95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1974

1974

30 mart 2019, Şənbə
198
№11
İçindəkilər

Azadlıq və səadət bayramı
Праздник свободы и счастья

səh.3-8

Təlim və tərbiyə məsələləri
Təlim prosesinin optimallaşdırılması yolları
Пути оптимилизации процесса обучения

İsa İsmayılov
səh.9-12

Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində zərflik və tamamlıqlardan sonra mübtədaya aid xəbərin inversiyası
Инервация сказуемого относительно подлежащего после обстоятельство и дополнения в современном английском и азербайджанских языках

S.R.Məmmədov
səh.13-16

İbtidai hərbi təlimin səmərəli təşkilinin iki mühüm şərti
Две черты эффективной организации начального военного обучения

Xəlil Fətəliyev, Rakif Həsənov
səh.17-20

Ailə,məktəb və ateizm tərbiyəsi
Семья,школа и атеистическое воспитание

Aydın Abbasov
səh.21-25

Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinin təşkilinə diqqəti artıraq
Усилить внимание идейно-политическому воспитанию учащихся

M.Bayramov
səh.26-30

Uşaqların tərbiyəsində məktəbin ictimai təşkilatlarla birgə işi
Совместная работа школы и обшественных организаций в воспитании детей

Sərdar Quliyev
səh.31-35

Müəllim-şagird münasibətlərinin tərbiyəvi  rolu haqqında
О роли воспитании взаимоотношений учителей и учащихся

Sülüyman Zeynalov
səh.36-41

Yeniyetmələrin peşəseçmə fəaliyyəti və onların istehsalatla tanışlığı haqqında 
Профориентация подростков и их ознокомления  с производством

Mais Məmmədov
səh.42-44

Psixoloji məsələlər
Şagird təfəkküründə baş verən bəzi səhv qrammatik ümumiləşdirmələr və onların qarşısının alınması
Некоторые грамматически ошибочные обобщения и мышлении учащихся и их преодоление

Qabil Tahirov
səh.45-50

Müəllimlərin şəxsi təhsili
Pedaqogikanın bəzi tətqiqat hüdudları haqqında
Некоторые области педагогических исследований

N.Kazımov
səh.51-58

Bizim iş yoldaşlarımız
Onun yolu
Его путь

A.Eminov
səh.59-63

Məktəb və pedaqogika tarixi
A.Səhhətin təlim və tərbiyə haqqında fikirləri
Мысли А.Сиххата об обучении и воспитании

İramin İsayev
səh.64-68

Əhvədi və onun "Cami-Cəm"əsərində tərbiyə məsələləri
Ахвади и вопросы воспитания в его произведение "Джами-Джам"

Qulamhüseyi Beqdeli
səh.69-72

Tənqid və biblioqrafiya
"Orta məktəbdə tarixin tədrisi metodikası"kitabının tərcüməsi haqqında
О переводе книги "Методика обучения истории  в средней школе"

N.Paşayev
səh.73-76

Xəbərlər, məlumatlar
Yeni nəslin əmək tərbiyəsinə həsr olunmuş beynəlxalq seminar
Междунородный семинар посвященный трудовому воспитанию нового поколения

Məhəmməd Əhmədov
səh.77-80
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar