95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1979

1979

30 mart 2019, Şənbə
178
№11

İçindəkilər
Danışır Ümumittifaq xalq təhsili işçiləri qurultayın nümayəndələri
Hamımız dostluq klublarının memarı olmalıyıq
Мы все должны быть архитекторами клубов дружбы
səh.1-5

Demokratiya və aşkarlıq işığında
Müəllim əməyinin qiymətləndirilməsi
Оценивания труда учителя
Yəhya Kərimov
səh.6-12

Təhsil sistemi:demokratiya və məsuliyyət
Система образования: демократия и ответственность
Fikrət Axundzadə
səh.23-17

Nüfuz və ona təsir edən amillər
Репутация и факторы которые влияют на его
İbrahim Nağıyev
səh.18

Orta məktəb:strategiya, inkişaf
Реконструкция и юридического образования студентов 
Sabir Tağıyev
səh.19-22

Məktəblilərin ekoloji tərbiyəsinə dair
Об экологическом воспитании школьников
İshaq Tacəddinov
səh.22-24

Məktəb və komsomol təşkilatı və şagirdlərin ictimai  fəallığının artırılması
Усилить общественную активность школьников и комсомольской и школьной организации 
Sabir Şəfiyev
səh.25-29

Pedaqoji şura ictimai-dövlət idarəetmə orqanıdır
Педагогический совет является органом государственного управления
Nazim Əhmədov
səh.29-35

Ümumi orta təhsil və onun sosial rolu
Общее среднее образование и его социальная роль
Hümeyir Əhmədov
səh.35-39

Axşam (növbəli) orta ümumtəhsil məktəbinin istehsalatla əlaqəli işinin aktual problemləri
Актуальные проблемы производственной работы вечерней (сменной) средней школы
Rəşid Cabbarov
səh.40-42

Nəsillərə nümunə
Принципы воспитания в семье Ульяновых
Nurəddin Kazımov
səh.43-47

Müəllimlər üçün fakultativ
Pəktəb və pedaqogika tarixi
Cənubi Azərbaycanda qadın təhsili tarixindən
Из истории женского образования в Южном Азербайджане
Pərvma Yaqubi
səh.48-51

Bizim sələflərimiz
Unudulmaz müəllim
Незабываемый учитель
Pəri Novruzova
səh.51-52

Sağlamlıq-2000
Uşaqların sağlamlığını qorumağın  bəzi şərtləri
Некоторые условия защитить здоровья детей
Məmmədəli Mustafayev
səh.53-56

Rəsmi şöbə
Инновации в преподавании истории Азербайджана
səh.57-58

Hüquq guşəsi
Əvəzçiliklə iş şərtləri haqqında
Об условиях труда с заменительной роботы
səh.59-61

Tənqid və biblioqrafiya
Bu kitabları oxuyun
İşıqlı ömürlər salnaməsi
Хроника светлой жизни
Svetlana Nəcəfova
səh.62-63

№12
İçindəkilər

DEMOKRATIYA VƏ AŞKARLIQ IŞIĞINDA
Həmkarlar ittifaqları yenidənqurma yollarında
Профсоюзы на путях реконструкции
səh.1-5

ORTA MƏKTƏB:STRATEGIYA,INKIŞAF
Təhsilin humanistləşdirilməsi yolları
Пути гуманизации образования
Yusif Talıbov
səh.6-10

Məktəblilərdə mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılmasına rəhbərlik
Руководство формирование культуры чтения у школьников
Tamillla İsmixanova, Hidayət Musayev
səh.11-14

Məktəbdənkənar uşaq tərbiyə müəssisələri:onların işi günün tələblərinə cavab verirmi?
Учреждения по уходу за детьми вне школы: соответствуют ли ихняя работа сегодняшним потребностям?
Vaqif Xəlilov, Bahəddin Yunusov
səh.14-19

Şagirdlərlə peşə təhsili işçilərinin təşkili xüsusiyyətləri
Особенности организации по профильной  подготовки студентов
Müseyib İlyasov
səh.19-23

Tərbiyə işləri üzrə təşkilatçının sinif rəhbərlərinə metodik köməyi
Методическая помощь классному руководителю организатора по воспитательной работе
Rakif Həsənov, Vaqif Kərimov
səh.23-28

Müəllimin vaxt büdcəsinə qənaət olunmasının başlıca imkanları
Основные возможности экономии времени учителя
Əhməd Kəlbəliyev
səh.29-33

Xarici dil tədrisinin bəzi məsələləri
Некоторые вопросы преподавания иностранных языков
Süleyman Hüseynov
səh.33-38

İnformatika-EHM-məktəb
Fasiləsiz təhsil sistemində kompüterin tətbiqi
Применение компьютера в системе непрерывного образования
Nizami İsmayılzadə, Zahid Bağmanov
səh.39-42

Əks-əlaqə:oxucu-redaksiya
Zərərin yarısından qayıdaq
Возвращятся с половины вреда
səh.43-44

Müəllimlər üçün fakultativ
Axtarışlar, tapıntılar
Səid Ünsizadənin maarifçilik fəaliyyəti
Образовательной деятельность Саида Унисзаде
Alxan Məmmədov
səh.45-51

Pedaqoji jurnallar qonağımızdır
Öyrənmək əbədi ehtiyacdır
Обучение - это вечная потребность
X.Xəlilova
səh.52-56

Bizim iş yoldaşlarımız
Şirinli-acılı günlər şərəfli illərə çevriləndə
Когда сладкие и горькие дни превращаются в славные годы
Asya Bəkirova, Ənvər Abbasov
səh.57-59
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar