95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1978

1978

30 mart 2019, Şənbə
182
№1
İçindəkilər

Yeni ildə yeni müvəffəqiyyətlər uğrunda
В новым году ради новых достижений

səh.3-9

Sov.İKP XXV qurultayı və şəxsiyyətin formalaşması məsələləri
XX съезд КПСС и вопросы формирования личности

N.Kazımov
səh.10-15

Təlim və tərbiyə məsələləri
SSRİ-nin yeni konstitusiyasının öyrədilməsinə dair
Преподавание новой конституции СССР
Məzahir Quliyev, Mübariz Əmirov
səh.16-23

Testlər metodu və onun tətbiqi imkanları
Метод тестов и возможности их применения
B.Əhmədov
səh.24-28

Şagirdlərin müstəqil işinin mahiyyəti və məzmunu haqqında
О сущности и содержании самостоятельной работы школьников
Z.F.Kərimov
səh.29-30

Yazı təlimində qarşıya çıxan bəzi çətinliklər və onların aradan qaldırılmasl yolları
Некоторые трудности стоящих перед письменным упражнением и способы их устранения
Ş.Səfiquliyev, Z.Abdullayeva
səh.31-34

Xarici dil üzrə müsabiqə və olimpiadaların təşkilinə dair
Об организации соревнований и олимпиад по иностранным языкам
K.Yusifov, F.Kərimov
səh.35-37

Məktəbdə ümumittifaq Lenin zaçotu və gənc nəslin V.İ.Lenin nümunəsində tərbiyə olunmasında onun rolu
Rəfiqə Mustafayeva
səh.38-45

Məktəbdə tərbiyə işinin qoyuluşuna kompleks qaydada yanaşılmasının təşkili təcrübəsindən
Из опыта организации комплексного подхода к обучению в школе
A.Aslanov
səh.46-50

Təlim metodlarının təkmilləşdirilməsi
Şərh metodunun təkmilləşdirilməsinə dair
Об улучшении метода комментирования
Mirzağa Ağayev
səh.51-55

Məktəbşünaslıq
Elmi-texniki tərəqqi və məktəbin perspektiv məsələləri
Научно-технический прогресс и перспективы школы
İbrahim Hacıyev
səh.56-58

Təbliğatçı müəllimlərə kömək
Milli mədəniyyətlərin bir-birinə yaxınlaşmasında və keçmişin qalıqlarının aradan qaldırılmaslnda beynəlmiləl tərbiyənin rolu
Роль международного образования в сближении с национальными культурами и пережитками прошлого
Həbib Əliyev
səh.59-64

Redaksiyada elmi konfrans
Uşaq ədəbiyyatı pedaqoji məsələdir
Детская литература - педагогическая задача
Məhəmməd Əhmədov
səh.65-77 

Xəbərlər, məlumatlar
Bayrama dönmüş günlər
Дни превращенные в праздник
İsrafil İbadov
səh.78-80

№2
İçindəkilər

Sov.İKP Mərkəzi Komitəsində və SSRİ Nazirlər Sovetində
səh.3-10

Təlim və tərbiyə məsələləri
Sinif rəhbəri və şagirdlərin şüurlu intizam tərbiyəsi
Сознательная дисциплина  руководителя класса и учеников
Əliheydər Həşimov
səh.11-18

Məktəblilərin ideya tərbiyəsində siyasi məlumatların rolu
Роль политической информации в воспитании школьников
Soltansəlim Axundov
səh.19-23

Fransız dili dərslərində yaranan leksik çətinliklər və onların aradan qaldırılması yolları
Лексические трудности на уроках французского и способы их преодоления
K.Hüseynova
səh.24-26

Ətraf mühitin qorunmasının əhəmiyyətinin şagirdlər arasında təbliği
Продвигать важность защиты окружающей среды среди студентов
N.Səmədov, A.İsrailov
səh.27-29

Məktəbdə elmi ateizm tərbiyəsinin bəzi məsələləri
Некоторые вопросы научного атеизма в школе
Şahmar Kazımov
səh.30-34

MƏKTƏB,AILƏ VƏ ICTIMAIYYƏT
Şagirdlərin vətəndaşlıq yetkinliyi tərbiyəsində  məktəbin ailə və ictimaiyyətlə əlbir işinin formaları
Ə.Ağayev
səh.35-39

Birgə fəaliyyətin bəhrəsi
Результат совместной деятельности
Müştəba Əliyev
səh.40-45

Məktəbşünaslıq
Dərs cədvəlinin tərtibinə verilən müasir tələblər
Современные требования к составлению расписание занятий
Rüxsarə Məmmədova
səh.46-49

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarı
Bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması zamanı təlim metodları
Методы обучения при формировании навыки и привычки
V.Korotov
səh.50-62

Pedaqoji terminlərimizi müzakirə edirik
Terminlər dəqiq işlədilməlidir
Термины должны быть использованы точно
Bəşir Əhmədov
səh.63-66

Məktəb və pedaqogika tarixi
"Xalq Müəllimi"jurnalı
Журнал "Народный учитель"
Nəcəf Nəcəfov
səh.67-69

Xaricdə maarif və məktəb
Türkiyə müəllimlərinin imperializm və kapitalizm əleyhinə mübarizəsi tarixindən
Из истории турецких учителей борющихся против империализма и капитализма
İ.A.Axundov
səh.70-75

Tənqid və biblioqrafiya
Qiymətli tədris vəsaiti
Драгоценный учебный материал
Məmməd Qasımov
səh.76-78

Müəllimin kitab rəfi
"V.İ.Leninin əsərlərinin məcmuəsi"
"Коллекция произведений В.Л.Ленина"
Kərim Kərimov
səh.78-79

Faydalı metodik vəsait
Полезная методическое пособия
Zahid Xəlilov, Ramiz Novruzov
səh.79-80
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar