95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1975

1975

30 mart 2019, Şənbə
192
№1
İçindəkilər

Yeni il təbrikləri 
Новогодние поздравления
səh.3-4

Yeni yüksəliş ili
Новый год подъема
səh.5-9

Təlim və tərbiyə məsələləri
Üçillik ibtidai təlimin nəticələri
Итоги трехлетнего начального обучения
Y.Ş.Kərimov
səh.10-16

Şagirdlərin fəallığı üçün
Для активности школьников
A.İ.Eminov
səh.17-21

Təlimdə şagirdlərin idrak prosesi dialektikasının aşkara çıxarılması
Выявление диалектики познавательного процесса студентов в процессе обучения
C.Mirzoyan
səh.22-27

Fənlərarası əlaqənin təşkili təcrübəsindən
Из опыта организации междисциплинарных отношений
Əkbər Sarıyev
səh.28-30

Şagird əməyinin təşkili prinsipləri
Принципы организации школьного труда
M.Muradxanov
səh.31-39

Peşə oriyentasiyasının bəzi məsələləri
Некоторые задачи ориентации профессии
N.M.Kazımov
səh.40-46

Məktəb partiya təşkilatı və şagirdlərin beynəlmiləl tərbiyəsi 
Организация школьных вечеринок и международное воспитание школьников
Həqiqət Aslanova
səh.47-49

Ali məktəb həyatı
İctimai fənlərin tədrisini daha da yaxşılaşdıraq
Улучшить преподавания общественных предметов
Soltansəlim Axundov
səh.50-54

Məktəb və pedaqogika tarixi
XIX əsrin sonu və XX əssrin əvvəllərində Azərbaycan pedaqoji fikrinin başlıca problemlərinə dair
В конце 19-го и начале 20-го века основные проблемы педагогической мысли Азербайджана
Əjdər Ağayev
səh.55-60

Azərbaycanda bazar günü məktəblərinin təşkili tarixindən
Из истории воскресных школ в Азербайджане
H.Əhmədov
səh.61-63

Tənqid və biblioqrafiya
K.D.Uşinski haqqında monoqrafiya
Монография о К.Ш.Ушинском
A.Rzayev
səh.64-66

Xəbərlər,məlumatlar
Məktəbə nəzarət və rəhbərliyi müasir tələblər səviyyəsinə
Школьный контроль и управление на уровне современных требований
səh.67-72

Pedaqoji jurnalımız 50 il bundan qabaq nə yazıb
Что писал наш педагогический журнал 50 лет тому назад?
F.Rzabəyli
səh.73-74 

№3
İçindəkilər

Kənd məktəbi və müasir tələblər
səh.3-7

Təlim və tərbiyə məsələləri
Tədris prosesində lüğəti necə öyrədirəm
Как научить словарь в процессе обучения
Akif Abbasov
səh.8-9

Bədən tərbiyəsi dərdlərini intensivləşdirilməsi təcrübəsindən
Опыт активизации физического воспитания
Gülmalı Hüseynov
səh.10-12

Məktəblilərdə əməmyə kommunist münasibətin formalaşdırılmasında Füzuli rayonundakı "Bir may"kolxozu ilə Arayatılı kənd orta məktəbinin birgə iş təcrübəsindən
Из опыта совместной работы сельской школы села Арайатлы с колхозом "Бир май" в Физулинском районе формируется коммунистическое отношение к школьникам.
İltizam Rüstəmov
səh.13-19

Şagird istehsalat briqadalarının iş təcrübəsindən
Опыт работы школьных производственных бригад 
L.Əfəndiyev
səh.20-26

Partiya təhsilinə kömək
Əxlaq haqqında marksist-leninçi təlim-yetişməkdə olan nəslin mənəvi tərbiyəsinin nəzəri və praktik əsasıdır
Марксистско-ленинские знания о нравственности являются теоретической и практической основой духовного воспитания взрослого поколения.
N.İ.Boldıryev
səh.27-37

Böyük Vətən müharibəsində qələbəmizin 30 illiyi qarşısında
Sinifdənkənar işlər zamanı şagirdlərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi
Военно-патриотическое воспитание школьников во внеклассной деятельности
Camal Camalov
səh.38-41

Böyük vətənpərvərlik və beynəlmiləlçilik nümunələri
Великие примеры патриотизма и интернационализма
Rəşid Əliyev
səh.42-44

Qəhrəmanın son məktubu
Последнее письмо героя
A.Ağazadə
səh.45-48

Rayon partiya komitəsi və məktəb
Partiya işinin ayrılmaz hissəsi
Неотделенная часть работы партии
T.İsayev
səh.49-53

Ali məktəb həyatı
Pedaqoji institut-kənd məktəblərinə
Педагогический институт - сельские школы
H.N.Ağayev
səh.54-59

Məktəb və pedaqogika işi
"Pioner jurnalında yoldaşlıq,dostluq və kollektivçilik tərbiyəsi məsələləri
Вопросы образования дружбы и коллективизма в журнале "Пионер"
Tofiq Şirinov
səh.60-66

Tənqid və biblioqrafiya
Bitki fiziologiyasından yebi dərslik
Учебник по физиологии растений
M.Abbasov,Z.Quliyev
səh.67-68

Məktəb komsomol təşkilatının tərbiyə işinə dair
О воспитании в школе комсомольской организации
Məhəmməd Əhmədov
səh.69-71

"Coğrafiyadan maraqlı məlumatlar və çalışmalar"
«Интересная информация и работа из географии»
Xudaverdi Əliyev
səh.71-72

Xəbərlər,məlumatlar
Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyində
В Министерство Образования Азербайджанской ССР
səh.73-76

Bizim təqvim
Görkəmli sovet pedaqoqu
Выдающийся советский педагог
A.K.Rzayev
səh.77-78

Pedaqoji jurnalımız 50 il bundan əvvəl nə yazıb?
Laborator üsulu
Лабораторный метод
səh.79-80
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar