95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1971

1971

30 mart 2019, Şənbə
212
№1
İçindəkilər

Yeni nailiyyətlər uğrunda
Для новых достижений

Səh.3-7

Kənd müəllimi
Сельский учитель

Səh.8-12
 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Dərsin effektliliyini artırmaq uğrunda
Для повышения эффективности урока

M.Seyidov
Səh.13-18

Təlim zamanı maşınlardan istifadə etməyin səmərəliliyinə dair
Об эффективности использования машин во время тренировок

Y.Bunyadov
Səh.19-25

Tədris prosesində Leninə məhəbbət tərbiyəsi
В учебном процессе  воспитание любови Ленина 

B.Bağırov
Səh.26-31

Sovet vətənpərvərliyi və proletar beynəlmiləlçiliyinin böyük qüvvəsi
Великая сила советского патриотизма и пролетарского интернационализма

İ.Həsənov
Səh.32-38

Çox işlənən sifətlər haqqında
Z.Verdiyeva
Səh.39-42

Təbliğatçı müəllimə kömək 
Təbliğatın pedaqoji əsasları
Педагогические основы пропаганды

İ.Zemtsov
Səh.43-49 

Bizim iş yoldaşlarımız
Zəhmət və qayğıkeşlik nəticəsi
Q.Qulamov
Səh.50-53

proses
ABŞ-da başqa cür düşünənlərə qarşı məhkəmə terroru
Судебный террор против других мыслителей в Соединенных Штатах

T.Xeyden
səh.54-61
 
Xaricdə məktəb və maarif 
Школа и образование за рубежом

Səh.62-64

Miniatürlər
Миниатюры

Səh.65

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Yaxşı təşəbbüs
Хорошая инициатива

T.TahirzadəƏ.Xəlilov
Səh.66-68

Bunları bilmək faydalıdır
Это полезно знать

Səh.6972

1971  ci ilin əlamətdar günləri və hadisələri
Знаменательные дни и события 1971 года

Səh.73-80

№ 3
İçindəkilər


Axşam (növbəli) məktəbləri
Вечерние (сменные) школы

Səh.3-7

Məktəbdə fiziki tərbiyə
Физическое воспитание в школе

Səh.8-19
 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Hamı üçün zəruri bilik
Необходимые знания для всех

S.Hüseynov
Səh.11-17

Müasir ingilis dilində indiki zaman feli sifətin Azərbaycan dilində ifadə vasitələri
Ə.Hüseynov
Səh.17-21

Daim düşünən yaradıcı pedaqoji kollektiv
Постоянно думаещий творческий педагогический коллектив 

M.Əliyev
Səh.22-28

Dərslərdən qeydlər
Söhbət effektivlikdən gedir
Разговор идет об эффективности

Ə.Rəcəbov
Səh.29-34

Orta məktəbin yeni nizamnaməsi
Yeni Nizamnamədə tərbiyə məsələləri
Вопросы образования в новом уставе

Ə.Rəcəbov
səh.35-42


MÜZAKIRƏLƏR, TƏKLIFLƏR, MÜLAHIZƏLƏR
Bir daha inşa yazılar haqqında
Еще раз о написании сочинения

Y.Yaqubov
Səh.43-47

Doğrudan da ciddi problemdir
Правда,это серьезная проблема

D.Məmmədov
Səh.48-50
 
SINIFDƏNXARIC VƏ MƏKTƏBDƏNKƏNAR IŞ
Ölkəşünaslışagird tərbiyəsinin güclü vasitəsi kimi
Страноведение как мощное средство воспитания студентов

T.Rəhimov
Səh.51-56 

Bizim iş yoldaşlarımız
Əsil dərs ustası
Ə.Əliyev, Ə.Mehdiyev
Səh.57-60

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarı
Təlimdə yetirməmənin qarşısını necə almalı
Как предотвратить неуспеваемость в обучении

Səh.61-70
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Beynəlmiləlçi pedaqoq
Международный педагог

C.Əhmədov
Səh.71-74 

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Böyük humanist pedaqoqun əsərləri Azərbaycan dilində
Работы великого гуманиста-просветителя на азербайджанском языке

N.Rüstəmova
Səh.75-80
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar