95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1980

1980

30 mart 2019, Şənbə
461
№ 1

İçindəkilər
V.İ.Leninin  anadan olmasının 120 illiyi qarşısında
Məktəblilərin V.İ.Lenin nümunəsində tərbiyə olunmasında kitabxanaların rolu
R.Mustafayeva
səh.8-10

Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmasının 60 illiyi qarşısında
Azərbaycanın ilk xalq maarif komissarları
M.Həsənov,M.Baharlı
səh.11-15

Təlim tərbiyə məsələləri
Kommunist tərbiyəsinin prinsipləri və onların təlim tərbiyə prosesində reallaşması
Y.Talıbov,Ə.Ağayev
səh.16-24

Problemli dərsdə tətbiq edilən priyomlar
N.Moçalova
səh.25-36

Alman və Azərbaycan dillərində sintaqm
F.Veysəlov,Y.Aslanov
səh.37-41

Psixoloji məsələlər
Sovet müəllimlərinin psixologiyası haqqında
Məhəbbət Nəcəfov
səh.42-45

Pioner işi
Pionerlərin ictimai-siyasi tərbiyəsinə dair
Z.İ.Yeqanova
səh.46-48

Rəhbər maarif işi
Qutqaşen RXMŞ metodkabinetinin iş təcrübəsindən
M.Səfərov
səh.49-53

Məktəb və pedaqoqika tarixi
Bakıda "İttihad"məktəbinin təşkili və fəaliyyəti haqqında 
M.Şəmsi
səh.54-56

Bizə yazırlar
Məktəblilər və peşəseçmə
səh.57-61

Müəllimin kitab rəfi
Orijinal vəsait
səh.62-63

Klassik pedaqoji incilər
səh.63-64
№2

İçindəkilər
Lenincəsinə işləməli və yaşamalı 
səh.3-5


Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmasının 60 illiyi qarşısında
Pioner təşkilatının pedaqoji əsaslar üzərində qurulması və inkişaf yolu
R.Hüseynzadə,M.Baharlı
səh.7-13

Təlim tərbiyə məsələləri
Proqramlaşdırılmış təlim və onun perspektivləri
M.Əliyev,K.Xankişiyeva
səh.14-17

Azərbaycan xalq musiqisi materialı əsasında şagirdlərdə ritm hissiyatının inkişafı
N.Məlikməmmədov
səh.18-21

İngilis dili təliminin ilk mərhələsində  fonetikanın tədrisi metodikasına dair
Ş.Abdullayev
səh.22-24

Şagirdlərin beynəlmiləl tərbiyəsində mühüm vasitə
H.Muxtarov,S.Ağabağırov
səh.25-28

Məktəbşünaslıq
Məktəbdə metodkabinetin təşkili və ona rəhbərlik təcrübəsindən
C.İsmayılov
səh.29-30

Məktəb, AİLƏ, ictimaiyyət
Kənd şəraitində şagirdlərin peşəyə istiqamətlənməsində ailənin rolu
N.Xəlilov,K.Hacıyeva
səh.31-34

Məktəb ictimai təşkilatları
Məktəb partiya təşkilatı və komsomol
S.Şəfiyev
səh.35-38

Müasir burjua ideologiyasının tənqidi
"Etik pessimizm" və həqiqət
Z.Göyüşov
səh.39-45

Partiya təhsilinə kömək
Bütün tərbiyə işinin qoyuluşuna kompleks yanaşma və yetişməkdə olan nəslin fəal həyat mövqeyinin formalaşmasında onun rolu
İ.Maryenko
səh.46-57

İxtisasartırma məsələləri
Müəllimləri təkmilləşdirmə institutları üçün istiqamətlər
Y.Məmmədov
səh.57-60

Tənqid və biblioqrafiya
"İngilis dilinin qrammatikası"
Ş,Səfiquliyev,A.Rəhimov
səh.60-62

Xəbərlər,məlumatlar
Görkəmli tədris ocağının yubileyi
səh.63-64
№3

İçindəkilər
Əmək intizamı
səh.3-6


V.İ.Leninin anadan olmasının 110 illiyi qarşısında
İntizam haqqında Lenin təlimi
S.Axundov,M.Mirsəlomov
səh.7-12

Təlim tərbiyə məsələləri
Şagirdlərə zehin fəaliyyət priyomlarının aşılanması
M.İsmixanov
səh.13-18

Politexnik təlimin ümumi pedaqoji mahiyyəti haqqında
Y.Həsənov
səh.19-21

Axşam (növbəli) və qiyabi məktəblərdə dərs məşğələlərinin təşkilinə dair
R.Cabbarlı,F.Cəbrayılov
səh.21-24

"Emosionallıq" və"ekspressivlik"anlayışları haqqında
T.Cəlilova
səh.25-28

Kənd məktəbi şagirdlərinin peşəyönümü
S.Orucov
səh.29-33

Məktəb muzeyləri və şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsi
N.Xəlilov
səh.33-37

Psixoloji məsələlər
Təlim mümarisələrinə verilən psixoloji tələblər
M.Həmzəyev
səh.38-40

Qabaqcıl iş təcrübəsi
Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında sinifdənxaric və məktəbdənkanar tədbirlərin rolu
Ə.İmaməliyev
səh.41-45

Məktəbşünaslıq
Bədən tərbiyəsinin tədrisinə məktəb rəhbərlərinin nəzarəti
F.İsmayılov
səh.46-50

Hüquqi biliklər guşəsi
Şagirdlərin hüquq tərbiyəsinin məzmunu,məqsəd və vəzifələri
A.Abbasov
səh.51-55

Ali məktəb həyatı
Təlim və tərbiyənin vəhdətinin təmin etməkdə kafedraların rolu
N.Kazımov
səh.56-58

Müasir burjua ideologiyasının tənqidi
"Transsendental seyr" və reallıq
Z.Göyüşov
səh.59-64
№4

İçindəkilər
Azərbaycan SSR-in Lenin ordeni ilə təltif edilməsi haqqında SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı
səh.3

Lenin bayrağı altında
səh.4-8

Lenin ideyalarının təntənəsi
E.Qafarova
səh.9-16

Lenin adı ilə bağlı yerlər
V.İ.Lenin muzeyi böyük tərbiyə mərkəzidir
K.Novruzov
səh.17-18

Azərbaycan Kommunist Partiyası tarixindən
Sov. İKP-nin mübarizə dəstəsi
F.Əhmədov
səh.19-21

Xalq maarifinin təkmilləşdirilməsi
Məktəb təhsilinin coşğun inkişafı
M.Mehdizadə
səh.22-28

Azərbaycan Sovet psixologiyası tərəqqidə
Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə
səh.29-31

Peşəyönümü məsələləri
Texniki peşə məktəblərimiz bu gün
Z.Abdullayev
səh.32-34

Qabaqcıl məktəblərimiz
28 Aprel küçəsində bir məktəb var
X.Xəlilov
səh.35-36

İş təcrübəsi
Məktəb radio qovşağı və səsləndirilmiş Leniniana
A.Vəliyeva
səh.38-41

Bizim müsahibə
Pedaqoji kadr hazırlığı;nailiyyətlər,problemlərvə vəzifələr
səh.42-45

İki nəslin nümayəndələri ilə görüş
səh.46-48

Uşaqlar bizim gələcəyimizdir
Xoşbəxtliyə, səadətə aparan yol
R.Quliyeva
səh.49-51

Bizim sələflərimiz
Unudulmaz xatirələr
M.Məhərrəmov
səh.52-53

Xalq maarifimizin veteranları
Müəllim-ictimai xadim
A.Ağazadə
səh.54-55

İlk müəllimlərimizdən biri
Y.Əliyev
səh.56-59

Pioner işinin pioneri
Sevinc
səh.59-60

Nəriman nərimanovun anadan olmasının 100 illiyi
Nəriman Nərimanov və Qızılhacılı məktəbi
Ə.Paşayev
səh.61-63

Bir az da yumor
Adamların adamı. Əyaniliyi sevən müəllim
M.Baharlı
səh.64
№5

İçindəkilər
Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinə, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinə, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə
səh.3-4

Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinə ,SSR İttifaqı Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinə, SSR İttifaqı Nazirlər Sovetinə, Sov. İKP MK-nin Baş katibi,SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Sədri L.Brejnev yoldaşa
səh.4-7

Azərbaycan KP MK-nin və Azərbaycan SSR Ali Sovetinin təntənəli iclası
Azərbaycan SSR-nin və Azərbaycan Kommunist Partiyasının 60 illiyi. H.Ə.Əliyev yoldaşın məruzəzi
səh.7-27

Qalib Sovet xalqı
səh.28-33

Alman faşizmi üzərində qələbəmizin 35 illiyi
Vilnüsdən məktub
S.Zeynalov
səh.34-36

İki cəbhənin veteranları
A.Ağazadə
səh.37-39

Təlim tərbiyə məsələləri
Kibernetika və humanitar fənlər
A.Eminov
səh.40-42

Xarici dilin tədrisi prosesində lüğət tərkibibnin zənginləşdirilməsinin  bəzi məsələləri
T.Əmirov
səh.43-44

Gənc müəllimlərə kömək
Kommunist tərbiyəsinin metodları
Y.Talıbov,Ə.Ağayev
səh.45-57

Rəhbər maarif işi
Xalq maarifi üzrə şura kollektiv rəhbərlik  qərargahıdır
İ.Hacıyev,M.Baharlı
səh.58-63

Müəllimlərin şəxsi təhsilinin təşkili təcrübəsindən
K.Mehdiyev
səh.63-64
№6

İçindəkilərsəh.3-6

Təlim tərbiyə məsələləri
Şagirdlərin kommunist tərbiyəsi məktəbdənkənar müəssisələrin başlıca vəzifəsidir
H.Əliyev
səh.7-11

Şagirdlər arasında hüquq qaydalarının pozulması hallarının aradan qaldırılması haqqında
M.Cəfərov
səh.12-14

Ədəbiyyat dərslərində estetik tərbiyə
Ə.Məmmədov
səh.15-18

Fənlərin tədrisində tərbiyəvi cəhətlərin nəzərə alınması
S.Rzayev
səh.19-21

İngilis dilinin öyrənilməsinin ilk mərhələsində səslər üzərində bəzi işlər
Ə.Cəfərov
səh.21-23

Respublika elmi praktik konfransı
Xalq maarifi inkişaf yollarında
səh.24-30

Dərs ilinin yekunlaşdırılması
Yekunlaşdırma qarşıda duran vəzifələri müəyyənləşdirməyin mühüm vasitəsidir
İ.Məmmədov
səh.31-33

əmək rübü
Məktəblilərin əmək və istirahət düşərgələrinin təşkilinə dair
İ.Mayılov
səh.34-36

pioner işi 
Pionerlərin yay qayğıları
N.Nəcəfova
səh.37-40

İş təcrübəsi
Şagirdlərin siyasi tərbiyəsində siyasi xarakterli tədbir və məlumatların rolu
H.Şikarov
səh.41-42

Şagirdlərin ideya siyasi tərbiyəsində V.İ.Lenin muzeyindən necə istifadə edirik
K.Quliyeva
səh.43-45

Sinifdənxaric tədbirlər vasitəsi ilə şagirdlərin kommunist tərbiyəsi
Z.Şöyübov
səh.45-46

Məktəblilərin ideya-siyasi tərbiyəsinin təşkilinə dair
Ə.İsgəndərova
səh.47-48

Şagirdlərin tərbiyəsinə kompleks yanaşmaya dair
P.Nersasyan
səh.48-49

Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsində sinifdənxaric işlərin əhəmiyyəti
N.Məmmədova
səh.50-51

Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinin formalaşdırılması
Z.Rzayeva
səh.51-52

İdeya-siyasi, əmək və əxlaq tərbiyəsinin kompleks təşkili
Ş.Abbasova
səh.52-53

L.İ.Brejnevin xatirə əsərləri şagirdlərin ideya-siyasi və əxlaq tərbiyəsində qiymətli mənbədir
Q.Hüseynova
səh.54-56

İdeya siyasi tərbiyə işinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi
N.Səfiyev
səh.56-57

Rus dili tədrisi vasitəsi ilə şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsi
S.Məmmədov
səh.58

Şagirdlərə komunist ideyası əxlaq normalarının aşılanmasında ədəbiyyat tədrisinin imkanları
İ.Əbilov
səh.59-60

Bizim iş yoldaşlarımız
Dostluq tellərinin başlanğıcı
H.Muxtarov
səh.61

Müəllimin kitab rəfi 
Bütün peşələr yaxşıdır,hansını istəsəz seçə bilərsiniz
K.Məcidov
səh.62

"Məktəblilərə Sov.İKP-nin Aqrae siyasəti haqqında
səh.62-63

Təhsil hüququ
səh.63

Gənclik və mənəvi tərbiyə 
səh.63-64

Orta məktəbdə ingilis dilinin öyrədilməsində tədris kino və diafilmləri
səh.64
№7

İçindəkilər
Təlim tərbiyə məsələləri
Tərbiyə işinə kompleks şəkildə yanaşmağın bəzi cəhətləri haqqında
N.Kazımov
səh.3-6

Proqramlaşdırılmış təlim-tədris prosesinə kibernetik yanaşma
R.Əhədov
səh.6-8

Fars dili tədrisində texniki vasitələrdən istifadə
S.Mirzəyeva
səh.9-11

İş təcrübəsi
Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsində sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərin rolu
V.Bəşirov
səh.12-14

Şagirdlərdə ictimai fəallığın yaradılması təcrübəsindən
Y.Əhmədov
səh.15-17

Psixoloji məsələlər
Müəllim ixtisası
R.Rəsulov
səh.18-20

Müəllimin psixoloji siması yetirmələrinin gözü ilə
N.Şükürova
səh.21-23

Məktəbşünaslıq
Pedaqoji münasibətlərin formalaşmasında məktəb direktorunun rolu
N.Əhmədov
səh.24-26

Təlim-tərbiyə prosesini dərindən təhlil etməli
F.Puzırev
səh.27-28

Raykom və məktəb
Pedaqoji kadrların ideya-siyasi tərbiyəsi
Z.Mütəllibova
səh.29-31

Peşəyönümü məsələləri
Komsomol təşkilatı və şagirdlərdə pedaqoji peşəyə maraq tərbiyəsi
Z.Poladova
səh.32-33

Pedaqoji təhsil
Pedaqoji institut tələbələrində müəllimlik sənətinə marağın formalaşdırılması
S.Əzimova
səh.34-35

Müzakirəyə yekun vururuq
Pedaqogika terminlərinin dəqiqləşdirilməsi vacibdir
Ə.Ağayev
səh.36-39

Mülahizələr,təkliflər
Nizami Gəncəvi irsinin tədrisində müasir metodik münasibət haqqında
C.Əhmədov
səh.39-45

Qabaqcıl məktəblərimiz
Qocaman məktəbin uğurları 
A.Quliyev
səh.46-48

Bizim iş yoldaşlarımız
Rəqəmlər dünyasının səyyahı
S.Sadıqov,Y.Əliyev
səh.49-50

Müəllimlərin şəxsi təhsili
İnkişaf etmiş sosializm cəmiyyəti
Ş.Şərifov
səh.51-54

Məktəb və pedaqogika tarixi
Z.Mehrəliyeva
səh.55-57

Bizim sələflərimiz
Görkəmli maarif xadimi
F.Seyidov
səh.58-61

Bizə yazırlar
Təlim-tərbiyə işlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi yolları haqqında
K.Novruzov
səh.62-64
№8

Avqust konfransları
səh.3-5

Təlim və tərbiyə məsələləri
Nizaminin xaricdə nəşr edilmiş əsərlərindən dərsdə istifadəyə dair
M.İsmayılov
səh.6-7

Alman dili dərslərində tədris edilən frazeoloji birləşmələrin tərcüməsinə dair
H.Əliyev
səh.8-9

İngilis dili dərslərində atalar sözlərindən istifadə
Q.Rəhimov
səh.9-11

Şagirdlərin məktəbdənkənar vaxtlarının təşkilində kollektiv fəaliyyətin rolu
S.Quliyev
səh.11-14

Şagirdlərə fərdi yanaşma təcrübəsindən
A.Əmirov
səh.14-17

Elmi-texniki tərəqqi və mənəvi tərbiyə məsələləri
S.Salahov
səh.17-20

Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında kütləvi tədbirlərin rolu
Q.Səfərəliyeva
səh.21-23

Əxlaq tərbiyəsində şəxsi nümunənin rolu
Ə.İmanov
səh.23-25

Məktəbşünaslıq
Pedaqoji kadrlara olan tələbatın müəyyən edilməsi
E.Məmmədov
səh.26-28

Məktəbdə kabinet sisteminin təşkili prinsipləri
M.Həsənov
səh.28-31

Məktəbdə işləyən qeyri-pedaqoji kadrların tərbiyı işi sistemində rolu
L.Vəliyev
səh.32-33

Peşəyönümü məsələləri
Şagirdlərin peşələrə istiqamətləndirilməsi təcrübəsindən
Y.Sofuyev
səh.34-35

Məktəb komsomol təşkilatı və şagirdlərin sinif müəllimi peşəsinə istiqamətləndirilməsi
R.Həsənov
səh.36-38

Rəhbər maarif işi
Metodik işin qərərgahı
K.Kərimov
səh.39-40

Məktəb və pedaqogika tarixi
P.A.Caparidzenin pedaqoji fikirlərinə dair
A.A.Roşal
səh.41-43

V.M.Bexterevin pedaqoji fikirləri
M.Məmmədov
s
əh.43-45

Ali mktəb həyatı
Ə.Yaqubi
səh.46-48

Müəllimlərin şəxsi təhsili
Eksperiment və onun idraki imkanları
Ə.Məmmədov
səh.49-53

Mülahizələr, təkliflər
Tərbiyənin tərkib hissələri hansılardır
S.Babayev
səh.54

Tərbiyə prosesinin vahidliyi haqqında
M.Məmmədov
səh.55

Tərbiyənin tərkib hissələri bir-biri ilə sıx dialektik əlaqədədir
M.Fərhadov
səh.56-57

Bir prinsip haqqında
Y.Əliyev
səh.57-58

Tərbiyənin tərkib hissələrinə dair
Y.Əliyev
səh.59-60

Nitq mədəniyyəti
Sözün mənasında emosional ekspressiv elementlər
T.Cəlilova
səh.60-62

Müəllimin kitab rəfi
"Məktəbdə Lenin muzeyi"
səh.62-63

"Ümumtəhsil məktəblərində dərs cədvəllərinin  tərtibi"
səh.63

"Məktəb inspektorunun məlumat kitabı"
səh.63-64

"Xüsusi məktəblərdə uşaqların nitq inkişafının metodikası"
səh.64
№9

İçindəkilər
Sov.İKP XXVI qurultayını ləyaqətlə qarşılayaq
Səh.3-7

Məktəblərdə fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması
M.Mehdizadə
səh.8-17

Təlim və tərbiyə məsələləri
Pedaqoji bilik xalq universitetlərində məşğələlərin təşkilini daha da təkmilləşdirmək haqqında
N.Kazımov
səh.18-21

Dərsin struktur quruluşu haqqında
A.Eminov
səh.21-28

Uşaq mahnılarının ritmik quruluşuna görə təsnifi tə təlim prosesində bunların nəzərə alınması
O.Rəcəbov
s
əh.28-38

Peşəyönümü məsələləri
Orta məktəb şagirdlərinin pedaqoji peşəyə istiqamətləndirilməsi haqqında bəzi mülahizələr
R.İsayev
səh.39-40

Pioner işi
Pioner drujinası bilik uğrundan yürüşdə
R.Hüseynzadə
səh.41-42

Məktəbşünaslıq
Qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi pedaqoji tədqiqatın metodlarından biridir
Y.Kərimov
səh.43-47

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarları
A.Spektr,Y.Zotov
səh.48-56

Rəhbər maarif işi
İnspektor məktəbdə
İ.Hacıyev
səh.56-58

Məktəb və pedaqogika tarixi
"Kitabi Dədə Qorqud"da adətlər,ənənələr və mərasimlər
A.Tağızadə
səh.59-61

Bizə yazırlar
Məktəb və əmək tərbiyəsi
Sevinc
səh.62-64
№10

İçindəkilər
Gənclərimizin ideya-siyasi mətinlik məktəbi
səh.3-6

Məktəb komsomol təşkilatı və şagirdlərin mənəvi tərbiyəsi
A.Cahangirov
səh.7-10

Təlim və tərbiyə məsələləri
V-VIII siniflərdə alman dilindən lüğət üzərində iş
B.Baxşıyev
səh.11-13

Hərbi rəhbərin işinin əsas istiqamətləri
X.Fətəliyev
səh.14-17

Şagird kollektivləri və şüurlu intizam tərbiyəsində onların rolu
S.Zeynalov
səh.18-22

Məktəb ənənələrinin tərbiyəvi rolu
H.Cəfərov
səh.23-24

Problemli təlim və idrak marağının stimullaşdırılması
E.Hüseynov
səh.25-27

İş təcrübəsi
Təsviri incəsənət məkəblərində Lenin obrazı vasitəsi ilə şagirdlərin mənəvi-estetik tərbiyəsi
H.Məmmədov
səh.28-30

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏRƏ.Əlizadə
səh.31-38

Məktəbin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin əsas məsələləri
A.Spektor,Y.Zotov
səh.39-46

Məktəb ictimai təşkilatları
Pedaqoji kollektivin yaxın köməkçisi
V.Xəlilov
səh.47-49

Məktəbşünaslıq
Yeniyetmələrin əxlaq tərbiyəsinə rəhbərliyin forma və metodları
S.Əliyeva
səh.50-51

Məktəb və pedaqogika tarixi
Təlimdə geridə qalma probleminin izahına dair
A.Zeynalov
səh.52-55

Tənqid və biblioqrafiya
"Azərbaycanda xalq maarifinin sürətli inkişafı"
Ə.Ağayev
səh.56-61

Müəllimin kitab rəfi
Xarici dili öyrənmək üçün vəsaitlər
səh.62

Şagirdlərin hüquq tərbiyəsi
səh.62

Mənəvi tərbiyə və peşəyönümü
səh.63

"Böyük,qayğıkeş dost"
səh.63

Pioner yayı
səh.63-64

"Yay əmək rübü"
səh.64

"Şeypurçular və təbilçilər"
səh.64
№11

İçindəkilər
Məktəb direktoru
səh.3-6

Təlimin təkmilləşdirilməsi :görülən işlər,qarşıda duran vəzifələr
X.Xəlilova
səh.7-11

Təlim və tərbiyə məsələləri
Yekun qiymətinin obyektivliyinin təyin etməyin bəzi şərtləri
S.Nəbiyev
səh.12-16

Rus dili təliminin aktual problemləri
G.Əliyev
səh.17-20

İngilis dili tələffüzünün metodlarına dair
S.Məcidov
səh.21-23 

Ədəbi yaradıcılıq dərnəkləri və şagirdlərin estetik tərbiyəsində onların rolu
N.Bağırov
səh.24-25

Psixololi məsələlər
Sinif rəhbərlərinin şagirdlərlə apardığı işlərin bəzi sosial psixoloji məsələləri
A.Yusifzadə
səh.26-28

Məktəbşünaslıq
Məktəb sənədlərinin aparılması
N.Abdullayev
səh.28-32

Məktəbdaxili nəzarətin qrafik planlaşdırılması
M.Quliyev
səh.33-34

Məktəb estetikası
Məktəblərin bədii tərtibatı necə olmalıdır
Z.Əliyev
səh.35-38

Məktəb tikintisi  problemləri
Məktəb tikintisini intensiv və səmərəli inkişaf etdirməli
H.Musayev
səh.39-42

Qabaqcıl məktəblərimiz
Tərbiyə işinin qoyuluşuna komplek qaydada yanaşıldıqda
O.Məmmədov, Y.Əliyev
səh.42-46
 
Axşam  məktəbinin problemləri
Axşam (növbəli) və qiyabi məktəblərdə işləyən müəllimlərlə aparılan işin təkmilləşdirilməsi
R.Cabbarov
səh.47-49

İxtisasartırma məsələləri
Müəllimlərin və xalq maarifi işçilərinin ixtisasartırma yolları
M.Ağayev
səh.50-52

Bizə yazırlar
Kabinet sistemi və təlimin texniki vasitələrindən istifadə
A.Məmmədova
səh.52-54

Dostlarımızın təcrübəsi
Təlimin məhsuldar əməklə əlaqələndirilməsi sosialist təhsil sisteminin əsas prinsipidir
İ.D.Yarmaçenko
səh.54-57

Məktəb və pedaqogika tarixi
M.Hüseynin təlim-tərbiyəyə dair fikirləri
A.Paşayev
səh.58-59

Ailə tərbiyəsi
Ailədə uşaqların cəzalandırılması
S.Axundov
səh.60-62

Tənqid və biblioqrafiya
Şagirdlərin şüurlu intizam tərbiyəsinə dair
M.Baharlı
səh.63-64

Böyük oktyabr nailiyyətləri
səh.65
№12

İçindəkilər
Kommunistcəsinə oxumaq,yaşamaq və işləməyi öyrətməli
səh.1-5

Təlim və tərbiyə məsələləri
Təlim prosesinin intensivləşdirilməsi
M.Həsənov
səh.6-8

Şagirdlərə müxtəlif mənbələrdən elmi və siyasi məlumatlar almaq bacarıq və vərdişlərinin aşılanmasına dair
K.Həsənov
səh.9-12

Texniki peşə və axşam məktəblərinin əlbir işi
Ə.İmanov
səh.12-14

Yuxarı sinif şagirdlərinin ictimai-siyasi fəallıq tərbiyəsi
Z.Yeqanova
səh.15-17

İş təcrübəsi
"Milisin gənc dostları"dəstələrinin təşkili təcrübəsindən 
A.Abbasov
səh.18-22

Qabaqcıl məktəblərimiz
Sabahın məktəbi
X.Xəlilova
səh.23-25

Peşəyönümü məsələləri
Şagirdlərin əmək təlimi və peşəyönümü işinə diqqəti artırmalı
H.Əliyev
səh.26-30

Kənd məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatlarında peşəyə istiqamətləndirmə işinin təkmilləşdirilməsi yolları
M.İlyasov
səh.31-33

Gənc müəllimlərə kömək
Yetkin sosializm cəmiyyətinin müəllimi
Y.Talıbov, Ə.Ağayev
səh.34-39

Bizim iş yoldaşlarımız
Musiqi müəllimi
N.Yusifoğlu
səh.40

Məktəb.ailə, ictimaiyyət
Şagirdlərin həyata hazırlanmasında məktəb və ictimaiyyətin qarşılıqlı əlaqə formaları
Q.Qulamov
səh.41-43

Məktəb və pedaqogika tarixi
M.F.Axundovun əlifba dərsliyi
M.Baharlı,Z.Poladova
səh.44-50

İbn Sinanın anadan olmasının 1000 illiyi münasibətilə
İbn sinanın əsərlərində etika və əxlaq məsələləri
Z.Göyüşova
səh.51-54

Müəllimin kitab rəfi
"Dərsdənkənar vaxtlarda məktəblilərə V.İ.Leninin həyatı,fəaliyyəti və nəzəri irsinin öyrədilməsi məsələləri"
səh.55 

"L.İ.Brejnevin"Kİçik torpaq","Dirçəliş"və "Xam torpaq"əsərlərinin gənc nəslin kommunist tərbiyəsində rolu
səh.55 

"Tərbiyəedici təlim"
səh.56

"Pedaqogika tarixi kursunun öyrənilməsinə dair metodik göstərişlər"56
səh.56

Xəbərlər, məlumatlar
Oxucu konfransları
səh.57-58
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar