95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1970

1970

30 mart 2019, Şənbə
194
№ 1
İçindəkilər 

Məktəb kommunistləri 
Школьные коммунисты
Səh. 3-7

Məktəblilərin peşə tamayülünə diqqəti artırmalı
Следует обратить внимание на  подготовку профессии школьников
Səh. 8-12

V.İ.LENİN anadan olmasının 100 illiyi və Sovet AZƏRBAYCANIN 50 İLLİYİ QARŞISINDA
V.İ.Lenin və dil öyrənmək metodikası məsələləri
В.И. Ленин и методы изучения языка
A.Qurbanov
Səh. 13-16

Şərəfli yol
Почетный путь
Ə.Rəcəbov
Səh. 17-21

İki cəbhənin veteranı
Ветеран двух фронтов
N.Günəşli
Səh. 22-25

TƏLİM VƏ TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Fənlərarası əlaqə tədrisin keyfiyyətini yüksəldən vasitələrdən biri kimi
Междисциплинарное общение является одним из способов повышения качества обучения
N.Nemətov
Səh. 26-31

Şagirdlərin dəsrdə müstəqil işləməsinin təşkili haqqında
В уроке об организации самостоятельной работы студентов  
R.İsayev
Səh. 32-37

Xarici dil dərslərində oyun-əyləncəli mumarisələrdən istifadə edilməsi
Использование увлекательных игр на уроках иностранного языка
H.Əliyev
Səh. 38-40

Hər bir uşağa nikbin nəzərlə yanaşmaq təcrübəsindən 
Из опыта подходов к каждому ребенку оптимистично
A.Zenalov
Səh. 41-45

Tərbiyədə nümunənin rolu
Роль примера в образовании
Q.Aslanov
Səh. 46-48

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarı
Məktəblilərin nəzəriyyəni öyrənməsi ilə əməli 
Səh. 49-58

MƏKTƏB VƏ PEDAQOKİKA TARİXİ
Mahmudbəy Mahmudbəyovun pedaqoji fəaliyyəti haqqında
О педагогической деятельности Махмудбея Махмудбекова
D.M.Mustafayev
Səh. 59-62

MUZAKİRƏLƏR, TƏKLİFLƏR, MULAHİZƏLƏR
Bəzi pedaqoji anlayışların şərhinə dair
О интерпретации некоторых педагогических концепций
N.M.Kazımov
Səh. 63-69

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA 
Tədqiqat və məsuliyyət
Исследования и ответственность
M.Ə.Əsgərov
Səh. 70-74

1970-ci ilin əlamətdar günləri və hadisələri
Знаменательные дни и события 1970-х годов
Səh. 75-79

№ 2
İçindəkilər 

Yubiley "Pedaqoji muhazirələr"i
Юбилей "Педагогические лекции"
Səh. 3-8

V.İ.Leninin anadan olmasının 100 illiyi və sovet azərbaycanının 50 illiyi qarşısında
V.İ.Lenin elmi-ateizm tərbiyəsinin nəzəri əsasları haqqında
В.И. Ленин о теоретических основах научно-атеистического воспитания
H.Novruzov  
Səh. 9-14

V.İ.Lenin və xalq universitetləri
В.И. Ленина и народные университеты
Q.Rusanov
Səh. 15-20

V.İ.Leninin hafizə haqqında fikirləri və öyrənmənin aktual problemləri
Мысли В.И. Ленина о памяти и актуальные проблемы обучения
A.Məmmədov
Səh. 21-25

Ermənistanda Azərbaycan məktəblərinin inkişafı tarixindən 
Из истории развития азербайджанских школ в Армении
Ə.Adıgözəlov
Səh. 26-29

Yeni quruluşun yetişdirdiyi onminlərdən biri
N.Günəşli
Səh. 30-34

TƏLİM VƏ TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Xalq pedaqojikası məktəb və dərsliklərdə
Народная педагогика в школах и учебниках
Ə.Həşimov
Səh. 35-43

Yeni biliyin öyrədilməsində şagirdlərə fərdi yanaşma haqqında
Об индивидуальном подходе к студентам в обучении новым знаниям
S.Axundov
Səh. 44-49

Bədi obraz və estetik tərbiyə məsələləri
Задачи художественного и эстетического воспитания
Y.İsmayılov
Səh. 50-57

Məktəb və şagirdlərin peşə təmayülü
L.Əfəndiyev
Səh. 58-64

SİNİFDƏNXARİC VƏ MƏKTƏBDƏNKƏNAR İŞ
Disputların təşkili və keçirilməsi
Организация и проведение диспутов
Y.R.Talıbov
Səh. 65-71

MƏKTƏB VƏ PEDAQOQİKA TARİXİ
Azərbaycanda kənd ümumitəhsil məktəbləri tarixindən 
Из истории сельских общеобразовательных школ Азербайджана
H.Əhmədov
Səh. 72-78

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
Инновации педагогической литературы
Səh. 79-80
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar