95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1972

1972

30 mart 2019, Şənbə
175
№ 4
İçindəkilər

Leninin müzəffər bayrağı altında
Под флагам Ленина

səh.3

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Məktəblərdə təlimtərbiyə işinin təkmilləşdirilməsi təxirəsalınmaz vəzifədir
Улучшение образования и обучения в школах является актуальной задачей

M.Mehdizadə
səh.9
 
Təlim və texniki vasitələr
Учебные и технические средство

N.Orucəliyev  
səh.20

Fakultətiv məşğələlər haqqında 
О факультативных занятиях

Ə.Əliyev  
səh.26

Xarici dildən ilk dərsin təşkili 
Организовать первый урок по иностранному языку

Ş.Səfiquliyev, F.Kərimov  
səh.33

Fransız dilində ismin müəyyənlik və qeyri- müəyyənlik kateqoriyası haqqında
B.İsmayılov  
səh.37

Qusurlu uşaqlarıtəlim tərbiyəsinə böyük qayğı və diqqət
Большая забота и внимание к обучению детей с ограниченными возможностями

S.Qasımov  
səh.42

Şagirdlərdə düzlük və doğruçuluğun formalaşmasına fiziki tərbiyə prosesinin təsiri 
İ.Musayev  
səh.46

Şagirdlərin estetik tərbiyəsi  kommunist tərbiyəsinin tərkib hissəsidir
Эстетическое воспитание учеников является является частью коммунистического образования

səh.53
 
Bizim iş yoldaşlarımız
Mahir pedaqoq
Умелый педагог
Ə.Rəcəbov  
səh.62 
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Ə.Abbasovun uşaqlar üçüəsərlərində təlim-tərbiyəvi fikirlər
Учебно-педагогические идеи А. Аббасова в детских произведениях
Ə
.Mirzəyev
səh.67
 
TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
VII sinfin “ Ədəbiyyat dərsliyinə metodik rəhbərlik
Методическое руководство к учебнику «Литература» VII класса
M.Əhmədov  
səh.73
 
“İmla məcmuəsi haqqında
V.Əliyev  
səh.76

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Новшества педагогической литературы
səh.79

№ 6
İçindəkilər

Yay işlərini, yay istirahətini səmərəli təşkil etməli
Организовать эффективно летнюю работу, летние каникулы эффективной
səh.3

SSRİ – nin 50 illiyi  qarşısında
Mehriban qardaşlıq ailəsində
В дружном братском семье
Ə.Adıgözəlov  
səh.8

Respublika Pedaqoji mühazirələri
Республиканские "Педагогические лекции"
səh.12
 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Xarici dillər tədrisinin sovet metodikasında  şüurluluq prinsipinin təşəkkülü
Формирование принципа сознания в советском методе обучения иностранным языкам
A.Mirolyubov
səh.19

Təlimin tərbiyəedici prinsipinin tətbiqi təcrübəsindən
Из практики применения принципа учебной программы
A.Zeynalov   
səh.27
 
İradi keyfiyyətlərin tərbiyə edilməsində mütəhərrikoyunların rolu
Роль подвижных игр в воспитании иррациональных качеств
B.Əliyev  
səh.32

Fənlərin tədrisində hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi 
Военно-патриотическое воспитание в преподовании   
X.Fətəliyev  
səh.36
 
Məktəblilərin musiqi tərbiyəsində xalq musiqisinin rolu
Роль народной музыки в музыкальном воспитании школьников
S.Quliyev
səh.42
 
PSIXOLOJI  MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərin təlim marağının inkişaf etdirilməsi
Развитие интереса студентов к обучению
B.Əhmədov
səh.47
 
MƏKTƏBŞÜNASLIQ
Metodik işlərin qərargahı
Штаб методологической работы
K.Kərimov
səh.55
 
Qabaqcıl təcrübə tribunası
Şagird kollektivinin tərbiyə edilməsində sinif rəhbərinin iş təcrübəsindən
Из опыта классного  руководителья  в восспитании студенческого сообщества
N.Günəşli
səh.59
 
Bizim iş yoldaşlarımız
Həöyrədir, həm də öyrənir
Он и учит и учится
T.Məmmədov
səh.64
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKATARIXI 
M.A.Şahtaxtılının pedaqoji baxışları 
Педагогические взгляды М.А.Шахтахтлы
İ.Mollayev   
səh.69
 
TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Təlim  tərbiyə üçüəhəmiyyətli çalışmalar
Важные занятия для обучение - воспитание 
M.Əhmədov  
səh.75

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Новшества педагогической литературы
səh.79
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar