95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1973

1973

30 mart 2019, Şənbə
155
№ 5
İçindəkilər

A.N.Ostrovskinin anadan olmasının 150 illiyi
Bəşəri ləyaqətin böyük müdafiəçisi
Величайший защитник человеческого достоинства
İ.Əbilov  
səh.3-6

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Bədən tərbiyəsi və idmanın kütləviliyinə nail olmalı
H.Məmmədov, T.Musayev   
səh.7-12

Vətənə sədaqət tərbiyəsi
Воспитания верность Родине
Ə.Ağayev  
səh.13-20

İctimai-faydalı əməklə əmək tərbiyəsinin nisbətinə dair
Q.Qulamov   
səh.21-25

V-VI siniflərdə ingilis dili əvəzliklərinin işlədilməsində buraxılan xarakterik səhvlər və onların aradan qaldırılması
Характерные ошибки в исключении местоимений английского языка в V-VI классах и их устранение
Ə.Y.Səfiyev  
səh.26-31
 
Əxlaqi söhbət inandırma vasitəsi kimi
Этичная беседа как средство убеждения
Y.Əliyev 
səh.32-35 
 
Azərbaycanda milli məsələnin həllini təhrif edən burjua sosioloqlarına qarşı
Против буржуазных социологов, искажающих национальный вопрос в Азербайджане
Ə.Tağıyev
səh.36-42
 
MƏKTƏB INSPEKTORUNA KÖMƏK 
Məktəb yoxlamalarının aparılması və ümumiləşdirilməsi haqqında
Проведение и подведение итогов школьных проверок
M.Haqverdiyev   
səh.43-46
 
Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarı
Məktəblilərdə davranış mədəniyyətinin tərbiyə edilməsi
Воспитывать культуру поведения у школьников
səh.47-60
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGiKA TARiXi
Şagird özünüidarəsinin yaranması və inkişafı
Создание и развитие самоуправления ученика 
D.Mustafayeva   
səh.61-64

Şifahi xalq ədəbiyyatı qüdrətli tərbiyə vasitəsidir 
Устная народная литература - мощный вопитательный инструмент
G.Bayramova   
səh.65-68
 
MÜZAKİRƏLƏR, TƏKLİFLƏR, MÜLAHİZƏLƏR
Coğrafiya terminlərini və adlarını daha da dürüstləşdirmək və sabitləşdirmək haqqında
O.Osmanov
səh.69-73

Elm aləmində
Okeanın zəngin sərvəti
Богатство океана
səh.74-75

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Обновления педагогической литературы
səh.76-77

Oxucularla görüş
Встреча с читателями
səh.78-80
№ 12
İçindəkilər

TƏLİM VƏ TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Yuxarı sinif şagirdlərinin özünü tərbiyəsinin bəzi xüsusiyyətləri
Некоторые особенности самовоспитания старшеклассников
S.Usubov
Səh.3-9

Günüuzadılmış qrup tərbiyəçisisinin valideynlərlə əlbir işi
A.İsmayılov
Səh.10-13

Xarici dildə vasitəli nitqin mənimsənilməsində çətinliklər və onları törədən səbəblər
Трудности в освоении инструментальной речи на иностранных языках и причины их возникновения
Z.Əliyev.
Səh.14-17

Nəğmə və musiqi dərslərində Azərbaycan musiqisi məqam xüsusiyyətlərinin öyrədilməsi
Особенности преподавания азербайджанской музыки на уроках пения и музыки
N.Məlikməmmədov
Səh.18-22

Sosialist vətənin müdafiəsi haqqında Lenin ideyalarını şagirdlərə
B.Poqosov
Səh.23-28

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Dərsdə şagirdlərin idrak fəaliyyətinin təhlil edilməsi
Анализ познавательной активности студентов на уроке
Səh.29-32

QABAQCIL TƏCRÜBƏ TRİBUNASI
Kənd məktəbi:Yaradıcı axtarışların parlaq nəticələri
Сельская школа: яркие результаты творческого поиска
T.Musayev.
Səh.33-39

HÜQUQ TƏRBİYƏSİ VƏ BİLİKLƏRİ GUŞƏSİ
Məktəbəqədər yaşdan 
Дошкольный возраст
A.B.Lalabekov
Səh.40-43

MƏKTƏB RƏHBƏRLƏRİNİN QİYABİ SEMİNARI
Şəxsiyyətin tərbiyə edilməsinin psixoloji problemləri
Психологические проблемы воспитания личности
P.Jakobson
Səh.44-53

MÜZAKİRƏLƏR, TƏKLİFLƏR, MÜLAHİZƏLƏR
Tərbiyə prosesi və onun qanunları
Учебный процесс и его законы
A.Hacıyev.
Səh.54-61

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGİKA TARİXİ
A.S.Makarenkonun hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi sistemi
Военно-патриотическая система воспитания А.Макаренко
X.Fətəliyev
Səh.62-68

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Qiymətli dərslik
Драгоценный учебник
K.İ.Pənahi, M.A.Pənahi
Səh.69-73

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Обновления педагогической литературы
Səh.74-75
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar