95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1978

1978

30 mart 2019, Şənbə
92
№1
İçindəkilər

Yeni ildə yeni müvəffəqiyyətlər uğrunda
səh.3-9

Sov.İKP XXV qurultayı və şəxsiyyətin formalaşması məsələləri
N.Kazımov
səh.10-15

Təlim və tərbiyə məsələləri
SSRİ-nin yeni konstitusiyasının öyrədilməsinə dair
Məzahir Quliyev, Mübariz Əmirov
səh.16-23

Testlər metodu və onun tətbiqi imkanları
B.Əhmədov
səh.24-28

Şagirdlərin müstəqil işinin mahiyyəti və məzmunu haqqında
Z.F.Kərimov
səh.29-30

Yazı təlimində qarşıya çıxan bəzi çətinliklər və onların aradan qaldırılmasl yolları
Ş.Səfiquliyev, Z.Abdullayeva
səh.31-34

Xarici dil üzrə müsabiqə və olimpiadaların təşkilinə dair
K.Yusifov, F.Kərimov
səh.35-37

Məktəbdə ümumittifaq Lenin zaçotu və gənc nəslin V.İ.Lenin nümunəsində tərbiyə olunmasında onun rolu
Rəfiqə Mustafayeva
səh.38-45

Məktəbdə tərbiyə işinin qoyuluşuna kompleks qaydada yanaşılmasının təşkili təcrübəsindən
A.Aslanov
səh.46-50

Təlim metodlarının təkmilləşdirilməsi
Şərh metodunun təkmilləşdirilməsinə dair
Mirzağa Ağayev
səh.51-55

Məktəbşünaslıq
Elmi-texniki tərəqqi və məktəbin perspektiv məsələləri
İbrahim Hacıyev
səh.56-58

Təbliğatçı müəllimlərə kömək
Milli mədəniyyətlərin bir-birinə yaxınlaşmasında və keçmişin qalıqlarının aradan qaldırılmaslnda beynəlmiləl tərbiyənin rolu
Həbib Əliyev
səh.59-64

Redaksiyada elmi konfrans
Uşaq ədəbiyyatı pedaqoji məsələdir
Məhəmməd Əhmədov
səh.65-77 

Xəbərlər, məlumatlar
Bayrama dönmüş günlər
İsrafil İbadov
səh.78-80

№2
İçindəkilər

Sov.İKP Mərkəzi Komitəsində və SSRİ Nazirlər Sovetində
səh.3-10

Təlim və tərbiyə məsələləri
Sinif rəhbəri və şagirdlərin şüurlu intizam tərbiyəsi
Əliheydər Həşimov
səh.11-18

Məktəblilərin ideya tərbiyəsində siyasi məlumatların rolu
Soltansəlim Axundov
səh.19-23

Fransız dili dərslərində yaranan leksik çətinliklər və onların aradan qaldırılması yolları
K.Hüseynova
səh.24-26

Ətraf mühitin qorunmasının əhəmiyyətinin şagirdlər arasında təbliği
N.Səmədov, A.İsrailov
səh.27-29

Məktəbdə elmi ateizm tərbiyəsinin bəzi məsələləri
Şahmar Kazımov
səh.30-34

MƏKTƏB,AILƏ VƏ ICTIMAIYYƏT
Şagirdlərin vətəndaşlıq yetkinliyi tərbiyəsində  məktəbin ailə və ictimaiyyətlə əlbir işinin formaları
Ə.Ağayev
səh.35-39

Birgə fəaliyyətin bəhrəsi
Müştəba Əliyev
səh.40-45

Məktəbşünaslıq
Dərs cədvəlinin tərtibinə verilən müasir tələblər
Rüxsarə Məmmədova
səh.46-49

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarı
Bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması zamanı təlim metodları
V.Korotov
səh.50-62

Pedaqoji terminlərimizi müzakirə edirik
Terminlər dəqiq işlədilməlidir
Bəşir Əhmədov
səh.63-66

Məktəb və pedaqogika tarixi
"Xalq Müəllimi"jurnalı
Nəcəf Nəcəfov
səh.67-69

Xaricdə maarif və məktəb
Türkiyə müəllimlərinin imperializm və kapitalizm əleyhinə mübarizəsi tarixindən
İ.A.Axundov
səh.70-75

Tənqid və biblioqrafiya
Qiymətli tədris vəsaiti
Məmməd Qasımov
səh.76-78

Müəllimin kitab rəfi
"V.İ.Leninin əsərlərinin məcmuəsi"
Kərim Kərimov
səh.78-79

Faydalı metodik vəsait
Zahid Xəlilov,Ramiz Novruzov
səh.79-80
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar