95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1976

1976

30 mart 2019, Şənbə
189
№ 1
İçindəkilər

Yeni il
Новый год
səh.3-7

Respublika elmi-praktik konfransı
Pedaqoji mətbuat və elmin təkmilləşdirilməsi
Педагогическая пресса и улучшение науки
Ə.Ağayev
səh.8-12

Qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və ümumiləşdirilməsi dərsin təşkilini yaxşılaşdırmağın vasitələrindən biridir
Изучение и обобщение передового опыта - один из способов улучшить организацию вашего урока.
Y.R.Talıbov
səh.12-15

Elmi tədqiqatların nəticələrini-məktəbə
Результаты научных исследований - в школу
Z.İ.Qaralov
səh.15-18

Dərsin təkmilləşdirilməsi təcrübəsindən
Из опыта улучшения урок
N.Həsənov
səh.19-21

Təlimin effektivliyinin artırılmasında kabinet sisteminin əhəmiyyəti haqqında
О важности системы кабинета в повышении эффективности обучение
H.Hüseynov
səh.21-25

Xarici dil dərslərinin təkmilləşdirilməsi
Улучшить уроки иностранного языка
O.Musayev
səh.26-29

Dərsin səmərəliliyinin artırılmasında əyani vasitələrdən istifadənin rolu
Роль наглядных пособий в повышении эффективности урока
R.Ənsarov
səh.30-32

Orta məktəblərin V-VIII siniflərində fransız dili frazeoloji vahidlərinin tədrisinə dair
О преподавании фразеологических единиц французского языка в V-VIII классах общеобразовательных школ
S.C.Nəcəfova
səh.32-34

İngilis dili təlimində eşitməklə anlamanın bəzi məsələləri
Некоторые аспекты понимания преподавания английского языка
S.Məcidov
səh.34-37

İngilis dilindəki cerund qrammatik formasının tədrisi təcrübəsindən
Опыт преподавания формы джерунда  на английском языке
Ə.Ş.Çirəliyev
səh.39-42

İctimai-faydalı əməyin təşkilində əsas pedaqoji prinsiplər
Основные педагогические принципы организации общественно-полезного труда
Q.Qulamov
səh.42-46

İngilis dili saylarının tədrisi təcrübəsindən
V.Z.Kərimov
səh.47-49

Məktəbdə timurçuluq işlərinin təşkili təcrübəsindən
M.Fərhadov
səh.50-52

Kənd məktəblərinin 100 illiyi
Privolnı məktəbinin bayramı
Праздник  школы Привольной
Ə.Ağayev,M.Həsənov
səh.53-55

Kənddə dünyəvi məktəblərin müjdəçisi
Вестник мировых школ в деревне
H.Əhmədov
səh.56-58

Hüquq bilikləri guşəsi
Uşaq otağı və yeniyetmələrin şüurlu intizam tərbiyəsi
Детская комната и сознательная дисциплина подростков
A.Fərzəliyeva,O.Vəliyev
səh.59-64

Məktəb və pedaqogika təlimi
F.Köçərlinin maarif məsələsinə münasibəti haqqında
Отношение Ф.Кочарли к образованию
Ə.Seyidov
səh.65-69

Tənqid və biblioqrafiya
Təlim prosesində şagirdlərdə fərdi yanaşma haqqında əsər
A.Kərimov
səh.70-73

İngilis dili
Английский язык
İ.İbadov
səh.73

Xəbərlər,məlumatlar
Məşhur sovet bəstəkarı, görkəmli yazıçı və pedaqoq Ü.Hacıbəyova həsr edilmiş elmi sessiya
Научная сессия, посвященная известному советскому композитору, выдающемуся писателю и просветителю У. Гаджибекову
səh.74-75

№ 11
İçindəkilər

Təlim-tərbiyə işinin metodlarını təkmilləşdirək
Улучшить методы преподавания и обучения

səh.3-5

Sov.İKP və XXV qurultayı və məktəb komsomol təşkilatlarının tərbiyə işinin bəzi məsələləri
Y.Muratov
səh.6-17

Xalq maarifini idarəetmənin təkmilləşdirilməsi
Maarif sistemini elmi idarəetmə məsələlərinə dair
Система управления знаниями для управления наукой
M.M.Mehdizadə
səh.18-28

Təlim və tərbiyə məsələləri
Ev tapşırıqlarının dərslə əlaqələndirməsi haqqında
M.İsmixanov
səh.29-32

Yeni biliyin verilməsi proesində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili
Организация самостоятельной работы учащихся в процессе предоставления новых знаний
M.İsmayılov
səh.33-35

Məktəbdə ibtidai hərbi hazırlıq dərslərinin təşkili haqqında
Об организации начальных классов военной подготовки в школе
C.Camalov
səh.36-39

Axşam və qiyabi məktəblərdə təlimin səmərəliliyinin artırılmasının bəzi məsələləri
Некоторые вопросы повышения эффективности обучения в вечерних и заочных школах
Rəşid Cabbarov
səh.40-43

Təlimdə val yazılarından istifadə
Использование валов в обучении
Təyyar Cəfərov, İsmayıl İsmayılov
səh.44-46

Kiçik yaşlı məktəblilərin beynəlmiləl tərbiyəsinə dair
О международном воспитании младших школьников
L.V.Radzivilovskaya
səh.47-50

Təlim prosesində şagirdlərdə müstəqil iş vərdişlərinin formalaşdırılması
Формирование у школьниках самостоятельных рабочих привычек в процессе обучения
N.Cəfərov
səh.51-55

Təlimin həyatla,kommunizm quruculuq tərbiyəsi ilə əlaqələndirilməsinə dair
A.Ş.Şahvəliyev
səh.56-59

Qabaqcıl kənd məktəblərimiz
Şagirdlərin kommunist əxlaqı uğrunda 
За коммунистическую мораль студентов
Nurpaşa Hümmətov
səh.60-66

Məktəb rəhbərinin tribunası
Müəllimlərin özünütəhsil işinə nəzarət təcrübəsindən
N.Nemətov
səh.67-69

İxtisasartırma məsələləri
Pedaqoji kadrların ixtisasının artırılmasının sistemi və formaları
Система и формы подготовки специальностей педагогических кадров
Yusif Talıbov, Murad Quliyev
səh.70-75

Məktəb və pedaqogika tarixi
Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Azərbaycanda tədris planı və proqramları
Учебный план и программы в Азербайджане в первые годы советской власти
Mircəfər Həsənov
səh.76-80
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar