öyrədilməsi məsələləri"
səh.55 

"L.İ.Brejnevin"Kİçik torpaq","Dirçəliş"və "Xam torpaq"əsərlərinin gənc nəslin kommunist tərbiyəsində rolu
səh.55 

"Tərbiyəedici təlim"
"Воспитательная обучение" 
səh.56

"Pedaqogika tarixi kursunun öyrənilməsinə dair metodik göstərişlər"
«Методические указания по изучению истории педагогики» 
səh.56

Xəbərlər, məlumatlar
Oxucu konfransları
Читательские конференции
səh.57-58
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar