95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1977

1977

30 mart 2019, Şənbə
197
№6
İçindəkilər

Müəllim əməyi
Труд учителя

səh.3-7

Sov.İKP XXV qurultayının qərarlarını həyata keçirək
Nailiyyətlərimiz və vəzifələrimiz
Достижения и цели
M.İmanov
səh.8-15

Böyük Oktyabrın 60 illiyi qarşısında
H.H.Qubatov
səh.16-23

Təlim və tərbiyə məsələləri
Möhkəm və dərin bilik uğrunda 
Для твердого и глубокого знания
Midhət Bineyev
səh.24-30

Şagirdlərin kommunist tərbiyəsi təcrübəsindən
Из опыта коммунистического воспитания студентов

S.N.Aramyan
səh.31-35

Məktəb komsomol təşkilatının işində ailənin iştirakının bəzi formaları
Некоторые формы участия семьи в работе школьной комсомольской организации

Z.Abdullayev
səh.36-40

Təlim prosesində Sov.İKP XXV qurultayı materiallarından istifadə təcrübəsindən
Из опыта использования материалов XXV конгресса в учебном процессе

F.Şirəliyeva
səh.41-43

Məktəb bədii özfəaliyyət kollektivləri və şagirdlərin estetik tərbiyəsi
Эстетическое воспитание художественных самодеятельных коллективов и учеников
Fərahim Sadıqov
səh.44-48

Müəllimlərin özünütəhsili
Müasir dövrdə müəllimin üç mühüm vəzifəsi haqqında
О трех важных задачах учителя в современной эпохе
M.Muradxanov
səh.49-50

Müasir Azərbaycan dilində yiyəlik halı və onun ingilis dilində qarışılıığı
İ.X.Rüstəmov
səh.50-64

Məktəb və pedaqogika tarixi
Məktəblilərin düzlük,doğruçuluq və mənəvi saflıq tərbiyəsində "Pioner" jurnalının rolu
Роль журнала "Пионер" в воспитании учеников на правдивости и духовной чистоте
Tofiq Şirinov
səh.65-68

Nitq mədəniyyətimiz uğrunda
S.Vurğun və dil məsələləri quruculuğu
С.Вургун и языковые проблемы
Əhməd  Mahmudov
səh.69-71

Həkim məsləhəti
Müxtəlif oynaq və oynaqətrafı toxumaların zədələnməsi və onlarla mübarizə yolları
Повреждение различных суставов и способы борьбы с ними
T.H.Xələfov
səh.72-74

Xəbərlər,məlumatlar
Musiqi həftəsi nə göstərdi
Что показала музыкальная неделя
B.Dimentman
səh.75-80

№10

İçindəkilər
Həyatımızın əsas qanunu
Основной закон нашей жизни

səh.3-6

Böyük Oktyabrın 60 illiyi qarşısında
Перед 60-летием Великого октября

Güllü Əbilova
səh.7-15

Oktyabr yolu ilə
S.Şermühəmmədov
səh.16-21

Özbəkistan məktəblərində estetik tərbiyə məsələləri
Проблемы эстетического воспитания в школах Узбекистана

V.Xəlilov,D.Əmənullayev
səh22-27

Təlim və tərbiyə məsələləri
Tədrisdə problemli təlim
M.İ.Maxmutov,N.M.Moçalova
səh.28-31

Tədris prosesində şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinə dair
Об идеологическом и политическом воспитании студентов в процессе обучения
Ənvər Məmmədov
səh.32-36

Xarici dil dərslərində ideya-siyasi tərbiyə
Идео-политическое воспитание на уроках иностранного языка
Y.V.Demçenko
səh.37-39

Təlim prosesində şagirdlərdə müsbət emosiyaların oyadılmasna dair
В процессе обучения студентам рекомендуется иметь положительные эмоции
Əsəd Xudaverdiyev
səh.40-42

V.İ.Leninin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi nəzəriyyəsi
Теория военно-патриотического воспитания В.И.Ленина
Xəlil Fətəliyev
səh.43-47

Məktəbli gənclərin mənəvi idealları və həyat planları
Моральные идеалы и жизненные планы школьников
Rafael Məhəmmədov
səh.48-51

Məktəbli gənclərin özünütərbiyə işinin proqramlaşdırılması
Программирование самообразования школьников
Telman Məhərrəmov
səh.52-55

Şagirdlərin peşələrə istiqamətləndirilməsində ümumtəhsil məktəbinin rolu
Роль общеобразовательной школы в направлении учеников на профессии
Vaqif Səmədov
səh.56-60

Psixoloji məsələlər
Tələbələrdə yaddasaxlamanın əsas şərt və amilləri
Основные условия и факторы запоминания студентов
Məhəbbət Hüseynova
səh.61-65

Nitq mədəniyyətimiz uğrunda
Nitq mədəniyyəti və onun ictimai əhəmiyyəti
Речевая культура и ее социальная значимость
X.M.Cabbarov
səh.66-69

Məktəb və pedaqogika tarixi
Ermənistanda Azərbaycan məktəblərinin inkişafına dair
О развитии азербайджанских школ в Армении
Nurəddin İbrahimov
səh.70-73

Tənqid və biblioqrafiya
Yazıçı və dil
Писатель и язык
Əvəz Sadıqov
səh.74-76

Faydalı metodik vəsait
Полезные методические пособия
Kərim Kərimov
səh.77

Bizə yazırlar
Şagirdlərimiz təbiəti sevir və qoruyurlar
Ученики любят и защищают природу
S.Baxışov
səh.78-79

Peşəseçmə diqqət mərkəzindədir
Выбор профессии в центре внимания
S.Xəlilova
səh.79-80
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar